Teksti suurus:

Keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 27.05.2020, 1

Keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” muutmine

Vastu võetud 26.05.2020 nr 29

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 56 lõike 4 ja § 61 lõike 1 alusel.

Keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Uus planeeritav ala käesoleva määruse tähenduses on väljaspool tiheasustusala või kompaktse hoonestusega piirkonda kavandatav seni hoonestamata uus müratundlik ala.

(2) Müratundlik ala käesoleva määruse mõistes on üldplaneeringu juhtotstarbega määratud ala, millele on kehtestatud müra normtasemed.”;

2) keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Müra normtasemed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json