Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2018, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.06.2018 otsus nr 273

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 06.06.2018

§ 1.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule loetakse alkohol täielikult denatureerituks, kui see on denatureeritud käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud alkoholi täielikult denatureerivate ainete loetellu kantud ainega. Käesoleva lõike alusel täielikult denatureeritud alkoholi liikmesriikidevahelisele veole kohaldatakse denatureerimata alkoholi veole kehtestatud põhimõtteid.”;

2) paragrahvi 13 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Alkoholi osaliselt ja käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud juhul täielikult denatureerivate ainete loetelu ning nende sisalduse alkoholis kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

3) seaduse 1. peatüki 4. jagu täiendatakse §-ga 202 järgmises sõnastuses:

§ 202. Elektrointensiivsus ja elektrointensiivne ettevõtja

(1) Elektrointensiivsus käesoleva seaduse tähenduses on käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 nimetatud perioodil ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete tarbitud või tarbitava elektrienergia kogumaksumuse osakaal protsentides ettevõtja loodud või loodavast lisandväärtusest samal perioodil.

(2) Lisandväärtuseks käesoleva seaduse tähenduses loetakse elektrointensiivse ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete ärikasum raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande 1 või 2 kohaselt, mida on suurendatud tööjõukulude, põhivara müügist saadud kahjumi ja põhivara väärtuse langusest tekkinud kulu võrra ning vähendatud põhivara müügist saadud kasumi võrra. Energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele järgneval 12 kalendrikuul prognoositult tekkivaks lisandväärtuseks käesoleva seaduse tähenduses loetakse elektrointensiivse ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud andmete prognoos.

(3) Elektrointensiivne ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on ettevõtja, kes vastab kõikidele järgmistele tingimustele:
1) ettevõtja põhitegevusala Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori 2008. aasta versiooni kohaselt on töötlev tööstus (jagu C) või infoalane tegevus (jao J alajaotis 63);
2) ettevõtja energiajuhtimissüsteem vastab standardile EVS-EN ISO 50001;
3) ettevõtjal oli energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal elektrointensiivsus keskmiselt vähemalt 20 protsenti või ettevõtjal on prognoositud elektrointensiivsus järgmisel 12 kalendrikuul keskmiselt vähemalt 20 protsenti;
4) ettevõtja ei ole raskustes komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 EL-i aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), tähenduses;
5) ettevõtja raamatupidamise sise-eeskiri vastab raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetele.”;

4) paragrahvi 24 täiendatakse lõigetega 65–67 järgmises sõnastuses:

„(65) Energia aktsiisivabastuse luba omaval või omanud elektrointensiivsel ettevõtjal tekib kohustus tasuda aktsiisi käesoleva seaduse § 66 lõikes 12 sätestatud määra alusel alates tema viimase lõppenud majandusaasta algusest kuni alljärgneva sündmuseni tarbitud elektrienergialt:
1) jäetakse täitmata käesoleva seaduse § 696 lõike 1 punktis 3 või 72 või sama paragrahvi lõikes 11 sätestatud kohustus;
2) täidetakse käesoleva seaduse § 696 lõike 11 punktis 1 sätestatud kohustus, kuid sõltumatu vandeaudiitor ei väljenda põhjendatud kindlustunnet § 693 lõike 11 punktis 2 nimetatu suhtes;
3) täidetakse käesoleva seaduse § 696 lõike 11 punktis 1 sätestatud kohustus, kuid elektrointensiivse ettevõtja arvutatud elektrointensiivsus, mille kohta sõltumatu vandeaudiitor andis põhjendatud kindlustunnet väljendava arvamuse, oli viimasel lõppenud majandusaastal keskmiselt alla 20 protsendi.

(66) Käesoleva paragrahvi lõigetes 65 ja 67 nimetatud juhtudel arvutatakse maksukohustus soodusaktsiisimääraga tarbitud elektrienergia koguselt megavatt-tundides, mis korrutatakse tarbimise ajal kehtinud käesoleva seaduse § 66 lõikes 12 sätestatud elektrienergia aktsiisimäära ja § 66 lõikes 121 sätestatud elektrienergia soodusaktsiisimäära vahega.

(67) Kui esineb üksnes käesoleva paragrahvi lõike 65 punktis 3 nimetatud asjaolu ja elektrointensiivne ettevõtja esitab 20 päeva jooksul selle asjaolu ilmnemisest arvates maksuhaldurile käesoleva seaduse § 693 lõike 11 punktis 3 nimetatud sõltumatu vandeaudiitori aruande prognoositud elektrointensiivsuse kohta järgmisel 12 kalendrikuul ning see on vähemalt 20 protsenti, tekib maksukohustus ainult viimasel lõppenud majandusaastal soodusaktsiisimääraga tarbitud elektrienergialt.”;

5) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 24 järgmises sõnastuses:

„(24) Käesoleva seaduse § 24 lõikes 65 nimetatud elektrointensiivne ettevõtja esitab hiljemalt 30. päeval sama lõike punktides 1–3 nimetatud sündmusest arvates aktsiisideklaratsiooni ja maksab aktsiisi.”;

6) paragrahvi 27 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad „tolliseaduse alusel kehtestatud korras” sõnadega „maksuhalduri järelevalve all”;

7) paragrahvi 28 lõige 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(41) Kui maksumärkide uus kujundus kehtestatakse samal ajal kui uus, kõrgem aktsiisimäär, ei ole lubatud varem kehtinud maksumärkidega maksumärgistatud aktsiisikaupa, mis on tarbimisse lubatud enne uue aktsiisimäära jõustumist, müüa ega ladustada väljaspool aktsiisiladu pärast kolme kalendrikuu möödumist uue kujundusega maksumärkide jõustumise päevast.”;

8) paragrahvi 31 lõiget 5 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) energia aktsiisivabastuse loa elektrointensiivsest ettevõtjast omaniku puhul tema eelmisel majandusaastal tarbitud elektrienergia summaarselt koguselt või järgmisel 12 kalendrikuul tarbitava elektrienergia summaarselt koguselt;”;

9) paragrahvi 53 lõikes 4 asendatakse sõnad „toimetatakse taotlejale kätte” sõnaga „tehakse”;

10) paragrahvi 56 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Tubaka tahke aseaine aktsiisimäär on sama, mis suitsetamistubaka aktsiisimäär.”;

11) paragrahvi 66 täiendatakse lõigetega 121 ja 122 järgmises sõnastuses:

„(121) Elektrienergia aktsiisimäär energia aktsiisivabastuse luba omavale elektrointensiivsele ettevõtjale on 0,5 eurot ühe megavatt-tunni elektrienergia kohta (edaspidi elektrienergia soodusaktsiisimäär).

(122) Elektrienergia soodusaktsiisimäär on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 44 tähenduses ning selle andmisel järgitakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut. Riigiabiga seotud andmed on avalik teave. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esitab riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrile andmed elektrointensiivsele ettevõtjale antud riigiabi kohta vastavalt konkurentsiseaduse § 492 lõikele 3.”;

12) paragrahvi 66 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Käesoleva seaduse § 24 lõigetes 51, 52 ja 55 ning § 66 lõikes 20 nimetatud juhtudel võib aktsiisisumma arvutada kütuse koguselt liitrites ilma mahtu temperatuurile 15 ºC arvutamata juhul, kui selleks arvutuseks puuduvad vajalikud alusandmed.”;

13) paragrahvi 692 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) elektrointensiivsele ettevõtjale soetada võrguettevõtjalt elektrienergiat ja seda tarbida soodusaktsiisimääraga, samuti tarbida enda toodetud või otseliini kaudu edastatud elektrienergiat soodusaktsiisimääraga.”;

14) paragrahvi 692 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) elektrointensiivne ettevõtja.”;

15) paragrahvi 692 täiendatakse lõigetega 21–24 järgmises sõnastuses:

„(21) Elektrointensiivsel ettevõtjal loetakse energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal tarbitud elektrienergia kogumaksumuse hulka elektrienergia ja võrguteenuse maksumus koos taastuvenergia tasu, käesoleva seaduse § 66 lõikes 12 sätestatud määras elektrienergia aktsiisi ja käibemaksuga, välja arvatud mahaarvamisele kuuluv käibemaks. Elektrienergia kogumaksumus arvestatakse üksnes mõõdetud ja dokumenteeritud elektrienergia kogusele, mille kohta peetakse arvestust.

(22) Elektrointensiivsel ettevõtjal energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele järgneval 12 kalendrikuul prognoositult tarbitava elektrienergia kogumaksumus leitakse, korrutades elektrienergia tarbitavad megavatt-tunnid Eesti hinnapiirkonna viimase 12 kalendrikuu aritmeetilise keskmise börsihinnaga, millele on liidetud sama perioodi võrguteenuse maksumus koos taastuvenergia tasu, käesoleva seaduse § 66 lõikes 12 sätestatud määras elektrienergia aktsiisi ja käibemaksuga, välja arvatud mahaarvamisele kuuluv käibemaks.

(23) Elektrointensiivsel ettevõtjal energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal enda toodetud ja võrguväliselt tarbitud elektrienergia kogumaksumus leitakse, korrutades elektrienergia tarbitud megavatt-tunnid Eesti hinnapiirkonna sama perioodi aritmeetilise keskmise börsihinnaga, millele on liidetud sama perioodi taastuvenergia tasu ja käesoleva seaduse § 66 lõikes 12 sätestatud määras elektrienergia aktsiis.

(24) Elektrointensiivsel ettevõtjal energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele järgneval 12 kalendrikuul prognoositult enda toodetava ja võrguväliselt tarbitava elektrienergia kogumaksumus leitakse, korrutades elektrienergia tarbitavad megavatt-tunnid Eesti hinnapiirkonna viimase 12 kalendrikuu aritmeetilise keskmise börsihinnaga, millele on liidetud sama perioodi taastuvenergia tasu ja käesoleva seaduse § 66 lõikes 12 sätestatud määras elektrienergia aktsiis.”;

16) paragrahvi 693 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „kütuse või elektrienergia” sõnadega „kütuse, aktsiisivaba elektrienergia või soodusaktsiisimääraga elektrienergia”;

17) paragrahvi 693 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Elektrointensiivne ettevõtja esitab energia aktsiisivabastuse loa taotlemiseks Maksu- ja Tolliametile lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatule:
1) dokumendid, mis tõendavad ettevõtja energiajuhtimissüsteemi vastavust standardile EVS-EN ISO 50001;
2) energia aktsiisivabastuse loa taotlemisel eelmise majandusaasta andmete alusel sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendava aruande, milles vandeaudiitor esitab järelduse elektrointensiivsuse arvutamiseks kasutatavate alusandmete kohta, ettevõtja arvutatud elektrointensiivsuse kohta vastavalt käesoleva seaduse §-des 202 ja 692 sätestatule ning ettevõtja mittevastavuse kohta raskustes ettevõtja definitsioonile komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 lõike 18 tähenduses;
3) energia aktsiisivabastuse loa taotlemisel järgmise 12 kalendrikuu prognoosandmete alusel sõltumatu vandeaudiitori piiratud kindlustunnet väljendava aruande, milles vandeaudiitor esitab järelduse ettevõtja vastavalt käesoleva seaduse §-des 202 ja 692 sätestatule arvutatud elektrointensiivsuse kohta, ja sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendava aruande ettevõtja mittevastavuse kohta raskustes ettevõtja definitsioonile komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 lõike 18 tähenduses;
4) kinnituse, et taotlejal ei ole täitmata korraldust riigiabi tagasimaksmiseks, kui Euroopa Komisjoni varasema otsusega on riigiabi tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks ning ettevõtjale on selline korraldus esitatud;
5) elektrienergia mõõtmise korraldust kirjeldava dokumendi, milles kajastub ka teave selle kohta, kus mõõtmisi tehakse, millistele nõuetele elektrienergia mõõtmiseks kasutatavad mõõteseadmed vastavad ja kuidas mõõtetulemuste üle arvestust peetakse;
6) võrguettevõtja või liinivaldaja kinnituse energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal ettevõtjale edastatud elektrienergia saldeeritud koguse kohta megavatt-tundides.

(12) Käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 2 nimetatud elektrointensiivsuse arvutamiseks kasutatavateks alusandmeteks on elektrienergia kogumaksumus vastavalt käesoleva seaduse § 692 lõigetes 21–24 sätestatule ja lisandväärtus vastavalt käesoleva seaduse § 202 lõikes 2 sätestatule.”;

18) paragrahvi 693 lõikes 21 asendatakse tekstiosa „1 ja 2” tekstiosaga „1–2”;

19) paragrahvi 694 lõikes 3 asendatakse sõnad „toimetatakse taotlejale kätte” sõnaga „tehakse”;

20) paragrahvi 695 lõiget 3 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) elektrointensiivne ettevõtja ei vasta enam käesoleva seaduse § 202 lõikes 3 sätestatud tingimustele, esineb § 24 lõike 65 punktis 1 või 2 nimetatud asjaolu või esineb § 24 lõike 65 punktis 3 nimetatud asjaolu, ilma et elektrointensiivne ettevõtja oleks tähtajaks esitanud sõltumatu vandeaudiitori § 24 lõikes 67 sätestatud nõuetele vastavat aruannet prognoositud elektrointensiivsuse kohta.”;

21) paragrahvi 695 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „elektrienergia” sõnadega „ning soodusaktsiisimääraga maksustatud elektrienergia”;

22) paragrahvi 696 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) elektrienergia puhul pidama eraldi arvestust aktsiisiga maksustatult, soodusaktsiisimääraga maksustatult ning aktsiisivabalt soetatud ja kasutatud elektrienergia koguse kohta;”;

23) paragrahvi 696 lõiget 1 täiendatakse punktidega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

„71) teatama soodusaktsiisimääraga maksustatava elektrienergia soetamisel võrguettevõtjale energia aktsiisivabastuse loa numbri;
72) kasutama aktsiisivaba või soodusaktsiisimääraga maksustatavat elektrienergiat ainuisikuliselt;”;

24) paragrahvi 696 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) aktsiisivaba maagaasi, aktsiisivaba elektrienergia või soodusaktsiisimääraga maksustatava elektrienergia soetamisel esitama võrguettevõtjale, kellelt maagaas või elektrienergia soetatakse, andmed kalendrikuu jooksul aktsiisivabalt soetatud maagaasi või elektrienergia või soodusaktsiisimääraga soetatud elektrienergia koguse kohta hiljemalt soetamisele järgneva kalendrikuu viiendal päeval.”;

25) paragrahvi 696 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Energia aktsiisivabastuse luba omav või omanud elektrointensiivne ettevõtja on lisaks kohustatud:
1) hiljemalt kuue kalendrikuu möödumisel tema viimase sellise majandusaasta lõpust, millal tarbiti soodusaktsiisimääraga elektrienergiat, esitama maksuhaldurile selle aasta kohta käesoleva seaduse § 693 lõike 11 punktis 2 nimetatud sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendava aruande;
2) viivitamata teavitama maksuhaldurit, kui loa kehtivuse ajal tema energiajuhtimissüsteem või põhitegevusala ei vasta käesoleva seaduse § 202 lõike 3 punktis 1 või 2 sätestatud tingimusele;
3) viivitamata teavitama võrguettevõtjat, kui tema energia aktsiisivabastuse loa kehtivus on peatatud või luba on kehtetuks tunnistatud;
4) esitama soodusaktsiisimääraga elektrienergia tarbimisele järgneva aasta 1. veebruariks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kalendriaasta vältel soodusaktsiisimääraga tarbitud elektrienergia summaarse koguse megavatt-tundides ning selle põhjal arvutatud riigiabi summa, mis leitakse, korrutades elektrienergia tarbimise ajal kehtinud käesoleva seaduse § 66 lõikes 12 sätestatud elektrienergia aktsiisimäära ja elektrienergia soodusaktsiisimäära vahe energia aktsiisivabastuse loa alusel tarbitud elektrienergia kogusega megavatt-tundides;
5) andma Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile asjassepuutuvaid andmeid tulenevalt talle riigiabi andmisega kaasnevatest kohustustest.”;

26) seadust täiendatakse §-ga 8515 järgmises sõnastuses:

§ 8515. Elektrienergia aktsiisi ühekordne osaline tagastamine elektrointensiivsele ettevõtjale

(1) Energia aktsiisivabastuse luba omav või omanud elektrointensiivne ettevõtja võib taotleda 2019. aasta jooksul elektrienergia aktsiisi osalist tagastamist elektrienergia koguselt, mis tarbiti perioodil, mis algas ajavahemikus 2018. aasta 1. jaanuarist kuni energia aktsiisivabastuse loa väljastamise kuupäevani ja mis lõppes nimetatud loa väljastamise kuupäeval ning mille kestel oli ettevõtja elektrointensiivsus keskmiselt vähemalt 20 protsenti ja mille kestel ta vastas muudele käesoleva seaduse § 202 lõikes 3 sätestatud tingimustele, arvestades, et nimetatud lõike punktile 2 vastavuse hindamisel loetakse elektrointensiivse ettevõtja energiajuhtimissüsteem standardile EVS-EN ISO 50001 vastavaks 180 kalendripäeva varem, kui tema energiajuhtimissüsteem nimetatud standardile vastavaks tunnistati.

(2) Elektrienergia aktsiisi osaliseks tagastamiseks esitab taotleja Maksu- ja Tolliametile taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid ning dokumente:
1) taotleja nimi ja registrikood, asukoha ja tegevuskoha aadressid, kontaktandmed ning pangarekvisiidid;
2) ajavahemik, mille jooksul tarbitud elektrienergialt aktsiisi osalist tagastamist taotletakse, ning selle elektrienergia kasutusala;
3) võrguettevõtja või liinivaldaja kinnitus käesoleva lõike punktis 2 nimetatud perioodil ettevõtjale edastatud aktsiisiga maksustatud elektrienergia saldeeritud koguse kohta megavatt-tundides;
4) elektrointensiivse ettevõtja enda käesoleva lõike punktis 2 nimetatud perioodil toodetud ja tarbitud elektrienergia kogus, mis on mõõdetud ning aktsiisiga maksustatud, megavatt-tundides;
5) taotletav tagastussumma, mis leitakse, liites käesoleva lõike punktides 3 ja 4 nimetatud elektrienergia kogused megavatt-tundides ning korrutades saadud koguse tarbimise ajal kehtinud käesoleva seaduse § 66 lõikes 12 sätestatud elektrienergia aktsiisimäära ja elektrienergia soodusaktsiisimäära vahega;
6) käesoleva seaduse § 693 lõike 11 punktis 2 nimetatud sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendav aruanne käesoleva lõike punktis 2 nimetatud perioodi kohta.

(3) Maksuhalduril on õigus nõuda taotluse esitajalt lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente.

(4) Elektrienergia aktsiisi osalise tagastamise või sellest keeldumise otsus tehakse 30 päeva jooksul käesolevas paragrahvis nimetatud nõuetekohaste dokumentide ja andmete esitamise päevast arvates.

(5) Elektrienergia aktsiisi ühekordne osaline tagastamine elektrointensiivsele ettevõtjale on riigiabi vastavalt käesoleva seaduse § 66 lõikes 122 sätestatule.”.

§ 2.  Tubakaseaduse muutmine

Tubakaseaduse § 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Isiku valduses olevate tubakatoodete ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses alternatiivsete tubakatoodete hulga määramisel kaubanduslikuks koguseks lähtutakse suitsuvabade tubakatoodete puhul käesoleva seaduse § 311 lõike 1 punktis 1 nimetatud piirkogusest ning muude toodete puhul alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse §-s 571 nimetatud piirkogustest.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 2, 6, 7 ja 10 ning § 2 jõustuvad 2018. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json