Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2011
Avaldamismärge:RT I, 27.05.2011, 2

Justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 25.05.2011 nr 29

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 16 lõike 5, § 38 lõike 22 ning § 105 lõigete 11 ja 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ (RT I, 08.04.2011, 6) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Pädevus teha otsus „Vangistusseaduse“ § 24 lõike 1 ja § 25 lõigete 1 ning 2 alusel on Harku ja Murru Vanglas vangistusosakonna juhatajal ning Tallinna Vanglas, Viru Vanglas ja Tartu Vanglas järelevalveosakonna juhatajal.

(3) Pädevus teha otsus „Vangistusseaduse“ § 38 lõike 21, § 39 lõike 3, § 43 lõike 3 ja § 93 lõike 7 alusel on Harku ja Murru Vanglas direktori asetäitjal ning Tallinna Vanglas, Viru Vanglas ja Tartu Vanglas vangla direktori määratud direktori asetäitjal.“;

2) paragrahv 15 sõnastatakse järgmiselt:

§ 15. Üksuse juhi otsustuspädevus või vangistusosakonna juhataja otsustuspädevus vanglates, kus ei ole üksusi, ja avavangla peaspetsialisti otsustuspädevus Harku ja Murru Vanglas

Üksuse juhi otsustuspädevuses või vangistusosakonna juhataja otsustuspädevuses vanglates, kus ei ole üksusi, ja avavangla peaspetsialisti otsustuspädevus Harku ja Murru Vanglas, on teha otsus «Vangistusseaduse» § 16 lõike 4, § 30 lõike 2, § 31 lõike 2, § 64 lõike 4, § 65 lõike 2, § 651 lõike 4, § 93 lõike 3 alusel ja anda üksikjuhtumit reguleeriv haldusakt § 46 lõike 2 alusel.“;

3) paragrahvi 10 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 57 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 62 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hügieeninõuete täitmise tagamiseks võib vangla direktor või vangla direktori määratud direktori asetäitja arsti ettepanekul tehtud otsuse alusel hävitada kinnipeetavale kuuluvaid asju, kui ta on sellest kinnipeetavale allkirja vastu teatanud.“.

§ 2. Justiitsministri 7. veebruari 2007. a määruse nr 9 muutmine

Justiitsministri 7. veebruari 2007. a määruse nr 9 „Kinnipeetava tööle võtmise, töölt kõrvaldamise ja töölt vabastamise kord“ (RTL 2007, 15, 240;  2009, 89, 1297) § 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kinnipeetava ajutine töölt kõrvaldamine vormistatakse vanglateenistuse ametniku, kellel on kinnipeetava tööle määramise või lubamise pädevus, käskkirjana ja seda tuleb põhjendada. Käskkiri antakse kinnipeetavale allkirja vastu.“.

§ 3. Justiitsministri 14. mai 2008. a määruse nr 21 muutmine

Justiitsministri 14. mai 2008. a määruses nr 21 „Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend“ (RTL 2008, 43, 586; RT I 2010, 58, 394) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Inspektor-kontaktisik esitab täitmiskava kinnitamiseks vanglateenistuse ametnikule, kellel on pädevus teha otsus „Vangistusseaduse“ § 16 lõike 4 alusel.

(2) Täitmiskava kinnitav vanglateenistuse ametnik võib täitmiskava enne kinnitamist tagastada inspektorile-kontaktisikule täiendamiseks ja määrata täienduste tegemiseks tähtaja, mis ei või olla pikem kui kümme tööpäeva.“;

2) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõnad „Inspektor-kontaktisiku“ sõnadega „Inspektori-kontaktisiku“;

3) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „riiklikusse kinnipeetavate, “ sõnadega „karistusjärgselt kinnipeetavate, “;

4) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Uue täitmiskava esitab inspektor-kontaktisik kinnitamiseks selleks pädevale vanglateenistuse ametnikule.“;

5) paragrahv 9 lõigetes 1, 3 ja 4 asendatakse sõnad „vangla direktor või tema poolt määratud isik“ sõnadega „täitmiskava kinnitamiseks pädev vanglateenistuse ametnik“ vastavas käändes;

6) paragrahvi 9 lõikes 4 asendatakse sõnad „inspektor-kontaktisikuga“ sõnadega „inspektoriga-kontaktisikuga“;

7) määruse lisas 1 asendatakse sõnad „Direktor või tema poolt määratud isik“ sõnaga „Kinnitaja“.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2011. a. 

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json