Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 27.07.2022, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 25.07.2022 nr 44

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 3 lõike 3, § 61 lõike 4, § 62 lõike 6, § 26 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 72 lõike 5, § 73 lõigete 5, 7, 8, ja 9, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5, § 1062 lõike 8 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määruse nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrust nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Seemne sordiehtsuse kontrollimiseks võib kasutada biokeemilist ja molekulaarset meetodit.”;

2) määruse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „2020/177/EL (ELT L 41, 13.02.2020, lk 1–77), 2019/990/EL (ELT L 160, 18.06.2019, lk 14‒22), (EL) 2020/432 (ELT L 88, 24.03.2020, lk 3–7)” tekstiosaga „(EL) 2019/990 (ELT L 160, 18.06.2019, lk 14‒22), (EL) 2020/177 (ELT L 41, 13.02.2020, lk 1–77), (EL) 2020/432 (ELT L 88, 24.03.2020, lk 3–7) ja (EL) 2021/971 (ELT L 214, 17.06.2021, lk 62–65)”.

§ 2.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 52 „Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 52 „Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 olemasolev tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Seemne sordiehtsuse kontrollimiseks võib kasutada biokeemilist ja molekulaarset meetodit.”;

2) määruse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „ja 2016/317/EL (ELT L 60, 05.03.2016, lk 72–75)” tekstiosaga „, (EL) 2016/317 (ELT L 60, 05.03.2016, lk 72–75) ja (EL) 2021/971 (ELT L 214, 17.06.2021, lk 62–65)”.

§ 3.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Seemne sordiehtsuse kontrollimiseks võib kasutada biokeemilist ja molekulaarset meetodit.”;

2) määruse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „2016/317/EL (ELT L 60, 05.03.2016, lk 72–75), 2016/2109/EL (ELT L 327, 02.12.2016, lk 59–75), 2020/177/EL (ELT L 41, 13.02.2020, lk 1‒77) ja 2021/415/EL (ELT L 81, 09.03.2021, lk 65–69)” tekstiosaga „(EL) 2016/317 (ELT L 60, 05.03.2016, lk 72–75), (EL) 2016/2109 (ELT L 327, 02.12.2016, lk 59–75), (EL) 2020/177 (ELT L 41, 13.02.2020, lk 1‒77), (EL) 2021/415 (ELT L 81, 09.03.2021, lk 65–69) ja (EL) 2021/971 (ELT L 214, 17.06.2021, lk 62–65)”.

§ 4.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Seemne sordiehtsuse kontrollimiseks võib kasutada biokeemilist ja molekulaarset meetodit.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

§ 111. Hariliku nisu, speltanisu ja kõva nisu hübriidsordi seemne tsütoplasmaatilise isassteriilsuse meetodil tootmise nõuded

(1) Hariliku nisu, speltanisu ja kõva nisu hübriidsordi sertifitseeritud seemne tootmise korral võib isassteriilset emastaime ja feriilsust taastavat isastaime kasvatada samal ajal samal kasvukohal.

(2) Hariliku nisu, speltanisu ja kõva nisu hübriidsordi seemne tsütoplasmaatilise isassteriilsuse meetodil tootmise korral on võõrtolmlemise vältimiseks väikseim vahemaa seemnepõllu ja sama liigi teise sordi põllu vahel supereliit- ja eliitseemne puhul 300 meetrit ning sertifitseeritud seemne puhul 25 meetrit.

(3) Tsütoplasmaatilise isassteriilsuse meetodil toodetud hariliku nisu, speltanisu ja kõva nisu hübriidsordi sertifitseeritud seemne sordipuhtus peab olema vähemalt 85%. Muude lisandite, välja arvatud fertiilsust taastava liini taimede arv ei tohi ületada 2%.

(4) Tsütoplasmaatilise isassteriilsuse meetodil toodetud hariliku nisu, speltanisu ja kõva nisu hübriidsordi seemne sertifitseerimisel arvestatakse järelkontrolli katsete tulemusi. Järelkontrolli katsed tehakse supereliit- või eliitseemnest võetud proovidega, et teha kindlaks, kas eliitseemne omadused vastavad ristlusvanema kohta esitatud sordiehtsuse ja -puhtuse ning isassteriilsuse nõuetele.

(5) Hariliku nisu, speltanisu ja kõvanisu hübriidsordi supereliit- või eliitseemne ja sertifitseeritud seemne tootmise korral peab sordiehtsus ristlusvanema taimede puhul olema vähemalt järgmine:

Kategooria

Taim

Mittesordiehtsate taimede piirmäär

supereliit- ja eliitseeme

isassteriilsuseta liini ja fertiilsust taastava liini taimed

0,1%

tsütoplasmaatilise isassteriilsuse meetodil toodetud liini emastaimed

0,3%

sertifitseeritud seeme

fertiilsust taastava liini taimed

0,3%

tsütoplasmaatilise isassteriilsuse meetodil toodetud emastaimed

0,6%

tsütoplasmaatilise isassteriilsuse meetodil toodetud lihthübriidi emastaimed

1%

(6) Tsütoplasmaatilise isassteriilsuse meetodil toodetud hariliku nisu, speltanisu ja kõva nisu hübriidsordi emastaimede isassteriilsuse tase peab supereliit- ja eliitseemne puhul olema vähemalt 99,7% ja sertifitseeritud seemne puhul vähemalt 99,5%.

(7) Põllumajandus- ja Toiduamet esitab iga aasta 28. veebruariks Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele aruande eelmisel aastal toodetud hariliku nisu, speltanisu ja kõvanisu hübriidseemne koguse ning sertifitseerimata jäetud seemnepartii koguse kohta.”;

3) paragrahvi 25 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Paragrahvi 111 lõikeid 1–6 kohaldatakse 1. septembrist 2022 kuni 31. augustini 2029.

(6) Paragrahvi 111 lõiget 7 kohaldatakse 1. septembrist 2022 kuni 28. veebruarini 2030.”;

4) määruse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „2015/1955 EL (ELT L 284, 30.10.2015, lk 142–145), 2016/317/EL (ELT L 60, 05.03.2016, lk 72–75), 2020/177/EL (ELT L 41, 13.02.2020, lk 1‒77), (EL) 2021/415 (ELT L 81, 09.03.2021, lk 65–69) ja (EL) 2021/2171 (ELT L 438, 08.12.2021, lk 84–85)” tekstiosaga „, (EL) 2015/1955 (ELT L 284, 30.10.2015, lk 142–145), (EL) 2016/317 (ELT L 60, 05.03.2016, lk 72–75), (EL) 2020/177 (ELT L 41, 13.02.2020, lk 1‒77), (EL) 2021/415 (ELT L 81, 09.03.2021, lk 65–69), (EL) 2021/2171 (ELT L 438, 08.12.2021, lk 84–85), (EL) 2021/971 (ELT L 214, 17.06.2021, lk 62–65) ja (EL) 2021/1927 (ELT L 393, 08.11.2021, lk 13–16)”.

§ 5.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Seemne sordiehtsuse kontrollimiseks võib kasutada biokeemilist ja molekulaarset meetodit.”;

2) paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse sõnad „teise põlvkonna” sõnadega „järgmiste põlvkondade”;

3) määruse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „2016/11/EL (ELT L 3, 06.01.2016, lk 48–49) ja 2016/317/EL (ELT L 60, 05.03.2016, lk 72–75), muudetud direktiiviga 2020/177/EL (ELT L 41, 13.02.2020, lk 1–77)” tekstiosaga „(EL) 2016/11 (ELT L 3, 06.01.2016, lk 48–49), (EL) 2016/317 (ELT L 60, 05.03.2016, lk 72–75), (EL) 2020/177 (ELT L 41, 13.02.2020, lk 1–77) ja (EL) 2021/971 (ELT L 214, 17.06.2021, lk 62–65)”.

§ 6.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 31. augustil 2022. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Alo Aasma
Halduse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json