Teksti suurus:

Rahandusministri 4. veebruari 2010. a määruse nr 8 „Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 27.04.2017, 2

Rahandusministri 4. veebruari 2010. a määruse nr 8 „Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord” muutmine

Vastu võetud 23.04.2017 nr 27

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 37 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Rahandusministri 4. veebruari 2010. a määruses nr 8 „Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kütuse liikumise ja laoseisu aruande (lisa 3) veergudesse 3–24 märgitakse kütuse kogused vastavalt veergudes toodud kütuse liigitusele kilogrammides. Kütuse komponendina käsitatakse vastava kütuse aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnaseid tooteid. Aruande tabeli täitmisel märgitakse veergu 3 bensiini kogus, mille oktaaniarv on alla 95; veergu 4 bensiini kogus, mille oktaaniarv on 95 ja rohkem, kuid alla 98, ning veergu 5 bensiini kogus, mille oktaaniarv on 98 ja rohkem. Aktsiisiga maksustamata vedela põlevaine või selleks muutuva kauba kohta esitatakse samad andmed, mis ajutises aktsiisivabastuses kütuse kohta. Aktsiisiga maksustatud vedela põlevaine kohta esitatakse samad andmed, mis ilma ajutise aktsiisivabastuseta kütuse kohta.”;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Aruande reale 4.9 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaost kütteainena kasutamiseks lähetatud vedelgaasi kogus, millelt on tekkinud maksukohustus samal aruandeperioodil, ning reale 4.10 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaost mootorikütusena kasutamiseks lähetatud mootorivedelgaasi kogus, millelt on tekkinud maksukohustus samal aruandeperioodil.”;

3) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

  (2) Määrust rakendatakse alates 2017. aasta 1. augustist.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 3 Kütuse liikumise ja laoseisu aruanne

/otsingu_soovitused.json