Teksti suurus:

Haridus- ja teaduministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 „Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 27.07.2016, 3

Haridus- ja teaduministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 „Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 25.07.2016 nr 49

Määrus kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

Haridus- ja teadusministri 18. veebruari 2002. a määruses nr 25 „Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursi tingimuste kohta avaldatakse Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur, Eesti Teaduste Akadeemia ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehekülgedel.”;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Konkursi läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister õigusaktidega sätestatud korras teadus- ja arendustegevuse eri valdkondade tunnustatud teadlastest, Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur, Eesti Teaduste Akadeemia, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning vajadusel teiste riigiasutuste esindajatest vähemalt 16-liikmelise nõuandva õigusega konkursikomisjoni ja nimetab selle esimehe.”;

3) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Konkursikomisjoni koosoleku kutsub kokku esimees. Konkursikomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa rohkem kui pooled komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees.”;

4) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Konkursi tulemused tehakse teatavaks igal aastal hiljemalt 15. detsembriks Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teaduste Akadeemia ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur kodulehekülgedel.”;

5) paragrahvi 6 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:
„Auhinnad antakse üle Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teaduste Akadeemia ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur korraldatud pidulikul konverentsil.”;

6) määrust täiendatakse §-ga 9 järgmises sõnastuses:

§ 9. Konkursi väljakuulutamine 2016. aastal

2016. aastal kuulutab haridus- ja teadusminister konkursi välja hiljemalt 31. juulil.”.

Jürgen Ligi
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json