Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2020, 6

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 25.06.2020 nr 14

Määrus kehtestatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 5, § 336 lõigete 3 ja 6 ning § 482 lõike 4, kriminaalmenetluse seadustiku § 1603 lõike 2 ning väärteomenetluse seadustiku § 51 lõike 2 alusel.

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui sertifikaat on välja antud väljaspool Euroopa Liitu, peab see olema tunnustatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (EL L 257, 28.08.2014, lk 73–114), artiklile 14.”;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 203 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Menetlusseadustikes nimetatud menetlusdokumendi võib esitada tsiviil-, haldus- ja kriminaalkohtumenetlusse, väärteoasjade kohtumenetlusse ja maksekäsu kiirmenetlusse e-toimiku süsteemi kaudu, välja arvatud kohtu registri- ja kinnistusosakonnale esitatav menetlusdokument, mille esitamiseks on käesolevas määruses ette nähtud teistsugune kord.”;

4) paragrahvi 203 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 203 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) E-toimiku kaudu esitatav menetlusdokument allkirjastatakse digitaalselt, kui menetlusdokumendi allkirjastamise kohustus tuleneb seadusest.”;

6) paragrahvi 203 lõike 22 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

7) määruse normitehniline märkus tunnistatakse kehtetuks.

Raivo Aeg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json