Teksti suurus:

Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord

Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2013, 10

Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord1

Vastu võetud 20.06.2013 nr 96

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 20 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise, sealhulgas meresõidudiplomi, kutsetunnistuse ja kinnituslehe väljastamise kord, väljastatavate dokumentide vormid ning meresõidudiplomi, kutsetunnistuse ja teiste laevapere liikmetele väljastatavate tunnistuste tunnustamise kord vastavalt „Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelisele konventsioonile, 1978” ja selle hilisematele muudatustele (edaspidi STCW konventsioon).

§ 2.  Terminid

  Määruses ja selle lisades kasutatakse järgmisi termineid:
  1) STCW koodeks – meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse koodeks, nagu on vastu võetud STCW konventsiooni osalisriikide 1995. aasta konverentsi 2. resolutsiooniga, selle ajakohastatud kujul;
  2) meresõidudiplom – käesoleva määruse ja STCW konventsiooni II, III ja IV peatüki kohaselt kaptenile ja laevaohvitserile välja antud ja kinnitatud dokument, mis annab isikule, kellele see on väljastatud, õiguse töötada vastaval ametikohal ning täita ettenähtud vastutustasandiga seotud teenistusülesandeid laeval, mille tüüp, kogumahutavus ja peamasinate efektiivne koguvõimsus vastavad diplomil ning kinnituslehel kindlaksmääratule;
  3) kutsetunnistus – laevapere liikmele välja antud dokument, milles on märgitud, et ta vastab STCW koodeksis ja käesolevas määruses sätestatud asjakohastele koolituse, pädevuse ja meresõidupraktika nõuetele;
  4) juhtkonna liige – kapten ja laevaohvitserid;
  5) kapten – laeva ainuisikuline üldjuht, kelle seaduslikud korraldused on kohustuslikud täitmiseks kõigile laeval viibivatele isikutele. Kapteni õigused ja kohustused laienevad ka kiprile;
  6) kemikaalitanker – laev, mis on ehitatud või kohandatud ja mida kasutatakse rahvusvahelise ohtlikku kemikaali mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete koodeksi (koos muudatustega) 17. peatükis loetletud vedelate toodete veoks mahtlastina;
  7) kolmas riik – riik, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriik või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriik;
  8) kuu – kalendrikuu või 30 päeva;
  9) laevajuht – 3. peatüki 2. jaole vastava kvalifikatsiooniga laevaohvitser;
  10) laevamehaanik – 3. peatüki 3. jaole vastava kvalifikatsiooniga laevaohvitser;
  11) laevaohvitser – laevajuht, laevamehaanik, elektrimehaanik, raadioelektroonik, laeva turvaülem ja teised reederi määratud spetsialistid;
  12) laeva turvaülem – kapteni ees vastutav isik laeva pardal, kelle reeder on määranud vastutama laeva turvalisuse eest, sealhulgas laeva turvaplaani rakendamise ja jätkamise ning sidepidamise eest reederi turvaülema ja sadamarajatise turvaülematega;
  13) meresõidupraktika – meresõidudiplomi, kutsetunnistuse või muu erialast ettevalmistust tõendava dokumendi saamise või pikendamisega seotud teenistus laeva pardal;
  14) naftatanker – laev, mis on ehitatud nafta ja naftasaaduste veoks mahtlastina;
  15) peamasinate efektiivne koguvõimsus – laeva peamasinate nimiväljundvõimsus kilovattides, mis kantakse üle käiturile ja mis on kajastatud laeva registreerimistunnistusel või muus ametlikus dokumendis;
  16) punkrilaev – naftatanker, mida kasutatakse laevade punkerdamiseks sadamas või reidil;
  17) raadioeeskiri – raadioeeskirjad, mis on lisatud või mida loetakse lisatuks rahvusvahelisele telekommunikatsiooni konventsioonile selle muudetud kujul;
  18) raadiosideoperaator – 3. peatüki 4. jaole vastava kvalifikatsiooniga isik;
  19) reakoosseisu liige – laevapere liige, kes ei ole juhtkonna liige;
  20) teenistusülesanded – laeva käitamiseks, inimelude ohutuse tagamiseks merel ja merekeskkonna kaitseks vajalik ülesannete, kohustuste ja vastutuse kogum, mis on kindlaks määratud STCW koodeksis;
  21) teine mehaanik – laevamehaanik, kellele läheb üle vastutus laeva mehaanika- ja elektriseadmete käitamise, toimimise ja hoolduse eest, kui vanemmehaanik on võimetu oma teenistusülesandeid täitma;
  22) turvaalased kohustused – kõik turvalisusega seotud teenistusülesanded ja kohustused laevadel, nagu on määratletud 1974. aasta rahvusvahelises konventsioonis inimelude ohutusest merel ning selle ajakohastatud XI-2 peatükis ning laevade ja sadamarajatiste rahvusvahelise turvalisuse (ISPS) koodeksis;
  23) vanemmehaanik – laevamehaanik, kes vastutab laeva mehaanika- ja elektriseadmete käitamise, toimimise ja hoolduse eest;
  24) vanemtüürimees – laevaohvitser, kellele läheb üle laeva üldjuhtimine, kui kapten on võimetu oma teenistusülesandeid täitma;
  25) veeldatud gaasi tanker – laev, mis on ehitatud või kohandatud ja mida kasutatakse veeldatud gaase mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete rahvusvahelise koodeksi (koos muudatustega) 19. peatükis loetletud veeldatud gaaside või muude toodete veoks mahtlastina.

§ 3.  Laevapere liikmetele väljastatavate dokumentide vormid

  (1) Veeteede Ameti väljastatavate dokumentide vormid on toodud lisades 1–45.

  (2) Mereõppeasutuse väljastatavate täiendusõppe läbimist tõendavate nende dokumentide loetelu, mida ei tule Veeteede Ametis ümber vahetada, on toodud lisas 49.

2. peatükk Laevapere liikmete koolitusnõuded 

1. jagu Laevapere liikmete koolitus 

§ 4.  Õppekavadele esitatavad nõuded ning õppekavas määratud meresõidupraktika

  (1) Mereõppeasutuste STCW konventsiooni kohase õppe õppekavad ja valmendid peavad tagama STCW konventsiooni nõuete täitmise ning vastama Eesti õigusaktide nõuetele. Mittekonventsioonikohase õppe õppekavad peavad vastama Eesti õigusaktide nõuetele. Õppekavade sisu, õppeainete loetelu, õppeainete mahu ja haridustasemele vastavuse puhul peab täitma vähemalt vastava kutsestandardi nõudeid.

  (2) Laevapere liikmete konventsioonikohase õppe õppekavas on praktilise töö ühe vormina ette nähtud meresõidupraktika juhul, kui konventsioonikohasele õppele asuja ei ole eelnevalt läbinud õppekava lõpetamiseks ja vastava kvalifikatsiooni saamiseks vajalikku meresõidupraktikat. Meresõidupraktika vorm, maht ning läbiviimise ja arvestamise tingimused peavad vastama STCW konventsiooni ja käesoleva määruse nõuetele.

§ 5.  Õppejõududele, õpetajatele ja eksamineerijatele esitatavad nõuded

  (1) Laevapere liikmete konventsioonikohase õppe õppekavade STCW konventsiooniga reguleeritud õppeainete õppejõudude, õpetajate ja eksamineerijate kvalifikatsioon samas õppevaldkonnas peab vastama vähemalt kvalifikatsioonile, mille andmise aluseks on nende korraldatav või eksamineeritav õpe. Laevapere liikmete konventsioonikohase õppe õppekavade STCW konventsiooniga reguleeritud õppeainete õppesse või eksamikomisjoni koosseisu võib kaasata teiste õppevaldkondade spetsialiste, kellel ei pea olema korraldatava või eksamineeritava õppe alast kvalifikatsiooni. Laevapere liikmete konventsioonikohase õppe õppekavade STCW konventsiooniga reguleeritud õppeainete õppejõud, õpetajad ja eksamineerijad peavad olema läbinud vastavalt eksamineerija või lektori koolituse.

  (2) Laevapere liikmete konventsioonikohase õppe õppekava läbimise eksami vastuvõtmiseks moodustatud mereõppeasutuse eksamikomisjoni esimees ja liikmed ning kutse andmiseks moodustatud mereõppeasutuse kutsekomisjoni esimees ja liikmed peavad olema läbinud eksamineerija koolituse.

§ 6.  Valmendite kasutamine

  STCW konventsiooni reegli I/12 ja STCW koodeksi jaotises A-I/12 sätestatud tehnilisi tingimusi ja teisi selle jaotise sätteid ning STCW koodeksi A osaga meresõidudiplomi või kutsetunnistuse suhtes kehtestatud nõudeid järgitakse:
  1) kõikide kohustuslike valmendil põhinevate koolituste puhul;
  2) kõikide STCW koodeksi A osas nõutavate hindamiste puhul, mida tehakse valmendi abil;
  3) kõikide STCW koodeksi A osas nõutavate pädevustaseme demonstreerimiste puhul, mida tehakse valmendi abil.

2. jagu Komisjonid 

§ 7.  Mereõppeasutuse tasemeõppe eksamikomisjon

  (1) Eksamikomisjoni koosseisu kuuluvad esimees ja vähemalt kolm liiget. Eksamikomisjoni koosseisu kinnitab mereõppeasutuse juht kooskõlastatult Veeteede Ametiga.

  (2) Eksamikomisjon vormistab eksamiprotokollid. Eksamiprotokollide alusel väljastatakse mereõppeasutuse lõpetamise dokument.

§ 8.  Mereõppeasutuse täiendusõppe eksamikomisjon

  (1) Mereõppeasutus, kes korraldab laevapere liikmete täiendusõpet, moodustab eksamikomisjoni laevapere liikmete eksamite vastuvõtmiseks ja täiendusõppe läbimise kinnitamiseks.

  (2) Eksamikomisjoni koosseisu kuuluvad esimees ja vähemalt kaks liiget. Mereõppeasutuse eksamikomisjoni koosseisu kinnitab mereõppeasutuse juht kooskõlastatult Veeteede Ametiga.

  (3) Eksamikomisjon vormistab eksamiprotokollid ning tunnistused kursuse õppekava läbimise kohta. Eksamiprotokoll edastatakse Veeteede Ametile eksami toimumise päeval faksi või elektronposti teel ning originaaleksemplar viie tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist.

3. jagu Konventsioonikohane erialane õpe 

§ 9.  Üldsätted

  (1) Käesoleva jao nõuded põhinevad STCW koodeksi A ja B osal.

  (2) Käesoleva jao alusel ette nähtud koolitus peab tagama, et meremeestel oleks piisav inglise keele oskus, nagu on kindlaks määratud STCW koodeksi jaotistes A-II/1, A-III/1, A-IV/2 ja A-II/4, ning et nad oleksid suutelised täitma oma kohustusi laeval.

  (3) STCW koodeksi A osa sisaldab pädevusnõudeid, millele kandidaat peab vastama, et saada meresõidudiplomit või kutsetunnistust või pikendada kinnituslehte vastavalt STCW konventsioonile. Pädevusnõuetes kindlaksmääratud oskused rühmitatakse vastavalt järgmisele seitsmele teenistusülesandele:
  1) navigatsioon;
  2) lasti käitlemine ja paigutamine;
  3) laeva ekspluateerimise kontrollimine ja pardal olevate inimeste eest hoolitsemine;
  4) laevamehaanika;
  5) elektritehnika, elektroonika ja automaatika;
  6) hooldus ja remont;
  7) raadioside.

  (4) Lõikes 3 nimetatud pädevusnõuded on erinevad sõltuvalt järgmistest vastutustasanditest:
  1) juhtimistasand;
  2) ekspluatatsioonitasand;
  3) toetustasand.

  (5) Teenistusülesanded ja vastutustasand on kindlaks määratud STCW koodeksi A osa II, III ja IV peatükis esitatud pädevusnõuete tabelites.

§ 10.  Laevajuhtide koolitus

  Laevajuhtide koolitus peab sõltuvalt vastutustasandist ja võimalikust laeva kogumahutavusest vastama STCW koodeksi jaotiste A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-IV/2, A-VI/1, A-VI/2 punktide 1–4, A-VI/3 punktide 1–4 ja A-VI/4 punktide 1–3 nõuetele, võttes arvesse jaotiste B-II/1, B-IV/2, B-VI/1 ja B-VI/2 soovitusi, ning vastavale laevajuhi kutsestandardile.

§ 11.  Laevamehaanikute koolitus

  (1) Laevamehaanikute koolitus peab sõltuvalt vastutustasandist ja võimalikust laeva peamasinate efektiivsest koguvõimsusest vastama STCW koodeksi jaotiste A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-VI/1, A-VI/2 punktide 1–4, A-VI/3 punktide 1–4 ja A-VI/4 punktide 1–3 nõuetele, võttes arvesse jaotiste B-III/1, B-VI/1 ja B-VI/2 soovitusi, ning vastavale laevamehaaniku kutsestandardile.

  (2) Laeva elektrimehaaniku koolitus peab vastama STCW koodeksi jaotiste A-III/6, A-VI/1, A-VI/2 punktide 1–4, A-VI/3 punktide 1–4 ja A-VI/4 punktide 1–3 nõuetele, võttes arvesse jaotiste B-III/6, B-VI/1 ja B-VI/2 soovitusi, ning elektrimehaaniku kutsestandardile.

§ 12.  Raadioelektrooniku koolitus

  Raadioelektrooniku koolitus peab vastama STCW koodeksi A osa IV peatüki nõuetele ja B osa IV peatüki soovitustele.

§ 13.  Laeva turvaülema koolitus

  Laeva turvaülema koolitus peab vastama STCW konventsiooni reegli VI/5 ja STCW koodeksi jaotise A-VI/5 nõuetele ning jaotise B-VI/5 soovitustele.

§ 14.  Madruse koolitus

  Madruse koolitus peab vastama STCW koodeksi jaotiste A-II/4 ja A-II/5 nõuetele, võttes arvesse jaotiste B-II/4 ja B-II/5 soovitusi, ning madruse kutsestandardile.

§ 15.  Laevamotoristi ja laevaelektriku koolitus

  (1) Laevamotoristi koolitus peab vastama STCW koodeksi jaotiste A-III/4 ja A-III/5 nõuetele, võttes arvesse jaotiste B-III/4 ja B-III/5 soovitusi, ning laevamotoristi kutsestandardile.

  (2) Laevaelektriku koolitus peab vastama STCW koodeksi jaotise A-III/7 nõuetele ning laevaelektriku kutsestandardile.

4. jagu Mittekonventsioonikohane erialane õpe 

§ 16.  Laevajuhtide koolitus

  Väiksema kui 50-se kogumahutavusega laeva rannasõidukipri koolitus ja väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri koolitus peab vastama Veeteede Ameti tunnustatud õppekavale ja vastavale kutsestandardile selle olemasolul.

§ 17.  Laevamehaaniku koolitus

  Väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega laeva laevamehaaniku koolitus peab vastama Veeteede Ameti tunnustatud õppekavale ja vastavale kutsestandardile selle olemasolul.

§ 18.  Laeva külmutusseadmete mehaaniku koolitus

  Laeva külmutusseadmete mehaaniku koolitus peab vastama Veeteede Ameti tunnustatud õppekavale ja vastavale kutsestandardile selle olemasolul.

§ 19.  Laeva külmutusseadmete masinisti koolitus

  Laeva külmutusseadmete masinisti koolitus peab vastama Veeteede Ameti tunnustatud õppekavale ja vastavale kutsestandardile selle olemasolul.

§ 20.  Laevakoka koolitus

  Laevakoka koolitus peab vastama Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 1946. aasta laevakokkade diplomeerimise konventsioonile nr 69.

5. jagu Täiendusõpe 

§ 21.  Erikoolitus erinevat tüüpi laevadel

  (1) Tankeril töötamiseks peavad kapten, laevaohvitserid ning teki- ja masinameeskond läbima STCW konventsiooni reegli V/1-1 või V/1-2 ja STCW koodeksi jaotise A-V/1-1 või A-V/1-2 nõuetele ja jaotise B-V/1, B-V/1-1 või B-V/1-2 soovitustele vastava täiendusõppe. Kohalikus rannasõidus ei nõuta alla 3000-se kogumahutavusega punkrilaevade laevapere liikmetelt tankeritel töötamise laiendatud väljaõppe läbimist.

  (2) Reisilaeval töötamiseks peavad kapten, laevaohvitserid, teki- ja masinameeskond ning reisijaid reisijate ruumides teenindavad ja neid hädaolukorras juhtivad teised laevapere liikmed läbima STCW konventsiooni reegli V/2 ja STCW koodeksi jaotise A-V/2 nõuetele vastava täiendusõppe.

  (3) Kiirlaeva kapteni ja vanemtüürimehe täiendusõpe peab vastama STCW koodeksi jaotise B-V/a soovitustele ja rahvusvahelistele kiirlaevade ohutuse koodeksite (1994 HSC Code ja 2000 HSC Code) 18. peatüki reegli 18.3 nõuetele.

  (4) Ohtlikku lasti vedaval laeval töötamise täiendusõpe peab vastama sõltuvalt veetavast lastist STCW koodeksi jaotise B-V/b või B-V/c soovitustele. Täiendusõppe läbimine on kohustuslik ohtliku lasti käitlemisega seotud laevapere liikmetele.

  (5) Mehaanilisel jõul liikuva puurplatvormi laevapere täiendusõpe peab vastama STCW koodeksi jaotise B-V/d soovitustele.

  (6) Ujuvplatvorme teenindava laeva kapteni ja vahitüürimeeste täiendusõpe peab vastama STCW koodeksi jaotise B-V/e soovitustele.

  (7) Dünaamilise positsioneerimise süsteemi (DP) kasutavate laeva juhtkonna liikmete täiendusõpe peab vastama STCW koodeksi jaotise B-V/f soovitustele.

  (8) Polaarvetes sõitva laeva kapteni ja laevaohvitseride täiendusõpe peab vastama STCW koodeksi jaotise B-V/g soovitustele.

§ 22.  Raadiosideoperaatorite koolitus

  Raadiosideoperaatorite koolitus peab vastama STCW koodeksi jaotise A-IV/2 nõuetele ja jaotise B-IV/2 soovitustele. Koolitus on nõutav ka lähisõidus ja kohalikus rannasõidus.

§ 23.  Päästevahendite ja valvepaadi, päästeparve ning kiirvalvepaadi vanema koolitus

  (1) Päästevahendite, valvepaadi, päästeparve ning kiirvalvepaadi vanema täiendusõppe peavad läbima laevapere liikmed, kellele pannakse vastav päästevahendite, valvepaadi, päästeparve ning kiirvalvepaadi vanema kohustus. Täiendusõpe peab vastama STCW koodeksi jaotiste A-VI/2, A-VI/2-1 ja A-VI/2-2 nõuetele, võttes arvesse jaotiste B-VI/2 ja B-I/14 soovitusi.

  (2) Päästevahendite vanema asendaja peab läbima päästevahendi vanema täiendusõppe, mis vastab STCW koodeksi jaotise A-VI/2 nõuetele, võttes arvesse jaotise B-VI/2 soovitusi.

  (3) Kiirvalvepaadi meeskonna liikmed peavad läbima kiirvalvepaadi vanema täiendusõppe, mis vastab STCW koodeksi jaotise A-VI/2 nõuetele, võttes arvesse jaotise B-VI/2 soovitusi.

§ 24.  Tuletõrjealane koolitus laiendatud programmi järgi

  Juhtkond ja laevapere liikmed, kellele pannakse kohustus juhtida tulekustutusrühmi või -kustutustöid, peavad läbima tuletõrjealase koolituse laiendatud programmi järgi, mis vastab STCW koodeksi jaotise A-VI/3 nõuetele.

§ 25.  Esmaabi- ja meditsiiniabikoolitus

  (1) Esmaabikoolituse peavad läbima kõik juhtkonna liikmed.

  (2) Meditsiiniabikoolituse peavad läbima kapten ja vanemtüürimees ning laevapere liikmed, kellele pannakse kohustus anda meditsiiniabi, välja arvatud arsti kvalifikatsiooni omav laevapere liige. Koolitus peab vastama STCW koodeksi jaotiste A-VI/4, A-VI/4-1 ja A-VI/4-2 nõuetele. Meditsiiniabikoolitust ei nõuta lähisõidus ja kohalikus rannasõidus.

§ 26.  Ohutusalane koolitus kohalikus rannasõidus

  Ohutusalase koolituse kohalikus rannasõidus peavad läbima kõik laevapere liikmed. Koolitus peab vastama STCW koodeksi jaotise A-VI/1 punkti 1 nõuetele. Koolituse tunnistus on tähtajatu.

§ 27.  Ohutusalane koolitus

  (1) Ohutusalase koolituse peavad läbima kõik laevapere liikmed, kellele määratakse ohutus- või keskkonnakaitsealased kohustused. Koolitus peab vastama STCW koodeksi jaotiste A-VI/1, A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 ja A-VI/1-4 nõuetele, võttes arvesse jaotise B-VI/1 soovitusi.

  (2) Ohutusalase koolituse läbimist ei nõuta lähisõidus ja kohalikus rannasõidus:
  1) alla 24 meetri pikkuste kalapüügilaevade laevapere liikmetelt;
  2) alla 24-meetrise kogupikkusega muude laevade, mis ei ole reisilaevad, laevapere liikmetelt.

§ 28.  Turvaalane tutvustav koolitus

  (1) Turvaalase tutvustava koolituse peavad läbima kõik laevapere liikmed. Tutvustav koolitus peab vastama STCW koodeksi jaotise A-VI/6 punktide 1–3 nõuetele.

  (2) Eesti riigilippu kandva laeva reeder võib koolituse läbi viia laevas, kui reeder on kooskõlastatult Veeteede Ametiga kajastanud sellise koolituse SOLAS konventsiooni alusel kehtestatud laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise rahvusvahelisele koodeksile (edaspidi ISM koodeks) vastavas meresõiduohutuse korraldamise süsteemis. Koolituse läbiviimiseks esitab reeder Veeteede Ametile taotluse, mis peab sisaldama koolituse õppekava.

  (3) Koolitust võib laevas läbi viia STCW konventsiooni reegli VI/5 järgset tunnistust omav laeva või reederi turvaülem või vastavat kvalifikatsiooni omav isik.

§ 29.  Turvaalane koolitus

  Turvaalase koolituse peavad läbima kõik laevapere liikmed, kellele ei ole määratud turvaalaseid kohustusi. Koolitus peab vastama STCW koodeksi jaotise A-VI/6 punkti 4 nõuetele, võttes arvesse jaotise B-VI/6 soovitusi. Koolitust võib läbi viia mereõppeasutus. Turvaalast koolitust ei nõuta laevapere liikmetelt, kes viibivad laeval ajutiselt kuni 48 tundi.

§ 30.  Turvakohustusi täitva laevapere liikme koolitus

  Turvakohustusi täitva laevapere liikme koolituse peavad läbima kõik laevapere liikmed, kellele pannakse turvaalased kohustused. Koolitus peab vastama STCW koodeksi jaotise A-VI/6 punktide 6–8 nõuetele, võttes arvesse jaotise B-VI/6 soovitusi. Koolitust viib läbi mereõppeasutus.

§ 31.  Erialane täiendusõpe

  Erialase täiendusõppe peavad läbima laeva juhtkonna liikmed, juhul kui pädevust ei tõendata muul § 40 lõikes 2 loetletud viisil. Erialane täiendusõpe peab vastama STCW koodeksi jaotise A-I/11 punkti 2 nõuetele. Erialast täiendusõpet või pädevuse tõendamist muul § 40 lõikes 2 loetletud viisil ei nõuta kohalikus rannasõidus alla 200-se kogumahutavusega laeval, mis ei ole reisilaev.

3. peatükk Laevapere liikmete kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning meresõidudiplomite ja kutsetunnistuste tunnustamine ja nende vormid 

1. jagu Üldsätted 

§ 32.  Meresõidudiplomi ja kutsetunnistuse subjektid, väljastamine ning duplikaat

  (1) Veeteede Amet väljastab meresõidudiplomi või kutsetunnistuse isikule, kellel on käesoleva määruse nõuete kohane meresõidupraktika ning kes on läbinud käesoleva määruse nõuetele vastava koolituse ja omandanud vastava kutse Eestis tegutsevas või tegutsenud mereõppeasutuses.

  (2) Veeteede Amet väljastab meresõidudiplomi või kutsetunnistuse Eesti kodanikule või Eesti elamisluba või elamisõigust omavale välismaalasele või kodakondsuseta isikule, kellel on käesoleva määruse nõuete kohane meresõidupraktika ning kes on läbinud käesoleva määruse nõuetele vastava koolituse ja omandanud vastava kutse välisriigis tegutsevas või tegutsenud mereõppeasutuses.

  (3) Meresõidudiplom või kutsetunnistus väljastatakse mereõppeasutuse lõpudokumendi ning eksamiprotokolli alusel. Isikud, kes on läbinud koolituse ja omandanud kutse välisriigis tegutsevas või tegutsenud õppeasutuses, peavad meresõidudiplomi või kutsetunnistuse saamiseks esitama Veeteede Ametile läbitud õppekava sisu ja mahtu tõendava õiendi.

  (4) STCW konventsiooni II, III ja IV peatüki kohased meresõidudiplomid ja kutsetunnistused väljastatakse määramata ajaks. Meresõidudiplomi või kutsetunnistuse väljastamise aluseks olevaid dokumente säilitatakse 50 aastat.

  (5) Meresõidudiplomi või kutsetunnistuse omanik peab tegema duplikaadi saamiseks kirjaliku avalduse Veeteede Ametile, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) tekst on muutunud raskesti loetavaks või selles on vähemalt üks täht muutunud mitteloetavaks;
  2) kui tuvastatakse meresõidudiplomi või kutsetunnistuse vormistamise ebatäpsus või sellele kantud andmete ebaõigsus;
  3) kui meresõidudiplom või kutsetunnistus on hävinud, kadunud või varastatud.

  (6) Meresõidudiplomi või kutsetunnistuse duplikaat väljastatakse arhiivis olevate dokumentide alusel, arvestades meresõidudiplomi või kutsetunnistuse omaniku õigusi selle väljastamise ajal ning vastavust STCW konventsiooni ja käesoleva määruse nõuetele.

  (7) Kõrgema kutsekvalifikatsiooni meresõidudiplom või kutsetunnistus annab õiguse töötada oma eriala mis tahes madalamal ametikohal. Veeteede Amet võib väljastada laevapere liikme taotlusel tema kvalifikatsioonist madalama astme meresõidudiplomi või kutsetunnistuse.

§ 33.  Kinnitusleht ja selle väljastamine, kinnituslehele märgitavad piirangud ning kinnituslehe pikendamine

  (1) Meresõidudiplomi või kutsetunnistuse kehtivuse meresõiduks määrab kinnitusleht. Kinnitusleht kuulub laeva juhtkonna meresõidudiplomi või kutsetunnistuse juurde ning annab meresõidudiplomi või kutsetunnistuse omanikule õiguse töötada kinnituslehel märgitud vastutustasandile vastaval ametikohal ja õiguse täita kinnituslehel märgitud teenistusülesandeid. Kinnituslehte ei nõuta kohalikus rannasõidus alla 200-se kogumahutavusega laeval, välja arvatud reisilaeval. STCW konventsiooni nõuetele vastava meresõidudiplomi või kutsetunnistuse juurde kuuluva kinnituslehe vorm on toodud lisas 40. Käesoleva määruse alusel väljastatud STCW konventsioonis sätestamata meresõidudiplomi või kutsetunnistuse juurde kuuluva kinnituslehe vorm on toodud lisas 41.

  (2) Kinnituslehe väljastamise aluseks on täiendusõppekursuste lõpetamise kehtivad tunnistused vastavalt teenistusülesannetele, vastutustasandile ja ametikohale, kui taotleja ei ole saanud vastavat väljaõpet üldise koolituse käigus, või teadmiste ja oskuste hindamist tõendavad tunnistused või meresõidupraktika tõend ning kehtiv tervisetõend laevapere liikme terviseseisundi kohta. Kinnituslehe saamiseks nõutavate täiendusõppekursuste läbimist või teadmiste ja oskuste hindamist või meresõidupraktikat tõendavate dokumentide loetelu on toodud lisas 46.

  (3) STCW konventsiooni nõuetele vastava meresõidudiplomi juurde kuuluva esmakordse kinnituslehe saamiseks peavad kinnituslehe taotlejad esitama tunnistuse merendusalase inglise keele eksami sooritamise kohta §-s 7 või 8 nimetatud komisjoni ees või tõendama inglise keele oskust Veeteede Ameti hindamiskomisjoni ees. Inglise keele eksami mittesooritamisel väljastatakse kinnitusleht piiranguga, mille kohaselt see kehtib tööks kohalikus rannasõidus.

  (4) Veeteede Amet märgib kinnituslehele meresõidudiplomi või kutsetunnistuse numbri ja kinnituslehe järjekorranumbri.

  (5) Veeteede Amet väljastab kinnituslehe kuni viieks aastaks. Kinnituslehe kehtivusaeg määratakse esimesena lõppeva täiendusõppe läbimist tõendava tunnistuse kehtivusaja või pädevust tõendava eksamiprotokolli kuupäeva järgi.

  (6) Kinnituslehele märgitakse meremehe terviseseisundist tulenev sõidupiirkonna piirang ja prillide kandmise kohustus ning vastava koolituse puudumisel piirang töötada STCW konventsiooni reeglis V/1-1 või V/1-2 sätestatud tankeritel.

  (7) Laeva juhtkonna liikmele, kes ei ole läbinud meditsiiniabikoolitust, väljastatakse kinnitusleht piiranguga, mille kohaselt see kehtib tööks lähisõidus või kohalikus rannasõidus.

  (8) Veeteede Amet võib reederi taotlusel erakorralistel asjaoludel pikendada kinnituslehe kehtivust kuni kolmeks kuuks.

  (9) Kinnitusleht kaotab kehtivuse, kui meresõidudiplomi või kutsetunnistuse tunnistab kehtetuks või tühistab selle väljaandnud riik.

  (10) Ametikoht, millel meresõidudiplomi või kutsetunnistuse omajal on õigus töötada, peab olema vähemalt samaväärne ohutu mehitatuse tunnistusel märgituga.

  (11) Väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva kapteni meresõidudiplomi, 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni meresõidudiplomi, väiksema kui 3000 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku meresõidudiplomi ning 3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku meresõidudiplomi juurde esmase kinnituslehe saamiseks on vajalik erialase täiendusõppekursuse läbimine mereõppeasutuses.

§ 34.  Meresõidudiplomite ja kutsetunnistuste tunnustamine

  (1) Veeteede Amet tunnustab Euroopa Liidu liikmesriigi ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi poolt nõuetekohaselt väljastatud meresõidudiplomeid ja kutsetunnistusi, kui need on välja antud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta (ELT L 323, 03.12.2008, lk 33–61).

  (2) Veeteede Amet tunnustab kolmanda riigi poolt laevapere liikmele nõuetekohaselt väljastatud meresõidudiplomeid ja kutsetunnistusi, kui see riik kuulub Euroopa Komisjoni koostatud riikide nimekirja, kelle diplomeid ja kutsetunnistusi Euroopa Liidu liikmesriigid tunnustavad.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtkonna liikmete meresõidudiplomite tunnustamisel väljastab Veeteede Amet kinnituslehe ja kannab sellele võimalikud piirangud tulenevalt ametikohast, teenistusülesandest ja vastutustasandist. Meresõidudiplomi tunnustamise kinnituslehe vorm on toodud lisas 44.

  (4) Veeteede Amet võib kehtestada piiranguid Euroopa Liidu liikmesriikide välja antud meresõidudiplomite ja kutsetunnistuste omanikele tulenevalt ametikohast, teenistusülesandest ja vastutustasandist kohalikus rannasõidus ja selliste alternatiivdiplomite omanikele, mis on välja antud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/106/EÜ I lisa reegliga VII/1. Piirangute kehtestamisel tuleb arvestada, et nõuded ei oleks rangemad kui nõuded, mis on kehtestatud Eesti meremeestele.

  (5) Välisriigi kaptenil, vanemtüürimehel, vanemmehaanikul ja teisel mehaanikul, kes töötab Eesti riigilippu kandval laeval, peavad olema vajalikud teadmised Eesti merendusalastest õigusaktidest ja seda peab tõendama kirjalikult reeder või tema esindaja.

  (6) Isik, kellel on kolmandas riigis välja antud nõuetekohase kinnituslehega asjakohane kehtiv meresõidudiplom või kutsetunnistus, millele Veeteede Amet ei ole veel väljastanud kinnituslehte selle kohta, et ta on pädev töötama Eesti riigilippu kandval laeval juhtkonna liikmena, võib töötada Eesti riigilippu kandval laeval kuni kolm kuud. Sel juhul peab olema laeval lisas 42 toodud vormi kohane Veeteede Ameti väljastatud tõend selle kohta, et Veeteede Ametile on esitatud taotlus kinnituslehe saamiseks.

§ 35.  Veeteede Ameti hindamiskomisjon

  (1) Veeteede Ameti hindamiskomisjoni (edaspidi VTA komisjon) koosseisu kinnitab Veeteede Ameti peadirektor.

  (2) VTA komisjoni esimehe meresõidudiplom peab olema väljastatud STCW konventsiooni reegli II/2, III/2 või IV/2 alusel ja olema sama või kõrgema tasemega kui eksamineeritava isiku taotletav meresõidudiplom.

  (3) Teadmiste ja oskuste hindamise tulemuste kohta koostatakse protokoll, mis võetakse aluseks meresõidudiplomi või kutsetunnistuse väljastamisel. Protokolli vorm on toodud lisas 48.

§ 36.  Esimese meresõidudiplomi või kutsetunnistuse saamine enam kui viie aasta möödumisel mereõppeasutuse lõpetamisest

  (1) Esimese meresõidudiplomi või kutsetunnistuse saamiseks, kui mereõppeasutuse lõpetamisest on möödunud enam kui viis aastat, tuleb sooritada eksam VTA komisjoni ees.

  (2) Paragrahvides 65–70 nimetatud kutsetunnistuste saamiseks, kui mereõppeasutuse lõpetamisest on möödunud enam kui viis aastat, tuleb sooritada eksam §-s 8 nimetatud vastava ala laevapere liikmeid koolitava mereõppeasutuse eksamikomisjoni ees.

§ 37.  Mereväe õppeasutuse lõpetanule meresõidudiplomi või kutsetunnistuse väljastamine

  (1) Mereväe õppeasutuse lõpetanule väljastatakse laevajuhtkonna liikme meresõidudiplom või kutsetunnistus VTA komisjoni otsuse alusel, kui mereväe õppeasutuse õppekava sisu ja maht vastavad STCW konventsiooni nõuetele.

  (2) Juhul kui mereväe õppeasutuse õppekava sisu ja maht ei vasta STCW konventsiooni nõuetele, tuleb mereväe õppeasutuse lõpetanul läbida täiendav õpe puuduvate õppeainete mahus ja sooritada sellekohane eksam mereõppeasutuses.

  (3) Veeteede Amet väljastab mereväe õppeasutuse lõpetanule 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimehe meresõidudiplomi ja 750 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaaniku meresõidudiplomi, kui:
  1) meresõidudiplomi taotlejal on meresõidupraktika vähemalt laevaohvitserina sõjalaeval vähemalt 33 kuud, mille kohta esitatakse mereväe õiend;
  2) meresõidudiplomi taotlejal on meresõidupraktika vähemalt kolm kuud kauba- või reisilaeval kogumahutavusega 500 või enam või peamasinate efektiivse koguvõimsusega 750 kW või enam vastavalt teki- või masinameeskonnas;
  3) meresõidudiplomi taotleja on sooritanud eksami VTA komisjoni ees.

§ 38.  Meresõidupraktika arvestamine

  (1) Meresõidudiplomi või kutsetunnistuse saamiseks või vahetamiseks vajaliku meresõidupraktikana arvestatakse dokumentide esitamise päevale eelneva kümne aasta jooksul läbitud meresõidupraktikat. Sellest varasemat meresõidupraktikat arvestatakse juhul, kui seda on võimalik tõendada ja kontrollida Eesti Vabariigis asuvates arhiivides.

  (2) Laeva pardal töötava laevapere liikme meresõidupraktika ajast arvatakse välja sadamas või remondis viibiva laeva seisuaja osa, mis ületab 30 päeva.

  (3) Meresõidudiplomite ja kutsetunnistuste saamiseks vajaliku meresõidupraktika hulka ei arvata tööd teisaldataval ujuvvahendil.

  (4) Meresõidupraktika arvestamisel võib Veeteede Amet laevade kogumahutavuse ja peamasinate efektiivse koguvõimsuse suhtes rakendada mööndusi, kui meresõidupraktika pikkus ületab nõutava meresõidupraktika.

  (5) Meresõidupraktika arvestamisel, kui laeval kasutatakse käesolevas määruses sätestamata ametikohtade nimetusi, esitab reeder Veeteede Ameti nõudmisel nende ametikohtade ametijuhendid.

  (6) Veeteede Amet keeldub meresõidupraktika arvestamisest järgmistel juhtudel:
  1) esitatud meresõidupraktika andmed on ebaõiged või mitteloetavad;
  2) isik ei täitnud laeval töötades ettenähtud teenistusülesandeid;
  3) isikul ei olnud õigust täita temale antud teenistusülesandeid;
  4) kui tekib kahtlus esitatud andmete tõesuses ja isik ei esita täiendavaid andmeid Veeteede Ameti nõudmisel.

§ 39.  Meresõidupraktika tõendi kinnitamine, väljastamine ja andmete õigsuse kontrollimine

  (1) Meresõidupraktika tõendi väljastab laeva kapten või reeder või laeva mehitamisega tegelev tööturuteenuse osutajana majandustegevuse registris registreeritud ettevõtja, kinnitades selle allkirja ning lisades allkirjastaja nime. Meresõidupraktika tõendi vorm on toodud lisas 47.

  (2) Kui meresõidupraktika on õppekava osa, vormistatakse see praktikapäevikus. Praktikapäevikus nõuetekohaselt vormistatud meresõidupraktika kohta väljastab meresõidupraktika tõendi mereõppeasutus.

  (3) Meresõidupraktika tõendis sisalduvate andmete õigsust võib Veeteede Amet kontrollida 30 päeva jooksul dokumentide esitamise päevast arvates. Veeteede Amet tunnustab ka välisriigi laeva kapteni või reederi või laeva mehitamisega tegeleva ettevõtja või välisriigi mereõppeasutuse väljastatud meresõidupraktika tõendit.

§ 40.  Teadmiste ja oskuste tõendamine

  (1) Laeva juhtkonna liikme pädevust tõendatakse §-s 33 nimetatud kinnituslehega, mille väljastamise aluseks on sõltuvalt teenistusülesandest, vastutustasandist ja laevast meresõidupraktika või täiendusõppe läbimine või teadmiste ja oskuste hindamine.

  (2) Laeva juhtkonna liikmete pädevust kinnituslehe saamiseks tõendatakse kooskõlas STCW koodeksi jaotise A-I/11 sätetega järgmiselt:
  1) 12 kuu pikkuse meresõidupraktikaga viimase viie aasta jooksul enne kinnituslehe taotlemist, täites erialale vastavaid teenistusülesandeid, või
  2) kolme kuu pikkuse meresõidupraktikaga viimase kuue kuu jooksul enne kinnituslehe taotlemist, täites erialale vastavaid teenistusülesandeid, või
  3) erialase täiendusõppekursuse lõpetamisega või
  4) teadmiste ja oskuste hindamisega mereõppeasutuses vähemalt erialase täiendusõppekursuse mahus või
  5) kolme kuu pikkuse meresõidupraktikaga mittekoosseisulisel ametikohal või ühe astme võrra madalamal laevaohvitseri ametikohal vahetult enne kinnituslehe taotlemist meresõidudiplomile vastavale ametikohale asumiseks, kui viimasest reisist ei ole taotluse esitamise päevast arvates möödunud rohkem kui 30 päeva, või
  6) meresõidupraktikaga samaväärse 24 kuu pikkuse tööga viimase viie aasta jooksul Veeteede Ameti järelevalveametnikuna meresõiduohutuse alal.

  (3) Kui Eesti riigilippu kandva rahvusvahelisi reise sooritava reisilaeva laevajuht tõendab pädevust lõike 2 punktis 1, 2, 5 või 6 nimetatud tingimuse alusel, hinnatakse laevajuhi teadmisi ja oskusi täiendavalt mereõppeasutuses STCW koodeksi jaotise A-IV/2 hädaabi raadiosidet hõlmavas mahus.

  (4) Kui laeva juhtkonna liige esitab pädevuse tõendamiseks taotluse vähem kui kuus kuud enne kinnituslehe kehtivuse lõppemist, väljastab Veeteede Amet uue kinnituslehe alates eelmise kinnituslehe kehtivuse lõppemisest.

  (5) Laevapere liikmete pädevust STCW konventsiooni reeglite V ja VI suhtes hinnatakse lõigete 6–8 kohaselt.

  (6) STCW konventsiooni reeglite V/1-1 ja V/1-2 suhtes tõendatakse jätkuvat pädevust kolme kuu pikkuse meresõidupraktikaga tankeril viimase viie aasta jooksul või hinnatakse pärast esmast teadmiste ja oskuste omandamist iga viie aasta jooksul perioodiliselt laevapere liikme teadmisi ja oskusi mereõppeasutuses või läbitakse vastav täiendusõpe. Laevapere liikmete teadmisi ja oskusi hinnatakse perioodiliselt kooskõlas STCW koodeksi jaotistes A-V/1-1 ja A-V/1-2 ning B-V/1, B/V-1-1 ja B-V/1-2 sätestatud tingimustega. Tõendamist nõutakse ainult laiendatud väljaõppe puhul.

  (7) STCW konventsiooni reeglite V/2, VI/1, VI/2 ja VI/3 suhtes hinnatakse pärast esmast teadmiste ja oskuste omandamist iga viie aasta jooksul laevapere liikme teadmisi ja oskusi mereõppeasutuses või läbitakse vastav täiendusõpe. Eesti riigilippu kandva laeva reeder võib teadmiste ja oskuste hindamise läbi viia laevas STCW konventsiooni jaotise A-VI/1 punktis 4, jaotise A-VI/2 punktides 6 ja 12 ning jaotise A-VI/3 punktis 6 määratud mahus, kui reeder on kooskõlastatult Veeteede Ametiga kajastanud sellise hindamise ISM koodeksile vastavas meresõiduohutuse korraldamise süsteemis. Hindamise läbiviimiseks esitab reeder Veeteede Ametile taotluse, mis peab sisaldama hindamise protseduuri. Laevapere liikmete teadmisi ja oskusi hinnatakse perioodiliselt kooskõlas STCW koodeksi jaotistes A-V/2, A-VI/1, A-VI/2 ja A-VI/3 sätestatud tingimustega.

  (8) Laevapere liikmete teadmisi ja oskusi võivad hinnata STCW konventsiooni reeglite II/2 ja III/2 järgset meresõidudiplomit omavad ja vähemalt ühe aasta pikkuse meresõidudiplomi järgse töökogemusega isikud, kellel on STCW konventsiooni reegli I/6 ja käesoleva määruse kohane eksamineerija ettevalmistus, välja arvatud lõikes 10 sätestatud juhul.

  (9) Pärast teadmiste ja oskuste hindamist mereõppeasutuses või reederi poolt laevas vormistatakse kahes eksemplaris protokoll ja väljastatakse tunnistus, mis kinnitab teadmiste ja oskuste vastavust nõuetele. Protokollile kantakse hindajate nimed, ametikohad, allkirjad, mereõppeasutuse, laeva või reederi pitser ja kontaktandmed. Protokolli üks eksemplar edastatakse Veeteede Ametile hindamise toimumise päeval faksi või elektronposti teel ning originaaleksemplar viie tööpäeva jooksul pärast hindamist.

  (10) Kahe aasta möödumisel täiendusõppe läbimisest või teadmiste ja oskuste perioodilisest hindamisest tõendatakse kiirlaeva kapteni ja vanemtüürimehe pädevust STCW koodeksi jaotise B-V/a soovituste ja rahvusvaheliste kiirlaevade ohutuse koodeksite (1994 HSC Code ja 2000 HSC Code) 18. peatüki reegli 18.3 suhtes järgmiselt:
  1) vähemalt kolme kuu pikkuse meresõidupraktikaga, täites kiirlaeval meresõidudiplomile vastavaid teenistusülesandeid, või
  2) sõidueksamiga laevas või valmendil mereõppeasutuse või reederi poolt, kui reeder on kajastanud sellise hindamise ISM koodeksile vastavas meresõiduohutuse korraldamise süsteemis, millest esitatakse väljavõte Veeteede Ametile. Pärast sõidueksami läbimist vormistatakse protokoll ja edastatakse see Veeteede Ametile lõikes 9 sätestatud korras. Protokolli alusel väljastatakse uus kiirlaeva laevajuhi tunnistus.

  (11) Välisriigi kiirlaevajuhi tunnistust omav kapten ja vanemtüürimees peab Eesti sadamat läbival laevaliinil töötamiseks läbima sõidueksami laevas või mereõppeasutuse valmendil. Eksami korraldaja väljastatud eksami läbimist tõendav dokument esitatakse Veeteede Ametile, mille alusel väljastatakse välisriigi kiirlaevajuhi tunnistuse kinnitusleht, mis tõendab õigust töötada kindlal laeval ja liinil ning mille vorm on toodud lisas 43, või tehakse vastav kinnitusmärge kiirlaevajuhi tunnistusele.

§ 41.  Distsiplinaarmeetmed

  Veeteede Amet rakendab meetmeid, kui selgub või kui talle teatatakse tema väljastatud meresõidudiplomi või kutsetunnistuse või kinnituslehe omaniku ebapädevusest, tegevusest või tegevusetusest või turvalisuse kahjustamisest, mis võib kujutada otsest ohtu inimelule, varale või merekeskkonnale, ning vajaduse korral määrab karistuse meresõiduohutuse seaduse kohaselt või peatab meresõidudiplomi või kutsetunnistuse kinnituslehe kehtivuse või tunnistab selle kehtetuks kooskõlas meresõiduohutuse seaduses kehtestatud korraga.

2. jagu Laevajuhi meresõidudiplomid ja kutsetunnistused 

§ 42.  Väiksema kui 50-se kogumahutavusega laeva rannasõidukipri tunnistus

  (1) Väiksema kui 50-se kogumahutavusega laeva rannasõidukipri tunnistuse saamiseks on vajalik:
  1) rannasõidukipri ja piiranguga raadiosideoperaatori koolitus;
  2) vähemalt kuus kuud meresõidupraktikat navigatsioonivahis laeval kogupikkusega 12 meetrit või enam või väikelaevajuhina laeval kogupikkusega alla 12 meetri või väikelaeval, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, või õppelaeval.

  (2) Tunnistus väljastatakse vähemalt 18-aastasele isikule.

  (3) Väiksema kui 50-se kogumahutavusega laeva rannasõidukipri tunnistuse omanik võib töötada kiprina kohalikus rannasõidus väiksema kui 50-se kogumahutavusega laeval.

§ 43.  Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe tunnistus

  (1) Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe tunnistuse saamiseks on vajalik:
  1) kipri ja piiranguga raadiosideoperaatori koolitus;
  2) vähemalt kuus kuud meresõidupraktikat navigatsioonivahis laeval kogumahutavusega 50 või enam või õppelaeval.

  (2) Tunnistus väljastatakse vähemalt 18-aastasele isikule.

  (3) Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe tunnistuse omanik võib töötada:
  1) vahitüürimehena lähisõidus alla 24 meetri pikkusel kalapüügilaeval;
  2) kiprina kohalikus rannasõidus väiksema kui 50-se kogumahutavusega laeval;
  3) vahitüürimehena kohalikus rannasõidus väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeval;
  4) vahitüürimehena lähisõidus väiksema kui 200-se kogumahutavusega ajaloolisel laeval.

§ 44.  Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri tunnistus

  (1) Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri tunnistuse saamiseks on vajalik:
  1) väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe tunnistus;
  2) vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat vahitüürimehena laeval kogumahutavusega 50 või enam;
  3) eksami sooritamine VTA komisjoni ees.

  (2) Tunnistus väljastatakse vähemalt 20-aastasele isikule.

  (3) Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri tunnistuse omanik võib töötada:
  1) kiprina lähisõidus alla 24 meetri pikkusel kalapüügilaeval;
  2) kiprina kohalikus rannasõidus väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeval;
  3) kiprina kohalikus rannasõidus väiksema kui 200-se kogumahutavusega reisilaeval, kui tal on vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat kiprina laeval kogumahutavusega 100 või enam;
  4) vahitüürimehena lähisõidus alla 24 meetri pikkusel kalapüügilaeval;
  5) kiprina lähisõidus väiksema kui 200-se kogumahutavusega ajaloolisel laeval, kui tal on vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat kiprina laeval kogumahutavusega 50 või enam.

§ 45.  Väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplom

  (1) Väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplomi saamiseks on vajalik:
  1) väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva kapteni koolitus;
  2) vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat tekimeeskonna liikmena laeval kogumahutavusega 100 või enam, millest vähemalt kuus kuud navigatsioonivahis laevajuhi juhendamisel.

  (2) Diplom väljastatakse vähemalt 18-aastasele isikule.

  (3) Väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplomi omanik võib töötada vahitüürimehena lähisõidus väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeval.

§ 46.  Väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva kapteni diplom

  (1) Väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva kapteni diplomi saamiseks on vajalik:
  1) väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplom;
  2) vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat vahitüürimehena laeval kogumahutavusega 100 või enam;
  3) eksami sooritamine VTA komisjoni ees.

  (2) Diplom väljastatakse vähemalt 20-aastasele isikule.

  (3) Väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva kapteni diplomi omanik võib töötada:
  1) kaptenina lähisõidus väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeval;
  2) kaptenina lähisõidus väiksema kui 500-se kogumahutavusega reisilaeval, kui tal on vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat kaptenina või kiprina laeval kogumahutavusega 100 või enam.

§ 47.  500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplom

  (1) 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplomi saamiseks on vajalik:
  1) 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimehe koolitus;
  2) vähemalt 12 kuud praktikapäevikus vormistatud meresõidupraktikat tekimeeskonna liikmena laeval kogumahutavusega 500 või enam, millest vähemalt kuus kuud navigatsioonivahis laevajuhi juhendamisel.

  (2) Diplomi saamiseks vajaliku meresõidupraktika hulka ei arvata tööd sõja- või jõelaeval. Mereõppeasutuse õppuritel arvatakse meresõidupraktika hulka kuni kaks kuud meresõidupraktikat sõjalaeval või õppelaeval kogumahutavusega 100 või enam.

  (3) Kui isikul puudub mereõppeasutuse nõuetekohaselt vormistatud meresõidupraktika tõend, tuleb diplomi saamiseks esitada tõend 36 kuu tekimeeskonna liikme meresõidupraktika kohta laeval kogumahutavusega 500 või enam, millest vähemalt kuus kuud tekimeeskonna liikmena navigatsioonivahis laevajuhi juhendamisel. Kui praktikapäevikus vormistatud meresõidupraktika pikkus on lühem kui 12 kuud, tuleb diplomi saamiseks esitada meresõidupraktika tõend puuduva osa kohta kolmekordses mahus.

  (4) Lõike 1 punktis 2 ja lõikes 3 nimetatud meresõidupraktika asemel võib arvestada laevajuhil, kel on laevajuhi kutsetunnistus, 36 kuud meresõidupraktikat laevajuhina laeval kogumahutavusega 75 või enam.

  (5) Diplom väljastatakse vähemalt 18-aastasele isikule.

  (6) Laevajuhile, kellel on 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplom, võib väljastada väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva kapteni diplomi, kui tal on vähemalt kuus kuud meresõidupraktikat vahitüürimehena laeval kogumahutavusega 100 või enam.

  (7) 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplomi omanik võib töötada:
  1) vahitüürimehena laeval, sõltumata selle kogumahutavusest;
  2) kaptenina kohalikus rannasõidus väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeval, kui tal on vähemalt kuus kuud meresõidupraktikat vahitüürimehena laeval kogumahutavusega 100 või enam.

§ 48.  Väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplom

  (1) Väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplomi saamiseks on vajalik:
  1) 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni koolitus;
  2) 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplom;
  3) vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat vahitüürimehena laeval kogumahutavusega 500 või enam ning sooritada eksam VTA komisjoni ees.

  (2) Diplomi saamiseks vajaliku meresõidupraktika hulka ei arvata tööd lootsina ega tööd sõjalaeval.

  (3) Laevajuhile, kellel on väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplom, võib väljastada väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva kapteni diplomi.

  (4) Väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplomi omanik võib töötada:
  1) vahitüürimehena laeval, sõltumata selle kogumahutavusest;
  2) vanemtüürimehena väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeval;
  3) vanemtüürimehena kohalikus rannasõidus, sõltumata laeva kogumahutavusest;
  4) kaptenina kohalikus rannasõidus väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeval.

§ 49.  Väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva kapteni diplom

  (1) Väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva kapteni diplomi saamiseks on vajalik:
  1) 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni koolitus;
  2) väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva või 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplom;
  3) vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat vanemtüürimehena laeval kogumahutavusega 500 või enam;
  4) eksami sooritamine VTA komisjoni ees.

  (2) Diplomi saamiseks vajaliku meresõidupraktika hulka ei arvata tööd lootsina ega tööd sõjalaeval.

  (3) Väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva kapteni diplomi omanik võib töötada:
  1) vahi- või vanemtüürimehena laeval, sõltumata selle kogumahutavusest;
  2) kaptenina väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeval;
  3) kaptenina kohalikus rannasõidus, sõltumata laeva kogumahutavusest.

§ 50.  3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplom

  (1) 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplomi saamiseks on vajalik:
  1) 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni koolitus;
  2) 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplom;
  3) vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat vahitüürimehena laeval kogumahutavusega 3000 või enam;
  4) eksami sooritamine VTA komisjoni ees.

  (2) Diplomi saamiseks vajaliku meresõidupraktika hulka ei arvata tööd lootsina ega tööd sõjalaeval.

  (3) Laevajuhile, kellel on 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplom, võib väljastada väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva kapteni diplomi.

  (4) 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplomi omanik võib töötada:
  1) vahi- või vanemtüürimehena laeval, sõltumata selle kogumahutavusest;
  2) kaptenina kohalikus rannasõidus väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeval.

§ 51.  3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni diplom

  (1) 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni diplomi saamiseks on vajalik:
  1) 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni koolitus;
  2) 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe või väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva kapteni diplom;
  3) vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat rahvusvahelises meresõidus vanemtüürimehena laeval kogumahutavusega 3000 või enam või kaptenina laeval kogumahutavusega 500 või enam;
  4) eksami sooritamine VTA komisjoni ees.

  (2) Diplomi saamiseks vajaliku meresõidupraktika hulka ei arvata tööd lootsina ega tööd sõjalaeval.

  (3) 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni diplomi omanik võib töötada kaptenina ning vahi- ja vanemtüürimehena laeval, sõltumata selle kogumahutavusest ja sõidupiirkonnast.

3. jagu Laevamehaaniku meresõidudiplomid ja kutsetunnistused 

§ 52.  Väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku tunnistus

  (1) Väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku tunnistuse saamiseks on vajalik:
  1) väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva mehaaniku koolitus;
  2) vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat masinaruumis või masinavahis laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 150 kW või enam.

  (2) Tunnistust ei vahetata kõrgema kutsekvalifikatsiooni tunnistuse vastu.

  (3) Väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku tunnistuse omanik võib töötada mehaanikuna mootorlaeval, mille peamasinate efektiivne koguvõimsus on väiksem kui 750 kW.

§ 53.  750 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaaniku diplom

  (1) 750 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaaniku diplomi saamiseks on vajalik:
  1) 750 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaaniku koolitus;
  2) vähemalt neli kuud õppepraktikat laevaremondiettevõttes või mereõppeasutuse mehaanikatöökojas;
  3) vähemalt kaheksa kuud praktikapäevikus vormistatud meresõidupraktikat masinaruumis laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 750 kW või enam, millest vähemalt kuus kuud masinavahis laevamehaaniku juhendamisel.

  (2) Diplomi saamiseks vajaliku meresõidupraktika hulka ei arvata tööd sõja- või jõelaeval. Mereõppeasutuse õppuritel arvatakse meresõidupraktika hulka kuni kaks kuud meresõidupraktikat sõjalaeval või õppelaeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 200 kW või enam.

  (3) Kui isikul puudub mereõppeasutuse nõuetekohaselt vormistatud meresõidupraktika tõend ja õppepraktika laevaremondiettevõttes või mereõppeasutuse mehaanikatöökojas, tuleb diplomi saamiseks esitada tõend vähemalt kuue kuu praktika kohta laevaremondiettevõttes või mehaanikatöökojas ja 30 kuu meresõidupraktika kohta masinaruumis laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 750 kW või enam, millest vähemalt kuus kuud masinavahis laevamehaaniku juhendamisel.

  (4) Kui isikul puudub mereõppeasutuse nõuetekohaselt vormistatud meresõidupraktika tõend, tuleb diplomi saamiseks esitada tõend 24 kuu meresõidupraktika kohta masinaruumis laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 750 kW või enam, millest vähemalt kuus kuud masinavahis laevamehaaniku juhendamisel, ja täidetud peab olema lõike 1 punkti 2 nõue.

  (5) Kui praktikapäevikus vormistatud meresõidupraktika pikkus on lühem kui kaheksa kuud, tuleb diplomi saamiseks esitada meresõidupraktika tõend puuduva osa kohta kolmekordses mahus.

  (6) Lõike 1 punktis 3 ja lõikes 3 nimetatud meresõidupraktika asemel võib arvestada laevamehaanikul, kel on väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva mehaaniku tunnistus, 36 kuud meresõidupraktikat laevamehaanikuna laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 200 kW või enam.

  (7) Diplom väljastatakse vähemalt 18-aastasele isikule.

  (8) 750 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaaniku diplomi omanik võib töötada:
  1) vahimehaanikuna igal mootorlaeval;
  2) vanemmehaanikuna mootorlaeval, mille peamasinate efektiivne koguvõimsus on väiksem kui 750 kW.

§ 54.  Väiksema kui 3000 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku diplom

  (1) Väiksema kui 3000 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku diplomi saamiseks on vajalik:
  1) 3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku koolitus;
  2) 750 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaaniku diplom;
  3) vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat vahimehaanikuna laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 750 kW või enam;
  4) eksami sooritamine VTA komisjoni ees.

  (2) Diplomi saamiseks vajaliku meresõidupraktika hulka ei arvata tööd sõjalaeval.

  (3) Väiksema kui 3000 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku diplomi omanik võib töötada:
  1) vahimehaanikuna igal mootorlaeval;
  2) teise mehaanikuna mootorlaeval, mille peamasinate efektiivne koguvõimsus on väiksem kui 3000 kW;
  3) vanemmehaanikuna mootorlaeval, mille peamasinate efektiivne koguvõimsus on väiksem kui 750 kW.

§ 55.  Väiksema kui 3000 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku diplom

  (1) Väiksema kui 3000 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku diplomi saamiseks on vajalik:
  1) 3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku koolitus;
  2) väiksema kui 3000 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku diplom;
  3) vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat teise mehaanikuna laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 750 kW või enam;
  4) eksami sooritamine VTA komisjoni ees.

  (2) Diplomi saamiseks vajaliku meresõidupraktika hulka ei arvata tööd sõjalaeval.

  (3) Väiksema kui 3000 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku diplomi omanik võib töötada:
  1) vahi- või teise mehaanikuna igal mootorlaeval;
  2) vanemmehaanikuna mootorlaeval, mille peamasinate efektiivne koguvõimsus on väiksem kui 3000 kW;
  3) vanemmehaanikuna kohalikus rannasõidus, sõltumata mootorlaeva peamasinate efektiivsest koguvõimsusest.

§ 56.  3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku diplom

  (1) 3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku diplomi saamiseks on vajalik:
  1) 3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku koolitus;
  2) 750 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaaniku diplom;
  3) vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat vahimehaanikuna laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 3000 kW või enam;
  4) eksami sooritamine VTA komisjoni ees.

  (2) Diplomi saamiseks vajaliku meresõidupraktika hulka ei arvata tööd sõjalaeval.

  (3) 3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku diplomi omanik võib töötada:
  1) vahi- või teise mehaanikuna igal mootorlaeval;
  2) vanemmehaanikuna mootorlaeval, mille peamasinate efektiivne koguvõimsus on väiksem kui 3000 kW, kui tal on vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat teise mehaanikuna mootorlaeval peamasinate koguvõimsusega 750 kW või enam;
  3) vanemmehaanikuna mootorlaeval, mille peamasinate efektiivne koguvõimsus on väiksem kui 750 kW.

§ 57.  3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku diplom

  (1) 3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku diplomi saamiseks on vajalik:
  1) 3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku koolitus;
  2) 3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku või väiksema kui 3000 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku diplom;
  3) vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat teise mehaanikuna laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 3000 kW või enam;
  4) eksami sooritamine VTA komisjoni ees.

  (2) Diplomi saamiseks vajaliku meresõidupraktika hulka ei arvata tööd sõjalaeval.

  (3) 3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku diplomi omanik võib töötada vahi-, teise või vanemmehaanikuna igal mootorlaeval.

§ 58.  Laeva elektrimehaaniku diplom

  (1) Laeva elektrimehaaniku diplomi saamiseks on vajalik:
  1) laeva elektrimehaaniku koolitus;
  2) vähemalt kuus kuud praktikapäevikus vormistatud meresõidupraktikat elektriseadmete teenindamisel laeval, mille peamasinate efektiivne koguvõimsus on 750 kW või enam.

  (2) Diplomi saamiseks vajaliku meresõidupraktika hulka ei arvata tööd sõja- või jõelaeval. Mereõppeasutuse õppureil arvestatakse meresõidupraktika hulka kuni kaks kuud meresõidupraktikat sõjalaeval või õppelaeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 200 kW või enam.

  (3) Kui isikul puudub mereõppeasutuse nõuetekohaselt vormistatud meresõidupraktika tõend, tuleb diplomi saamiseks esitada meresõidupraktika tõend 18 kuu meresõidupraktika kohta. Kui praktikapäevikus vormistatud meresõidupraktika pikkus on lühem kui kuus kuud, tuleb diplomi saamiseks esitada meresõidupraktika tõend puuduva osa kohta kolmekordses mahus.

  (4) Diplom väljastatakse vähemalt 20-aastasele isikule.

  (5) Laeva elektrimehaaniku diplomi omanik võib töötada elektrimehaanikuna igal laeval.

§ 59.  Laeva külmutusseadmete mehaaniku diplom

  (1) Laeva külmutusseadmete mehaaniku diplomi saamiseks on vajalik:
  1) laeva külmutusseadmete mehaaniku koolitus;
  2) vähemalt kolm kuud külmutusseadmete remondi praktikat laevaremondi- või muus kaldaettevõttes;
  3) vähemalt üheksa kuud külmutusseadmete masinisti meresõidupraktikat laeval külmutusseadmete külmatootlikkusega 70 000 kcal/t (81,5 kW) või enam.

  (2) Diplom väljastatakse vähemalt 20-aastasele isikule.

  (3) Laeva külmutusseadmete mehaaniku diplomi omanik võib töötada külmutusseadmete mehaanikuna igal laeval.

4. jagu Laeva raadiosidespetsialisti meresõidudiplomid ja tunnistused ning laeva turvaülema tunnistus 

§ 60.  Piirangutega raadiosideoperaatori tunnistus

  (1) Piirangutega raadiosideoperaatori tunnistuse saamiseks on vajalik piirangutega raadiosideoperaatori koolitus.

  (2) Tunnistus väljastatakse vähemalt 18-aastasele isikule.

  (3) Piirangutega raadiosideoperaatori tunnistuse omanik võib pidada raadiosidet laevadel, mille sõidupiirkond on merehäda ja -ohutuse ülemaailmse süsteemi (edaspidi GMDSS) rajoon A1.

§ 61.  Raadiosideoperaatori tunnistus

  (1) Raadiosideoperaatori tunnistuse saamiseks on vajalik raadiosideoperaatori koolitus.

  (2) Tunnistus väljastatakse vähemalt 18-aastasele isikule.

  (3) Raadiosideoperaatori tunnistuse omanik võib töötada kõikidel laevadel, mille sõidupiirkond on GMDSSi rajoonid A1, A2, A3 ja A4.

§ 62.  Teise klassi raadioelektrooniku diplom

  (1) Teise klassi raadioelektrooniku diplomi saamiseks on vajalik:
  1) raadioelektrooniku koolitus;
  2) vähemalt kolm kuud praktikat raadioseadmete hooldusel või kontrollil.

  (2) Isik, kellel on raadiotehniline keskeriharidus, peab diplomi saamiseks lõpetama GMDSSi kursuse ja saama vähemalt 18 kuud meresõidupraktikat raadiosidespetsialistina laeval.

  (3) Teise klassi raadioelektrooniku diplomi omanik võib töötada reisilaevadel, mille sõidupiirkond on GMDSSi rajoonid A1 ja A2, ning kaubalaevadel, sõltumata GMDSSi rajoonist.

§ 63.  Esimese klassi raadioelektrooniku diplom

  (1) Esimese klassi raadioelektrooniku diplomi saamiseks on vajalik:
  1) teise klassi raadioelektrooniku diplom;
  2) vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat laeval teise klassi raadioelektroonikuna;
  3) eksami sooritamine VTA komisjoni ees.

  (2) Esimese klassi raadioelektrooniku diplomi omanik võib töötada kõikidel laevadel, sõltumata GMDSSi rajoonist.

§ 64.  Laeva turvaülema tunnistus

  Laeva turvaülema tunnistuse saamiseks on vajalik:
  1) laeva turvaülema koolitus;
  2) vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat juhtkonna liikmena või turva-, teki- või masinameeskonna liikmena laeval kogumahutavusega 500 või enam;
  3) meresõidualase inglise keele eksami sooritamine.

5. jagu Teki- ja masinameeskonna liikmete kutsetunnistused 

§ 65.  Madruse tunnistus

  (1) Madruse tunnistuse saamiseks on vajalik vanemmadruse koolitus.

  (2) Tunnistus väljastatakse vähemalt 16-aastasele isikule.

§ 66.  Vahimadruse tunnistus

  (1) Vahimadruse tunnistuse saamiseks on vajalik:
  1) vanemmadruse koolitus või madruse tunnistus;
  2) vähemalt kaks kuud praktikapäevikus vormistatud madruse meresõidupraktikat laeval kogumahutavusega 200 või enam või õppelaeval või praktikapäeviku puudumisel kuus kuud meresõidupraktikat madrusena laeval kogumahutavusega 200 või enam või õppelaeval.

  (2) Tunnistus väljastatakse vähemalt 16-aastasele isikule.

§ 67.  Vanemmadruse tunnistus

  (1) Vanemmadruse tunnistuse saamiseks on vajalik:
  1) vahimadruse tunnistus;
  2) vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat vahimadrusena laeval kogumahutavusega 500 või enam;
  3) päästevahendite ja valvepaadi vanema õppekursuse lõpetamine mereõppeasutuses.

  (2) Tunnistus väljastatakse vähemalt 18-aastasele isikule.

§ 68.  Laevakoka tunnistus

  (1) Laevakoka tunnistuse saamiseks on vajalik:
  1) koka koolitus;
  2) vähemalt kolm kuud erialast tööstaaži;
  3) vähemalt kaks kuud meresõidupraktikat.

  (2) Tunnistus väljastatakse vähemalt 18-aastasele isikule.

  (3) Reisilaeval reisijate toitlustamisega tegelevalt kokalt ei nõuta laevakoka tunnistust.

§ 69.  Laevamotoristi ja laeva külmutusseadmete masinisti tunnistus

  (1) Laevamotoristi ja laeva külmutusseadmete masinisti tunnistuse saamiseks on vajalik vastava eriala koolitus.

  (2) Laevamotoristi tunnistuse taotlejal peab olema vähemalt kaks kuud praktikapäevikus vormistatud meresõidupraktikat või praktikapäeviku puudumisel kuus kuud meresõidupraktikat masinaruumis laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 200 kW või enam.

  (3) Laeva külmutusseadmete masinisti tunnistuse taotlejal peab olema vähemalt kaks kuud praktikat külmutusseadmete teenindamisel.

  (4) Tunnistus väljastatakse vähemalt 16-aastasele isikule.

§ 70.  Vanemmotoristi ja laevaelektriku tunnistus

  (1) Vanemmotoristi tunnistuse saamiseks on vajalik:
  1) laevamotoristi tunnistus;
  2) vähemalt kuus kuud meresõidupraktikat laevamotoristina mootorlaeval, mille peamasinate efektiivne koguvõimsus on 750 kW või enam.

  (2) Laevaelektriku tunnistuse saamiseks on vajalik:
  1) laevaelektriku koolitus;
  2) vähemalt kuus kuud meresõidupraktikat elektriseadmete teenindamisel laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 750 kW või enam või vähemalt kolm kuud meresõidupraktikat elektriseadmete teenindamisel laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 750 kW või enam, kui taotlejal on vähemalt aasta praktikat elektriseadmete teenindamisel.

  (3) Tunnistus väljastatakse vähemalt 18-aastasele isikule.

6. jagu Laevapere liikme täiendusõppe läbimist tõendavad tunnistused 

§ 71.  Ohutusalane tunnistus

  (1) Ohutusalase tutvustava koolituse tunnistuse saamiseks on vajalik vastava täiendusõppe läbimine mereõppeasutuses või laevas.

  (2) Ohutusalase tunnistuse saamiseks on vajalik vastava täiendusõppe läbimine mereõppeasutuses.

§ 72.  Kiirlaeva laevajuhi tunnistus

  Kiirlaeva laevajuhi tunnistuse saamiseks on vajalik:
  1) laeva kapteni või vanemtüürimehe meresõidudiplom või tunnistus;
  2) kiirlaeva laevajuhtide täiendusõppe läbimine mereõppeasutuses;
  3) kiirlaeva laevajuhtide täiendusõppe teoreetilise osa ja sõidueksami protokollid.

§ 73.  Tankeritel töötamise tunnistused

  (1) Tankeritel töötamist tutvustava väljaõppe tunnistuse saamiseks on vajalik vastava täiendusõppe läbimine mereõppeasutuses.

  (2) Tankeritel töötamise laiendatud väljaõppe tunnistuse saamiseks on vajalik:
  1) tankeril töötamist tutvustava väljaõppe läbimise tunnistus;
  2) vähemalt kolm kuud meresõidupraktikat juhtkonna liikmena või lastimisoperatsioonide eest vastutava laevapere liikmena vastavat tüüpi tankeril enne punktis 3 nimetatud täiendusõppe läbimist;
  3) vastava täiendusõppe läbimine mereõppeasutuses.

§ 74.  Päästevahendite ja valvepaadi vanema tunnistus

  (1) Päästevahendite ja valvepaadi vanema tunnistuse saamiseks on vajalik:
  1) päästevahendite ja valvepaadi vanema täiendusõppekursuse lõpetamine mereõppeasutuses;
  2) vähemalt kuus kuud meresõidupraktikat laeval.

  (2) Tunnistus väljastatakse vähemalt 18-aastasele isikule.

§ 75.  Päästeparve vanema tunnistus

  (1) Päästeparve vanema tunnistuse saamiseks on vajalik:
  1) päästeparve vanema täiendusõppekursuse lõpetamine mereõppeasutuses;
  2) vähemalt kaks kuud meresõidupraktikat laeval.

  (2) Tunnistus väljastatakse vähemalt 18-aastasele isikule.

§ 76.  Kiirvalvepaadi vanema tunnistus

  (1) Kiirvalvepaadi vanema tunnistuse saamiseks on vajalik:
  1) päästevahendite ja valvepaadi vanema tunnistus;
  2) kiirvalvepaadi täiendusõppekursuse lõpetamine mereõppeasutuses.

  (2) Tunnistus väljastatakse vähemalt 18-aastasele isikule.

§ 77.  Tuletõrjealane tunnistus

  Tuletõrjealase tunnistuse saamiseks on vajalik laiendatud programmi järgi tuletõrjealase täiendusõppekursuse lõpetamine mereõppeasutuses.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 78.  Meresõidudiplomi või kutsetunnistuse vahetamine

  (1) Veeteede Amet vahetab kehtivuse kaotanud Eesti Vabariigi meresõidudiplomi või kutsetunnistuse või endise NSV Liidu meresõidudiplomi või kutsetunnistuse, mis on välja antud enne STCW konventsiooni 1995. aasta muudatuste jõustumist, käesoleva määruse nõuetele vastava meresõidudiplomi või kutsetunnistuse vastu, arvestades kehtivuse kaotanud või endise NSV Liidu meresõidudiplomi või kutsetunnistuse omaniku õigusi selle väljastamise ajal ning praegu kehtivaid nõudeid. Meresõidudiplom või kutsetunnistus vahetatakse juhul, kui meresõidudiplomi või kutsetunnistuse väljastamine on tõendatud ning seda on võimalik kontrollida.

  (2) Veeteede Amet vahetab välisriigi meresõidudiplomi või kutsetunnistuse, mis on välja antud STCW konventsiooni nõuete kohaselt pärast STCW konventsiooni 1995. aasta muudatuste jõustumist, käesoleva määruse nõuetele vastava samaväärse meresõidudiplomi või kutsetunnistuse vastu, kui see välisriik on Euroopa Liidu liikmesriik või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriik või kuulub Euroopa Komisjoni koostatud riikide nimekirja, kelle meresõidudiplomeid ja kutsetunnistusi Euroopa Liidu liikmesriigid tunnustavad. Meresõidudiplomi või kutsetunnistuse vahetamiseks tuleb esitada mereõppeasutuse lõpetamise dokument ning sooritada eksam VTA komisjoni ees. Meresõidudiplom või kutsetunnistus vahetatakse juhul, kui meresõidudiplomi või kutsetunnistuse väljastamine on tõendatud ning seda on võimalik kontrollida. Meresõidudiplomi väljastamisel arvestatakse meresõiduohutuse seaduse § 20 lõigetes 53 ja 54 sätestatud nõudeid.

§ 79.  Väiksema kui 200-se kogumahutavusega merelaeva rannasõidu vahitüürimehe tunnistuse vahetamine

  Väiksema kui 200-se kogumahutavusega merelaeva rannasõidu vahitüürimehe tunnistuse asemel väljastatakse väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe tunnistus.

§ 80.  Väiksema kui 200-se kogumahutavusega merelaeva rannasõidukipri tunnistuse vahetamine

  Väiksema kui 200-se kogumahutavusega merelaeva rannasõidukipri tunnistuse asemel väljastatakse väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri tunnistus.

§ 81.  Väiksema kui 300-se kogumahutavusega merelaeva rannasõidu vahitüürimehe tunnistuse vahetamine

  Väiksema kui 300-se kogumahutavusega merelaeva rannasõidu vahitüürimehe tunnistuse asemel väljastatakse väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplom.

§ 82.  Väiksema kui 300-se kogumahutavusega merelaeva rannasõidukipri tunnistuse vahetamine

  Väiksema kui 300-se kogumahutavusega merelaeva rannasõidukipri tunnistuse asemel väljastatakse väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva kapteni diplom.

§ 83.  200-se ja suurema kogumahutavusega merelaeva vahitüürimehe diplomi vahetamine

  200-se ja suurema kogumahutavusega merelaeva vahitüürimehe diplomi asemel väljastatakse 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplom.

§ 84.  Väiksema kui 1600-se kogumahutavusega merelaeva vanemtüürimehe diplomi vahetamine

  Väiksema kui 1600-se kogumahutavusega merelaeva vanemtüürimehe diplomi asemel väljastatakse väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplom.

§ 85.  Väiksema kui 1600-se kogumahutavusega merelaeva kapteni piiranguga diplomi vahetamine

  Väiksema kui 1600-se kogumahutavusega merelaeva kapteni piiranguga diplomi asemel väljastatakse väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva kapteni diplom.

§ 86.  Väiksema kui 1600-se kogumahutavusega merelaeva kapteni diplomi vahetamine

  Väiksema kui 1600-se kogumahutavusega merelaeva kapteni diplomi asemel väljastatakse väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva kapteni diplom.

§ 87.  1600-se ja suurema kogumahutavusega merelaeva vanemtüürimehe diplomi vahetamine

  1600-se ja suurema kogumahutavusega merelaeva vanemtüürimehe diplomi asemel väljastatakse 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplom.

§ 88.  1600-se ja suurema kogumahutavusega merelaeva kaugsõidukapteni diplomi vahetamine

  1600-se ja suurema kogumahutavusega merelaeva kaugsõidukapteni diplomi asemel väljastatakse 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni diplom.

§ 89.  Väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega ja vähem kui 300-se kogumahutavusega mootorlaeva mehaaniku tunnistuse vahetamine

  Väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega ja vähem kui 300-se kogumahutavusega mootorlaeva mehaaniku tunnistuse asemel väljastatakse väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku tunnistus.

§ 90.  Laevamehaaniku, laeva elektrimehaaniku ja laeva külmutusseadmete mehaaniku diplomite vahetamine

  Laevamehaaniku meresõidudiplomid vahetatakse samanimeliste STCW konventsiooni vormile vastavate meresõidudiplomite vastu. Laeva elektrimehaaniku ja laeva külmutusseadmete mehaaniku meresõidudiplomid vahetatakse samanimeliste §-des 58 ja 59 nimetatud meresõidudiplomite vastu.

§ 91.  Nooremmadruse tunnistuse vahetamine

  Nooremmadruse tunnistuse asemel väljastatakse madruse tunnistus.

§ 92.  Laevamotoristi ja vanemmadruse ning külmutusseadmete masinisti ja elektriku tunnistuste vahetamine

  Laevamotoristi ja vanemmadruse tunnistused vahetatakse samanimeliste STCW konventsiooni vormile vastavate tunnistuste vastu. Külmutusseadmete masinisti ja elektriku tunnistused vahetatakse samanimeliste tunnistuste vastu.

§ 93.  Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud meresõidudiplomite ja kutsetunnistuste kehtivus

  (1) Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 1993. a määrusega nr 389 „Meresõidudiplomite ja -kutsetunnistuste kohta” kinnitatud „Meresõidudiplomite ja -kutsetunnistuste määrustiku” alusel väljastatud ning lõikes 2 nimetamata meresõidudiplomid ja tunnistused tuleb ümber vahetada käesoleva määruse nõuetele vastavate meresõidudiplomite ja tunnistuste vastu vastavalt §-dele 79–92.

  (2) Kohalikus rannasõidus sõitvatel laevadel ja kohalikus rannasõidus või lähisõidus sõitvatel alla 24 meetri pikkustel kalalaevadel jäävad ilma kinnitusleheta kehtima Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 1993. a määrusega nr 389 „Meresõidudiplomite ja -kutsetunnistuste kohta” kinnitatud „Meresõidudiplomite ja -kutsetunnistuste määrustiku” alusel väljastatud järgmised tunnistused:
  1) rannasõidukipri-mehaaniku (merelaeva kogumahutavus kuni 50, peamasinate efektiivne koguvõimsus kuni 750 kW) tunnistus (lühendatult RSK-50);
  2) laeva külmutusseadmete mehaaniku diplom (lühendatult KMK);
  3) nooremmadruse tunnistus (lühendatult NMS);
  4) laeva külmutusseadmete masinisti tunnistus (lühendatult KSM);
  5) laevaelektriku tunnistus (lühendatult LEK);
  6) vähem kui 10-se kogumahutavusega merelaeva rannasõidukipri tunnistus;
  7) vähem kui 20-se kogumahutavusega merelaeva rannasõidukipri tunnistus;
  8) vähem kui 50-se kogumahutavusega merelaeva (peamasinate efektiivne koguvõimsus kuni 150 kW) rannasõidukipri tunnistus;
  9) vähem kui 50-se kogumahutavusega merelaeva (peamasinate efektiivne koguvõimsus kuni 200 kW) rannasõidukipri tunnistus;
  10) vähem kui 100-se kogumahutavusega merelaeva (peamasinate efektiivne koguvõimsus kuni 100 kW) rannasõidukipri tunnistus;
  11) vähem kui 10-se kogumahutavusega merelaeva (peamasinate efektiivne koguvõimsus kuni 75 kW) rannasõidukipri tunnistus;
  12) vähem kui 20-se kogumahutavusega merelaeva (peamasinate efektiivne koguvõimsus kuni 100 kW) rannasõidukipri tunnistus;
  13) vähem kui 50-se kogumahutavusega merelaeva (peamasinate efektiivne koguvõimsus kuni 100 kW) rannasõidukipri tunnistus;
  14) vähem kui 20 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva mehaaniku tunnistus;
  15) vähem kui 50 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva mehaaniku tunnistus;
  16) vähem kui 75 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega ja vähem kui 200-se kogumahutavusega mootorlaeva mehaaniku tunnistus;
  17) vähem kui 100 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega ja vähem kui 200-se kogumahutavusega mootorlaeva mehaaniku tunnistus;
  18) vähem kui 200 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva mehaaniku tunnistus;
  19) rannasõidu vahitüürimehe-mehaaniku (merelaeva kogumahutavus kuni 50, peamasinate efektiivne koguvõimsus kuni 750 kW) tunnistus (lühendatult RST-50).

  (3) Vabariigi Valitsuse 21. juuli 1998. a määrusega nr 159 „Laevapere liikmete kvalifikatsiooninõuete kinnitamine” kinnitatud laevapere liikmete kvalifikatsiooninõuete alusel väljastatud meresõidudiplomid ja tunnistused jäävad käesoleva määruse jõustumisel kehtima.

  (4) Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2003. a määrus nr 273 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord, väljastatavate dokumentide vormid ning meresõidudiplomi, kutsetunnistuse ja teiste laevapere liikmetele väljastatavate tunnistuste tunnustamise kord” alusel väljastatud meresõidudiplomid ja tunnistused jäävad käesoleva määruse jõustumisel kehtima. Laeva elektrimehaaniku diplom, vanemmadruse tunnistus, laevamotoristi tunnistus ja laevaelektriku tunnistus kehtivad kuni 31. detsembrini 2016. a.

  (5) Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2003. a määruse nr 273 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord, väljastatavate dokumentide vormid ning meresõidudiplomi, kutsetunnistuse ja teiste laevapere liikmetele väljastatavate tunnistuste tunnustamise kord” alusel väljastatud laeva elektrimehaaniku diplomi, vanemmadruse tunnistuse, laevamotoristi tunnistuse ja laevaelektriku tunnistuse omanikule väljastatakse käesoleva määruse kohane meresõidudiplom või tunnistus, kui tal on 60 kuu jooksul vahetult enne käesoleva määruse jõustumist vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat vastaval ametikohal. Kui isikul puudub nõutav meresõidupraktika, võib laeva elektrimehaanik sooritada eksami mereõppeasutuses või VTA komisjoni ees, ning laevaelektrik võib sooritada eksami mereõppeasutuses.

  (6) Kuni 31. detsembrini 2013. a võib laevapere liige turvaalase koolituse või turvaalase tutvustava koolituse asemel tõendada oma nõuetele vastavust vähemalt kuue kuu pikkuse meresõidupraktikaga eelneva kolme aasta jooksul või sellega samaväärsete turvaalaste teenistusülesannete täitmisega samal ajavahemikul.

  (7) Laeva juhtkonna liikmed, kes on saanud koolituse enne STCW konventsiooni 2010. aasta muudatuste jõustumist, peavad käesoleva määruse nõuetele vastava kinnituslehe saamiseks läbima STCW konventsiooni 2010. aasta muudatusi käsitleva erialase täiendusõppekursuse või sellealaste teadmiste hindamise mereõppeasutuses. Nimetatud täiendusõppekursus või hindamine peab hõlmama laevaohvitseridel teadmisi, arusaamist ja oskusi juhtimise ja meeskonnatöö rakendamisest ning töö korraldamisest.

  (8) Laevajuhid, kes ei ole saanud sillaressursside juhtimise koolitust (BRM), või laeva- ja elektrimehaanikud, kes ei ole saanud masinaruumi ressursside juhtimise koolitust (ERM), peavad kinnituslehe saamiseks läbima vastava koolituse. Koolituse läbimist ei nõuta mittekonventsioonikohaste tunnistuste omanikelt.

  (9) Laeva- ja elektrimehaanikud, kes ei ole saanud kõrgepingeseadmete koolitust, peavad kinnituslehe saamiseks läbima vastava koolituse. Koolituse läbimist ei nõuta mittekonventsioonikohaste tunnistuste omanikelt.

  (10) Isikule, kes ei ole läbinud lõigetes 7–9 nimetatud täiendusõppekursust või hindamist, võib kinnituslehe väljastada kehtivusajaga kuni 31. detsember 2016. a.

  (11) Laevajuhid, kes ei ole saanud automaatikaseadme (ARPA) või elektronkaartide kuvamis- ja infosüsteemi (ECDIS) kasutamise koolitust, peavad juhul, kui laeval on vastav seade, kinnituslehe saamiseks läbima asjakohase koolituse. Koolituse mitteläbimisel märgitakse kinnituslehele vastav piirang.

§ 94.  Enne 1. septembrit 2011. a väljastatud tunnistuste kehtivus ja vahetamine

  (1) Kohalikus rannasõidus sõitvatel laevadel ja lähisõidus sõitvatel kalalaevadel jäävad kehtima enne 1. septembrit 2011. a väljastatud järgmised tunnistused:
  1) väiksema kui 200 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva mehaaniku tunnistus (lühendatult PMK);
  2) väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega ja väiksema kui 500-se kogumahutavusega mootorlaeva vanemmehaaniku tunnistus (lühendatult UMK);
  3) väiksema kui 50-se kogumahutavusega ja väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva rannasõidukipri-mehaaniku tunnistus (lühendatult RSK-50).

  (2) Kui lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tunnistuse saamiseks on väljaõpe või nõutav meresõidupraktika 1. septembri 2011. a seisuga lõpetamata või isik ei ole enne 1. septembrit 2011. a läbitud väljaõppe või meresõidupraktika järel tunnistust taotlenud, väljastatakse väljaõppe ja meresõidupraktika läbimisel lõikes 1 nimetatud tunnistus, arvestades õigusi ja tunnistuse saamise nõudeid selle väljaõppe läbimise ajal.

  (3) Lõike 1 punktis 2 nimetatud tunnistus vahetatakse omaniku soovil §-s 93 nimetatud tunnistuse vastu.

§ 95.  Väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega ja väiksema kui 500-se kogumahutavusega mootorlaeva vanemmehaaniku tunnistuse vahetamine

  Väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega ja väiksema kui 500-se kogumahutavusega mootorlaeva vanemmehaaniku tunnistuse asemel väljastatakse väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku tunnistus.

§ 96.  Teavitamine ja dokumentide kehtivuse tõendamine

  (1) Veeteede Amet teavitab Euroopa Komisjoni Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/106/EÜ kohaselt:
  1) lähisõidu määratlusest ja väljaõppetingimusi käsitlevatest nõuetest;
  2) kolmanda riigi laevapere liikmete väljaõppe ja diplomeerimise tunnustamise taotlemisest.

  (2) Veeteede Amet edastab Euroopa Komisjonile kvaliteedisüsteemi sõltumatu hindamise aruande kuue kuu jooksul alates hindamise kuupäevast.

  (3) Veeteede Amet teatab Euroopa Komisjonile, teistele liikmesriikidele ja kolmandatele riikidele, kellega on sõlmitud kokkulepe vastavalt STCW konventsiooni reegli I/10 punktile 1.2, meremeeste diplomeerimise alaste pettuste avastamise ja teabevahetusega tegeleva pädeva asutuse andmed.

  (4) Veeteede Amet tõendab teise liikmesriigi taotlusel laevapere liikmete meresõidudiplomite ja kutsetunnistuste ning kinnituslehtede või muude Eestis väljastatud väljaõpet tõendavate dokumentide kehtivust.

  (5) Veeteede Amet teeb vastava taotluse korral kättesaadavaks andmed laevapere liikmete meresõidudiplomite ja kutsetunnistuste, kinnituslehtede ja soodustuslubade ehtsuse ja kehtivuse kohta. Alates 1. jaanuarist 2017. a tehakse nimetatud andmed elektrooniliselt kättesaadavaks.

  (6) Veeteede Amet teatab viivitamata koos põhjendustega Euroopa Komisjonile ja teistele liikmesriikidele kavatsusest tunnistada kehtetuks kõigi kolmanda riigi välja antud meresõidudiplomite ja tunnistuste kinnituslehed.

§ 97.  Määruse rakendamine

  (1) Veeteede Amet võib jätkata enne 1. jaanuari 2012. a kehtinud STCW konventsiooni nõuetega kooskõlas meresõidudiplomite või kutsetunnistuste või kinnituslehtede väljastamist ja ümbervahetamist meremeestele, kes läbisid meresõidupraktika või väljaõppe enne 30. juunit 2013. a. Selline meresõidudiplom, kutsetunnistus või kinnitusleht väljastatakse kehtivusajaga kuni 31. detsember 2016. a.

  (2) Mereõppeasutus peab viima konventsioonikohase õppe õppekavad vastavusse STCW konventsiooni ja käesoleva määruse nõuetega hiljemalt 30. juuniks 2013. a, välja arvatud turvaalase koolituse õppekava, mis peab olema STCW konventsiooni ja käesoleva määruse nõuetega vastavusse viidud hiljemalt 31. detsembriks 2013. a.

§ 98.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2003. a määrus nr 273 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord, väljastatavate dokumentide vormid ning meresõidudiplomi, kutsetunnistuse ja teiste laevapere liikmetele väljastatavate tunnistuste tunnustamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 99.  Jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2013. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta (uuestisõnastamine) (ELT L 323, 03.12.2008, lk 33–61), mida on muudetud direktiiviga 2012/35/EL, ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/45/EÜ, mis käsitleb liikmesriikide poolt välja antud meremeeste tunnistuste vastastikust tunnustamist ja millega muudetakse direktiivi 2001/25/EÜ (ELT L 255, 30.09.2005, lk 160–163).

Andrus Ansip
Peaminister

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Väiksema kui 50-se kogumahutavusega laeva rannasõidukipri tunnistus (lühendatult RSK-50)

Lisa 2 Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe tunnistus (lühendatult RST-200)

Lisa 3 Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri tunnistus (lühendatult RSK-200)

Lisa 4 Väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplom (lühendatult RST-500)

Lisa 5 Väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva kapteni diplom (lühendatult RSK-500)

Lisa 6 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplom (lühendatult VTS)

Lisa 7 Väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplom (lühendatult VVT)

Lisa 8 Väiksema kui 3000-se kogumahutavusega laeva kapteni diplom (lühendatult VKN)

Lisa 9 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplom (lühendatult SVT)

Lisa 10 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni diplom (lühendatult KKN)

Lisa 11 Väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku tunnistus (lühendatult MMK)

Lisa 12 750 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaaniku diplom (lühendatult VMK)

Lisa 13 Väiksema kui 3000 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku diplom (lühendatult VTM)

Lisa 14 Väiksema kui 3000 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku diplom (lühendatult VVM)

Lisa 15 3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva teise mehaaniku diplom (lühendatult STM)

Lisa 16 3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku diplom (lühendatult SVM)

Lisa 17 Laeva elektrimehaaniku diplom (lühendatult EMK)

Lisa 18 Laeva külmutusseadmete mehaaniku diplom (lühendatult KMK)

Lisa 19 Piirangutega raadiosideoperaatori tunnistus (lühendatult RPT)

Lisa 20 Raadiosideoperaatori tunnistus (lühendatult ROT)

Lisa 21 Teise klassi raadioelektrooniku diplom (lühendatult RET)

Lisa 22 Esimese klassi raadioelektrooniku diplom (lühendatult REE)

Lisa 23 Laeva turvaülema tunnistus (lühendatult LTÜ)

Lisa 24 Madruse tunnistus (lühendatult MMS)

Lisa 25 Vahimadruse tunnistus (lühendatult WMS)

Lisa 26 Vanemmadruse tunnistus (lühendatult VMS)

Lisa 27 Laevakoka tunnistus (lühendatult LKT)

Lisa 28 Laevamotoristi tunnistus (lühendatult MST)

Lisa 29 Laeva külmutusseadmete masinisti tunnistus (lühendatult KSM)

Lisa 30 Vanemmotoristi tunnistus (lühendatult MVT)

Lisa 31 Laevaelektriku tunnistus (lühendatult LEK)

Lisa 32 Ohutusalase koolituse tunnistus

Lisa 33 Kiirlaeva laevajuhi tunnistus

Lisa 34 Tankeritel töötamist tutvustava koolituse tunnistus

Lisa 35 Tankeritel töötamise laiendatud koolituse tunnistus

Lisa 36 Päästevahendite ja valvepaadi vanema tunnistus (lühendatult PVV)

Lisa 37 Päästeparve vanema tunnistus (lühendatult PPV)

Lisa 38 Kiirvalvepaadi vanema tunnistus (lühendatult KVP)

Lisa 39 Tuletõrjealane tunnistus

Lisa 40 STCW konventsiooni nõuetele vastava meresõidudiplomi või kutsetunnistuse juurde kuuluva kinnituslehe vorm

Lisa 41 STCW konventsioonis sätestamata meresõidudiplomi või kutsetunnistuse juurde kuuluva kinnituslehe vorm

Lisa 42 Tõend kinnituslehe taotluse esitamise kohta

Lisa 43 Välisriigi kiirlaeva laevajuhi tunnistuse kinnitusleht

Lisa 44 Välisriigi meresõidudiplomi tunnustamise kinnituslehe vorm

Lisa 45 Soodustusloa vorm

Lisa 46 Kinnituslehe saamiseks nõutavad täiendusõppekursuste läbimist või teadmiste ja oskuste hindamist või meresõidupraktikat tõendavad dokumendid

Lisa 47 Meresõidupraktika tõendi vorm

Lisa 48 Protokolli vorm

Lisa 49 Mereõppeasutuse väljastatavate täiendusõppe läbimist tõendavate dokumentide loetelu

/otsingu_soovitused.json