Teksti suurus:

Karistusregistri seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2013, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.06.2013 otsus nr 289

Karistusregistri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.06.2013

§ 1.  Karistusregistri seaduse muutmine

Karistusregistri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Andmete registrile esitamise vormid ja registriteadete väljastamise korra kehtestab justiitsminister määrusega.”;

2) paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Register koosneb käesoleva seaduse §-s 12 nimetatud kehtivatest ja arhiveeritud andmetest.”;

3) paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 10. Registri logi

(1) Registri logi sisaldab andmeid registrisse tehtud kannete ja päringute kohta.

(2) Registri logisse kantakse järgmised andmed:
1) kande või päringu esitanud asutuse kood;
2) kande või päringu esitanud asutuse nimi;
3) kande või päringu tegija nimi ja isikukood, isikukoodi puudumisel sünniaeg;
4) kande või päringu tegemise kuupäev;
5) kande või päringu kohta käivad selgitused või märkused;
6) kui kanne või päring on annulleeritud, siis vastav märge;
7) kannet või päringut kontrollinud registri volitatud töötleja esindaja nimi.”;

4) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Karistusregistrisse kantavad andmed

(1) Füüsilise isiku isikuandmed on:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood või sünniaeg;
3) sugu;
4) kodakondsus;
5) elukoha aadress;
6) sünnikoht;
7) isiku endine nimi ja isikukood;
8) isiku vanema nimi, kui selle edastab registrile välisriik.

(2) Kui isikuandmed on muutunud, märgitakse registrisse uued isikuandmed ning registris muudatuse tegemise kuupäev.

(3) Välismaalase ja isiku puhul, kellel ei ole isikukoodi, kantakse selle asemel registrisse:
1) sünniaeg ja -koht;
2) isikut tõendava dokumendi nimetus ja number.

(4) Füüsilise isiku karistusandmed on:
1) kriminaal- või väärteoasjas otsuse või määruse teinud kohtu nimetus, väärteoasjas otsuse teinud kohtuvälise menetleja nimetus, otsuse või määruse tegemise kuupäev ja kriminaal- või väärteoasja number;
11) süüteo toimepanemise kuupäev;
2) karistusseadustiku või muu seaduse säte, milles sätestatud süüteo toimepanemises isik süüdi mõisteti;
3) isikule kuriteo või väärteo eest mõistetud või määratud karistuse liik ja määr;
4) otsuse või määruse jõustumise kuupäev;
5) enne kohtuotsuse tegemist eelvangistuses viibitud aeg;
6) karistuste asendamise, liitmise või karistuse täitmisest loobumise alus ja kuupäev;
7) rahalise karistuse või rahatrahvi täitmise kuupäev;
8) üldkasuliku töö sooritamise kuupäev;
9) vangistuse või aresti täitmise lõppemise kuupäev;
10) katseaja mõistmise alus ja lõppemise kuupäev;
11) karistusest tingimisi vabastamise alus ja kuupäev ning ärakandmata karistuse määr;
12) isikule psühhiaatrilise sundravi kohaldamise alustamise ja lõpetamise kuupäev;
13) isikule narkomaanide sõltuvusravi või seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldamise alustamise ja lõpetamise kuupäev;
14) nooremale kui kaheksateistaastasele isikule mõjutusvahendi kohaldamise alustamise ja lõpetamise kuupäev;
15) Vabariigi Presidendi armuandmisotsuse jõustumise kuupäev.

(5) Juriidilise isiku andmed on:
1) nimi;
2) asukoha aadress;
3) registrikood, välismaisel juriidilisel isikul selle puudumise korral registreerimisnumbriga võrdsustatud numbri- või tähekombinatsioon.

(6) Juriidilise isiku karistusandmed on:
1) kriminaal- või väärteoasjas otsuse või määruse teinud kohtu nimetus, väärteoasjas otsuse teinud kohtuvälise menetleja nimetus, otsuse või määruse tegemise kuupäev ja kriminaal- või väärteoasja number;
11) süüteo toimepanemise kuupäev;
2) karistusseadustiku või muu seaduse säte, milles sätestatud süüteo toimepanemises isik süüdi mõisteti;
3) isikule kuriteo või väärteo eest mõistetud või määratud karistuse liik ja määr;
4) otsuse või määruse jõustumise kuupäev;
5) karistuste asendamise, liitmise või karistuse täitmisest loobumise alus ja kuupäev;
6) rahalise karistuse või rahatrahvi täitmise kuupäev;
7) sundlõpetamise otsuse täitmise kuupäev.”;

6) paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registri andmed väljastatakse päringu alusel, milles on märgitud:
1) isik, kelle kohta andmeid soovitakse;
2) taotleja nimi ja isikukood, isikukoodi puudumise korral sünniaeg;
3) kui andmeid taotletakse juriidilise isiku nimel, märgitakse lisaks juriidilise isiku nimi ja registrikood, välismaisel juriidilisel isikul selle puudumise korral registreerimisnumbriga võrdsustatud numbri- või tähekombinatsioon;
4) taotleja aadress või e-posti aadress;
5) taotleja isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
6) pabertaotluse puhul allkiri, e-postiga edastatud taotluse puhul digitaalallkiri.”;

7) paragrahvi 18 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registri andmed väljastatakse registriteatena, milleks on:
1) registri väljavõte;
2) teatis, et isikut ei ole registrisse kantud;
3) teatis, et isikul puudub kehtiv karistus, kui isiku kohta on registris üksnes registri arhiivi andmed.

(2) Registri väljavõttes ei märgita füüsilise isiku kohta käesoleva seaduse § 12 lõike 1 punktides 4–8, lõike 3 punktis 2 ning lõike 4 punktides 12–14 nimetatud andmeid.”;

8) paragrahvi 19 lõike 1 punkti 3 lisatakse pärast sõna „uurimisasutusel” sõnad „ja prokuratuuril”;

9) paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 24. Registrisse kantud karistusandmete kustutamise tähtajad

(1) Karistusandmed kustutatakse registrist ja kantakse üle arhiivi, kui:
1) väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest, aresti kandmisest, üldkasuliku töö sooritamisest või põhikaristusena juhtimisõiguse äravõtmisest on möödunud üks aasta;
2) maksukorralduse seaduses või maksuseaduses sätestatud väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest või aresti täitmisest on möödunud kaks aastat;
3) psühhiaatrilise sundravi lõpetamisest on möödunud kaks aastat;
4) sõltuvusravi kohaldamise lõpetamisest on möödunud kaks aastat;
5) kuriteo eest mõistetud rahalise karistuse otsuse täitmisest on möödunud kolm aastat;
6) tähtajalisest vangistusest või rahalisest karistusest tingimisi vabastamise korral määratud katseaja lõppemisest on möödunud kolm aastat;
7) üldkasuliku töö sooritamisest on möödunud kolm aastat;
8) alla viieaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud viis aastat;
9) viie- kuni kahekümneaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud kümme aastat;
10) üle kahekümneaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud viisteist aastat;
11) otsuse täitmine on aegunud vastavalt karistusseadustiku §-le 82;
12) isik on surnud;
13) juriidiline isik on lõppenud.

(2) Kui isik oli süüteo toimepanemise ajal alaealine, siis tema karistusandmed kustutatakse registrist ja kantakse üle arhiivi, kui:
1) väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest, aresti kandmisest, üldkasuliku töö sooritamisest või põhikaristusena juhtimisõiguse äravõtmisest on möödunud üks aasta;
2) psühhiaatrilise sundravi lõpetamisest või mõjutusvahendi kohaldamise lõpetamisest on möödunud üks aasta;
3) sõltuvusravi kohaldamise lõpetamisest on möödunud üks aasta;
4) kuriteo eest mõistetud rahalise karistuse otsuse täitmisest on möödunud kaks aastat;
5) tähtajalisest vangistusest või rahalisest karistusest tingimisi vabastamise korral määratud katseaja lõppemisest on möödunud kaks aastat;
6) üldkasuliku töö sooritamisest on möödunud kaks aastat;
7) alla viieaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud kolm aastat;
8) viie- kuni kümneaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud viis aastat;
9) otsuse täitmine on aegunud vastavalt karistusseadustiku §-le 82;
10) isik on surnud.

(3) Lisakaristus kustutatakse registrist pärast lisakaristuse ärakandmist.

(4) Karistuse täitmisest loobumisel kustutatakse karistus registrist pärast käesoleva seaduse § 13 lõikes 1 nimetatud korras andmete esitamist.

(5) Isiku surmast teavitab registri volitatud töötlejat perekonnaseisuasutus ja juriidilise isiku lõppemisest äriregistri volitatud töötleja.

(6) Karistusandmete kustutamisel ja arhiivi kandmisel märgitakse karistusandmete juurde andmete arhiivi kandmise kuupäev. Väärteo eest mõistetud karistuse andmeid säilitatakse arhiveerituna kümme aastat, kuriteo eest mõistetud karistuse andmeid säilitatakse arhiveerituna 50 aastat arhiivi kandmise kuupäevast arvates.”;

10) paragrahvi 25 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvide 29 ja 30 tekstis asendatakse sõna „Justiitsministeerium” sõnadega „Registrite ja Infosüsteemide Keskus” vastavas käändes;

12) paragrahvi 33 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui isik leiab, et karistusandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus pöörduda registri vastutava või volitatud töötleja, inspektsiooni või kohtu poole.”;

13) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Volitatud töötlejal on õigus omal initsiatiivil sulgeda ja parandada valesid andmeid, kontrollides vajaduse korral andmete esitaja käest andmete õigsust. Andmete parandamisel omal initsiatiivil ei teavita volitatud töötleja puudutatud isikut.”;

14) paragrahv 35 tunnistatakse kehtetuks;

15) seadust täiendatakse §-ga 351 järgmises sõnastuses:

§ 351. Karistusandmete kustutamise tähtaja katkemise arvestamine

(1) Alates 2013. aasta 1. oktoobrist loetakse süüteomenetluses isiku kehtivate karistusandmete ning süüteo korduvuse arvestamisel karistusregistris sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaeg lõppenuks käesoleva seaduse §-s 24 sätestatud tähtaja möödumisel, arvestamata karistusandmete kustutamise tähtaja katkemist.

(2) Kui lõplik süüdimõistev otsus on tehtud enne 2013. aasta 1. oktoobrit, arvestatakse kehtivat karistust ning süüteo korduvust vastavalt süüteomenetluse ajal kehtinud seadusele.”;

16) seadust täiendatakse §-dega 371–373 järgmises sõnastuses:

§ 371. Karistusandmete sisestamine karistusregistri üleviimisel

(1) Karistusregistrisse ei kanta andmeid, mille töötlemiseks puudub seaduslik alus.

(2) Registri arhiivi kantakse järgmiste kriminaalkaristuste andmed:
1) karistus, mis on mõistetud enne 1992. aasta 1. jaanuari, välja arvatud üle kümneaastane tähtajaline vangistus ja eluaegne vangistus;
2) kümne- kuni kahekümneaastane vangistus, mille täitmise tähtajast on möödunud kümme aastat, kui isik ei ole selle aja jooksul pannud toime uut kuritegu;
3) ajavahemikus 1992. aasta 1. jaanuarist kuni 2000. aasta 31. detsembrini mõistetud tähtajaline vangistus, mille täitmise tähtajast on möödunud käesoleva seaduse §-s 24 sätestatud karistusandmete kustutamise tähtaeg, kui isik ei ole selle aja jooksul pannud toime uut kuritegu.

(3) Andmed väärteokaristuste kohta, mis on kantud registrisse enne 2010. aasta 1. jaanuari, kantakse registri arhiivi.

§ 372. Karistusregistri andmete kontrollimine karistusregistri üleviimise järel

(1) Karistusregistrisse ei kanta karistusandmeid ja sealt eemaldatakse karistusandmed, kui on puudu kõik käesoleva seaduse § 12 lõigetes 4 ja 6 sätestatud andmed või osa neist ning karistuse aluseks olnud otsust ei ole karistusregistri volitatud töötlejal mõistlike jõupingutustega võimalik leida. Kui puudu on süüteo toimepanemise kuupäev, märgib registri volitatud töötleja otsuse tegemise kuupäeva süüteo toimepanemise kuupäevaks.

(2) Kui infot karistuse ärakandmise kohta ei ole registri volitatud töötlejal mõistlike jõupingutustega võimalik tuvastada ja möödunud on karistusseadustiku §-s 82 sätestatud otsuse täitmise aegumise tähtaeg, võib registri volitatud töötleja lugeda karistuse täitmise aegunuks ning kustutada andmed registrist käesolevas seaduses sätestatu kohaselt.

§ 373. Andmete kandmine registri arhiivi

Käesoleva seaduse §-des 371 ja 372 sätestatud andmed kantakse registri arhiivi 2013. aasta 15. juuliks.”

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 9, 10, 14 ja 15 jõustuvad 2013. aasta 1. oktoobril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 16 jõustub osas, millega täiendatakse karistusregistri seadust §-ga 373, käesoleva seaduse Riigi Teatajas avaldamise päevale järgneval päeval.

  (3) Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 15. juulil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json