Teksti suurus:

Kinnipeetava tööle võtmise, töölt kõrvaldamise ja töölt vabastamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.05.2011, 7

Kinnipeetava tööle võtmise, töölt kõrvaldamise ja töölt vabastamise kord

Vastu võetud 07.02.2007 nr 9
RTL 2007, 15, 240
jõustumine 16.02.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.11.2009RTL 2009, 89, 129711.12.2009
25.05.2011RT I, 27.05.2011, 201.06.2011

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 38 lõike 22 alusel.

§ 1.   Kinnipeetava töökohustus

  (1) Kinnipeetav on kohustatud töötama, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

  (2) Töökohustuse rikkumise korral kohaldatakse kinnipeetava suhtes distsiplinaarvastutust.

§ 2.   Kinnipeetava töövõimelisuse väljaselgitamine

  (1) Teave kinnipeetava töövõimelisuse ning kutseoskuste kohta sisaldub kinnipeetava individuaalses täitmiskavas.

  (2) Kontaktisik või vangla direktori määratud ametnik peab arvestust nende töövõimeliste kinnipeetavate üle, kes ei tööta.

§ 3.   Kinnipeetava tööle võtmise ja käitises tööle lubamise otsustamine

  (1) Kinnipeetava tööle võtmise ja käitises tööle lubamise otsustamiseks võib vangla direktor moodustada komisjoni, mille ülesandeks on vabadele töökohtadele esitatavatele kutseoskustele vastavate kinnipeetavate väljaselgitamine.

  (2) Komisjoni koosseisu kuuluvad ametnikud ning komisjoni täpsema töökorra määrab vangla direktor vangla kodukorras, vajaduse korral võib komisjoni töösse kaasata käitise esindaja.

  (3) Kinnipeetava tööle võtmisel ja käitises tööle lubamisel arvestatakse võimaluse korral kinnipeetava soove töökoha valikul.

§ 4.   Kinnipeetava tööle vormistamine

  (1) Kinnipeetava tööle vormistamise dokumendis märgitakse vähemalt:
  1) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg;
  2) töökoht või tööülesanded;
  3) tööle asumise aeg;
  4) töötasu suurus või töötasu arvestamise põhimõte;
  5) töötamise tähtaeg, kui kinnipeetav vormistatakse tööle määratud tähtajaks.

  (2) Kinnipeetava tööle vormistamisel võib kohaldada kuni kahenädalast katseaega.

  (3) Tööle vormistamise dokument tehakse kinnipeetavale teatavaks.

§ 5.   Kinnipeetava töökohustuse peatumine ja ajutine töölt kõrvaldamine

  (1) Kinnipeetava töökohustuse peatumise ja ajutise töölt kõrvaldamise aega ei arvestata töötasu maksmise aluseks oleva tööaja hulka.

  (2) Kinnipeetava töökohustus peatub:
  1) pikaajalise kokkusaamise ajal;
  2) lühiajalise kokkusaamise ajal;
  3) lühiajalise väljasõidu ajal;
  4) lühiajalise väljaviimise ajal;
  5) ajutise töövõimetuse ajal;
  6) ajutiselt teise vanglasse paigutamise ajal (näiteks kohtuistungi või menetlustoiminguga seoses);
  7) «Vangistusseaduse» § 42 lõikes 1 sätestatud töökohustusest vabastamise ajal;
  8) distsiplinaarkaristusena kuni üheks kuuks töölt eemaldamisel.

  (3) Kinnipeetava võib ajutiselt töölt kõrvaldada:
  1) distsiplinaar- või kriminaalmenetluse ajaks;
  2) tööandja taotlusel (näiteks tööseisak);
  3) kartserisse paigutamise ajaks.

  (4) Kinnipeetava ajutine töölt kõrvaldamine vormistatakse vanglateenistuse ametniku, kellel on kinnipeetava tööle määramise või lubamise pädevus, käskkirjana ja seda tuleb põhjendada. Käskkiri antakse kinnipeetavale allkirja vastu.
[RT I, 27.05.2011, 2 - jõust. 01.06.2011]

  (5) Kui ajutiselt kõrvaldatakse töölt käitises töötav kinnipeetav, edastatakse käskkiri viivitamata käitisele.

§ 6.   Kinnipeetava töölt vabastamine ja käitises töötamise loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Kinnipeetav vabastatakse töölt ja käitises töötamise luba tunnistatakse kehtetuks, kui:
  1) vangla tuvastab töösuhte lõpetamise või kui tööandja on esitanud vanglale tõendi töösuhte lõppemise kohta;
  2) arst on tuvastanud kinnipeetava võimetuse tööd teha;
  3) kinnipeetav paigutatakse ümber teise vanglasse;
  4) kinnipeetav vabaneb vanglast.

  (2) Kinnipeetava võib töölt vabastada ja käitises töötamise loa kehtetuks tunnistada, kui:
  1) töötamine ohustab kinnipeetava enda, teiste isikute või vangla julgeolekut;
  2) on tuvastatud kinnipeetava poolt õigusrikkumise toimepanek;
  3) kinnipeetav rikub töödistsipliini;
  4) tööoskused ja -tulemused on ebarahuldavad.

  (3) Töölt vabastamine ja käitises töötamise loa kehtetuks tunnistamine tehakse kinnipeetavale teatavaks.

  (4) Käitises töötamise loa kehtetuks tunnistamisest teavitab vangla viivitamata käitist.

/otsingu_soovitused.json