Teksti suurus:

Vedelkütuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2012, 6

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.06.2012 otsus nr 129

Vedelkütuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.06.2012

Vedelkütuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 42 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Maksu- ja Tolliametil on õigus riski hindamisele tuginedes nõuda kütuse müüjalt suuremat tagatist, sealhulgas vaadata üle juba määratud tagatis, lähtudes eelkõige:
1) tekkida võivast käibemaksukohustusest;
2) äri- või muust tegevusplaanist;
3) maksevõimelisusest ja maksude tasumise tähtaegadest kinnipidamisest;
4) kogemusest kütuse käitlemise valdkonnas;
5) isiku ja tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmete ning äripartnerite ärialasest reputatsioonist, samuti isiku esitatud käesolevas lõikes nimetatud andmete ja dokumentide usaldusväärsusest ja tõepärasusest;
6) isiku ja tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmete poolt toime pandud maksuseaduste, tollieeskirjade ja käesoleva seaduse rikkumise juhtumitest;
7) esitatavatest andmetest ja dokumentidest, mis tõendavad vastavust käesoleva seaduse § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda täiendavaid asjassepuutuvaid andmeid ja dokumente lisaks käesolevas lõikes nimetatud andmetele ja dokumentidele.”;

2) paragrahvi 42 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Maksu- ja Tolliamet võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku ja alates 2013. aasta 1. jaanuarist ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku taotluse alusel vähendada tagatist, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) isikul ja tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmetel ning äripartneritel on laitmatu ärialane reputatsioon;
2) isik ja tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmed kokku ei ole viimase kolme aasta jooksul toime pannud mitut maksuseaduste, tollieeskirjade ega käesoleva seaduse rikkumist ning isiku ega tema juhtimis- ega kontrollorgani liikme suhtes ei ole alustatud maksuseaduste, tollieeskirjade ega käesoleva seaduse rikkumise süüteomenetlust;
3) isikul ei ole maksuvõlga ega ajatatud maksuvõlga.”;

3) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Maksu- ja Tolliamet lähtub tagatise vähendamisel eelkõige käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatust ja isiku:
1) juhtimis- või kontrollorgani liikme võimelisusest kütuse käitlemise valdkonnas tegutseda;
2) juhtimis- või kontrollorgani liikme varasemast ettevõtluskogemusest;
3) investeeringutest kütuse käitlemiseks.”;

4) paragrahvi 44 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse tagatise vähendamise kohta 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates. Kui taotlus esitatakse puudustega või Maksu- ja Tolliametil on taotluse põhjendatuse hindamiseks vajalik küsida taotlejalt lisainformatsiooni, algab taotluse läbivaatamise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või lisainformatsiooni saamise päevast arvates.”;

5) paragrahvi 14 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maksu- ja Tolliamet määrab isikule tagatise kümne tööpäeva jooksul registreerimistaotluse ning sellele lisatud dokumentide ja andmete saamisest arvates. Kui kütusemüüja on esitanud taotluse tagatise vähendamiseks, määrab Maksu- ja Tolliamet isikule tagatise käesoleva seaduse § 44 lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json