Teksti suurus:

Keskkonnaameti põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2019, 5

Keskkonnaameti põhimäärus

Vastu võetud 20.05.2014 nr 13
RT I, 27.05.2014, 1
jõustumine 01.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.05.2016RT I, 27.05.2016, 1201.10.2016
20.02.2018RT I, 26.02.2018, 101.03.2018, osaliselt 01.04.2018
03.10.2019RT I, 04.10.2019, 307.10.2019

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Keskkonnaameti staatus

  (1) Keskkonnaamet (edaspidi amet) on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab täidesaatvat riigivõimu ja riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

  (2) Amet esindab ülesannete täitmisel riiki.

§ 2.   Ameti eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) Amet on riigieelarvest finantseeritav asutus, millel on oma eelarve.

  (2) Ametil on väikese riigivapi kujutisega ja oma nimega pitsat.

  (3) Ameti nime ametlik lühend on KeA.

  (4) Ameti struktuuriüksustel võivad olla oma nimega pitsatid, kui see on ettenähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

  (5) Ameti dokumendiplankide ja pitsati ning struktuuriüksuste pitsatite kasutamise kord määratakse ameti asjaajamiskorras.

§ 3.   Ameti asukoht

  Ameti aadress on Narva mnt 7A, 15172 Tallinn. Ameti mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress määratakse struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 4.   Järelevalve ameti tegevuse üle

  (1) Ameti kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Keskkonnaministeerium.

  (2) Ameti tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet keskkonnaminister.

  (3) Ameti tegevust koordineerib Keskkonnaministeeriumi kantsler.

2. peatükk Tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 5.   Ameti tegevusvaldkond ja ülesanded

  (1) Ameti tegevusvaldkond on riigi keskkonna- ja looduskaitse ning -kasutamise ja kiirgusohutuse poliitika ja programmide ning tegevuskavade elluviimine.

  (2) Oma tegevusvaldkonnas täidab amet järgmisi ülesandeid:
  1) annab seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses välja keskkonnalube, loodusvarade kasutamise lube, kiirgustegevuslube ning muid lube ja litsentse oma pädevuse piires;
  2) annab seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses seisukoha planeeringutele ja projektidele;
  3) osaleb vajadusel ja oma pädevuse piires keskkonnaalases õigusloomes, samuti keskkonnaalaste strateegiate, programmide ja kavade koostamisel ning vastutab nende elluviimise eest õigusaktides sätestatud ulatuses;
  4) korraldab õigusaktides sätestatud juhtudel keskkonna- ja looduskasutuse andmete kogumist, analüüsi, aruandlust ja nende edastamist;
[RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]
  5) peab õigusaktides sätestatud juhtudel oma tegevusvaldkonnaga seotud andmekogusid;
  6) registreerib jäätmeluba mittevajavaid jäätmekäitlejaid;
  7) osaleb õigusaktides sätestatud juhtudel ja viisil keskkonnamõju hindamises ja keskkonnamõju strateegilises hindamises;
  8) korraldab seaduses nimetatud juhtudel ja mahus keskkonnale tekitatava kahju vältimist ja heastamist, lähtudes saastaja maksab põhimõttest;
  9) valitseb Vabariigi Valitsuse ja keskkonnaministri määratud kaitstavaid loodusobjekte;
  10) korraldab kaitstavate loodusobjektide kaitse-eeskirjade ja kaitse alla võtmise otsuste koostamist;
  11) korraldab kaitsekorralduskavade, elupaiga tegevuskavade ning liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavade koostamist ning rakendamist;
[RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]
  12) koostab võõrliikidega seotud tegevuskavad ning korraldab nende rakendamist;
  13) annab hinnangu kaitstavate loodusobjektide kaitse tulemuslikkusele ja kaitsekorra otstarbekusele ning koordineerib selleks vajalike rakenduslike uurimistööde ja inventuuride läbiviimist;
[RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]
  14) [kehtetu - RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]
  15) rakendab kaitsemeetmeid kaitsealuste liikide ohustamise vältimiseks;
  16) teeb kalavarude ohustatuse korral keskkonnaministrile ettepanekuid püügipiirangute kehtestamiseks;
  17) korraldab oma pädevuse piires kalavarude kaitset ja taastamist;
  18) menetleb esitatud metsateatisi, koostab metsakaitse- ja metsauuendus ekspertiise ning hindab metsaseemne varumiseks sobilikke puistuid;
  19) annab hinnanguid metsa majandamise kohta, teeb ettekirjutusi metsa uuendamise võtete rakendamata jätmisel ning rakendab sunniraha ettekirjutuse täitmata jätmisel;
  20) teostab järelevalvet metsakultiveerimismaterjali, sealhulgas geneetiliselt muundatud metsakultiveerimismaterjali, kohta kehtivate nõuete täitmise üle;
  21) kontrollib metsa uuendamisel kasutatava kultiveerimismaterjali kvaliteeti;
  22) tunnustab metsakultiveerimismaterjali algmaterjali erinevates kategooriates ja kontrollib selle pakendamist, markeerimist ja turustamist;
  23) [kehtetu - RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]
  24) teostab järelevalvet ja peab arvestust metsakultiveerimismaterjali sisse- ja väljaveo üle ning teavitab metsakultiveerimismaterjali väljaveost sihtriigi pädevat ametiasutust;
  25) hindab metsapuude seemnekandvust ja metsaselektsiooniobjektide seisundit;
  26) korraldab vääriselupaikade väljavalimist ja hindamist, teeb ettepanekuid vääriselupaikade kaitse tagamise kohustuse võtmiseks ning teostab vääriselupaikade säilitamise kontrolli;
  27) korraldab õhu, pinnase, vee ja toiduainete radioaktiivsuse seiret;
  28) korraldab elanike ja elanike vaatlusrühmade kiirgustegevusest põhjustatud dooside hindamist;
  29) teostab kiirgusega seotud laboratoorset analüüsi;
  30) tagab piiriülese kiirgusohu eest varase hoiatamise süsteemi töö vastavalt õigusaktides sätestatud korrale ning rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute tingimustele;
  31) on sidepunktiks teabevahetusel EURATOMi ja Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuriga;
  32) on riiklikuks andmekeskuseks teabe vahendamisel rahvusvahelise andmekeskusega tuumarelva katsetuste üldise keelustamise lepingu alusel;
  33) korraldab avalikkuse kaasamise, keskkonnahariduse ja -teavitamise alast tegevust;
  34) osaleb Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamisel vastavas valdkonnas oma pädevuse piirides;
  35) osaleb rahvusvahelises koostöös, koostab rahvusvahelisi projekte ja osaleb neis oma pädevuse piires;
  36) teostab õigusaktidest tulenevat kontrollifunktsiooni EL struktuurifondidest makstavate toetuste taotlejate nõuetele vastavuse kohta;
  37) informeerib Siseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainspektsiooni ning õigusaktides ettenähtud korras avalikkust avariidest ja hädaolukordadest, mis võivad kaasa tuua olulise keskkonnakahju;
  38) osaleb hädaolukorra lahendamise plaanide koostamisel, nende testimisel ja võimalike hädaolukordade lahendamisel;
  39) moodustab ning kinnitab jahindusnõukogu koosseisu ja töökorra;
  40) moodustab jahipiirkondi ja muudab jahipiirkonna piire;
  41) kehtestab ja seab lisapiiranguid ja -tingimusi küttimismahtudele seaduses ettenähtud ulatuses ja korras;
  42) korraldab jahipidamist ja hüvitab osaliselt uluki tekitatud kahju seaduses ettenähtud ulatuses ja korras;
  43) peab jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise kohtade arvestust;
  44) teeb Keskkonnaministeeriumile ettepanekuid keskkonnaalaste õigusaktide täiustamiseks;
  45) korraldab looduskaitseliste piirangutega maade riigile omandamist.
[RT I, 26.02.2018, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (3) Amet täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud õigusaktiga, samuti keskkonnaministri või Keskkonnaministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.

3. peatükk Ameti juhtimine 

§ 6.   Peadirektor

  (1) Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist keskkonnaminister Keskkonnaministeeriumi kantsleri ettepanekul.

  (2) Peadirektor:
  1) juhib ameti tööd ja korraldab peadirektori asetäitjate, ameti struktuuriüksuste juhtide ning nõunike kaudu ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
  2) koordineerib, suunab ja kontrollib talle vahetult alluvate struktuuriüksuste ja teenistujate tööd;
[RT I, 04.10.2019, 3 - jõust. 07.10.2019]
  3) korraldab ameti sisekontrolli süsteemi rakendamist;
  4) teeb keskkonnaministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkondade otstarbekamaks korraldamiseks;
  5) vastutab ameti tegevust reguleerivate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru keskkonnaministrile;
  6) esindab ametit ilma erivolituseta ja annab volitusi ameti esindamiseks;
  7) kinnitab ameti sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ja muud sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad;
  8) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ameti koosseisu kuuluvad ametnikud;
[RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]
  9) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ameti töötajatega;
  10) kinnitab teenistuskohtade koosseisu, teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks ja struktuuriüksuste põhimäärused;
  11) kinnitab ametnike ja töötajate ametijuhendid ning otsustab lisatasude ja muutuvpalga maksmise kooskõlas õigusaktide ja ameti eelarvega;
  12) teostab järelevalvet ameti ametnike ja töötajate toimingute üle õigusaktidega ettenähtud korras;
  13) määrab ameti ametnikele distsiplinaarkaristusi ja töötajatele hoiatusi;
  14) teeb üksikjuhtude korral riikliku järelevalve teostamisel ettekirjutusi;
  15) koostab ja esitab Keskkonnaministeeriumile ameti tulude ja kulude eelarve, ameti struktuuri ja teenistuskohtade arvu projekti ning kontrollib kinnitatud eelarve täpset ja otstarbekat täitmist;
  16) sõlmib ameti nimel lepinguid või annab volituse lepingu sõlmimiseks;
[RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]
  17) otsustab ameti valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi;
  18) moodustab nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra, koosseisu ja liikmete tasustamise;
  19) annab oma pädevuse piires õigusaktide alusel ja täitmiseks käskkirju;
  20) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud õigusaktiga, samuti keskkonnaministri või Keskkonnaministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.

  (3) Peadirektori äraolekul täidab peadirektori ülesandeid peadirektori nimetatud peadirektori asetäitja.

§ 7.   Peadirektori asetäitjad

  (1) Ameti koosseisus on peadirektorile vahetult alluvad peadirektori asetäitjad.
[RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]

  (2) Peadirektori asetäitjate tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendites.

  (3) Peadirektori asetäitja äraolekul võib peadirektor panna tema ülesanded teisele peadirektori asetäitjale või äraoleva peadirektori asetäitja koordineerimisalas tegutsevale osakonnajuhatajale.

§ 8.   Ameti struktuuriüksuste ja nende allüksuste juhtimine

  (1) Ameti struktuuriüksuseid ja nende allüksuseid juhivad järgmised ametnikud või töötajad:
  1) osakonda juhib peadirektorile või vastavas valdkonnas peadirektori asetäitjale vahetult alluv osakonnajuhataja;
[RT I, 04.10.2019, 3 - jõust. 07.10.2019]
  2) regiooni juhib regiooni juhataja, kes allub vahetult peadirektorile või vastavas valdkonnas peadirektori asetäitjale;
  3) bürood juhib büroojuhataja, kes allub vahetult osakonnajuhatajale.

  (2) Iga struktuuriüksuse juht peab tagama tema poolt juhitava üksuse põhimäärusega kinnitatud funktsioonide täitmise ning üksusele eraldatud ressursside sihipärase ja efektiivse kasutamise. Selleks struktuuriüksuse juht:
  1) vastutab tema poolt juhitavale üksusele pandud ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest ning kontrollib temale alluvate ametnike ja töötajate teenistus- ja töökohustuste täitmist;
  2) osaleb arengustrateegiate ja aastaplaanide väljatöötamisel ning juhib üksuse arenguplaanide koostamist;
  3) annab alluvatele ametnikele ja töötajatele korraldusi üksuse ülesannete täitmiseks;
  4) täidab temale kõrgemalseisva juhi poolt antud korraldused või teatab nende täitmise takistustest ning annab kõrgemalseisvale juhile aru üksuse tegevusest;
  5) annab üksuse nimel arvamusi ja kooskõlastusi juhtkonnale ja teistele üksustele;
  6) teeb kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid üksuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja töökorralduse muutmiseks, distsiplinaarmenetluste algatamiseks, hoiatuste kohaldamiseks ning üksuse ametnikele ja töötajatele palkade määramiseks;
  7) taotleb üksuse ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ning korraldab nende nõuetekohase hoidmise, hooldamise ja kasutamise;
  8) taotleb üksuse ametnikele ja töötajatele täienduskoolitust teenistusülesannete tulemuslikumaks täitmiseks.

  (3) Struktuuriüksuste juhtide täpsemad tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendites.

§ 9.   Nõunikud

  Ameti koosseisu võivad kuuluda nõunikud vastavalt peadirektori kinnitatud ameti teenistuskohtade koosseisule. Nõunike tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendites.

§ 10.   Muud struktuurivälised ametnikud ja töötajad

  Ameti koosseisu võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvad ametnikud ja töötajad, kes alluvad vahetult peadirektorile või peadirektori nimetatud ametnikule või töötajale. Väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike ja töötajate ülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendites.

§ 11.   Keskkonnakasutusega seotud haldusaktide andmise edasivolitamise õigus

  Peadirektoril on lubade, litsentside, tunnistuste ning muude haldusaktide andmise ning menetlustoimingute tegemise edasivolitamise õigus ameti pädevuse piires.

4. peatükk Ameti struktuur ja struktuuriüksuste põhiülesanded 

§ 12.   Ameti struktuur

  (1) Ameti teenistuskohtade arvu kinnitab keskkonnaminister peadirektori ettepanekul. Teenistuskohtade koosseisu ja teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks kinnitab peadirektor.

  (2) Ameti struktuuriüksused on osakonnad.

  (3) Ameti piirkondliku pädevusega osakonda nimetatakse regiooniks ja selle juhatajat regiooni juhatajaks.

  (4) Osakonna koosseisu võib kuuluda büroo, mida juhib büroo juhataja.

  (5) Ameti struktuuriüksuse ülesanded, pädevus ja juhtimiskorraldus, osakonna koosseisus olevate büroode ülesanded ning struktuuriüksuse juhataja asendamine sätestatakse struktuuriüksuse põhimäärusega, mille kinnitab peadirektor.

§ 13.   Ameti osakonnad

  Ameti osakonnad on:
  1) keskkonnaosakond;
  2) looduskaitse osakond;
  3) metsaosakond;
  4) kiirgusosakond;
  5) üldosakond;
  6) teenindusosakond;
  7) keskkonnahariduse osakond;
  8) Lõuna regioon;
[RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]
  9) Lääne regioon;
[RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]
  10) Põhja regioon.
[RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]
  11) [kehtetu - RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]
  12) [kehtetu - RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]
  13) [kehtetu - RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]

§ 14.   Keskkonnaosakond

  Keskkonnaosakonna põhiülesanded on kliima-, vee-, jäätme-, õhu-, maapõue-, keskkonnamõju hindamise- ja keskkonnavastutuse valdkonnas:
  1) korraldada vastavate poliitikate, arengukavade ja programmide elluviimist;
  2) koordineerida ja ühtlustada tegevusi ametis;
  3) nõustada ja suunata regioone;
  4) hinnata õigusaktide toimimist ja mõju ning teha vajadusel õigusaktide muutmiseks ettepanekuid ministeeriumile;
  5) teostada regioonide tegevuse üle kvaliteedikontrolli vee-, õhu-, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnavastutuse valdkonnas;
[RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]
  6) viia läbi haldusmenetlust talle antud volituste piires;
  7) korraldada keskkonnatasude arvestamise kontrollimist ja täita arvestamise kontrollimisel, tasumisele kuuluva keskkonnatasu arvestamisel, määramisel ning revisjoni teostamisel maksuhalduri ülesandeid.

§ 15.   Looduskaitse osakond

  Looduskaitse osakonna põhiülesanded on looduskaitse valdkonnas:
[RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]
  1) korraldada vastavate poliitikate, arengukavade ja programmide elluviimist;
  2) koordineerida ja ühtlustada tegevusi ametis;
  3) nõustada ja suunata regioone;
  4) hinnata õigusaktide toimimist ja mõju ning teha vajadusel õigusaktide muutmiseks ettepanekuid ministeeriumile;
  5) teostada regioonide tegevuse üle kvaliteedikontrolli;
  6) viia läbi haldusmenetlust talle antud volituste piires.

§ 16.   Metsaosakond

  Metsaosakonna põhiülesanded on metsanduse, jahinduse ja vee-elustiku valdkonnas:
[RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]
  1) korraldada vastavate poliitikate, arengukavade ning programmide elluviimist;
  2) [kehtetu - RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]
  3) [kehtetu - RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]
  4) hinnata õigusaktide toimimist ja mõju ning teha vajadusel õigusaktide muutmiseks ettepanekuid ministeeriumile;
  5) [kehtetu - RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]
  6) viia läbi haldusmenetlust talle antud volituste piires;
  7) teostada järelevalvet metsakultiveerimismaterjali tunnustamise ja turustamise üle.

§ 17.   Kiirgusosakond

  Kiirgusosakonna põhiülesanded on kiirguskaitse ja kiirgusseire valdkonnas:
  1) osaleda vastavate poliitikate, arengukavade ning programmide koostamisel ja elluviimisel;
  2) viia läbi haldusmenetlust talle antud volituste piires;
  3) hinnata kiirgusohutust kavandatavatele ja olemasolevatele kiirgustegevustele;
  4) pidada kiirgusalaseid andmekogusid;
  5) korraldada kiirgustegevuslubade järelevalvet koostöös Keskkonnainspektsiooniga;
  6) korraldada keskkonna radioaktiivsuse seiret ja tulemuste analüüsi;
  7) teostada ainete radioaktiivsuse laboratoorset analüüsi;
  8) teostada looduskiirituse uuringuid;
  9) hinnata elanikukiiritust;
  10) tagada kiirgusohu eest varajase hoiatamise elutähtsa teenuse toimimine.

§ 18.   Üldosakond

  Üldosakonna põhiülesanded on:
  1) [kehtetu - RT I, 26.02.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]
  2) [kehtetu - RT I, 26.02.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]
  3) [kehtetu - RT I, 26.02.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]
  4) korraldada turvapoliitika väljatöötamist ja elluviimist;
  5) korraldada hankekonkursse ja riigihankeid ja koordineerida lepingute sõlmimist;
  6) korraldada ameti valduses oleva riigivara haldamist;
  7) koostada eelarve, -strateegia ja finantsvahendite juhtimisplaan ning korraldada aruandlus;
  8) täita kalapüügiõiguse tasu kogumise ja sihtotsarvelise ülekandmisega seotud ülesandeid;
  9) esindada ametit kohtumenetlustes või korraldada ameti esindamine;
  10) nõustada struktuuriüksusi õigusalaselt;
  11) avaldada õiguslik arvamus ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta;
  12) korraldada vajadusel keskkonnaalases õigusloomes osalemist.

§ 19.   Teenindusosakond

  Teenindusosakonna põhiülesanded on:
  1) teenindada kliente ametiga asjaajamisel;
  2) korraldada e-teenuste haldamine ja klienditugi;
  3) korraldada teenindusprotsesside ja teenusstandardite väljatöötamine ja rakendamine;
  4) korraldada klientide rahulolu seire;
  5) koordineerida ja korraldada asjaajamist ja arhiivi pidamist;
  6) korraldada kvaliteedi- ja klienditeeninduse juhtimist;
  7) [kehtetu - RT I, 26.02.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]
  8) korraldada personalitööd.
[RT I, 26.02.2018, 1 - jõust. 01.04.2018]

§ 20.   Keskkonnahariduse osakond

  Keskkonnahariduse osakonna põhiülesanne on koordineerida ja korraldada ameti keskkonnaharidusalast tegevust.

§ 21.   Regioon

  (1) Regiooni põhiülesanne on koordineerida ja korraldada avalike teenuste pakkumist vee-, õhu-, keskkonnamõju hindamise, keskkonnavastutuse ja looduskaitse valdkonnas.

  (2) Regiooni tööpiirkond määratakse struktuuriüksuse põhimääruses.
[RT I, 27.05.2016, 12 - jõust. 01.10.2016]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 22.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2014. aasta 1. juulil.

§ 23.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json