Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 27.04.2018, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” muutmine

Vastu võetud 24.04.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 63 lõigete 3 ja 6, § 73 lõike 11, § 80 lõike 3 ning § 83 lõike 5 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määrust nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” täiendatakse §-dega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

§ 31. Alternatiivkütus ja alternatiivkütusega töötav mootorsõiduk

(1) Alternatiivkütus on kütus või energiaallikas, mida kasutatakse vähemalt osaliselt transpordi energiavarustuses fossiilse naftaallika asemel ja mis aitab kaasa transpordisektori süsinikdioksiidi heite vähendamisele ja keskkonnatoime parandamisele.

(2) Alternatiivkütus on:
1) elektrisõiduki tarbitav elektrienergia;
2) vesinik;
3) maagaas;
4) biometaan;
5) veeldatud naftagaas;
6) mehaaniline energia sõiduki pardal asuvast kütusemahutist või sisseehitatud jõuallikast;
7) heitsoojus.

(3) Alternatiivkütusega töötav mootorsõiduk töötab vähemalt osaliselt alternatiivkütusega ning on saanud direktiivi 2007/46/EÜ raamistiku kohase tüübikinnituse.

§ 32. Ühendvedu

(1) Ühendvedu koosneb:
1) autoveoseaduse kohasest kombineeritud veost, mille käigus veetakse ühte või mitut konteinerit või vahetatavat veoseruumiga veoauto pealisehitust (edaspidi vahetusveovahend) maksimaalpikkusega 45 jalga või
2) vedudest, mille käigus veetakse ühte või mitut konteinerit või vahetusveovahendit maksimaalpikkusega 45 jalga ja mille puhul kasutatakse veetransporti, tingimusel et maanteeveo alg- või lõppetapi pikkus Euroopa Liidu territooriumil ei ületa 150 kilomeetrit.

(2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud vahemaad võib ületada, et jõuda ettenähtud teenuse seisukohast lähima sobiva transporditerminalini:
1) autorongiga, mille vedukil on 2 telge ja poolhaagisel 3 telge, või
2) autorongiga, mille vedukil on 3 telge ja poolhaagisel 2 või 3 telge.

(3) Ühendveo korral võib lähim teenust osutav sobiv transporditerminal asuda muus Euroopa Liidu liikmesriigis kui see, kus veos peale või maha laaditi.”.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json