Teksti suurus:

Halduslepingu nr 3-4.1/335-1 lisa 1

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 27.04.2021, 7

Halduslepingu nr 3-4.1/335-1 lisa 1

Vastu võetud 22.04.2021 nr 335

Tallinn


Kultuuriministeerium, keda esindab põhimääruse alusel minister Anneli Ott, ja Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus (edaspidi Sihtasutus), keda esindab põhikirja alusel Toomas Tõnise,

keda edaspidi nimetatakse eraldi Pool või koos Pooled, on leppinud nende vahel 20.06.2019 sõlmitud haldusleping riigisiseste toetusprogrammide elluviimiseks nr 3-4.1/335-1 (edaspidi leping) muutmises kokku alljärgnevalt.


1. Lepingu preambulat täiendatakse pärast sõna „sõlmivad” sõnadega „riigieelarve seaduse § 53¹ lg 2,”.

2. Lepingu punkti 1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1.1. Lepinguga volitab Kultuuriministeerium Sihtasutust täitma haldusülesannet, milleks on ministeeriumi valitsemisala vahendite arvelt riigisiseste toetusprogrammide elluviimine ja spordiseaduse §-s 9¹ nimetatud spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile treeneri tööjõukulu katmiseks ette nähtud toetuse maksmine.”

3. Lepingu punktid 2.1.2 ja 2.1.3 tunnistada kehtetuks.

4. Lisa jõustub, kui pooled on selle allkirjastanud.

   

Kultuuriministeerium

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus

Registrikood: 70000941

Registrikood: 90007023

E-posti aadress: min@kul.ee

E-posti aadress: toomas@spordiinfo.ee

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Anneli Ott

Toomas Tõnise

minister

juhatuse liige

/otsingu_soovitused.json