Teksti suurus:

Konkurentsiseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2012, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.06.2012 otsus nr 122

Konkurentsiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 06.06.2012

Konkurentsiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 30 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Euroopa Ühenduse asutamislepingu (edaspidi ka asutamisleping) artikli 87 lõikes 1” tekstiosaga „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõikes 1”;

2) paragrahvi 30 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Riigiabi antakse turutõrke kõrvaldamiseks kindlaks määratud perioodil ja ulatuses, mis on vajalik Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eesmärgi saavutamiseks. Riigiabi peab olema ergutava mõjuga.”;

3) paragrahvi 301 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigiabi andja on riik, kohaliku omavalitsuse üksus või muu isik, sealhulgas sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik või käesoleva seaduse § 31 lõikes 31 nimetatud avalik ettevõtja, kes otseselt või kaudselt kasutab riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse vahendeid riigiabi andmiseks.”;

4) paragrahvi 301 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Riigiabi andja on kohustatud tagama riigiabi andmise läbipaistvuse ja efektiivsuse ning pärast riigiabi andmist kontrollima selle kasutamise sihipärasust.”;

5) paragrahvi 301 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Kui riigiabi andja on esitanud Euroopa Komisjonile teatise õiguskindluse saamiseks, ei tohi ta alustada abi andmist enne, kui Euroopa Komisjon on teinud või kui loetakse, et ta on teinud teatise kohta lubava otsuse vastavalt käesoleva seaduse § 301 lõikele 21 või otsuse, et tegemist ei ole riigiabiga. Teatisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 341 sätestatut.”;

6) paragrahvi 31 pealkirjas ja lõikes 32 asendatakse läbivalt sõna „huvi” sõnaga „majandushuvi”;

7) paragrahvi 33 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vähese tähtsusega abiks loetakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1998/2006, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 379, 28.12.2006, lk 5–10), artiklis 2 ja komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8–13) artiklis 2 nimetatud abi.”;

8) paragrahvi 33 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vähese tähtsusega abi antakse komisjoni määrustes (EÜ) nr 1998/2006 ja (EL) nr 360/2012 sätestatud korras.”;

9) paragrahvi 33 täiendatakse lõigetega 41–44 järgmises sõnastuses:

„(41) Vähese tähtsusega abi andmise korral on abi andja enne vähese tähtsusega abi andmise otsuse tegemist kohustatud abi saajat teavitama kavandatavast vähese tähtsusega abi andmisest.

(42) Abi andja on kohustatud nõudma abi saajalt talle jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi kohta teatise esitamist.

(43) Vähese tähtsusega abi teatise esitamise korra ja vormi kehtestab rahandusminister määrusega.

(44) Vähese tähtsusega abi andmise korral on abi andja kohustatud abi andmise otsuses märkima, et antav abi on vähese tähtsusega abi komisjoni määruste (EÜ) nr 1998/2006 artikli 2 või (EL) nr 360/2012 artikli 2 tähenduses.”;

10) paragrahvi 341 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rahandusministeeriumil on 10 tööpäeva jooksul riigiabi teatise kättesaamisest arvates õigus küsida riigiabi andjalt lisateavet või teha ettepanek teatist täiendada, kui:
1) riigiabi teatis ei vasta Rahandusministeeriumi hinnangul nõuetele;
2) riigiabi andja on jätnud nõutud andmed riigiabi teatises esitamata või
3) esitatud teabes esineb puudusi.”;

11) paragrahvi 341 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui riigiabi andja otsustab Euroopa Komisjonile esitatud riigiabi teatise tagasi võtta, esitab ta taotluse Rahandusministeeriumile, kes edastab selle Eesti Vabariigi Alalisele Esindusele Euroopa Liidu juures, kes edastab selle Euroopa Komisjonile.”;

12) paragrahvi 342 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise korral on abi andja kohustatud abi andmise otsuses märkima, et antav abi on grupierandiga hõlmatud riigiabi Euroopa Komisjoni grupierandi määruse tähenduses.”;

13) paragrahvi 342 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise korral esitab riigiabi andja hiljemalt 10 tööpäeva enne kavandatava individuaalse riigiabi andmist või abikava rakendamist Euroopa Komisjoni kehtestatud nõuetele vastava grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise kokkuvõtliku teabelehe (edaspidi grupierandi teatis) kirjalikult ja Euroopa Komisjoni poolt ettenähtud veebirakenduse kaudu elektrooniliselt Rahandusministeeriumile läbivaatamiseks. Koos grupierandi teatisega esitatakse Rahandusministeeriumile individuaalse riigiabi või abikava andmise aluseks olev õigusakt või selle eelnõu ja vajaduse korral abi kirjeldus, mis tõendab kavandatava riigiabi kokkusobivust Euroopa Komisjoni grupierandi määruses sätestatud tingimustega.”;

14) paragrahvi 342 lõige 71 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(71) Rahandusministeeriumil on 10 tööpäeva jooksul grupierandi teatise kättesaamisest arvates õigus küsida riigiabi andjalt lisateavet või teha ettepanek grupierandi teatist täiendada, kui:
1) grupierandi teatis ei vasta Rahandusministeeriumi hinnangul nõuetele;
2) riigiabi andja on jätnud nõutud andmed grupierandi teatises esitamata või
3) esitatud teabes esineb puudusi.”;

15) paragrahvi 49 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „hiljemalt 20 tööpäeva enne Euroopa Komisjoni otsuses nimetatud tähtpäeva” tekstiosaga „hiljemalt 10 tööpäeva enne Euroopa Komisjoni otsuses nimetatud tähtpäeva”;

16) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Vähese tähtsusega abi andjad on kohustatud tagama Rahandusministeeriumile iga aasta 30. aprilliks andmete kättesaadavuse eelneval kalendriaastal antud vähese tähtsusega abi kohta.”;

17) paragrahvi 492 lõikes 3 asendatakse sõnad „registrisse kandma” sõnadega „registrile esitama”;

18) paragrahvi 492 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut ei kohaldata käesoleva seaduse § 30 lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud riigiabi ning vähese tähtsusega abi suhtes, välja arvatud juhul, kui seda abi antakse käesoleva seaduse §-des 33, 341 ja 342 sätestatud juhtudel.”;

19) paragrahvi 56 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Euroopa Ühenduse asutamislepingu (edaspidi asutamisleping) artiklite 81 ja 82” tekstiosaga „Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101 ja 102”;

20) paragrahvi 56 lõikes 3 ning § 63 lõigetes 3 ja 4 asendatakse tekstiosa „asutamislepingu artiklite 81 ja 82” tekstiosaga „Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101 ja 102”;

21) paragrahvi 87 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva seaduse § 33 lõiked 42 ja 43 kehtivad 2012. aasta 31. detsembrini.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json