Teksti suurus:

Haldusleping müügimaksu ja reklaamimaksu kogumise volitamiseks

Väljaandja:Maksu- ja Tolliamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2013, 14

Haldusleping müügimaksu ja reklaamimaksu kogumise volitamiseks

Vastu võetud 13.06.2013 nr 86

Kohalike maksude seaduse § 3 lõike 6, maksukorralduse seaduse § 5 lõike 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lõike 1 alusel ning kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 96 lõikega 2, §‑ga 97, § 99 lõigetega 2 ja 3 ja § 101 lõikega 4

Maksu- ja Tolliamet (edaspidi MTA), keda esindab põhimääruse alusel peadirektor Marek Helm

ja

Tallinna linn (edaspidi linn), keda esindab Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 otsuse nr 86 alusel Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut,

keda edaspidi nimetatakse ka eraldi pool või koos poolteks, on sõlminud halduslepingu (edaspidi leping) alljärgnevas.

1. LEPINGU EESMÄRK

Lepingu eesmärk on volitada MTA‑d koguma (sh administreerima) Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud müügimaksu ja reklaamimaksu (edaspidi koos nimetatud kohalikud maksud) ning kokku leppida kohalike maksude kogumise ja haldusülesande täitmise eest tasumise tingimustes.

2. HALDUSÜLESANNE

2.1 Linn volitab MTA‑d koguma kohalikke makse, andes talle osaliselt üle kohalike maksude maksuhalduri ülesanded.

2.2 Kohalike maksude kogumisel lähtuvad pooled maksukorralduse seadusest, kohalike maksude seadusest ning nende alusel antud määrustest ja poolte sisemistest töökorralduslikest dokumentidest.

2.3 MTA ülesanne on koguda kohalikke makse ning täita MTA ja linna vahel kokku lepitud maksuhalduri järgmisi kohustusi kohalike maksude kogumisel:

2.3.1 võtta vastu maksudeklaratsioone elektrooniliselt e‑maksuameti kaudu ja paberkandjal ning sisestada paberkandjal saabunud maksudeklaratsioonid MTA infosüsteemi ning kanda asjassepuutuvad andmed arvestusse;

2.3.2 teostada esitatud deklaratsioonide vormilist ja loogilisuse (arvutuskäikude õigsuse) kontrolli;

2.3.3 nõustada maksudeklaratsioonide esitajaid kohalike maksude deklareerimise ja kohalike maksude tasumisega seotud tehnilistes, st e‑maksuameti keskkonnaga seotud küsimustes;

2.3.4 arhiveerida esitatud deklaratsioonid ning säilitada neid seaduses ettenähtud tähtaja jooksul;

2.3.5 kanda vastavalt maksukohustuste tekkimise järjekorrale (maksukorralduse seaduse § 105) tasutud või tasaarvestatud kohalike maksude maksusummad ja intressisummad linna arveldusarvele üks kord nädalas. Ülekandmisele ei kuulu MTA poolt määratud sunniraha;

2.3.6 teavitada maksukohustuslast vormi- ja arvutusvigadega maksudeklaratsioonidest, nõuda nende parandamist ja rakendada vastavaid sunnimeetmeid;

2.3.7 nõuda sisse kohalike maksude võlad ja osaleda selle ülesandega seotud kohtumenetlustes;

2.3.8 nõuda maksukohustuslaselt müügimaksu esitamata deklaratsioonide esitamist;

2.3.9 teavitada kohalike maksude küsimustes maksukohustuslasi vastavalt linna edastatud sõnumile ja sihtrühmale;

2.3.10 esitada või teha linnale kättesaadavaks üks kord kuus kohalike maksude deklaratsioonide andmed, sh punktides 2.3.7–2.3.9 nimetatud toimingutega seotud andmed, kohalike maksude võlglaste aruanne isikute kaupa ning isikute loetelu, kes on esitanud deklaratsiooni hilinemisega või esitanud vigaste andmetega deklaratsiooni;

2.3.11 edastada vähemalt üks kord kuus linnale kohalike maksude deklareerimise, laekumise ning ülekandmise kohta teavet;

2.3.12 anda maksukohustuslasele maksukorralduse seaduses nimetatud teavet ning maksukohustuslasele, samuti muule huvitatud isikule või asutusele tõend maksuvõlgade puudumise kohta;

2.3.13 avaldada andmeid maksukohustuslase maksuvõlgade suuruse, ajatatud maksuvõla suuruse ja maksuvõla ajatamiseks esitatud tagatise kohta ning maksuvõla tasumise ajakava kestus;

2.3.14 lahendada MTA otsuste, tegevuse ja tegevusetuse peale esitatud vaideid või osaleda kohtumenetluses;

2.3.15 vahetada linnaga haldusülesande täitmisega seonduvat informatsiooni maksukorralduse seaduses sätestatud piirides vastavalt vajadusele;

2.3.16 jagada MTA teenindusbüroos kohalike maksude deklaratsiooni blankette ja linna poolt trükitud reklaamimaksu infomaterjale;

2.3.17 avaldada MTA veebilehel www.emta.ee teavet Tallinna kohalike maksude arvestamise ja tasumise korra kohta.

2.4 Linna ülesanded kohalike maksude kogumisel on järgmised:

2.4.1 nõustada maksukohustuslasi kohalike maksude alal;

2.4.2 teavitada maksukohustuslasi maksuobjektidest, mida ei ole esitatud maksudeklaratsioonis ja nõuda puuduste kõrvaldamist maksudeklaratsioonis;

2.4.3 nõuda maksukohustuslastelt reklaamimaksu esitamata maksudeklaratsioone;

2.4.4 tellida reklaamimaksu maksudeklaratsioonide trükkimine;

2.4.5 koostada vastavalt vajadusele kohalike maksude info- ja juhendmaterjalid ning tellida nende trükkimine ja avaldada info- ja juhendmaterjalid oma veebilehel;

2.4.6 korraldada vastavalt vajadusele kohalike maksude infopäevi ja koolitusi;

2.4.7 kontrollida deklareeritud andmete õigsust ning määrata tasumisele kuuluv maksusumma, kui maksukohustuslane on esitanud deklaratsioonis valeandmeid või ei ole esitanud deklaratsiooni;

2.4.8 rakendada oma pädevuse piires maksukorralduse seaduse alusel kohalike maksude osas sunnimeetmeid ja kohaldada maksuõigusrikkumiste eest karistusi;

2.4.9 pidada arvestust ja nõuda sisse võlad linna määratud kohalike maksude kõrvalkohustuste (sh sunnirahad) ja trahvide osas;

2.4.10 lahendada linna otsuste, tegevuse ja tegevusetuse peale esitatud vaideid.

2.5 Linn ja MTA teevad koostööd eesmärgiga parandada maksukohustuslaste maksukäitumist ja tõsta üldist maksukuulekust.

2.6 Linn ja MTA lepivad kokku, et linna nimel täidab kõiki lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet, v.a kui linna poolt ei ole määratud teisiti.

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 MTA kohustub:

3.1.1 täitma punktis 2.3 nimetatud haldusülesannet vastavalt seadustele ja lepingule;

3.1.2 teavitama linna viivitamata kõikidest asjaoludest, mis võivad takistada lepinguliste kohustuste täitmist;

3.1.3 täitma andmekaitset ja infoturvet puudutavaid õigusakte;

3.1.4 esitama linna nõudmisel aruandeid haldusülesande täitmise ja kuluarvestuse kohta;

3.1.5 võimaldama linnale juurdepääsu infosüsteemidele ja andmekogudele ulatuses, mis on vajalik linna ülesannete täitmiseks;

3.1.6 maksma linnale 15% linna poolt punkti 4.1.2 alusel tasutud infosüsteemi arendustööde kuludest iga kord, kui lepingu raames väljatöötatud tarkvara kasutatakse teisele kohaliku omavalitsuse üksusele kohaliku maksu kogumise teenuse osutamiseks. Tasu makstakse 28 kalendripäeva jooksul alates teenuse osutamisest või kasutusse andmisest. Piirang kehtib kuni 31.12.2016;

3.1.7 maksma linnale 50% linna poolt punkti 4.1.2 alusel tasutud kuludest, mis on seotud muudatuste tegemisega olemasolevates rakendustes iga kord, kui nimetatud rakendused antakse kasutusele või osutatakse nende vahendusel teenust teisele isikule. Tasu makstakse 28 kalendripäeva jooksul alates teenuse osutamisest või kasutusse andmisest. Piirang kehtib kuni 31.12.2016.

3.2 MTA-l on õigus:

3.2.1 saada linnalt teavet, mis on vajalik lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks;

3.2.2 olla kaasatud läbirääkimistesse ning esitada oma selgitused ja põhjendused, kui linn kavatseb muuta õigusakte, mis võivad lepingu täitmist mõjutada;

3.2.3 tellida kohalike maksude kogumiseks vajaliku infosüsteemi arendustöid, milleks ta on eelnevalt saanud kooskõlastuse linnalt.

3.3 Linn kohustub:

3.3.1 maksma MTA‑le haldusülesande täitmise eest tasu vastavalt lepingu punktile 4;

3.3.2 andma MTA‑le tema kohustuste täitmiseks vajalikku informatsiooni;

3.3.3 teavitama MTA‑d viivitamatult kõikidest asjaoludest, mis võivad takistada lepinguliste kohustuste täitmist;

3.3.4 teavitama MTA‑d kohalike maksude kogumise aluseks olevate linna õigusaktide muutmise kavatsusest.

3.4 Linnal on õigus:

3.4.1 saada teavet haldusülesande täitmise kohta;

3.4.2 kontrollida haldusülesande täitmise eest arvel esitatud kululiikide ja mahu vastavust tegelikkusele.

4. LEPINGU TÄITMISE RAHASTAMISE ALUSED

4.1 Müügimaksu kogumise ettevalmistamisega seotud kulud on kantud vastavalt linna ning MTA vahel 26. mail 2010 sõlmitud halduslepingule. Reklaamimaksu  kogumise ettevalmistamisega seotud kulud, mis on tekkinud enne halduslepingu sõlmimist, vastavalt linna ja MTA vahel 6. novembril 2012 sõlmitud koostöömemorandumile, on järgmised:

4.1.1 reklaamimaksu ettevalmistustöödel osalemine, millega seotud personalikulu (töötasu ning kaasnevad maksud ja maksed) ja MTA büroohoone(te) majanduskulu (proportsionaalne osa ametniku töökoha maksumusest) vastavalt kasutatud tööajale on järgmine:

4.1.1.1 Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse (edaspidi RMIT) töötaja personalikulu 1200 eurot, majanduskulu 109,70 eurot;

4.1.1.2 MTA tulude osakonna ametniku personalikulu 900 eurot, majanduskulu 109,70 eurot;

4.1.1.3 MTA teenindusosakonna arendustiimi ametniku personalikulu 171,20 eurot, majanduskulu 109,70 eurot;

4.1.1.4 MTA juriidilise osakonna töötaja personalikulu 254 eurot, majanduskulu 109,70 eurot.

4.1.2 väljakuulutamisega läbirääkimistega riigihanke „Kohalike maksude infosüsteemi arendamine” edukaks tunnistatud pakkumuse ning hankelepingu alusel infosüsteemi arendustööde kulu.

4.2 Linn maksab punktis 4.1.1 nimetatud kulude eest MTA‑le kogusummas 2964 eurot 28 kalendripäeva jooksul pärast arve saamist ning punktis 4.1.2 nimetatud infosüsteemide arendamise kulu vastavalt hankelepingus sätestatud tingimustele.

4.3 Haldusülesande täitmisega seotud kulud, mis tekivad pärast halduslepingu sõlmimist, arvutatakse kord kvartalis lepingu lisas 1 toodud kululiikide ja ühikuhindade alusel. Ühes kvartalis tekkiv ja makstav maksimaalne kulu on kuni 28 500 eurot.

4.4 Lepingu lisas 1 toodud ühikuhinnad on fikseeritud kolmeks aastaks alates lepingu sõlmimisest. Hinna muutmiseks pärast nimetatud tähtaega esitab hinna muutmist sooviv lepingu pool teisele poolele ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks. Kui hinna muutmise ettepanekut ei esitata, pikeneb punktis 4.3 toodud hind määramata ajaks, kuid mõlemal poolel on õigus igal ajal vastavalt vajadusele esitada teisele poolele ettepanek hinna muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks.

4.5 Linn maksab Rahandusministeeriumi Infotehnoloogia keskusele (edaspidi RMIT) MTA infosüsteemi täiendamise kulud, mis on vajalikud Tallinna reklaamimaksu  kogumiseks (näiteks, kui muutub deklaratsiooni vorm) vastavalt infosüsteemi arendaja poolt esitatud arvele, kui arenduse tellimiseks ja tasumiseks on Tallinna Ettevõtlusamet andnud eelnevalt nõusoleku vastavalt lepingu punktile 3.2.3.

4.6 RMIT edastab linnale arve jooksva kuu 20. kuupäevaks koos spetsifikatsiooniga, milles on välja toodud kulu vastavalt lepingu lisas 1 toodud liigendusele ja ühikuhindadele. Pretensioonide korral esitab linn arve ja/või spetsifikatsiooni osas kirjalikud pretensioonid viie tööpäeva jooksul alates arve kättesaamisest.

4.7 Linn tasub arve 28 kalendripäeva jooksul pärast spetsifikatsiooni kinnitamist.

5. KONFIDENTSIAALSUS

5.1 Pooled ei avalda lepingu täitmise käigus teatavaks saanud konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele isikutele ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui teabe avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

5.2 Konfidentsiaalne informatsioon tähendab käesoleva lepingu mõistes igasugust teisele poolele avaldatud või teatavaks tehtud informatsiooni, olenemata selle vormist, tingimusel, et:

5.2.1 selline informatsioon on avaldamise hetkel tähistatud kui „konfidentsiaalne”;

5.2.2 informatsiooni olemusest võib mõistlikult eeldada, et see on konfidentsiaalne.

5.3 Konfidentsiaalseks teabeks loetakse ka:

5.3.1 andmed poolte ja poolte klientide, samuti teiste isikute majandusliku olukorra, sisemise töökorralduse ja muu teenistusse puutuva kohta;

5.3.2 MTA poolt hallatavas süsteemis töödeldavad andmed ulatuses, mis on vastavalt seadustele piiratud juurdepääsuga;

5.3.3 informatsioon poolte varade ja poolte poolt töödeldavate andmete puutumatuse ja kaitstuse eesmärgil kasutatavate turvasüsteemide kohta.

5.4 Pooled täidavad andmekaitsealaseid ja infoturvet puudutavaid õigusakte ja muid eeskirju, et vältida kolmandate isikute juurdepääs konfidentsiaalsele infole ja lepingu täitmise käigus teatavaks saanud andmetele.

5.5 Pooled edastavad konfidentsiaalset informatsiooni ainult lepingu täitmisega otseselt seotud töötajatele.

5.6 Konfidentsiaalsusnõue kehtib nii lepingu täitmise ajal kui ka tähtajatuna pärast seda.

6. JÄRELEVALVE NING LEPINGU TÄITMISE TAGAMINE

6.1 Pooled on kohustatud tegema koostööd lepingus nimetatud õiguste ja kohustuste täitmiseks.

6.2 Järelevalvet lepingu täitmise üle teeb Tallinna Ettevõtlusamet.

6.3 Tallinna Ettevõtlusametil on õigus juhtida MTA tähelepanu haldusülesande täitmisel esinevatele puudustele ning nõuda puuduste kõrvaldamist.

6.4 Pooled vastutavad lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral Eesti Vabariigi õigusaktides ning lepingus ettenähtud korras.

6.5 Lepingu rikkumine on vabandatav vääramatu jõu esinemisel, s.o asjaolu, mida lepinguosaline ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt loota, et ta lepingu sõlmimise ajal oleks arvestanud selle asjaoluga või vältinud seda asjaolu või ületanud selle asjaolu või selle tagajärje. Vääramatu jõuna käsitatakse loodusõnnetust, tulekahju, ülestõusu, streiki või sõda lepingupoolte asukoha piirkonnas või lepingu täitmise piirkonnas, mis muudavad lepingu täitmise võimatuks. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest teist poolt esimesel võimalusel teavitama.

7. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE

7.1 Lepingut võib muuta või lõpetada:

7.1.1 poolte kokkuleppel;

7.1.2 kui tulenevalt muutunud õiguslikust või faktilisest olukorrast ei ole poolel objektiivselt võimalik lepinguga võetud kohustusi täita;

7.1.3 vääramatu jõu korral.

7.2 Pool, kes soovib lepingut muuta või selle lõpetada punktis 7.1 nimetatud alusel, esitab sellekohase ettepaneku teisele poolele kirjalikult. Teine pool on kohustatud ettepanekule kirjalikult vastama 30 päeva jooksul. Ettepanekust keeldumise korral tuleb seda kirjalikult põhjendada. Lepingu muutmise või lõpetamise kokkulepe vormistatakse kirjalikult ning selle allkirjastavad mõlemad pooled.

7.3 Linnal on õigus leping põhjendamata üles öelda, teatades sellest MTA‑le vähemalt kaks kuud ette. Sellisel juhul hüvitab linn MTA‑le lepingu lõpetamise hetkeks kõik lepingu täitmiseks tehtud kulutused.

7.4 Leping lõpeb, kui selle sõlmimise aluseks olev õigusnorm tunnistatakse kehtetuks ning linnal ei ole õigust haldusülesannet MTA‑le üle anda. Kui lepingu sõlmimise aluseks olev õigusnorm tunnistatakse kehtetuks, kuid linnal säilib õigus anda haldusülesande täitmine MTA‑le, siis jätkavad pooled haldusülesande täitmise järjepidevuse säilitamise eesmärgil lepingust tulenevate ülesannete täitmist ning viivad lepingu muutunud õigusega kooskõlla.

7.5 Lepingu lõpetamisel annab MTA linnale üle kogu dokumentatsiooni, mis on vajalik haldusülesande täitmise järjepidevuse tagamiseks.

8. TEADETE EDASTAMINE

8.1 Pooled määravad oma esindaja ning teatavad teineteisele esindaja kontaktandmed.

8.2 Pooled edastavad lepingu täitmist mõjutada võivad teated kirjalikult ja allkirjastatult.

8.3 Pooled vahetavad kirjalikke teateid kokkulepitud kontaktaadressidel. Kontaktisikute ja aadresside vahetusest teavitavad pooled teineteist viivitamatult. Üksnes kontaktisikute vahetamise kohta ei ole vaja vormistada lepingu muudatust.

8.4 Teated, mis on informatiivse sisuga ja millel ei ole õiguslikku tähendust, võib edastada punktis 8.2 märgitust erinevas vormis.

9. LEPINGUST TULENEVATE VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD JA LEPINGU VAIDLUSTAMINE

9.1 Pooled püüavad lepingust tulenevad vaidlused lahendada vastastikusel mõistmisel põhinevate ja avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel.

9.2 Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused asjast huvitatud poole algatusel Tallinna Halduskohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

10. LEPINGU JÕUSTUMINE, RAKENDAMINE NING TÄHTAEG

10.1 Leping loetakse sõlmituks lepingu mõlemapoolse allkirjastamise hetkest.

10.2 Leping jõustub kolmandal päeval pärast lepingu avaldamist Riigi Teatajas. Tallinna Linnavolikogu Kantselei saadab allkirjastatud halduslepingu Riigi Teatajas avaldamiseks.

10.3 Lepingu sõlmimisega lõpetavad pooled 26. mail 2010 sõlmitud halduslepingu müügimaksu kogumise volitamiseks ning jätkavad müügimaksu kogumist ja haldusülesande täitmist käesoleva lepingu alusel alates selle jõustumisest. 26. mail 2010 sõlmitud halduslepingu punktis 3.1.6 sätestatud kohustus kehtib kuni tähtaja möödumiseni (31.12.2013).

10.4 Lepingus sätestatud reklaamimaksu kogumisega ja haldusülesande täitmisega seonduvaid õiguseid ja kohustusi (välja arvatud punktis 4 sätestatud õiguseid ja kohustusi) täidavad pooled alates hetkest, mil jõustub maksumääruse muudatus, mille kohaselt on maksuhaldur samuti MTA.

10.5 Leping on sõlmitud tähtajatult.

11. LEPINGUPOOLTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD

11.1 Tallinna linn: Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, kontaktisik Riina Koit, telefon 640 4433, e-post [email protected].

11.2 Maksu- ja Tolliamet: Narva mnt 9j, 15176 Tallinn, kontaktisik Tiia Epro, telefon 676 2118 e-post [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksu- ja Tolliamet

Tallinna linn

 

 

 

 

 

 

_____________________________

_____________________________

Marek Helm

Toomas Vitsut

Maksu- ja Tolliameti peadirektor

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Haldusleping müügimaksu ja reklaamimaksu
kogumise volitamiseks
Lisa 1

Haldusülesande täitmise kulude arvestamise metoodika

 

1. Lepingu punktis 4.3 nimetatud kulude arvestamise aluseks on järgmised kululiigid ja ühikuhinnad:

1.1 personalikulu (töötasu ning kaasnevad maksud ja maksed) vastavalt kohalike maksude kogumiseks kasutatud tööajale:

1.1.1 RMIT töötaja personalikulu 16 eurot tunnis;

1.1.2 MTA tulude osakonna ametniku personalikulu 12 eurot tunnis;

1.1.3 MTA teenindusosakonna ametniku personalikulu 7,30 eurot tunnis;

1.1.4 MTA teenindusosakonna arendustiimi ametniku personalikulu 8,56 eurot tunnis;

1.1.5 MTA tulude osakonna sissenõudmise üldmenetluse talituse personalikulu 7,90 eurot tunnis;

1.1.6 MTA tulude osakonna sissenõudmise erimenetluse talituse personalikulu 9,50 eurot tunnis;

1.1.7 MTA juriidilise osakonna personalikulu 12,70 eurot tunnis;

1.2 MTA büroohoone(te) majanduskulu (proportsionaalne osa ametniku töökoha maksumusest vastavalt kohalike maksude kogumiseks kasutatud tööajale) 7,34 eurot päevas ühe töötaja kohta;

1.3 paberkandjal esitatud deklaratsioonide arhiveerimise kulu 1,50 eurot riiulimeeter;

1.4 paberkandjal esitatud deklaratsioonide hävitamise kulu 0,05 eurot kilogramm;

1.5 süsteemihoolduse kulu, mis hõlmab rakendusserveri, andmebaasiserveri, kettamassiivi ja varukoopiaserveri riist- ja tarkvara kulu ning serveriruumi kulu 1309 eurot kuus.

2. Punktis 1 toodud ühikuhinnad on lõplikud ja neile ei lisandu täiendavaid tasusid, makseid või maksusid.

3. Arvestuslik töötundide arv MTA ja RMIT töötajate poolt kohalike maksude kogumiseks on kuni 580 tundi kuus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksu- ja Tolliamet

Tallinna linn

 

 

 

 

 

 

_____________________________

_____________________________

Marek Helm

Toomas Vitsut

Maksu- ja Tolliameti peadirektor

Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json