Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2018, 1

Justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 15.06.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse täitemenetluse seadustiku § 631 lõigete 2 ja 4 ning notariaadiseaduse § 41 ja § 30 lõike 5 alusel.

§ 1.   Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruses nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa „§ 54 lõike 3,”;

2) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „„Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse” § 37 lõike 1” tekstiosaga „„Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse” § 32 lõike 2”;

3) määruse lisa nr 31 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Justiitsministri 19. detsembri 2017. a määruse nr 28 „Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” ja justiitsministri 15. juuni 2017. a määruse nr 14 „Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine” muutmine

Justiitsministri 19. detsembri 2017. a määruses nr 28 „Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” ja justiitsministri 15. juuni 2017. a määruse nr 14 „Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 asendatakse sõnad „1. juulil 2018” sõnadega „31. detsembril 2018”;

2) paragrahvis 2 asendatakse sõnad „2. juulil 2018” sõnadega ”1. jaanuaril 2019”.

§ 3.   Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmine

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruses nr 23 „Notariaadimäärustik” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast sõna „notariaadiseaduse” tekstiosaga „§ 41,”;

2) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Notaril on väikese riigivapi kujutisega pitsat, millel on notari nimi ja ametinimetus. Pitsat on 35-millimeetrise läbimõõduga ja sõõrikujuline. Notari ametinimetus ning ees- ja perekonnanimi on pitsatil paigutatud riigivapi kujutise ümber.”;

3) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Notaril võib olla kuni kaks väikese riigivapi kujutisega värvi-, reljeef- või muud liiki pitsatit.”;

4) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Notar annab ametist lahkumisel, tagandamisel, teise tööpiirkonda üleminekul ning ametinimetuse või nime muutumisel ametipitsatid üle Notarite Kojale.”;

5) paragrahvi 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Rikutud ja kehtetuks tunnistatud ametipitsatite hävitamise korraldab Notarite Koda. Hävitamise kohta koostatakse hävitamise akt.”;

6) paragrahvi 37 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) andmekaitsespetsialisti määramisest teavitamine.”.

§ 4.   Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 2 ja 3 jõustuvad 1. juulil 2018.

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa Sundvõõrandatava kinnisasja valduse ülevõtmise akt

/otsingu_soovitused.json