Teksti suurus:

Keskkonnaministri 20. mai 2014. a määruse nr 13 „Keskkonnaameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2016
Avaldamismärge:RT I, 27.05.2016, 12

Keskkonnaministri 20. mai 2014. a määruse nr 13 „Keskkonnaameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 23.05.2016 nr 14

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 20. mai 2014. a määruses nr 13 „Keskkonnaameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) korraldab õigusaktides sätestatud juhtudel keskkonna- ja looduskasutuse andmete kogumist, analüüsi, aruandlust ja nende edastamist;”;

2) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) korraldab kaitsekorralduskavade, elupaiga tegevuskavade ning liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavade koostamist ning rakendamist;”;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

„13) annab hinnangu kaitstavate loodusobjektide kaitse tulemuslikkusele ja kaitsekorra otstarbekusele ning koordineerib selleks vajalike rakenduslike uurimistööde ja inventuuride läbiviimist;”;

4) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 23 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ameti koosseisu kuuluvad ametnikud;”;

7) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

„16) sõlmib ameti nimel lepinguid või annab volituse lepingu sõlmimiseks;”;

8) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti koosseisus on peadirektorile vahetult alluvad peadirektori asetäitjad.”;

9) paragrahvi 13 punktid 8–10 sõnastatakse järgmiselt:

„8) Lõuna regioon;
9) Lääne regioon;
10) Põhja regioon.”;

10) paragrahvi 13 punktid 11–13 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 14 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) teostada regioonide tegevuse üle kvaliteedikontrolli vee-, õhu-, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnavastutuse valdkonnas;”;

12) paragrahvi 15 preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Looduskaitse osakonna põhiülesanded on looduskaitse valdkonnas:”;

13) paragrahvi 16 preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Metsaosakonna põhiülesanded on metsanduse, jahinduse ja vee-elustiku valdkonnas:”;

14) paragrahvi 16 punktid 2, 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 21 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Regiooni põhiülesanne on koordineerida ja korraldada avalike teenuste pakkumist vee-, õhu-, keskkonnamõju hindamise, keskkonnavastutuse ja looduskaitse valdkonnas.

(2) Regiooni tööpiirkond määratakse struktuuriüksuse põhimääruses.”.

§ 2.  Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. oktoobril.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json