Teksti suurus:

Siseministri 13. augusti 2014. a määruse nr 34 „Kohanemisprogramm” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 27.05.2015, 2

Siseministri 13. augusti 2014. a määruse nr 34 „Kohanemisprogramm” muutmine

Vastu võetud 22.05.2015 nr 30

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 2231 lõike 1, Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 491 lõike 2 ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 471 lõike 2 alusel.

§ 1.  Siseministri 13. augusti 2014. a määruses nr 34 „Kohanemisprogramm” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 2231 lõike 1, Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 491 lõike 2 ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 471 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõna „välismaalase” sõnadega „, Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme”;

3) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Uussisserändaja käesoleva määruse tähenduses on vähem kui viis aastat Eestis seaduslikult elanud:
1) välismaalane, kellele on antud Eesti tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduses või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alusel;
2) Euroopa Liidu kodanik, kes on omandanud Eestis tähtajalise elamisõiguse Euroopa Liidu kodaniku seaduses sätestatud alusel;
3) Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliige, kellele on antud Eestis tähtajaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduses sätestatud alusel.”;

4) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Politsei- ja Piirivalveamet suunab kohanemisprogrammis osalema vähem kui viis aastat Eestis seaduslikult elanud:
1) välismaalase, kellele on antud Eesti tähtajaline elamisluba;
2) Euroopa Liidu kodaniku, kes on omandanud Eestis tähtajalise elamisõiguse ning kellele on välja antud isikutunnistus;
3) Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme, kellele on antud Eestis tähtajaline elamisõigus.”;

5) paragrahvi 4 lõikeid 2 ja 3 täiendatakse pärast sõna „elamisluba” sõnadega „või isik on omandanud või talle on antud Eestis tähtajaline elamisõigus”;

6) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliige ei ole talle tähtajalise elamisõiguse andmisest arvates kohanemisprogrammis osalenud, suunab Politsei- ja Piirivalveamet Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme osalema kohanemisprogrammis tähtajalise elamisõiguse pikendamisel, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatut.”;

7) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Politsei- ja Piirivalveamet teavitab isikut kohanemisprogrammis osalema suunamisest ja kohanemisprogrammi koolitusele registreerimise võimalusest, kui:
1) välismaalasele tehakse teatavaks otsus tähtajalise elamisloa andmise või pikendamise kohta;
2) Euroopa Liidu kodanikule edastatakse teavitus isikutunnistuse välja andmise või väljastamise kohta;
3) Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikmele tehakse teatavaks otsus tähtajalise elamisõiguse andmise või pikendamise kohta.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. augustil 2015. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json