Teksti suurus:

Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2011
Avaldamismärge:RT I, 27.05.2011, 8

Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend

Vastu võetud 14.05.2008 nr 21
RTL 2008, 43, 586
jõustumine 31.05.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.08.2010RT I 2010, 58, 39401.09.2010
25.05.2011RT I, 27.05.2011, 201.06.2011

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 16 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Individuaalne täitmiskava ja selle eesmärk

 (1) Individuaalne täitmiskava (edaspidi täitmiskava) on kinnipeetava karistuse täideviimise programm, milles esitatakse kinnipeetava kriminogeensete riskide vähendamise abinõud ning nende rakendamise ajagraafik.

 (2) Täitmiskava koostamise ja rakendamise eesmärk on:
 1) suunata kinnipeetavat õiguskuulekale käitumisele läbi kriminogeensete riskide maandamise;
 2) toetada kinnipeetava arengut haridustaseme tõstmise ning kutse-, töö- ja sotsiaalsete oskuste täiendamise kaudu;
 3) tõsta kinnipeetava iseseisvat õiguskuulekat toimetulekuvõimet vabaduses.

 (3) Täitmiskava peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) kinnipeetava isikuandmed;
 2) karistuse täieliku ärakandmise korral vanglast vabanemise kuupäeva;
 3) kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine;
 4) kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine koos elektroonilise valve kohaldamisega;
 5) kinnipeetava ohtlikkus ja ohustatus vabanedes;
 6) teave kinnipeetava isikuomadustest ja käitumisest tulenevate riskide kohta;
 7) tegevused riskide maandamiseks ja tegevuste ajagraafik;
 8) kinnipeetavaga töötava kontaktisiku nimi ja allkiri;
 9) täitmiskava kinnitaja, direktori või tema poolt määratud isiku nimi ja allkiri;
 10) kinnipeetava nõusolek.

 (4) Täitmiskava vorm kehtestatakse vastavalt lisale (lisa 1).

2. peatükk TÄITMISKAVA KOOSTAMINE JA KINNITAMINE 

§ 2.  Täitmiskava koostamine ja tähtajad

 (1) Täitmiskava koostamise protsess koosneb kinnipeetava kriminogeensete riskide hindamisest (edaspidi riskihindamine), täitmiskava koostamisest, selle kinnitamisest ning kinnipeetava poolt alla kirjutamisest.

 (2) Esmane riskihindamine viiakse läbi kahe nädala jooksul pärast süüdimõistva kohtuotsuse jõustumist.

 (3) Täitmiskava koostatakse hiljemalt nelja nädala jooksul pärast vanglasisest paigutamist.

 (4) Riskihindamise algatamisest kuni täitmiskava kinnitamiseni kuluv aeg ei või ületada kahte kuud ning riskihindamise läbiviimise ja vanglasisese paigutamise vahelist aega ei arvestata täitmiskava koostamise aja sisse.

§ 3.  Kinnipeetava kriminogeensete riskide hindamine

 (1) Täitmiskava koostamise aluseks on kinnipeetava riskihindamise tulemused.

 (2) Inspektor-kontaktisik algatab riskihindamiseks vajaliku info kogumise, tutvudes selleks kinnipeetava kohta käivate andmetega ning tehes järelepärimise kinnipeetava kriminogeenseid riske hindavatele ametnikele (edaspidi hindamisrühm).

 (3) Hindamisrühma kuuluvad vangla järelevalve- või julgeolekuametnik, sotsiaaltöötaja, psühholoog ja inspektor-kontaktisik. Vajadusel kaasatakse teisi ametnikke (meditsiinitöötaja, kaplan jt).

 (4) Hindamisrühma liikmed annavad hinnangu asjaoludele, mis soodustavad uue kuriteo toimepanemist või mis viitavad sellele, et isik võib endale või teistele ohtlik olla.

 (5) Hindamisrühm teeb ettepanekud täitmiskava tegevuste ja abinõude kavandamiseks karistuse kandmise ajal (edaspidi sekkumised) ja nende rakendamise järjekorra kohta.

 (6) Riskihindamise tulemust kasutatakse paigutamise ja ümberpaigutamise otsustamisel.

§ 4.  Nõuded täitmiskavale

 (1) Täitmiskavas peavad kajastuma vangistusseaduse §-des 16 ja 37 sätestatud valdkonnad.

 (2) Täitmiskava peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) tagatud on kinnipeetava maksimaalne hõivatus, võttes aluseks tema isikust tulenevad riskitegurid ja arenguvajadused;
 2) täitmiskava koostatakse kogu karistusaja pikaajalisi ja lühiajalisi eesmärke arvestades;
 3) konkreetsed sekkumised planeeritakse ühe aasta lõikes kalendrikuu täpsusega;
 4) sekkumised on planeeritud ajalises järjestuses arvestades sekkumiste prioriteete.

§ 5.  Täitmiskava koostamine

 (1) Täitmiskava koostab inspektor-kontaktisik riskihindamise tulemuste alusel pärast kinnipeetava vanglasisest paigutamist.

 (2) Inspektor-kontaktisik tutvub riskihindamise tulemustega ja teiste kinnipeetavat puudutavate materjalidega ning selgitab kinnipeetavale riskihindamise tulemusi.

 (3) Kui kriminaalhooldaja on kinnipeetava kohta koostanud kohtueelse ettekande või kui kinnipeetav on olnud kriminaalhooldusalune, tutvub inspektor-kontaktisik kriminaalhooldusametniku koostatud materjalidega, vajadusel teeb andmete kontrollimiseks ja puuduvate andmete saamiseks järelepärimisi või küsitleb kinnipeetava perekonnaliikmeid, sõpru, õpingu- või töökaaslasi ning asjaomaseid spetsialiste.

 (4) Täitmiskava koostamiseks kaasab inspektor-kontaktisik vajadusel hindamisrühma liikmeid riskihindamise tulemuste ja riskitegurite maandamiseks tehtud ettepanekute arutamiseks ning sekkumiste ajakava kavandamiseks.

 (5) Välisriigi kodakondsusega, välisriigis sündinud või seal elukohta omava kinnipeetava täitmiskava koostamisel hinnatakse tema toimetulekuvõimet Eesti ühiskonnasHindamistulemusi arvestatakse edasiste sekkumiste planeerimisel.

 (6) Täitmiskava koostamisel võib arvesse võtta kinnipeetava ettepanekuid.

 (7) Inspektor-kontaktisik selgitab kinnipeetavale täitmiskavas kavandatud tegevuste eesmärke ja ajakava ning kinnipeetava vajaduste arvestamist, samuti selgitab inspektor-kontaktisik kinnipeetavale täitmiskava täitmata jätmise võimalikke tagajärgi ning võtab kinnipeetavalt allkirja täitmiskavaga tutvumise kohta.

§ 6.  Täitmiskava kinnitamine

 (1) Inspektor-kontaktisik esitab täitmiskava kinnitamiseks vanglateenistuse ametnikule, kellel on pädevus teha otsus „Vangistusseaduse“ § 16 lõike 4 alusel.

 (2) Täitmiskava kinnitav vanglateenistuse ametnik võib täitmiskava enne kinnitamist tagastada inspektorile-kontaktisikule täiendamiseks ja määrata täienduste tegemiseks tähtaja, mis ei või olla pikem kui kümme tööpäeva.
[RT I, 27.05.2011, 2 - jõust. 01.06.2011]

3. peatükk TÄITMISKAVA TÄITMINE 

§ 7.  Inspektor-kontaktisiku tegevused täitmiskava täitmisel

 (1) Inspektori-kontaktisiku ülesanne on motiveerida kinnipeetavat täitmiskava täitma, jälgida kinnipeetava arengut ja nõustada teda täitmiskava täitmisel.
[RT I, 27.05.2011, 2 - jõust. 01.06.2011]

 (2) Täitmiskavas märgitud sekkumiste elluviimisel vestleb inspektor-kontaktisik kinnipeetavaga vähemalt üks kord kuus ning teeb vestluste ja vaatluste põhjal märkmeid riiklikusse kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrisse.
[RT I, 27.05.2011, 2 - jõust. 01.06.2011]

 (3) Sõltuvalt täitmiskava täitmisel tekkivate küsimuste iseloomust peab inspektor-kontaktisik nõu hindamisrühma liikmega, kelle teemavaldkonda küsimus puudutab. Vajadusel kaasatakse ka teisi asjaomaseid spetsialiste.

 (4) Inspektor-kontaktisik vastutab täitmiskavas planeeritud tegevuste täitmise eest.

§ 8.  Uus täitmiskava

 (1) Täitmiskava kinnitamisest ühe aasta möödumisel teeb inspektor-kontaktisik kolme tööpäeva jooksul täitmiskavasse märked täitmiskavas määratud tegevuste täitmise kohta (edaspidi täitmismärked).

 (2) Täitmiskava kinnitamisest ühe aasta möödumisel algatab inspektor-kontaktisik korduva riskihindamise. Korduv riskihindamine korraldatakse viie tööpäeva jooksul.

 (3) Korduva riskihindamise tulemuste põhjal koostab inspektor-kontaktisik uue täitmiskava kümne tööpäeva jooksul. Uue täitmiskava koostamise protsess alates täitmismärgete tegemisest ei või olla pikem kui üks kuu.

 (4) Uue täitmiskava esitab inspektor-kontaktisik kinnitamiseks selleks pädevale vanglateenistuse ametnikule.
[RT I, 27.05.2011, 2 - jõust. 01.06.2011]

 (5) Inspektor-kontaktisik selgitab kinnipeetavale täitmiskava muudatusi, muudatuste põhjusi ning kinnipeetav annab allkirja uue täitmiskavaga tutvumise kohta.

§ 9.  Ettekanne

 (1) Inspektor-kontaktisik esitab kümne tööpäeva jooksul ettekande (lisa 2) täitmiskava kinnitamiseks pädevale vanglateenistuse ametnikule juhul, kui ilmnevad asjaolud, mis võivad mõjutada kinnipeetava täitmiskava täitmist.
[RT I, 27.05.2011, 2 - jõust. 01.06.2011]

 (2) Asjaoludeks on:
 1) kinnipeetav mõistetakse süüdi uue kuriteo eest;
 2) on selgunud uued andmed kinnipeetava sotsiaalses, majanduslikus või terviseseisundis, mille tõttu on vaja sekkumisi muuta või paigutada kinnipeetav teise vanglasse.

 (3) Täitmiskava kinnitamiseks pädev vanglateenistuse ametnik tutvub ettekandega. Temal on õigus ettekanne tagastada täienduste tegemiseks. Ettekande läbivaatamise ja täienduste tegemise aeg kokku ei või ületada viit tööpäeva.
[RT I, 27.05.2011, 2 - jõust. 01.06.2011]

 (4) Täitmiskava kinnitamiseks pädev vanglateenistuse ametnik koos inspektoriga-kontaktisikuga otsustab korduva riskihindamise alustamise ja uue täitmiskava koostamise vajalikkuse kohta.
[RT I, 27.05.2011, 2 - jõust. 01.06.2011]

 (5) Erakorraliste asjaolude tõttu koostatud täitmiskava kinnitamisest arvestatakse kinnipeetava täitmiskava üheaastast tähtaega.

§ 10.  Täitmiskavas sisalduvate andmete säilitamine ja väljastamine

 (1) Täitmiskava originaali kinnipeetava allkirjaga säilitatakse kinnipeetava isiklikus toimikus ja koopia antakse kinnipeetavale tema nõudmisel.

 (2) [Kehtetu – RT I 2010, 58, 394 - jõust. 01.09.2010]

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 11.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa 1 

Lisa 2