Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 166 „Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2012
Avaldamismärge:RT I, 27.07.2012, 2

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 166 „Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord” muutmine

Vastu võetud 20.07.2012 nr 30

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 56 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruses nr 166 „Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Nõuded haigla funktsionaalsele arengukavale ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osale ning haigla funktsionaalse arengukava kinnitamise kord”;

2) paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Käesolev määrus kehtestab haigla funktsionaalse arengukava kinnitamise korra ning nõuded haigla funktsionaalsele arengukavale ja meditsiinitehnoloogia osale ehitusprojekti eri staadiumides.”;

3) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Haigla funktsionaalse arengukava läbivaatamiseks ning selle kohta arvamuse koostamiseks moodustatakse sotsiaalministri käskkirjaga komisjon. Komisjoni ettepaneku põhjal kinnitab sotsiaalminister haigla funktsionaalse arengukava.”;

4) 5. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

HAIGLA FUNKTSIONAALSE ARENGUKAVA KINNITAMISE KORD”;

5) paragrahv 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 17. Haigla funktsionaalse arengukava läbivaatamiseks moodustatava komisjoni koosseisu ja töökorra kinnitab sotsiaalminister käskkirjaga.”;

6) paragrahvid 18–22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 18. Ehitusprojekti tellija või tema volitatud isik esitab komisjonile taotluse haigla funktsionaalse arengukava etapi läbivaatamiseks ning läbivaatamisele kuuluva materjali elektrooniliselt ja vähemalt ühes eksemplaris paberkandjal.

§ 19. Komisjon teeb sotsiaalministrile ettepaneku haigla funktsionaalse arengukava etapi kinnitamiseks või tagasilükkamiseks 45 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest Sotsiaalministeeriumi kantseleis, lisades §-des 23 ja 231 nimetatud kirjaliku arvamuse.

§ 191. Komisjon võib teha haiglale ettepaneku arengukava etapi korrigeerimiseks 45 tööpäeva jooksul ja korrigeeritud arengukava etapi esitamiseks komisjonile läbivaatamiseks.

§ 20. Komisjon võib teha sotsiaalministrile ettepaneku kinnitada haigla funktsionaalse arengukava etapp tingimustega, mis tuleb täita projekteerimise järgmises etapis.

§ 21. Haigla funktsionaalse arengukava etapi, mis oluliste puuduste esinemisel tagasi lükatakse, võib ehitusprojekti tellija või tema volitatud isik esitada komisjonile uueks läbivaatamiseks parandatult või vaidlustada komisjoni arvamuses esitatud seisukohti.

§ 22. Sotsiaalminister kinnitab haigla funktsionaalse arengukava etapi või lükkab tagasi viieteistkümne tööpäeva jooksul pärast komisjonilt ettepaneku saamist ja teavitab taotlejat kirjalikult, lisades §-des 23 ja 231 nimetatud kirjaliku arvamuse.”;

7) paragrahv 25 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2012. a.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

/otsingu_soovitused.json