Teksti suurus:

Käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seadus (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.06.2017 otsus nr 117

Käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seadus (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine)

Vastu võetud 14.06.2017

§ 1.  Käibemaksuseaduse muutmine

Käibemaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 39 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu liikmele ning tema ülalpeetavale, välisriigi relvajõudude lepingupartneri töötajale, rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikmele ja tema ülalpeetavale ning peakorteri lepingupartneri töötajale ja tema ülalpeetavale ning välisriigi, mis ei ole NATO liikmesriik, relvajõududele ja tsiviilkoosseisule, rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele kohaldatakse maksuvabastust kauba importimisel ja käibemaksu tagastamist kauba või teenuse saamisel Eestist, kui maksusoodustus on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus.”;

2) paragrahvi 39 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud esinduse, asutuse, erimissiooni ja institutsiooni ning lõikes 2 nimetatud relvajõudude ja nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu ning nende liikme ja liikme ülalpeetava, relvajõudude lepingupartneri töötaja, peakorteri, peakorteri liikme ja tema ülalpeetava ning peakorteri lepingupartneri töötaja ja tema ülalpeetava ning õppeasutuse vajadusteks imporditava kauba käibemaksust vabastamise korra ja tingimused ning käibemaksu tagastamise korra ja tingimused kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

3) paragrahvi 39 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud relvajõudude ja nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu ning nende liikme ja liikme ülalpeetava, relvajõudude lepingupartneri töötaja, peakorteri, peakorteri lepingupartneri töötaja ja tema ülalpeetava ning õppeasutuse õigust taotleda käibemaksuvabastust või käibemaksu tagastamist kinnitab riigikaitse korraldamise valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud ametnik.”.

§ 2.  Riigikaitseseaduse muutmine

Riigikaitseseaduse § 42 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Välislepinguga võetud kohustuste täitmiseks kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 35–39 ja 41 välisriigi relvajõudude liikme ja tema ülalpeetava kohta sätestatut ka välisriigi relvajõudusid saatvale nende teenistuses olevale tsiviilisikule, välisriigi relvajõudude lepingupartneri töötajale, rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse personali liikmele ja õppurile, rahvusvahelise sõjalise peakorteri personali liikmele, peakorteri lepingupartneri töötajale ning nimetatud isikute ülalpeetavatele.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json