Teksti suurus:

Eesti keele tasemeeksami ning „Eesti Vabariigi põhiseaduse” ja „Kodakondsuse seaduse” tundmise eksami infosüsteemi asutamine ja infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.10.2013
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2011, 6

Eesti keele tasemeeksami ning „Eesti Vabariigi põhiseaduse” ja „Kodakondsuse seaduse” tundmise eksami infosüsteemi asutamine ja infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 28.10.2010 nr 153
RT I, 05.11.2010, 1
jõustumine 15.11.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2011RT I, 27.06.2011, 301.07.2011

Määrus kehtestatakse „Kodakondsuse seaduse” § 9 lõike 6 ja „Keeleseaduse” § 27 lõike 3 alusel.
[RT I, 27.06.2011, 3 - jõust. 01.07.2011]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Infosüsteemi asutamine ja nimetus

  Määrusega asutatakse riiklik infosüsteem nimetusega „Eesti keele tasemeeksami ning „Eesti Vabariigi põhiseaduse” ja „Kodakondsuse seaduse” tundmise eksami infosüsteem” (edaspidi infosüsteem).

§ 2.   Infosüsteemi asutamise ja pidamise eesmärk

  Infosüsteemi asutamise ja pidamise eesmärk on pidada arvestust eesti keele tasemeeksamite ning „Eesti Vabariigi põhiseaduse” ja „Kodakondsuse seaduse” tundmise eksamite ja nimetatud eksamite tunnistuste üle ning teostada riiklikku järelevalvet.

§ 3.   Infosüsteemi vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Infosüsteemi vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Infosüsteemi volitatud töötleja on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (edaspidi volitatud töötleja).

2. peatükk Infosüsteemi ülesehitus, infosüsteemi kantavad andmed ja nende õiguslik tähendus 

§ 4.   Infosüsteemi ülesehitus

  Infosüsteemi peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise infosüsteemina. Infosüsteemis töödeldakse andmeid automatiseeritult ja need säilitatakse digitaalsel kujul.

§ 5.   Infosüsteemi kantavad andmed

  (1) Infosüsteemi kantakse andmed:
  1) eksamite kohta;
  2) eksamiosade kohta;
  3) eksamiülesannete kohta;
  4) eksaminandide kohta;
  5) eksaminandide eksamivalikute kohta;
  6) tunnistuste kohta;
  7) eksamikoolide kohta;
  8) töötajate (läbiviija, hindaja, välisvaatleja ja töötleja) kohta.

  (2) Infosüsteemi kantavate andmete täpsem loetelu on esitatud määruse lisas.

§ 6.   Infosüsteemi andmete õiguslik režiim

  Infosüsteemi kantud andmetel on informatiivne tähendus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

3. peatükk Andmete kandmine infosüsteemi ja juurdepääs andmetele 

§ 7.   Andmete infosüsteemi kandmise alusdokumendid

  Andmete infosüsteemi kandmise alusdokumendid on eksamitööd, eksamitulemuste protokollid, volitatud töötleja kinnitatud eesti keele tasemeeksami ning „Eesti Vabariigi põhiseaduse” ja „Kodakondsuse seaduse” tundmise eksami tulemused, eksamitunnistusi puudutavad käskkirjad ja vaidekomisjonide otsused.

§ 8.   Andmete infosüsteemi kandmise kord

  (1) Volitatud töötleja kannab andmed infosüsteemi kümne tööpäeva jooksul alates käesoleva määruse §-s 7 nimetatud alusdokumentide väljaandmisest või eksamitööde hindamisest.

  (2) Andmete infosüsteemi kandmisel registreeritakse kande tegija ja kande tegemise kuupäev.

  (3) Andmete infosüsteemi kandmisel registreeritakse käskkirjaga kinnitatud eksamitulemuste protokolli, eksamitunnistuse ja vaidekomisjoni otsuse kohta:
  1) järjekorranumber või kood;
  2) nimetus;
  3) väljaandmise kuupäev;
  4) väljaandja.

§ 9.   Infosüsteemi kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Infosüsteemi kantud andmete õigsuse eest vastutab volitatud töötleja.

  (2) Kui infosüsteemi on kas tahtmatult või tahtlikult esitatud puudulikke või ebaõigeid andmeid, on volitatud töötleja kohustatud esitama parandused viie tööpäeva jooksul vea avastamisest või temale teatavaks saamisest.

  (3) Volitatud töötleja on kohustatud tegema järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses, ja tagama õigete andmete kandmise infosüsteemi.

  (4) Paranduse tegemisel registreeritakse paranduse teinud isiku andmed, paranduse tegemise aeg ja paranduse tegemise aluseks olnud dokument. Volitatud töötleja säilitab õigeid andmeid tõendava dokumendi või selle kinnitatud koopia.

§ 10.   Andmete töötlemine

  (1) Andmete töötlemisel järgitakse „Avaliku teabe seaduse” § 439 lõike 1 punkti 4 alusel kehtestatud infosüsteemide turvameetmete süsteemi nõudeid.

  (2) Andmeid töötlevad isikud on kohustatud hoidma saladuses neile andmete töötlemisel teatavaks saanud isikuandmeid.

§ 11.   Juurdepääs infosüsteemi kantud andmetele

  Infosüsteemi kantud isikul on juurdepääsu õigus infosüsteemis olevatele teda puudutavatele andmetele. Teistel isikutel on infosüsteemi kantud andmetele juurdepääsu õigus seaduse või välislepinguga ette nähtud ülesannete täitmiseks.

§ 12.   Andmete ristkasutus

  Volitatud töötlejal on lubatud infosüsteemi kantud andmete kontrollimiseks esitada päringuid teistesse riigi või kohaliku omavalitsuse infosüsteemidesse ja saada sealt andmeid vastavalt infosüsteemide vastutavate töötlejate vahelisele kokkuleppele.

§ 13.   Andmete väljastamine

  (1) Volitatud töötleja peab digitaalselt või paberkandjal arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, kuidas ja missuguseid andmeid väljastati.

  (2) Andmete infosüsteemist väljastamisel registreeritakse:
  1) andmete koosseis;
  2) andmete väljastamise aeg ja väljastamise viis;
  3) andmed saanud isiku nimi ja isiku- või registrikood.

§ 14.   Andmete säilitamine

  (1) Andmete säilitamisel, arhiveerimisel ja hävitamisel lähtutakse „Arhiiviseadusest” ning selle alusel antud õigusaktidest.

  (2) Infosüsteemis olevaid andmeid ja alusdokumente säilitatakse alatiselt.

§ 15.   Infosüsteemi pidamise turvameetmed

  (1) Volitatud töötleja rakendab organisatsioonilisi, füüsilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta andmeid ja dokumente loata töötlemise ja hävimise eest ning tagada infosüsteemi kantud andmete terviklikkus ja käideldavuse nõuete täitmine.

  (2) Infosüsteemi töötlemise seadmeid hoitakse lukustatud ja turvaseadmetega varustatud ruumides, kuhu pääsevad ainult selleks volitatud isikud.

  (3) Volitatud isikute infosüsteemi töötlemise seadmetega varustatud ruumides viibimise kord nähakse ette volitatud töötleja töökorralduse reeglites.

  (4) Andmete sisestamise, salvestamise või päringute tegemise õigus määratakse kasutajagruppide kaupa.

  (5) Infosüsteemi kasutamise õigused määrab volitatud töötleja oma töötajatele ametijuhenditega. Infosüsteemi volituste piires kasutamist kontrollitakse tarkvaraliselt. Andmeid selle kohta, kes ja millal infosüsteemi kasutas, säilitatakse tarkvaraliselt andmebaasi logifailidena kümme aastat.

  (6) Infosüsteemi ISKE turvaklass on K1T1S2.

4. peatükk Järelevalve, infosüsteemi pidamise rahastamine ja infosüsteemi likvideerimine 

§ 16.   Järelevalve infosüsteemi pidamise üle

  (1) Järelevalvet infosüsteemi pidamise üle teostab infosüsteemi vastutav töötleja. Andmekaitse Inspektsioon ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teostavad järelevalvet oma pädevuse piires.

  (2) Järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda infosüsteemi kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse ja kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete infosüsteemist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Volitatud töötleja on kohustatud likvideerima infosüsteemi pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isiku määratud tähtaja jooksul.

§ 17.   Infosüsteemi pidamise rahastamine

  Infosüsteemi pidamist rahastatakse riigieelarvest infosüsteemi volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 18.   Infosüsteemi likvideerimine

  (1) Infosüsteemi likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Infosüsteemi likvideerimisel lähtutakse „Arhiiviseaduses” sätestatud nõuetest.

  (2) Andmed annab üle volitatud töötleja vastutava töötleja vastutusel ning Andmekaitse Inspektsiooni volitatud ametiisiku ja riiklike infosüsteemide tööd koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse akt.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Varasemate andmete infosüsteemi ülekandmine

  Andmed, mille volitatud töötleja on eksamite ja tunnistuste kohta kogunud ja säilitanud enne käesoleva määruse jõustumist, kannab ta infosüsteemi 1. jaanuariks 2011. a.

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. novembril 2010. a.

Lisa Eesti keele tasemeeksami ning „Eesti Vabariigi põhiseaduse“ ja „Kodakondsuse seaduse“ tundmise eksami infosüsteemi andmete koosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json