Teksti suurus:

COVID-19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.04.2021, 8

COVID-19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 23.04.2021 nr 12

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 50 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala ja toetuse andmise eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduses Rahandusministeeriumi regionaalarengu programmis kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks kavandatud toetuste eraldamise ja kasutamise tingimused ja kord.

  (2) Toetuse eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse üksusi investeeringute ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevuste tegemisel, et aidata kaasa majanduse elavdamisele. Toetus on suunatud eelkõige siseruumide ventilatsiooni parandamiseks, hoonete energiatõhususe suurendamiseks ja ebavajalike hoonete lammutamiseks.

§ 2.  Toetuse piirsumma arvestamise põhimõtted

  (1) Kõigi kohaliku omavalitsuse üksuste vahel jaotatakse 30 000 000 eurot toetust järgmiselt:
  1) kohaliku omavalitsuse üksusele arvestatakse baastoetuseks 50 000 eurot;
  2) punkti 1 kohaselt jaotatavast osast üle jääv toetus jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt elanike arvuga.

  (2) Lõike 1 alusel arvutatud toetuste piirsummad kohaliku omavalitsuse üksuste lõikes on esitatud määruse lisas 1. Piirsumma arvutatakse tuhande euro täpsusega.

  (3) Toetuse piirsumma arvutamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arvust rahvastikuregistri andmetel 2021. aasta 1. jaanuari seisuga.

  (4) Kohaliku omavalitsuse üksusel on õigus saada toetust vastavalt esitatud projektide abikõlblike kulude kogusummale, kuid mitte rohkem kui talle arvestatud toetuse piirsumma.

§ 3.  Toetuse andmise tingimused

  (1) Toetust antakse kohaliku omavalitsuse üksusele.

  (2) Toetust võib taotleda töödeks objektil või varal, mis on järgmiste isikute omandis:
  1) kohaliku omavalitsuse üksus;
  2) kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse üksuste ühise valitseva mõju all olev sihtasutus, mittetulundusühing või äriühing;
  3) teise kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olev äriühing, milles toetust taotleval kohaliku omavalitsuse üksusel on vähemusosalus.

  (3) Määruse mõistes on projekt objektil või ühesuguse funktsiooniga eraldiseisvatel objektidel § 4 lõikes 1 nimetatud kuludega seotud tegevuste kogum ja § 4 lõike 1 punktis 4 nimetatud vara soetamine.

  (4) Toetuse minimaalne suurus koos käibemaksuga on 30 000 eurot ja püsiasustusega väikesaartel 10 000 eurot projekti kohta.

  (5) Toetust antakse ainult projekti § 4 lõikes 1 nimetatud abikõlblikeks kuludeks.

  (6) Toetatakse projekti, mille teostamiseks on pärast käesoleva määruse jõustumist sõlmitud leping, väljastatud tellimuse kinnitus või ostuarve.

  (7) Toetust võib taotleda kohaliku omavalitsuse üksuse projekti omafinantseeringu või kaasfinantseeringu kulude osaliseks või täielikuks katmiseks.

  (8) Kohaliku omavalitsuse üksustelt omafinantseeringut ei nõuta.

  (9) Kohaliku omavalitsuse üksus võib lõigetes 1–8 sätestatud tingimuste täitmisel toetuse lepinguga edasi anda lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele.

§ 4.  Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on järgmised kulud koos käibemaksuga:
  1) objekti ehitamise, rekonstrueerimise ja renoveerimisega seotud kulud;
  2) objekti lammutamise ja remondi kulud;
  3) tehnosüsteemide, tänavavalgustuse ja kommunikatsioonide rajamise ja paigaldamise ning hoonete automaatikaseadmete ja turvasüsteemide soetamise ja paigaldamisega seotud kulud;
  4) Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2020. a määruse nr 252 „Infosüsteemide turvameetmete süsteem” nõuetele vastava infovara töökindluse tagamiseks tehtud soetuse ja paigaldamisega seotud kulud.

  (2) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) tegevuskulud;
  2) eraldi maa, hoone, rajatise ja kommunikatsiooni soetamise kulud;
  3) eraldi ehitusprojekti tellimise ja omanikujärelevalve kulud;
  4) sõidukite, seadmete ja inventari kulud, välja arvatud lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud kulud;
  5) kapitalirendi, kasutusrendi ja faktooringkohustuste maksed;
  6) käibemaks ulatuses, mida toetuse saajal või kasutajal on õigus sisendkäibemaksuna maha arvata või tagasi saada või mis hüvitatakse muul moel;
  7) amortisatsioonikulu;
  8) kulu, mis on varem riigi muudest tuludest, sealhulgas Euroopa Liidu vahenditest või teistest allikatest saadud toetustest hüvitatud.

§ 5.  Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab kohaliku omavalitsuse üksus:
  1) piirsumma piires Rahandusministeeriumile määruse lisas 2 esitatud vormil projektide nimekirja koos vormil nõutud muu informatsiooniga;
  2) iga projekti kohta lepingu, tellimuse kinnituse või ostuarve;
  3) sihtfinantseerimise lepingu, kui toetus antakse edasi § 3 lõikes 9 nimetatud isikule.

  (2) Kohaliku omavalitsuse üksus võib esitada projektide nimekirja jooksvalt ja digiallkirjastatult kuni 2021. aasta 1. detsembrini.

  (3) Kui Rahandusministeerium tuvastab projektide nimekirja kontrollimisel, et esitatud projekt ei vasta §-des 3 ja 4 sätestatud tingimustele, projektide nimekirjaga taotletav toetuse suurus ületab kohaliku omavalitsuse üksusele arvestatud toetuse piirsummat, esitamata on leping, tellimuse kinnitus või ostuarve, vaja on täiendavat informatsiooni tegevuste abikõlblikkuse väljaselgitamiseks või esineb muid puudusi, teavitab ta sellest viivitamata kohaliku omavalitsuse üksust, määrates puuduste kõrvaldamiseks üldjuhul viis tööpäeva.

§ 6.  Toetuse andmise otsustamine

  (1) Toetust saavad projektid ja toetuse suurus kinnitatakse esitatud projektide nimekirja alusel riigihalduse ministri käskkirjaga.

  (2) Rahandusministeerium kannab toetuse kohaliku omavalitsuse üksustele üle viie tööpäeva jooksul lõikes 1 nimetatud käskkirja kinnitamisest arvates, kuid mitte hiljem kui 2021. aasta 30. detsembril.

  (3) Rahandusministeerium jätab lõikes 1 nimetatud käskkirjas kohaliku omavalitsuse üksusele toetuse konkreetsele projektile andmata, kui § 5 lõikes 3 nimetatud puudusi ei ole määratud tähtajaks kõrvaldatud.

  (4) Kui projektide nimekirjaga taotletav toetuse kogusumma ületab kohaliku omavalitsuse üksusele arvestatud toetuse piirmäära, vähendab Rahandusministeerium toetuse piirsummat ületava summa võrra proportsionaalselt lõikes 1 nimetatud käskkirjas projektidele antavat toetuse suurust.

  (5) Kui 2021. aasta 1. detsembri seisuga on kohaliku omavalitsuse üksuse esitatud projektide nimekirjas taotletav toetuse kogusumma väiksem kui talle arvestatud toetuse piirmäär, jäetakse selle summa võrra kohaliku omavalitsuse üksusele toetus andmata.

  (6) Lõigetes 3 ja 4 nimetatud otsustest teavitab Rahandusministeerium viivitamata kohaliku omavalitsuse üksust, esitades põhjendused.

§ 7.  Toetuse kasutamine

  (1) Toetust võib kasutada üksnes projekti abikõlblikeks kuludeks, välja arvatud lõikes 3 nimetatud juhul.

  (2) Toetust võib kasutada 2022. aasta 31. detsembrini.

  (3) Kui projekti tööde lõpetamisel selgub, et osa § 6 lõike 1 alusel antud toetussummast jääb kasutamata, võib kohaliku omavalitsuse üksus toetuse jääki kasutada uue projekti elluviimiseks või selle kulude osaliseks katmiseks, võttes arvesse § 3 lõikes 2 ja § 4 lõikes 1 sätestatut. Toetuse jäägi kasutamiseks Rahandusministeeriumile uute projektide nimekirja ei esitata.

§ 8.  Toetuse kasutamise aruandlus

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab Rahandusministeeriumile lisas 2 sätestatud vormil digiallkirjastatult informatsiooni projekti lõpetamise ja kasutatud toetuse suuruse kohta. Informatsiooni võib esitada kvartalite kaupa, kuid mitte hiljem kui 2023. aasta 1. veebruaril.

  (2) Toetuse jääkide kasutamisel § 7 lõikes 3 sätestatud juhul esitab kohaliku omavalitsuse üksus Rahandusministeeriumile lõikes 1 nimetatud projekti nimetuse ja toetuse jäägi arvelt kaetud kulude summa, välja arvatud juhul, kui projektide toetuse jäägi kogusumma on väiksem kui 6000 eurot.

§ 9.  Toetuse tagasinõudmine

  (1) Rahandusministeerium esitab kohaliku omavalitsuse üksusele § 6 lõikes 1 nimetatud käskkirjas projektile antud toetuse summa võrra tagasinõude, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud § 6 lõikes 1 nimetatud käskkirjaga kinnitatud projektiks, välja arvatud juhul, kui toetust on kasutatud vastavalt § 7 lõikes 3 sätestatule;
  2) toetuse kasutamisel on rikutud §-s 3 sätestatud tingimusi.

  (2) Rahandusministeerium võib esitada kohaliku omavalitsuse üksusele toetuse tagasinõude 10–100 protsendi ulatuses konkreetsele projektile antud toetuse kogusummast, kui:
  1) toetust on kasutatud mitteabikõlblikeks kuludeks;
  2) projektiks saadud toetusrahast ei ole tööde tegijale väljamaksed tehtud § 7 lõikes 2 nimetatud tähtpäevaks;
  3) kohaliku omavalitsuse üksus või § 3 lõikes 9 nimetatud isik ei ole kinni pidanud §-s 10 nimetatud kohustustest.

  (3) Kohaliku omavalitsuse üksus kohustub Rahandusministeeriumile toetuse tagastama 20 tööpäeva jooksul lõikes 1 või 2 nimetatud nõude saamisest.

§ 10.  Toetuse saaja või kasutaja kohustused

  Kohaliku omavalitsuse üksus või § 3 lõikes 9 nimetatud isik on kohustatud:
  1) teostama lihthanke piirmäära ületavad projektiga seotud hanked riigihangete registri kaudu, välja arvatud juhul, kui tööd teeb kohaliku omavalitsuse konsolideerimisgruppi kuuluv üksus;
  2) küsima kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui projekti kogumaksumus on alla lihthanke piirmäära, välja arvatud juhul, kui tööd teeb kohaliku omavalitsuse konsolideerimisgruppi kuuluv üksus;
  3) vältima olukorda, kus tema tehingupartnerit (töövõtja, tarnija vms) võib pidada mingil põhjusel (sugulus ja hõimlus, seotus juriidiliste isikute kaudu vms) seotuks toetuse saaja või tema projektiga seotud ametiisikuga;
  4) kasutama objekti või vara tervikuna kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 6 nimetatud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks ja seda mitte võõrandama või valdust andma kolmandatele isikutele ilma Rahandusministeeriumiga kooskõlastamata vähemalt viis aastat projekti lõppemisest arvates, välja arvatud objekti lammutamisel;
  5) võimaldama Rahandusministeeriumi nimetatud isikutel tutvuda kõigi toetuse saaja valduses olevate toetust saanud projektiga seotud dokumentidega, kui see on vajalik toetuse nõuetekohase kasutamise hindamisel;
  6) teavitama Rahandusministeeriumi viivitamata asjaoludest, mille tõttu toetust saanud projekti teostamise tingimused või kavandatud tööde abikõlblikkus on muutunud;
  7) teavitama Rahandusministeeriumi viivitamata, kui ta on saanud, taotlenud või taotleb käesoleva projekti rakendamisel seotud kulude katmiseks toetust mõnest teisest allikast;
  8) säilitama toetuse kasutamisega seotud dokumente vähemalt viis aastat projekti lõppemisest arvates.

§ 11.  Vaide esitamine ja menetlemine

  Rahandusministeeriumi otsuse või toimingu peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. Vaide lahendab Rahandusministeerium.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Toetuse piirsummad kohalike omavalitsuste lõikes

Lisa 2 Projektide nimekirja vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json