Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamisega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2022, 1

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamisega

Vastu võetud 10.06.2022 nr 30

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 35 lõike 6, § 43 lõike 5, § 47 lõike 7 ja § 126 lõike 6, kalapüügiseaduse § 20 lõike 5, keskkonnajärelevalve seaduse § 83, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 401 lõike 2, keskkonnatasude seaduse § 333 lõike 3, kiirgusseaduse § 56 lõike 2, looduskaitseseaduse § 10 lõigete 1 ja 6, § 11 lõike 3, § 13 lõike 1, § 18 lõike 3 ja § 51 lõike 2, maapõueseaduse § 19 lõike 3, § 20 lõike 3, § 22 lõike 3, § 77 lõike 2, § 80 lõike 10 ja § 81 lõike 9, metsaseaduse § 10 lõike 11, § 23 lõigete 2, 3 ja 10, perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 4, ruumiandmete seaduse § 66 lõike 4, § 70 lõike 3 ja § 71 lõike 2 ning veeseaduse § 66 lõike 6, § 197 lõike 3, § 204 lõike 7 ja § 236 lõike 7 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord” muutmine

Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord” § 133 lõikes 2 asendatakse sõna „keskkonnaregistrisse” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi”.

§ 2.  Keskkonnaministri 1. juuli 2015. a määruse nr 40 „Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, loa andmine ja loa kehtetuks tunnistamine, eripüügiõiguse tasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine” muutmine

Keskkonnaministri 1. juuli 2015. a määruse nr 40 „Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, loa andmine ja loa kehtetuks tunnistamine, eripüügiõiguse tasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine” § 2 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „keskkonnaregistri koodiga” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi registrikoodiga”.

§ 3.  Keskkonnaministri 4. septembri 2019. a määruse nr 36 „Hiiu maakonna kaitsealuste looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” muutmine

Keskkonnaministri 4. septembri 2019. a määruses nr 36 „Hiiu maakonna kaitsealuste looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse läbivalt sõna „keskkonnaregistris” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemis”;

2) esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad „keskkonnaregistri kood” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood”.

§ 4.  Keskkonnaministri 2. novembri 2015. a määruse nr 59 „Ida-Viru maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” muutmine

Keskkonnaministri 2. novembri 2015. a määruse nr 59 „Ida-Viru maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” esimeses normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „keskkonnaregistri kood (KKR)” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood”.

§ 5.  Keskkonnaministri 27. jaanuari 2022. a määruse nr 4 „Jõgeva maakonna kaitsealuse looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” muutmine

Keskkonnaministri 27. jaanuari 2022. a määruses nr 4 „Jõgeva maakonna kaitsealuse looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse läbivalt sõna „keskkonnaregistris” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemis”;

2) esimeses normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „keskkonnaregistri kood (KKR)” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood”.

§ 6.  Keskkonnaministri 29. juuni 2017. a määruse nr 20 „Keskkonnaotsuste infosüsteemi asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Keskkonnaministri 29. juuni 2017. a määruse nr 20 „Keskkonnaotsuste infosüsteemi asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” § 10 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna „keskkonnaregister” sõnadega „Eesti looduse infosüsteem”.

§ 7.  Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruses nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” §-s 4 tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi pealkirjas asendatakse sõna „keskkonnaregistrile” sõnadega „maavarade registrile”;

2) lõikes 3 asendatakse sõnad „keskkonnaregistri volitatud töötlejale” sõnadega „maavarade registri vastutavale töötlejale”.

§ 8.  Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks, toetuse määrad ning toetuse tagasinõudmise kord” muutmine

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks, toetuse määrad ning toetuse tagasinõudmise kord” §-s 1 asendatakse sõna „keskkonnaregistrisse” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi”.

§ 9.  Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” muutmine

Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” §-s 2 asendatakse sõnad „keskkonnaregistri koodiga” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi registrikoodiga”.

§ 10.  Keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määruse nr 24 „Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine” tingimused avatud taotlemise korral” muutmine

Keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määruse nr 24 „Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine” tingimused avatud taotlemise korral” § 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Vooluveekogu valgala suurus määratakse keskkonnaregistri andmebaasi alusel. Keskkonnaregistri andmebaas on kättesaadav veebilehel www.keskkonnainfo.ee.” lausega „Vooluveekogu valgala suurus määratakse Eesti looduse infosüsteemi andmete alusel.

§ 11.  Keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid” muutmine

Keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määruses nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „keskkonnaregister” sõnadega „Eesti looduse infosüsteem” vastavas käändes;

2) määruse pealkirjas asendatakse sõnad „keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi esitamise korra”.

§ 12.  Keskkonnaministri 4. novembri 2016. a määruse nr 46 „Objekti kontrollimise andmekogu süsteemi asutamine ja põhimäärus” muutmine

Keskkonnaministri 4. novembri 2016. a määruses nr 46 „Objekti kontrollimise andmekogu süsteemi asutamine ja põhimäärus” §-s 7 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 3 punktis 5 asendatakse sõna „keskkonnaregistrist” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemist”;

2) lõiget 3 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) maavarade registrist;”.

§ 13.  Keskkonnaministri 3. oktoobri 2019. a määruse nr 49 „Proovivõtumeetodid” muutmine

Keskkonnaministri 3. oktoobri 2019. a määruse nr 49 „Proovivõtumeetodid” § 23 punktis 2 asendatakse sõnad „keskkonnaregistri kood” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi registrikood”.

§ 14.  Keskkonnaministri 7. augusti 2017. a määruse nr 27 „Pärnu ja Tartu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” muutmine

Keskkonnaministri 7. augusti 2017. a määruse nr 27 „Pärnu ja Tartu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” esimeses normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „keskkonnaregistri kood (KKR)” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood”.

§ 15.  Keskkonnaministri 24. aprilli 2020. a määruse nr 23 „Pärnu maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” muutmine

Keskkonnaministri 24. aprilli 2020. a määruse nr 23 „Pärnu maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad „keskkonnaregistri kood” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood”.

§ 16.  Keskkonnaministri 1. oktoobri 2019. a määruse nr 48 „Põhjaveekogumite nimekiri ja nende eristamise kord, seisundiklassid ja nende määramise kord, seisundiklassidele vastavad keemilise seisundi määramiseks kasutatavate kvaliteedinäitajate väärtused ja koguselise seisundi määramiseks kasutatavate näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende sisalduse läviväärtused põhjaveekogumite kaupa ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning taustataseme määramise põhimõtted” muutmine

Keskkonnaministri 1. oktoobri 2019. a määruse nr 48 „Põhjaveekogumite nimekiri ja nende eristamise kord, seisundiklassid ja nende määramise kord, seisundiklassidele vastavad keemilise seisundi määramiseks kasutatavate kvaliteedinäitajate väärtused ja koguselise seisundi määramiseks kasutatavate näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende sisalduse läviväärtused põhjaveekogumite kaupa ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning taustataseme määramise põhimõtted” § 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „keskkonnaregistri või veeseaduse § 36 lõikes 7 nimetatud registri” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi”.

§ 17.  Keskkonnaministri 15. oktoobri 2019. a määruse nr 55 „Põhjaveevaru hindamise kord, nõuded põhjaveevaru hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta ning põhjaveevaru kehtestamise aluseks olevate andmete koosseis” muutmine

Keskkonnaministri 15. oktoobri 2019. a määruse nr 55 „Põhjaveevaru hindamise kord, nõuded põhjaveevaru hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta ning põhjaveevaru kehtestamise aluseks olevate andmete koosseis” § 10 punktis 3 asendatakse sõnad „keskkonnaregistri number” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi registrikood”.

§ 18.  Keskkonnaministri 19. detsembri 2017. a määruse nr 59 „Põlva maakonna hävinud looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” muutmine

Keskkonnaministri 19. detsembri 2017. a määruse nr 59 „Põlva maakonna hävinud looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad „keskkonnaregistri kood” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood”.

§ 19.  Keskkonnaministri 4. oktoobri 2016. a määruse nr 34 „Radioaktiivsete jäätmete klassifikatsioon, registreerimise, käitlemise ja üleandmise nõuded ning radioaktiivsete jäätmete pakendi vastavusnäitajad” muutmine

Keskkonnaministri 4. oktoobri 2016. a määruse nr 34 „Radioaktiivsete jäätmete klassifikatsioon, registreerimise, käitlemise ja üleandmise nõuded ning radioaktiivsete jäätmete pakendi vastavusnäitajad” § 11 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Radioaktiivsete jäätmete inventuuriaruanded registreeritakse keskkonnaotsuste infosüsteemis.

(2) Kiirgustegevusloa omaja korraldab üks kord aastas radioaktiivsete jäätmete inventuuri ja esitab keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu inventuuriaruande, mis sisaldab käesoleva määruse § 10 lõikes 2 loetletud andmeid, hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks.”.

§ 20.  Keskkonnaministri 24. aprilli 2020. a määruse nr 24 „Rapla maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” muutmine

Keskkonnaministri 24. aprilli 2020. a määruses nr 24 „Rapla maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse läbivalt sõna „keskkonnaregistris” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemis”;

2) esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad „keskkonnaregistri kood” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood”.

§ 21.  Keskkonnaministri 23. aprilli 2020. a määruse nr 22 „Tallinna linna kaitstava looduse üksikobjekti kaitse alla võtmine ja selle piiranguvööndi ulatus ning kaitstava looduse üksikobjekti kaitse alt väljaarvamine” muutmine

Keskkonnaministri 23. aprilli 2020. a määruse nr 22 „Tallinna linna kaitstava looduse üksikobjekti kaitse alla võtmine ja selle piiranguvööndi ulatus ning kaitstava looduse üksikobjekti kaitse alt väljaarvamine” teises normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „keskkonnaregistri kood (KKR)” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood”.

§ 22.  Keskkonnaministri 20. detsembri 2013. a määruse nr 76 „Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähtsust omavad topograafilised nähtused” muutmine

Keskkonnaministri 20. detsembri 2013. a määruses nr 76 „Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähtsust omavad topograafilised nähtused” tehakse asendatakse sõna ˮkeskkonnaregisterˮ sõnadega ˮEesti looduse infosüsteemˮ vastavas käändes.

§ 23.  Keskkonnaministri 3. detsembri 2013. a määruse nr 70 „Topograafilistele kaartidele kantavate andmete koosseis, topograafiliste kaartide nomenklatuur, kasutatavad leppemärgid ja kartograafiliste tööde teostamise korraldus” muutmine

Keskkonnaministri 3. detsembri 2013. a määruse nr 70 „Topograafilistele kaartidele kantavate andmete koosseis, topograafiliste kaartide nomenklatuur, kasutatavad leppemärgid ja kartograafiliste tööde teostamise korraldus” § 3 lõike 1 punktis 6 ja lõike 2 punktis 9 asendatakse sõna „keskkonnaregistrist” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemist”.

§ 24.  Keskkonnaministri 7. aprilli 2017. a määruse nr 12 „Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise täpsustatud nõuded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nõuded ning maa korrastamise akti sisu ja vorm” muutmine

Keskkonnaministri 7. aprilli 2017. a määruse nr 12 „Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise täpsustatud nõuded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nõuded ning maa korrastamise akti sisu ja vorm” § 21 lõikes 10 asendatakse sõnad „keskkonnaregistri maardlate nimistu volitatud töötlejale” sõnadega „maavarade registri vastutavale töötlejale”.

§ 25.  Keskkonnaministri 2. märtsi 2015. a määruse nr 14 „Valga maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” muutmine

Keskkonnaministri 2. märtsi 2015. a määruse nr 14 „Valga maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad „Keskkonnaregistri kood” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood”.

§ 26.  Keskkonnaministri 24. septembri 2019. a määruse nr 43 „Veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimise taotluse ja registreeringu andmekoosseis” muutmine

Keskkonnaministri 24. septembri 2019. a määruse nr 43 „Veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimise taotluse ja registreeringu andmekoosseis” § 1 lõike 1 punktis 8 ja § 2 punktis 6 asendatakse sõnad „keskkonnaregistri number” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi registrikood”.

§ 27.  Keskkonnaministri 4. septembri 2019. a määruse nr 38 „Viljandi maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” muutmine

Keskkonnaministri 4. septembri 2019. a määruses nr 38 „Viljandi maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse läbivalt sõna „keskkonnaregistris” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemis”;

2) esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad „keskkonnaregistri kood” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood”.

§ 28.  Keskkonnaministri 19. detsembri 2017. a määruse nr 58 „Võru maakonna hävinud looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” muutmine

Keskkonnaministri 19. detsembri 2017. a määruse nr 58 „Võru maakonna hävinud looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” esimeses normitehnilises märkuses asendatakse sõnad „keskkonnaregistri kood” sõnadega „Eesti looduse infosüsteemi objekti registrikood”.

§ 29.  Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud alused” muutmine

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruses nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud alused” asendatakse sõna „keskkonnaregister” sõnadega „Eesti looduse infosüsteem” vastavas käändes.

§ 30.  Keskkonnaministri 17. detsembri 2018. a määruse nr 52 „Üldgeoloogilise uurimistöö ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi, järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevõtmiseks” muutmine

Keskkonnaministri 17. detsembri 2018. a määruses nr 52 „Üldgeoloogilise uurimistöö ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi, järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevõtmiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 12 punktis 9, § 44 lõikes 4 ja § 45 lõigetes 4 ja 6 asendatakse sõnad „keskkonnaregistri maardlate nimistu volitatud töötleja” sõnadega „maavarade registri vastutav töötleja” vastavas käändes;

2) paragrahvi 45 lõigetes 1 ja 6, § 46 lõigetes 2 ja 3 ning § 47 lõikes 2 asendatakse sõna „keskkonnaregister” sõnadega „maavarade register” vastavas käändes;

3) paragrahvi 45 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui maavarade registri kande tegemise otsustab maavarade registri vastutav töötleja, tehakse kande tegemise otsus 30 päeva jooksul pärast üldgeoloogilise uurimistöö aruande või uuringuaruande saamist või maavarade komisjoni seisukoha küsimise korral 30 päeva jooksul pärast maavarade komisjoni seisukoha saamist.”;

4) paragrahvi 45 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul saadab maavarade registri kande tegemise otsuse uuringuloa omajale ja loa andjale maavarade registri vastutav töötleja.”;

5) paragrahvi 47 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kuni käesoleva määruse jõustumiseni keskkonnaregistrisse kantud põlevkivi, fosforiiti, kristalliinset ehituskivi, tsemendilubjakivi, tehnoloogilist lubjakivi, ehituslubjakivi, tehnoloogilist dolokivi, viimistlusdolokivi, ehitusdolokivi, täitedolokivi, tsemendisavi, raskeltsulavat savi, keraamilist savi, keramsiidisavi, ehituskruusa, täitekruusa, ehitusliiva, täiteliiva, tehnoloogilist liiva, meremuda, järvemuda (põlluväetiseks), järvemuda (raviks), järvelupja, hästilagunenud turvast ja vähelagunenud turvast ei ole vaja käesoleva määruse nõuete kohaselt ümber hinnata ning need jäävad senisel kujul maavarade registrisse kuni maavara ammendumiseni, käesoleva määruse nõuete alusel varu ümberhindamiseni või muul alusel maavarade registri kande muutmiseni.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister keskkonnaministri ülesannetes

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json