Teksti suurus:

Eesti keele tasemeeksameid puudutavate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2011, 3

Eesti keele tasemeeksameid puudutavate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 20.06.2011 nr 86

Määrus kehtestatakse „Kodakondsuse seaduse” § 8 lõike 3 ja § 9 lõike 6 ning „Keeleseaduse” § 26 lõike 2 ja § 27 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2008. a määruses nr 68 „Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord” (RT I 2008, 14, 104; 2010, 57, 370) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Kodakondsuse seaduse” § 8 lõike 3 ja „Keeleseaduse” § 26 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kodakondsuse taotleja peab „Kodakondsuse seaduse” §-s 8 sätestatud eesti keele oskuse nõuete täitmise tõendamiseks sooritama „Keeleseaduse” § 24 lõikes 1 sätestatud eesti keele tasemeeksami (edaspidi eksam) vähemalt B1- või sellele vastaval tasemel.”;

3) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Korraga saab registreeruda ühele eksamile. Isik, kes puudub eksamilt mõjuva põhjuseta või kelle eksamitulemus jääb alla 35 protsendi võimalikust punktisummast, saab eksami uuesti sooritada mitte varem kui kuue kuu möödumisel eksami toimumisest.”;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Isikule, kes tühistab vähemalt seitse päeva enne eksami toimumist eksamile registreerimise, ei kohaldata lõikes 3 sätestatud piirangut.”;

5) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus määrab eksamite toimumise aja ja koha. Eksameid korraldatakse vähemalt üks kord kvartalis.

(2) Eksamirühma suuruseks on kuni 22 inimest, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus võib põhjendatud vajaduse korral eksamirühma suurust muuta.

(3) Eksami viivad läbi „Keeleseaduse” § 24 lõike 2 alusel haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud eksami läbiviijad (edaspidi läbiviija), kellest vähemalt üks peab olema filoloogilise haridusega.

(4) Eksamile lubatakse „Isikut tõendavate dokumentide seaduses” sätestatud isikut tõendava dokumendi alusel.

(5) Enne eksami algust on eksami läbiviija kohustatud tutvustama eksaminandidele eksami korda.

(6) Eksam loetakse mittesooritatuks ja eksaminand kõrvaldatakse, kui:
1) eksaminand kasutab eksami sooritamisel kõrvalist abi;
2) eksaminandi käitumine segab eksami läbiviimist või häirib teisi eksaminande.

(7) Eksami ajal võivad peale eksaminandide, eksami läbiviija ja hindaja eksamiruumis viibida Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad.”;

6) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§ 51 lõike 2” tekstiosaga „§ 24 lõike 2”;

7) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõna „tasemeeksami” sõnaga „eksami”;

8) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 51 lõigetes 5 ja 6” tekstiosaga „§-s 25”.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 28. oktoobri 2010. a määruses nr 153 „Eesti keele tasemeeksami ning „Eesti Vabariigi põhiseaduse” ja „Kodakondsuse seaduse” tundmise eksami infosüsteemi asutamine ja infosüsteemi põhimäärus” (RT I, 05.11.2010, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Kodakondsuse seaduse” § 9 lõike 6 ja „Keeleseaduse” § 27 lõike 3 alusel.”;

2) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3. Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json