Teksti suurus:

Radioaktiivsete jäätmete klassifikatsioon, registreerimise, käitlemise ja üleandmise nõuded ning radioaktiivsete jäätmete pakendi vastavusnäitajad

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2022, 21

Radioaktiivsete jäätmete klassifikatsioon, registreerimise, käitlemise ja üleandmise nõuded ning radioaktiivsete jäätmete pakendi vastavusnäitajad

Vastu võetud 04.10.2016 nr 34
RT I, 05.10.2016, 6
jõustumine 01.11.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.06.2022RT I, 27.06.2022, 130.06.2022

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 56 lõike 2 ja § 64 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse radioaktiivsete jäätmete klassifikatsioon, radioaktiivsete jäätmete registreerimise, käitlemise ja üleandmise nõuded ning nõuded radioaktiivsete jäätmete pakendile (edaspidi jäätmepakend) ja pakendi vastavusnäitajad.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) barjäär on looduslik või tehispiire, sealhulgas jäätmepakendi või radioaktiivsete jäätmete hoiustamise süsteemi osa, mis tõkestab või välistab radionukliidide või muude saasteainete levikut radioaktiivsetest jäätmetest või radioaktiivsete jäätmete käitluskohast ümbritsevasse keskkonda;
  2) radioaktiivsete jäätmete töötlemine on radioaktiivsete jäätmete mahu vähendamine ning koostise muutmine kiirgusohutuse parandamise eesmärgil;
  3) radioaktiivsete jäätmete vaheladustamine on radioaktiivsete jäätmete paigutamine selleks tehniliselt varustatud rajatisse, et tagada nende isoleerimine, keskkonnakaitse ja seire kavatsusega radioaktiivsed jäätmed rajatisest edaspidi välja võtta kas vabastamiseks, töötlemiseks ja konditsioneerimiseks või lõppladustamiseks.

§ 3.   Radioaktiivsete jäätmete liigitamine

  (1) Radioaktiivsed jäätmed liigitatakse sõltuvalt jäätmetes sisalduvate radionukliidide:
  1) aktiivsusest ja eriaktiivsusest;
  2) poolestusajast;
  3) kiirguse liigist;
  4) radioaktiivsel lagunemisel tekkivast soojuse hulgast.

  (2) Radioaktiivsete jäätmete liigid, nende kirjeldused ja ladustuskohtade liigid on esitatud käesoleva määruse lisas.

2. peatükk Radioaktiivsete jäätmete käitlemine 

§ 4.   Radioaktiivsete jäätmete eeltöötlemine ja ladustamine

  (1) Radioaktiivsete jäätmete eeltöötlemine on nende kogumine ja eraldamine, mis võtab lisaks radioaktiivsete jäätmete liikidele arvesse veel jäätmete füüsikalis-keemilisi ja bioloogilisi omadusi.

  (2) Kiirgustegevusloa omaja kogub ja ladustab:
  1) eri liiki ja erinevate füüsikalis-keemiliste omadustega radioaktiivsed jäätmed eraldi;
  2) töötlemata radioaktiivsed jäätmed konditsioneeritud jäätmetest eraldi;
  3) radioaktiivsed jäätmed sööbivatest, oksüdeerivatest, plahvatusohtlikest ja kergsüttivatest ainetest eraldi;
  4) bioloogilised radioaktiivsed jäätmed külmutatult, paigutatuna sobivasse lahusesse või töödelduna mõnel muul sobival viisil;
  5) kasutatud kinnised kiirgusallikad kas nende enda või muus sobivas kiirgusvarjestuskestas;
  6) teravad radioaktiivsed jäätmed eraldi, sobivas konteineris, mis on märgistatud sildiga „teravad radioaktiivsed esemed”;
  7) konditsioneerimata märjad tahked radioaktiivsed jäätmed vähemalt kahekordses hoiukonteineris, et oleks välistatud radioaktiivselt saastunud vedeliku leke;
  8) konditsioneerimata vedelad radioaktiivsed jäätmed konteineris, mis on ümbritsetud absorbeeriva materjaliga koguses, mis tagab konteineris olevast vedelikust kaks korda suurema vedelikuhulga sidumise.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 8 nimetatud konteineri võib asetada ka teise konteineri sisse või tagada selle täiendav kiirgusohutus mõnel muul sobival viisil.

  (4) Kiirgustegevusloa omaja tagab, et:
  1) raviasutuses, kus patsientide ravimiseks ja diagnostikaks kasutatakse radioaktiivseid isotoope, mille poolestusaeg on alla 35 päeva, seatakse nende patsientide jaoks sisse eraldi tualettruum;
  2) radioaktiivsete jäätmete kogumiseks kasutatavad konteinerid on otstarbekohased, sihipärasel kasutamisel vastupidavad, inertsed jäätmete võimaliku toime suhtes ja varustatud kiirgusohumärgisega;
  3) konteineril on selgesti loetav ja eristatav tunnusnumber, on märgitud kiirgusohutuse seisukohast oluliste radionukliidide nimetused, maksimaalne doosikiirus konteineri pinnal ning mõõtmise kuupäev.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 2 nimetatud konteinerid peavad tagama radioaktiivsete jäätmete ohutu hoidmise, võimaldama nende ohutu täitmise ja tühjendamise ning sulgemise viisil, mis välistab konteineri juhusliku või eksliku avamise.

§ 5.   Radioaktiivsete jäätmete töötlemine ja konditsioneerimine

  Radioaktiivsete jäätmete töötlemisel ja konditsioneerimisel jäätmete tekkekohas eelistab kiirgustegevusloa omaja piisavalt testitud tehnoloogiaid, arvestab kiirgusohutushinnangute alusel kiirguskaitse optimeerimise nõudeid ning radioaktiivsete jäätmete käitleja määratud jäätmepakendi vastavusnäitajate suurusi.

§ 6.   Radioaktiivsete jäätmete ladustamine jäätmete tekitaja juures

  (1) Radioaktiivsed jäätmed ladustatakse jäätmete tekitaja juures lühiealiste radionukliidide radioaktiivse lagunemise tagamiseks või käitlejale üleandmiseks sobivate jäätmekoguste kogumiseks.

  (2) Radioaktiivsete jäätmete hoiuruumis peab olema valgustus, valve- ja tuletõrjesignalisatsioon ning ventilatsioon. Ventilatsiooni projekteerimisel arvestatakse hoiuruumis ladustatavates jäätmetes sisalduvate radionukliidide füüsikalis-keemilisi omadusi ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõudeid töökeskkonnale.

§ 7.   Radioaktiivsete jäätmete vaheladustamise eesmärk ja nõuded vaheladustuskohale

  (1) Radioaktiivsete jäätmete vaheladustamise eesmärk on radioaktiivsete jäätmete ettevalmistamine lõppladustamiseks. Vaheladustamine käitleja juures ei ole ajaliselt piiratud.

  (2) Radioaktiivsete jäätmete vaheladustuskohas peavad lisaks käesoleva määruse § 4 lõigetes 2 ja 3 loetletud radioaktiivsete jäätmete ladustamise tingimustele olema tagatud ka järgmised tingimused:
  1) vaheladustuskoht on kaitstud asjaomase loata isikute sissepääsu ja radioaktiivsete jäätmete lubamatu kasutamise eest;
  2) vaheladustuskoht on kiirgusohutuse tagamiseks varustatud kiirguskaitse ja -seire vahenditega;
  3) kõik pinnad on valmistatud kergesti puhastatavatest materjalidest;
  4) kui ladustamise kestel vabanevad jäätmetest radioaktiivsed gaasid või aerosoolid, on vaheladustuskoht varustatud õhupuhastussüsteemi ja õhuseire vahenditega;
  5) ekspluatatsioon on ohutu ja jäätmekonteinerid või -pakendid on käitlemisele või lõppladustamisele transportimiseks kergesti kättesaadavad.

3. peatükk Nõuded radioaktiivsete jäätmete pakendi ja selle kontrolli kohta ja pakendi vastavusnäitajad 

§ 8.   Nõuded radioaktiivsete jäätmete pakendi ja selle kontrolli kohta

  (1) Jäätmepakendi mehaanilised omadused peavad tagama pakendi kuju ja gabariitide säilimise käitlemise igas faasis, sealhulgas näiteks veol, ladustamisel ja väljavõtmisel.

  (2) Jäätmepakendi füüsikalised omadused peavad tagama selle komponentide sealhulgas konteineri, jäätmevormi ja barjääri vastastikuse sobivuse ja kogu terviku sobivuse keskkonnaga jäätmepakendi järgneva käitlemise igas faasis.

  (3) Jäätmepakendi iga komponendi keemilised omadused peavad välistama komponentide vahel igasuguse keemilise reaktsiooni, mis võiks halvendada ohutust järgneva käitlemise igas faasis.

  (4) Jäätmepakendi bioloogilised omadused peavad järgneva käitlemise kestel tagama jäätmepakendi vastupidavuse radioaktiivsetes jäätmetes olevate mikroorganismide kahjustustele.

  (5) Kui jäätmepakend sisaldab lõhustuvaid aineid, rakendatakse vajalikke meetmeid ahelreaktsiooni tekkimise vältimiseks.

  (6) Igale jäätmepakendile omistatakse identifitseerimiskood, mis on ühetähenduslikult seostatav kiirgustegevusloa omaja radioaktiivsete jäätmete arvestusega.

  (7) Kiirgustegevusloa omaja kontrollib jäätmepakendi vastavust käesoleva paragrahvi lõigetes 1–6 esitatud nõuetele:
  1) kolm aastat pärast jäätmepakendi valmistamist;
  2) edaspidi kogu vaheladustamise kestel iga kümne aasta möödumisel.

§ 9.   Radioaktiivsete jäätmete pakendi vastavusnäitajad

  (1) Jäätmepakendi vastavusnäitajad on:
  1) mass;
  2) niiskus ja vaba vedeliku sisaldus;
  3) alfa- ja beeta- või gammakiirgust kiirgavate radionukliidide summaarne aktiivsus;
  4) jäätmepakendi radionukliidide maksimaalne eriaktiivsus;
  5) pakendi välispinna maksimaalne radioaktiivne saastumine;
  6) maksimaalne doosikiirus pakendi pinnal ja 1 m kaugusel pakendist.

  (2) Radioaktiivsete jäätmete käitleja määrab kindlaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud näitajate suurused, võttes arvesse jäätmete omadusi, konditsioneerimise viisi ning ohte, mis on seotud jäätmepakendi käitlemisel juhtuda võivate avariidega.

4. peatükk Radioaktiivsete jäätmete üleandmine ning radioaktiivsete jäätmete registreerimise ja aruandluse nõuded 

§ 10.   Radioaktiivsete jäätmete üleandmine

  (1) Radioaktiivsete jäätmete tekitaja koostab radioaktiivsete jäätmete käitluskohta üle antavate radioaktiivsete jäätmete üleandmis-vastuvõtmisakti (edaspidi akt) kolmes eksemplaris, millest ühe jätab endale, teise annab kaasa üleandmisele kuuluvate radioaktiivsete jäätmetega ja kolmanda saadab Keskkonnaametile, kes registreerib aktis sisalduvate radioaktiivsete jäätmete üleandmise radioaktiivsete jäätmete käitluskohta kiirgusallikate ja tuumamaterjali registris.

  (2) Akt sisaldab radioaktiivsete jäätmete kohta järgmisi andmeid:
  1) nimetus ja kirjeldus;
  2) jäätmepakendi liik;
  3) jäätmepakendi tunnusnumber;
  4) radionukliidide nimetused;
  5) mass;
  6) aktiivsus jäätmepakendis;
  7) radionukliidide summaarne alfa-, beeta- ja gammaaktiivsus.

  (3) Põhjendatud kahtluse korral, et üle antavad radioaktiivsed jäätmed ei vasta aktis kirjeldatule, on radioaktiivsete jäätmete käitluskoha operaatoril õigus jätta need jäätmed vastu võtmata.

§ 11.   Radioaktiivsete jäätmete registreerimine, aruandlus ja andmete säilitamine

  (1) Radioaktiivsete jäätmete inventuuriaruanded registreeritakse keskkonnaotsuste infosüsteemis.
[RT I, 27.06.2022, 1 - jõust. 30.06.2022]

  (2) Kiirgustegevusloa omaja korraldab üks kord aastas radioaktiivsete jäätmete inventuuri ja esitab keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu inventuuriaruande, mis sisaldab käesoleva määruse § 10 lõikes 2 loetletud andmeid, hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks.
[RT I, 27.06.2022, 1 - jõust. 30.06.2022]

  (3) Kiirgustegevusloa omaja säilitab kõiki radioaktiivsete jäätmete tekkimise ja käitlemise andmeid vähemalt viis aastat pärast radioaktiivsete jäätmete vabastamist või üleandmist radioaktiivsete jäätmete käitluskohta.

  (4) Radioaktiivsete jäätmete käitluskohas säilitatakse andmeid seal olevate radioaktiivsete jäätmete kohta tähtajatult.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. novembril.

Lisa Radioaktiivsete jäätmete liigid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json