Teksti suurus:

Perekonnaseisuametniku koolituse ja eksami läbiviimise kord ja perekonnaseisuametniku tunnistuse vorm

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2015, 10

Perekonnaseisuametniku koolituse ja eksami läbiviimise kord ja perekonnaseisuametniku tunnistuse vorm

Vastu võetud 25.02.2010 nr 4
RTL 2010, 11, 201
jõustumine 14.03.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2014RT I, 24.01.2014, 127.01.2014
30.09.2014RT I, 10.10.2014, 113.10.2014, määruses on läbivalt asendatud sõna „regionaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes
22.06.2015RT I, 27.06.2015, 730.06.2015

Määrus kehtestatakse «Perekonnaseisutoimingute seaduse» § 4 lõike 4 alusel.

1. peatükk PEREKONNASEISUAMETNIKU KOOLITUS 

§ 1.   Perekonnaseisuametniku koolituse korraldamine

  (1) Perekonnaseisuametniku koolituse (edaspidi koolitus) eesmärk on anda vajalikud teadmised perekonnaseisuametniku eksami (edaspidi eksam) sooritamiseks või perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse pikendamiseks.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (2) Maavalitsuses perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õigust taotlevate ametnike (edaspidi maavalitsuse ametnik) ja abielu sõlmimise õigust taotlevate vaimulike (edaspidi vaimulik) koolitust korraldab Siseministeerium.

  (3) Kohalikus omavalitsuses perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õigust taotlevate ametnike (edaspidi kohaliku omavalitsuse ametnik) koolitust korraldab kohaliku omavalitsuse asukohajärgne maavalitsus koostöös Siseministeeriumiga.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (4) Koolitus toimub vastavalt vajadusele.

  (5) Vaimulike koolitus abielu sõlmimise õiguse esmastele taotlejatele toimub vähemalt üks kord aastas septembris. Vaimulike koolitust abielu sõlmimise õiguse esmastele taotlejatele ei toimu, kui koolitusest soovib osa võtta vähem kui 5 vaimulikku.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (6) Koolitusele kaasatakse vajadusel Välisministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning teiste pädevate asutuste spetsialiste.

  (7) Koolituse praktilise õppe viib läbi maavalitsus või rahvastikuregistri volitatud töötleja.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

§ 2.   Koolituse sisu

  (1) Koolitus sisaldab perekonnaõiguse ja perekonnaseisutoimingute õiguslike aluste, rahvastikuregistri üldiste põhimõtete tundmise ning perekonnaõiguse ja perekonnaseisutoimingute tegemise teoreetilist õpet ning praktilist õpet menetluste läbiviimiseks rahvastikuregistri tarkvaraga.

  (2) Koolituse teoreetilise õppe osa koosneb loengutest, kui ei ole kokku lepitud individuaalses või e-õppes.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (3) Koolituse praktilise õppe osa koosneb menetluste läbiviimisest rahvastikuregistri tarkvaraga.

  (4) Vaimulike koolituse praktilise õppe osa koosneb abielu sõlmimisega seonduvate dokumentide täitmisest paberil ning rahvastikuregistris olevate isikuandmete kontrollimisest.

  (5) Koolitus on jaotatud eraldi osadeks sõltuvalt perekonnaseisutoimingutest, mille tegemise õigust taotletakse.

§ 3.   Koolitusest teavitamine ja sellel osalemise tingimused

  (1) Koolituse algus- ja lõpukuupäev avaldatakse § 4 lõigetes 1 ja 2 sätestatud eksami väljakuulutamise teates.

  (2) Koolitusel võivad osaleda isikud, kelle kohta on esitatud § 5 lõikes 1 sätestatud eksamil osalemise avaldus või § 5 lõikes 3 nimetatud taotlus.

  (3) Maavalitsused võivad kokku leppida ühise koolituse läbiviimises, samuti ühes maakonnas asuva kohaliku omavalitsuse ametnike teises maakonnas toimuval koolitusel osalemises.

  (4) Kui kohaliku omavalitsuse ametnik ei saa mõjuval põhjusel osaleda koolitusel maavalitsuses, võib ta kokkuleppel maavalitsusega, kelle territooriumil kohalik omavalitsus asub ja kokkuleppel teise maavalitsusega, kus ta soovib koolitusel osaleda, osaleda koolitusel selles maavalitsuses või kokkuleppel Siseministeeriumiga osaleda Siseministeeriumi poolt korraldataval koolitusel.

  (5) [Kehtetu - RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (6) Koolitusel osalemist kontrollitakse. Juhul, kui perekonnaseisuametnik soovib, et tema perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õigust pikendataks viie aasta möödumisel järgmiseks viieks aastaks perekonnaseisuametniku poolt uut eksamit tegemata perekonnaseisutoimingute seaduse § 4 lõikes 31 sätestatud korras, peab perekonnaseisuametnik osalema koolitusel kogu selle osa ulatuses, mis käsitleb ametniku poolt taotletavaid perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õigusi. Nimetatud nõue kehtib ka vaimulikele seoses abielu sõlmimisega seonduvate ülesannete täitmise õiguse pikendamisega ilma eksamit tegemata perekonnaseisutoimingute seaduse § 17 lõike 2 sätestatud tingimustel.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (7) Koolitusel osalev isik peab koolitusel osalemisel esitama isikut tõendava dokumendi tema isikusamasuse tuvastamiseks.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

§ 31.   Otsus perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse pikendamise lubamise kohta ilma eksamit sooritamata

  (1) Otsuse perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse pikendamise lubamise kohta ilma eksamit sooritamata teeb §-s 12 nimetatud eksamikomisjon koosolekul kolme tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest. Vajadusel võib komisjon teha otsuseid koosolekuta, kasutades elektronposti. Otsuse tegemise viisi otsustab komisjoni esimees.

  (2) Koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab komisjoni esimees.

  (3) Komisjon võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe hääl.

  (4) Komisjoni koosoleku protokollimine, komisjoni otsuste vormistamine ning otsuste säilitamine toimub § 13 lõigetes 4–6 sätestatud korras.

  (5) Perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse pikendamise lubamine ilma uut eksamit sooritamata on võimalik vaid nendel perekonnaseisuametnikel, kes on osalenud koolitusel mitte varem kui kuus kuud enne perekonnaseisuametniku tegutsemise õiguse lõppemist. Perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õigus pikeneb viie aasta võrra varem antud õiguse lõppemise kuupäevast.

  (6) Maavalitsus edastab eksamikomisjoni otsuse ühe tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist perekonnaseisuasutusele, kus perekonnaseisuametniku õiguse pikendamist taotlev kohaliku omavalitsuse ametnik perekonnaseisuametniku ülesandeid täidab, ning Siseministeeriumile.

  (7) Vaimuliku kohta tehtud otsuse edastab komisjoni esimees ühe tööpäeva jooksul § 5 lõikes 3 nimetatud isikule, kes esitas taotluse vaimuliku eksamil osalemiseks.

  (8) Siseministeerium edastab eksamikomisjoni otsuse ühe tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist perekonnaseisuasutusele, kus perekonnaseisuametniku õiguse pikendamist taotlev maavalitsuse ametnik perekonnaseisuametniku ülesandeid täidab.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

2. peatükk PEREKONNASEISUAMETNIKU EKSAM 

§ 4.   Eksamist teavitamine

  (1) Maavalitsuse ametnike ja vaimulike eksami väljakuulutamise teade avaldatakse vähemalt 1 nädal enne koolituse toimumist Siseministeeriumi veebilehel ja saadetakse maavalitsuste elektronposti aadressidele.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (2) Kohaliku omavalitsuse ametnike eksami väljakuulutamise teade avaldatakse vähemalt 1 nädal enne koolituse toimumist maavalitsuse veebilehel ja saadetakse antud maakonnas asuvate valla- ja linnavalitsuste elektronposti aadressile.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (3) Teates märgitakse eksami toimumise aeg ja koht, eksamil osalemise avalduse esitamise tähtaeg ning nõutavate dokumentide loetelu, samuti eksamile eelneva koolituse algus- ja lõpukuupäev.

  (4) Eksam toimub mitte varem kui 2 nädalat pärast koolitust. Erandina võib eksam toimuda varem.

  (5) [Kehtetu - RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

§ 5.   Eksamil osalemise tingimused

  (1) Eksamil osalemiseks esitab perekonnaseisuasutus, kus perekonnaseisuametniku õigust taotlev isik pärast eksamit soovib perekonnaseisuametniku ülesandeid täitma asuda, eksamikomisjonile (edaspidi komisjon) kirjaliku avalduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) eksamil osaleja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) e-posti aadress ja telefoni number;
  4) millisel kuupäeval ning millises asutuses koolitusel ning eksamil osaleda soovitakse;
  5) kinnitus selle kohta, et eksamil osaleja asub selles asutuses täitma perekonnaseisuametniku ülesandeid.

  (2) Perekonnaseisuasutus võib esitada ühe avalduse mitme selles asutuses perekonnaseisuametniku ülesandeid täitva isiku kohta.

  (3) Vaimuliku osalemiseks eksamil esitab kirjaliku taotluse vastava kiriku või koguduste liidu või neisse mittekuuluva koguduse juhatuse esimees, märkides taotluses «Perekonnaseisutoimingute seaduse» § 18 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud andmed ning lisades § 18 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

  (4) Perekonnaseisuametniku õigust taotlev isik võib esitada komisjonile täiendavalt teda iseloomustavaid muid dokumente, sealhulgas iseloomustus, tunnistus või soovitus.

  (5) Eksamil osalemiseks nõutava avalduse või taotluse ning nende lisade esitamise tähtaeg on vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (6) Perekonnaseisuametniku õigust taotlev isik peab esitama eksamil osalemisel isikut tõendava dokumendi tema isikusamasuse tuvastamiseks.

  (7) Komisjon ei luba perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õigust taotlevat isikut ega abielu sõlmimise õigust taotlevat vaimulikku eksamile, kui nad:
  1) ei vasta seaduses kehtestatud nõuetele või
  2) ei ole esitanud ettenähtud dokumente või
  3) on esitanud valeandmeid.

  (8) Komisjon teeb eksamile lubamisest keeldumise otsuse teatavaks perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õigust taotlevale isikule ja abielu sõlmimise õigust taotlevale vaimulikule hiljemalt koolituse algusele eelnevaks päevaks.

  (9) [Kehtetu - RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (10) Kui kohaliku omavalitsuse asutuses perekonnaseisuametniku ülesandeid täitma asuv ametnik ei saa mõjuval põhjusel osaleda eksamil maavalitsuses, võib ta kokkuleppel kohaliku omavalitsuse asukohajärgse maavalitsusega ja maavalitsusega, kus ta soovib eksamit teha, osaleda eksamil selles maavalitsuses või kokkuleppel Siseministeeriumiga osaleda Siseministeeriumi poolt korraldataval eksamil.

§ 6.   Eksam

  (1) Eksam on perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õigust taotleva isiku ja abielu sõlmimise õigust taotleva vaimuliku perekonnaõiguse ning perekonnaseisutoimingute õiguslike aluste ja rahvastikuregistri üldiste põhimõtete tundmise ja perekonnaseisutoimingute menetluste läbiviimise oskuse kontroll.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (2) Eksam koosneb perekonnaõiguse ja perekonnaseisutoimingute tegemise õiguslike aluste tundmise testist, ülesannete lahendamisest ning toimingute tegemisest rahvastikuregistri tarkvaraga. Eksam vaimulikele ei sisalda toimingute tegemist rahvastikuregistri tarkvaraga.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (3) Eksami käigus hinnatakse isiku sobivust perekonnaseisuametnikuna tegutsemiseks ning arvestatakse ka muid andmeid ja asjaolusid, mis on olulised perekonnaseisuametnikuna tegutsemise sobivuse hindamisel.

  (4) Eksamil kontrollitakse teadmisi, mis on vajalikud nende toimingute tegemiseks, mille tegemiseks perekonnaseisuametniku õigust taotletakse.

§ 7.   Abimaterjalide kasutamine eksamil

  (1) Perekonnaõiguse ja perekonnaseisutoimingute tegemise õiguslike aluste tundmise testi tegemisel on abimaterjalide kasutamine keelatud.

  (2) Ülesande lahendamisel ja toimingute tegemisel rahvastikuregistri tarkvaraga võib kasutada õigusakte.

  (3) Eksamil lubamatute abimaterjalide ja kõrvalise abi kasutamise eest võib eksamikomisjon lugeda eksami mittesooritatuks.

§ 8.   Perekonnaõiguse ja perekonnaseisutoimingute tegemise õiguslike aluste tundmise test

  (1) Perekonnaõiguse ja perekonnaseisutoimingute tegemise õiguslike aluste tundmise test koosneb valikvastustega ja lühivastuseid eeldavatest küsimustest.

  (2) Perekonnaõiguse ja perekonnaseisutoimingute tegemise õiguslike aluste tundmise testi küsimused ja nende vastuste eest antavad maksimumpunktid kinnitab eksamikomisjon eksamile eelnevalt.

  (3) Perekonnaõiguse ja perekonnaseisutoimingute tegemise õiguslike aluste tundmise testi hinnatakse hindega „arvestatud”, kui komisjoni liige on andnud vastuste eest punkte vähemalt 65% ulatuses võimalikust.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (4) Perekonnaõiguse ja perekonnaseisutoimingute tegemise õiguslike aluste tundmise testi vastuseid kontrollib üks komisjoni määratud liige. Kui komisjoni liige hindab testi vastuseid hindega „mittearvestatud”, vaatab komisjon vastused üle ja otsustab hinde. Komisjon loeb ülesande arvestatuks, kui üle poole vastuseid hinnanud komisjoni liikmetest on andnud hinde „arvestatud”.  Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe antud hinne.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

§ 9.   Ülesanne

  (1) Ülesande teksti ja selle lahendusele antava maksimumpunktide arvu kinnitab komisjon eksamile eelnevalt.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (2) Ülesande lahendust hindavad vähemalt pooled komisjoni liikmed. Komisjoni liige hindab ülesande lahendust hindega „arvestatud”, kui ta on andnud lahenduse eest punkte vähemalt 65% ulatuses võimalikust.
[RT I, 27.06.2015, 7 - jõust. 30.06.2015]

  (3) Komisjon loeb ülesande arvestatuks, kui üle poole vastuseid hinnanud komisjoni liikmetest on andnud hinde „arvestatud”. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe antud hinne.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

§ 10.   Toimingute tegemine rahvastikuregistri tarkvaraga

  (1) Toimingute tegemine rahvastikuregistri tarkvaraga tehakse selleks loodud testkeskkonnas. Eksamil osalejale antakse juurdepääs testkeskkonnale, milles ta lahendab ülesande iseseisvalt.

  (2) Toimingute tegemise eest rahvastikuregistri tarkvaraga antakse hinne „arvestatud” või „mittearvestatud”.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (3) Toimingute tegemist rahvastikuregistri tarkvaraga kontrollib üks komisjoni määratud liige. Kui komisjoni liige hindab toimingute tegemist hindega „mittearvestatud”, vaatab komisjon lahenduse üle ja otsustab hinde. Komisjon loeb toimingute tegemise rahvastikuregistri tarkvaraga arvestatuks, kui üle poole vastuseid hinnanud komisjoni liikmetest on andnud hinde „arvestatud”. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe antud hinne.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

§ 11.   Hindamine

  (1) Eksam loetakse sooritatuks, kui kõik eksami osad on hinnatud hindega „arvestatud”.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (2) [Kehtetu - RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (3) [Kehtetu - RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

§ 12.   Eksamikomisjon

  (1) Eksami viib läbi valdkonna eest vastutava ministri moodustatud vähemalt 3-liikmeline komisjon.
[RT I, 10.10.2014, 1 - jõust. 13.10.2014]

  (2) Lõikes 1 nimetatud komisjon on otsustusvõimeline, kui otsuse tegemisest võtab osa üle poole komisjoni liikmetest.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (3) [Kehtetu - RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

§ 13.   Eksamikomisjoni otsus

  (1) Eksami sooritamise või mittesooritamise kohta teeb komisjon kolme tööpäeva jooksul alates eksami toimumisest otsuse koosolekul. Vajadusel võib komisjon teha otsuseid koosolekuta, kasutades elektronposti. Otsuse tegemise viisi otsustab komisjoni esimees.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (2) Koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab komisjoni esimees.

  (3) [Kehtetu - RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (4) Komisjoni koosoleku protokollib esimehe määratud isik, kes ei pea olema komisjoni liige. Protokollile kirjutab alla komisjoni esimees.

  (5) Komisjoni koosoleku protokollis esitatakse järgmised andmed:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosolekul osalevate komisjoniliikmete ja koosolekust osavõtvate teiste isikute nimed;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija nimed;
  4) koosoleku päevakord;
  5) koosolekul tehtud otsused;
  6) komisjoni liikme eriarvamuse sisu, kui otsuse kohta eriarvamuse esitanud komisjoniliige seda taotleb;
  7) muud olulised andmed.

  (6) Koosoleku protokolle ja komisjoni tööga seotud dokumente säilitatakse vastavalt kas Siseministeeriumis või maavalitsuses.

  (7) Maavalitsus edastab eksamikomisjoni otsuse ühe tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist perekonnaseisuasutusele, kus perekonnaseisuametniku õigust taotlev isik pärast eksamit perekonnaseisuametniku ülesandeid täitma asuda soovib ning Siseministeeriumile.

  (8) Vaimuliku kohta tehtud otsuse edastab komisjoni esimees ühe tööpäeva jooksul § 5 lõikes 3 nimetatud isikule, kes esitas taotluse vaimuliku eksamil osalemiseks.

  (9) Siseministeerium edastab eksamikomisjoni otsuse ühe tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist perekonnaseisuasutusele, kus perekonnaseisuametniku õigust taotlev isik pärast eksamit perekonnaseisuametniku ülesandeid täitma asuda soovib.

§ 14.   Korduseksami sooritamise võimalus ja eksami tulemuse vaidlustamine

  (1) Perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õigust taotlev isik ja abielu sõlmimise õigust taotlev vaimulik võib teha korduseksami ühe kuu jooksul, alates eksami mittesooritamise otsuse teatavakstegemisest.

  (2) Korduseksami tegemiseks esitab § 5 lõikes 1 nimetatud asutus eksamikomisjonile kirjaliku avalduse 3 tööpäeva jooksul eksami mittesooritamise otsuse teatavakstegemisest arvates.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (3) Komisjoni otsust saab vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

3. peatükk PEREKONNASEISUAMETNIKUNA TEGUTSEMISE ÕIGUSE ANDMINE 

§ 15.   Perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse andmise kord

  (1) Perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse annab või perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse pikendab eksamikomisjoni otsuse alusel valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
[RT I, 10.10.2014, 1 - jõust. 13.10.2014]

  (2) Vaimulikule abielu sõlmimise õiguse annab või abielu sõlmimise õiguse pikendab eksamikomisjoni otsuse ja perekonnaseisutoimingute seaduse § 18 lõikes 1 sätestatud taotluse alusel valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga 10 tööpäeva jooksul eksamikomisjoni otsuse tegemisest arvates.
[RT I, 10.10.2014, 1 - jõust. 13.10.2014]

§ 16.   Tunnistuse väljastamine ja tunnistuse vorm

  (1) Perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse saanud isikule antakse käesolevale määrusele lisatud vormi kohane perekonnaseisuametniku tunnistus.

  (2) Tunnistus väljastatakse 7 tööpäeva jooksul § 15 lõigetes 1 või 2 nimetatud käskkirja andmisest.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (3) Tunnistus kehtib 5 aastat § 15 lõigetes 1 või 2 nimetatud käskkirja andmisest.
[RT I, 24.01.2014, 1 - jõust. 27.01.2014]

  (4) Perekonnaseisuametniku tunnistusele märgitakse järgmised andmed:
  1) perekonnaseisuametniku ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) perekonnaseisuametniku pädevus;
  4) tunnistuse väljaandja ja väljaandmise aeg, tunnistuse number ja tunnistuse kehtivuse aeg.

  (5) Tunnistuse trükkimise ja väljastamise kulud katab Siseministeerium.

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Perekonnaseisuametniku tunnistuse vorm
[RT I, 27.06.2015, 7 - jõust. 30.06.2015]

/otsingu_soovitused.json