Teksti suurus:

Üürikomisjoni liikme eksami sooritamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.05.2011, 10

Üürikomisjoni liikme eksami sooritamise kord

Vastu võetud 06.03.2003 nr 42
RTL 2003, 36, 526
jõustumine 21.03.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2003RTL 2003, 77, 111205.07.2003
17.03.2006RTL 2006, 25, 45525.03.2006
25.05.2011RT I, 27.05.2011, 930.05.2011

Määrus kehtestatakse «Üürivaidluse lahendamise seaduse» § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib üürikomisjoni liikme eksami korraldamist.

  (2) Üürikomisjoni liikme eksami eesmärgiks on hinnata üürikomisjoni liikmena tegutseda sooviva isiku (edaspidi kandidaat) teadmiste sobivust tööks üürikomisjoni liikmena.
[RTL 2006, 25, 455 - jõust. 25.03.2006]

§ 2.   Üürikomisjoni liikme eksamikomisjon

  (1) Üürikomisjoni liikme eksami viib läbi majandus- ja kommunikatsiooniministri moodustatud kolmeliikmeline komisjon. Komisjoni esimehe nimetab majandus- ja kommunikatsiooniminister ministeeriumi ametnike hulgast.
[RT I, 27.05.2011, 9 - jõust. 30.05.2011]

  (2) Komisjoni esimees võib eksami korraldamiseks ning muude tehniliste tööde tegemiseks kaasata komisjoni koosseisu mittekuuluvaid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ametnikke.

§ 3.   Eksamikomisjoni töökord
[RTL 2006, 25, 455 - jõust. 25.03.2006]

  (1) Komisjoni istungi kutsub kokku komisjoni esimees. Komisjoni istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid eksamineerimist taotlevate isikute olemasolul mitte harvem kui üks kord aastas.
[RT I, 27.05.2011, 9 - jõust. 30.05.2011]

  (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on kõik komisjoni liikmed.
[RT I, 27.05.2011, 9 - jõust. 30.05.2011]

  (3) Komisjon võtab otsuseid vastu poolthäälteenamusega.
[RT I, 27.05.2011, 9 - jõust. 30.05.2011]

  (4) Eksamitööde hindamisel lähtutakse komisjoni liikmete antud punktidest.

  (5) Komisjoni istungeid protokollib esimehe määratud isik.

§ 4.   Eksami korraldamine
[RTL 2006, 25, 455 - jõust. 25.03.2006]

  (1) Teade avalduste vastuvõtmise kohta eksami sooritamiseks avaldatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel.
[RT I, 27.05.2011, 9 - jõust. 30.05.2011]

  (2) Eksam korraldatakse reeglina hiljemalt kolme kuu jooksul pärast avaldatud teates kehtestatud avalduste esitamise lõpptähtaega. Juhul kui eksami sooritamiseks soovi avaldanud isikuid on vähem kui kolm, võib eksamikomisjon jätta eksami kolme kuu jooksul korraldamata ning avaldada uue teate avalduste vastuvõtmise kohta eksami sooritamiseks. Kui ka sel juhul avaldusi vajalikul arvul ei lisandu, korraldatakse järgmise kolme kuu jooksul eksam avalduse esitanud isikutele, olenemata nende arvust.
[RTL 2006, 25, 455 - jõust. 25.03.2006]

  (21) Kui eksamit käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhjusel kolme kuu jooksul pärast avaldatud teates kehtestatud avalduste esitamise lõpptähtaega ei korraldata, teatab eksamikomisjon sellest eksami sooritamiseks soovi avaldanud isikutele kirjalikult.
[RTL 2006, 25, 455 - jõust. 25.03.2006]

  (3) Komisjoni esimehe poolt määratakse kindlaks eksami toimumise aeg ja koht.

§ 5.   Eksami toimumisest teavitamine

  Teade eksami toimumise aja ja koha kohta saadetakse kandidaadile vähemalt kakskümmend päeva enne eksami toimumist.
[RTL 2003, 77, 1112 - jõust. 05.07.2003]

§ 6.   [Kehtetu - RTL 2006, 25, 455 - jõust. 25.03.2006]

§ 7.   Eksamist osavõtu taotlus

  (1) Eksamil osalemiseks tuleb esitada majandus- ja kommunikatsiooniministrile vastav avaldus, milles märgitakse kandidaadi ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, elukoha aadress, sidevahendite numbrid ja töökoht.

  (2) Avaldusele lisatakse:
  1) senist töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ärakiri või CV (curriculum vitae)
[RTL 2006, 25, 455 - jõust. 25.03.2006]
  2) haridust tõendava dokumendi ärakiri.

  (3) Kandidaat võib omal äranägemisel esitada komisjonile teda iseloomustavaid dokumente (iseloomustused, soovitused, tunnistused).

  (4) Kui puudulikult vormistatud dokumente pole võimalik kohapeal parandada või täiendada või kui kandidaat vaatamata nõudmisele pole eksamile eelnenud päevaks esitanud nõuetekohaseid dokumente, siis kandidaati eksamile ei lubata.

  (5) Eksamile lubatakse kõik kandidaadid, kelle esitatud taotlused vastavad nõuetele.

§ 8.   Eksamil osalemiseks registreerimine

  Nõuetekohased dokumendid esitanud kandidaat registreeritakse eksamil osalejate nimekirja.

§ 9.   Eksamiküsimuste ja ülesannete ettevalmistamine ja kinnitamine

  Eksamiküsimused ja vajadusel näidisvastused koostab eksamikomisjon ja kinnitab eksamikomisjoni esimees. Küsimused ja näidisvastused peavad olema eksamikomisjoni liikmetel teada hiljemalt eksami toimumise ajaks. Eksamikomisjoni liikmed peavad hoidma eksamiküsimused ja näidisvastused saladuses.
[RT I, 27.05.2011, 9 - jõust. 30.05.2011]

§ 10.   Tööde hindamise kord ja alused
[RT I, 27.05.2011, 9 - jõust. 30.05.2011]

  (1) Komisjoni liige hindab eksamitöö iga küsimust viiepunktisüsteemis:
neli punkti – väga hea;
kolm punkti – hea;
kaks punkti – rahuldav;
üks punkt – kasin;
null punkti – mitterahuldav.

  (2) Komisjon arvutab kandidaadi keskmise hinde täpsusega kaks kohta pärast koma.

  (3) Eksam loetakse sooritatuks, kui eksami keskmine hinne on vähemalt 2,10 punkti.
[RT I, 27.05.2011, 9 - jõust. 30.05.2011]

§ 11.   Eksami läbiviimise kord

  (1) Eksam on kirjalik ning hõlmab küsimusi, mis tulenevad üürivaidluse lahendamise seadusest, elamuseadusest, tsiviilseadustiku üldosa seadusest, võlaõigusseadusest, asjaõigusseadusest, tsiviilkohtumenetluse seadustikust, haldusmenetluse seadusest ja omandireformi aluste seadusest, samuti üürisuhteid käsitlevast kohtupraktikast.
[RTL 2006, 25, 455 - jõust. 25.03.2006]

  (2) [Kehtetu – RT I, 27.05.2011, 9 - jõust. 30.05.2011]

§ 12.   Eksami tulemustest teavitamine

  (1) Eksami tulemused kinnitatakse komisjoni kinnisel istungil viie tööpäeva jooksul eksami toimumisest.

  (2) Eksami hindamistulemuste põhjal komisjon loeb
  1) eksami sooritanuks;
  2) eksami mittesooritanuks.

  (3) [Kehtetu - RTL 2006, 25, 455 - jõust. 25.03.2006]

  (4) Komisjoni otsus eksami sooritamise või mittesooritamise kohta peab sisaldama eksami toimumise aega ja kohta, osalenud komisjoniliikmete nimesid ning eksami tulemusi (eksamil osalenu nimi, eksami tulemus).

  (5) Komisjoni otsusele kirjutavad alla komisjoni esimees ja vähemalt kaks komisjoni liiget.

  (6) Otsus tehakse kandidaadile teatavaks kirjalikult 10 tööpäeva jooksul arvates eksami toimumise päevast.

§ 13.   Eksamitulemuste vaidlustamine

  Komisjoni otsuse peale võib esitada kaebuse majandus- ja kommunikatsiooniministrile viie tööpäeva jooksul pärast otsusest teadasaamist.

§ 14.   Eksamitulemuste kinnitamine

  (1) Eksamitulemused kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniminister kolmekümne päeva jooksul eksami toimumisest.

  (2) Eksami sooritanule väljastatakse tunnistus.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json