Teksti suurus:

Maaeluministri 24. juuli 2015. a määruse nr 73 „Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2016
Avaldamismärge:RT I, 27.07.2016, 1

Maaeluministri 24. juuli 2015. a määruse nr 73 „Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus” muutmine

Vastu võetud 22.07.2016 nr 46

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 46 lõike 3 ja § 47 lõike 5, komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2016/248, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses liidu toetusega, mida antakse koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete tarnimiseks ja jagamiseks, ning määratakse kindlaks kõnealuse toetuse soovituslik jaotus (ELT L 46, 23.02.2016, lk 8–15), artikli 4 lõike 1 alusel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 217 alusel.

§ 1. Maaeluministri 24. juuli 2015. a määrust nr 73 „Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 46 lõike 3 ja § 47 lõike 5, komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2016/248, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses liidu toetusega, mida antakse koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete tarnimiseks ja jagamiseks, ning määratakse kindlaks kõnealuse toetuse soovituslik jaotus (ELT L 46, 23.02.2016, lk 8–15), artikli 4 lõike 1 alusel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 217 alusel.”;

2) paragrahvi 2 lõikes 4 ja § 8 lõike 1 punktis 8 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009 artikli 5 lõike 1 punkti b alapunkt iv” tekstiosaga „komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/247 artikli 4 lõike 1 punkti b alapunkt iii” vastavas käändes;

3) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009 artiklis 5” tekstiosaga „komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/247 artiklis 4”;

4) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009 artiklis 6” tekstiosaga „komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/247 artiklis 5”;

5) paragrahvi 7 lõikes 2, § 9 lõikes 2 ja § 12 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruses (EÜ) nr 288/2009 ja selles määruses” tekstiosaga „komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 2016/247 ja komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 2016/248 ning selles määruses”;

6) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Seotud tegevuse korraldamise korral esitab taotleja vähemalt kaks nädalat enne selle toimumise alguskuupäeva PRIA-le kirjalikult paberil või elektrooniliselt teate, mis sisaldab seotud tegevuse kohta järgmisi andmeid:
1) toimumise algus- ja lõppkuupäev;
2) toimumise algus- ja lõppkellaaeg;
3) toimumise koht.

(12) PRIA avalikustab lõikes 11 nimetatud teate vormi oma veebilehel.”;

7) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EL) nr 288/2009 artikli 5 lõikes 2” tekstiosaga „komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/247 artikli 4 lõikes 5”.

§ 2. Määrus jõustub 1. augustil 2016. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json