Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2013, 13

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 21.06.2013 nr 99

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 kinnitatud „Kultuuriministeeriumi põhimääruses” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 7 alapunkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) korraldab, koordineerib ja suunab etenduskunstide, muusika, kirjanduse ja kirjastustegevuse, kujutava ja rakenduskunsti, filmi, muuseumide, raamatukogunduse, rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi, muinsuskaitse, spordi ja kehakultuuri ning lõimumise valdkonna arendamist ja probleemide lahendamist;”;

2) punkti 7 täiendatakse alapunktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) osaleb riigi arhitektuuripoliitika väljatöötamises ja arendamises;”;

3) punkti 7 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) osaleb riigi meediatöö kavandamises, meediateenuste poliitika väljatöötamises ja arendamises ning meediateenuste osutamise tegevuslubade väljaandmises vastavalt meediateenuste seadusele;”;

4) punkti 7 alapunkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) korraldab tingimuste loomist Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste ning väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja -tegevuse arendamiseks;”;

5) punkti 7 täiendatakse alapunktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) korraldab koostöös teiste ministeeriumidega lõimumispoliitika eesmärkide kavandamist ja elluviimist;”;

6) punkti 13 alapunktist 1 jäetakse välja sõna „meediaosakonna,”;

7) punktides 17 ja 191 asendatakse sõnad „kaunite kunstide asekantsler” sõnadega „kunstide asekantsler”;

8) punkti 191 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) korraldab etenduskunstide, muusika, kirjanduse ja kirjastustegevuse, kujutava ja rakenduskunsti, meediateenuste ja filmi arenguks vajalike tingimuste loomist;”;

9) punkti 192 alapunkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

10) punkti 192 alapunkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) koordineerib muuseumide, raamatukogunduse ja muinsuskaitse valdkonna üldiste arengusuundade väljatöötamist ja korraldab rahvakultuuri arenguks ning vaimse kultuuripärandi säilitamiseks vajalike tingimuste loomist;”;

11) punkti 193 alapunkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) korraldab Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste kultuurielu arenguks vajalike tingimuste loomist ning väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja -tegevuse arendamise toetamist;”;

12) punkti 193 alapunkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

13) punkti 193 täiendatakse alapunktidega 101–103 järgmises sõnastuses:

„101) koordineerib lõimumise valdkonna üldiste arengusuundade väljatöötamist ja elluviimist;
102) korraldab lõimumisalaste uuringute teostamist ja nende tellimist;
103) koordineerib lõimumispoliitika elluviimisega seotud organisatsioonide, asutuste ja ministeeriumide koostööd.”;

14) punkti 20 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Asekantsleri äraolekul asendab teda teine asekantsler või osakonnajuhataja.”;

15) punkti 26 alapunkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

16) punkti 27 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kunstide osakonnal – etenduskunstide, muusika, kirjanduse ja kirjastustegevuse, kujutava ja rakenduskunsti, meediateenuste ja filmi, arhitektuuri ning kultuurilise huvitegevuse probleemide analüüsimine, ettepanekute tegemine nende valdkondade arengu tagamise kohta ja vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;”;

17) punkti 27 alapunkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

18) punkti 27 alapunkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) üldosakonnal – ministeeriumi dokumendiregistri pidamine, asjaajamise ja haldustöö, ministeeriumi infotehnoloogiaalase tegevuse ja ministeeriumi valitsemisala infotehnoloogia arendamise korraldamine, digitaalse kultuuripärandi probleemide analüüsimine, ettepanekute tegemine nende valdkondade arengu tagamise kohta ja vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;”;

19) punkti 27 alapunkt 61 sõnastatakse järgmiselt:

„61) kultuurilise mitmekesisuse osakonnal – tingimuste loomine Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste kultuurielu arenguks ning nende lõimumiseks Eesti ühiskonda, samuti väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja -tegevuse arendamise toetamine;”;

20) punkti 27 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) kultuuriväärtuste osakonnal – muuseumide, raamatukogunduse, rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi ning muinsuskaitse probleemide analüüsimine, ettepanekute tegemine nende valdkondade arengu tagamise kohta ja vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Rein Lang
Kultuuriminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json