Teksti suurus:

Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded

Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT I, 27.07.2022, 3

Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded1

Vastu võetud 24.04.2006 nr 52
RTL 2006, 37, 635
jõustumine 01.05.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.03.2007RTL 2007, 24, 42925.03.2007
28.05.2008RTL 2008, 46, 63909.06.2008
05.03.2009RTL 2009, 25, 32320.03.2009
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010
10.03.2010RTL 2010, 12, 22222.03.2010
06.05.2010RTL 2010, 25, 43922.05.2010
19.12.2011RT I, 27.12.2011, 130.12.2011, osaliselt 1.01.2012
16.12.2013RT I, 20.12.2013, 131.12.2013
12.06.2014RT I, 18.06.2014, 101.07.2014
19.06.2014RT I, 28.06.2014, 1801.07.2014
23.02.2017RT I, 07.03.2017, 101.04.2017
25.01.2018RT I, 27.01.2018, 101.02.2018, osaliselt 01.01.2019
20.03.2019RT I, 26.03.2019, 101.04.2019
13.05.2020RT I, 20.05.2020, 301.07.2020
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021; määruses asendatud sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.
19.02.2021RT I, 02.03.2021, 205.03.2021
06.12.2021RT I, 16.12.2021, 101.01.2022
25.07.2022RT I, 27.07.2022, 131.08.2022

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 3 lõike 3, § 61 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 8 ja 9, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 96 lõike 2, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse liiki Beta vulgaris L. kuuluva suhkru- ja söödapeedi seemne ning geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi (edaspidi säilitussort) seemne kategooriad ning nende kvaliteedinõuded, tootmise nõuded, sertifitseerimise kord ja nõuded, sertifitseeritavate liikide loetelu, seemne sertifitseerimist tõendava dokumendi sisu nõuded ja kehtivusaeg, seemne pakendamise nõuded, pakendamise ja müügipakendi sulgemise ning seemne müügipakendi ja partii märgistamise nõuded, sertifitseerimist või kontrollimist tõendavate dokumentide väljaandmise kord ning etikettide sisu ja vormi nõuded, turustamise nõuded, lõpuni sertifitseerimata seemnepartii etiketi ja saatedokumentide nõuded, mahepõllumajandusliku heterogeense peediseemne tootmise ja turustamise nõuded ning nõuded riikliku järelevalve teostamise sageduse ja ulatuse kohta.
[RT I, 16.12.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

2. peatükk PEEDISEEMNE KATEGOORIAD 

§ 2.   Peediseemne kategooriad ning nende tähistused

  (1) Supereliitseemne kategooria seeme tähistusega SE on seeme, mis:
  1) on toodetud sordi omaniku või säilitaja vastutusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
  2) on ette nähtud eliitseemne tootmiseks või sordi omaniku, esindaja või säilitaja kirjaliku taotluse alusel sertifitseeritud seemne kategooria seemne tootmiseks;
  3) vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
  4) on sertifitseeritud.
[RT I, 27.12.2011, 1 - jõust. 30.12.2011]

  (2) Eliitseemne kategooria seeme tähistusega E on seeme, mis:
  1) on toodetud supereliitseemnest või supereliitseemne põlvkonnale eelneva põlvkonna seemnest sordi omaniku või säilitaja vastutusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
  2) on ette nähtud sertifitseeritud seemne tootmiseks;
  3) vastab eliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
  4) on sertifitseeritud.
[RT I, 27.12.2011, 1 - jõust. 30.12.2011]

  (3) Sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C on seeme, mis:
  1) on toodetud eliitseemnest;
  2) on ette nähtud peedi tootmiseks;
  3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
  4) on sertifitseeritud.
[RT I, 27.12.2011, 1 - jõust. 30.12.2011]

  (4) Säilitussordi seeme tähistusega GR on peediseeme, mis:
  1) on sordiehtne ja -puhas;
  2) on toodetud kooskõlas sordi säilitamise tunnustatud tavadega;
  3) on ette nähtud peedi tootmiseks;
  4) vastab säilitussordi seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
  5) on sertifitseeritud tootja poolt.
[RT I, 27.12.2011, 1 - jõust. 30.12.2011]

§ 3.   Peediseeme

  (1) Monoseeme on nõuetekohane üheseemnelise viljaga peediseeme.

  (2) Täppiskülviseeme on nõuetekohane seeme, mis on ette nähtud täppiskülvikus kasutamiseks.

3. peatükk PEEDISEEMNE TOOTMISE JA SERTIFITSEERIMISE NÕUDED 

§ 4.   Peediseemne kvaliteedinõuded

  (1) Peediseemne kvaliteedinõuded on järgmised:

Jrk nr

Liigi nimi

Minimaalne analüütiline puhtus (%)2

Minimaalne idanevus (%)

Maksimaalne niiskusesisaldus seemnes (%)2

1.

Suhkrupeet:

 

 

 

monoseeme

97

80

15

täppiskülviseeme

97

75

15

suurema kui 85% diploidsusega sordi mitmeseemnelise viljaga seeme

97

73

15

muu seeme kui mono- või täppiskülviseeme

97

68

15

2.

Söödapeet:

 

 

 

suurema kui 85% diploidsusega sordi mitmeseemnelise viljaga seeme, monoseeme, täppiskülviseeme

97

73

15

muu seeme

97

68

15

  (2) Teiste liikide seemnete sisaldus peediseemnepartiis ei tohi ületada 0,3%.

  (3) Monoseemne kohta esitatavad nõuded on järgmised:
  1) vähemalt 90% idandatud seemne kobarakestest annavad ühe idandi;
  2) seemne kobarakesi, mis annavad vähemalt kolm idandit, ei ole rohkem kui 5%.

  (4) Suhkrupeedi täppiskülviseemne kohta esitatavad nõuded on järgmised:
  1) vähemalt 70% idandatud seemne kobarakestest annavad ühe idandi;
  2) seemne kobarakesi, mis annavad vähemalt kolm idandit, ei ole rohkem kui 5%.

  (5) Söödapeedi täppiskülviseemne kohta esitatavad nõuded on järgmised:
  1) suurema kui 85% diploidsusega sordi puhul annavad vähemalt 58% idandatud seemne kobarakestest ühe idandi;
  2) muu seemne puhul annavad vähemalt 63% idandatud seemne kobarakestest ühe idandi;
  3) seemne kobarakesi, mis annavad vähemalt kolm idandit, ei ole rohkem kui 5%.

  (6) Peedi supereliit- ja eliitseeme puhul ei tohi inertse lisandi osa selles ületada 1,0%.

  (7) Sertifitseeritud peediseeme puhul ei tohi inertse lisandi osa selles ületada 0,5%.

  (8) Sertifitseeritud granuleeritud peediseemne puhul määratakse peediseemne kvaliteet veel granuleerimata töödeldud seemnest.

  (9) Peediseemne kvaliteeti vähendavaid taimekahjustajaid, sealhulgas laokahjureid, võib seemneproovis esineda võimalikult vähe.

  (10) Säilitussordi seemne minimaalne sordipuhtus peab olema 90%.
[RTL 2010, 12, 222 - jõust. 22.03.2010]

  (11) „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 32 alusel tootmiskatse tegemiseks turustatav peediseeme peab vastama sertifitseeritud seemne kategooria kohta kehtestatud kvaliteedinõuetele.
[RT I, 27.12.2011, 1 - jõust. 30.12.2011]

§ 5.   Tootmise nõuded

  (1) Supereliit- või eliitseemne tootmise korral samal kasvukohal peab peediseemne teise sordi või sama sordi mittesordiehtsa peediseemne või madalama kategooria seemne kasvatamisest olema möödunud vähemalt kaks aastat, sertifitseeritud seemne tootmise korral samal kasvukohal vähemalt üks aasta.

  (2) Peediseemne tootmise korral peab välistama toodetava seemne segunemise mis tahes viisil naabruses asuvalt seemnepõllult pärit seemnega.

§ 6.   Vahemaa nõuded

  (1) Peediseemne tootmise korral peavad taimed olema kaitstud võõrtolmlemise eest.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taimede võõrtolmlemise eest kaitsmiseks peab seemnepõld olema võõrtolmlemist võimaldavate taimedega põldudest eraldatud kas piisava vahemaaga või selles paragrahvis nimetatud juhul piisavat kaitset tagaval muul viisil.

  (3) Peediseemne tootmise korral on väikseim vahemaa seemnepõllu ja võõrtolmlemist põhjustada võiva põllu vahel järgmine:

Põllukultuur

Minimaalne vahemaa (m)

1) peedi supereliit- ja eliitseemne tootmise puhul:

 

perekond Beta õietolmuallikast

1000

2) sertifitseeritud suhkrupeedi seemne tootmise puhul:

 

perekond Beta õietolmuallikast, mis on selles punktis nimetamata;

1000

ettenähtud tolmleja või üks ettenähtud tolmlejatest on diploidnetetraploidsest suhkrupeedi õietolmuallikast;

ettenähtud tolmleja on eranditult tetraploidnediploidsest suhkrupeedi õietolmuallikast;

suhkrupeedi õietolmuallikast, mille ploidsus on teadmata;

  600

ettenähtud tolmleja või üks ettenähtud tolmlejatest on diploidnediploidsest suhkrupeedi õietolmuallikast;

ettenähtud tolmleja on eranditult tetraploidnetetraploidsest suhkrupeedi õietolmuallikast;

kahe suhkrupeedi seemnepõllu vahel, kui ei kasutata isassteriilseid taimi;

  300

3) sertifitseeritud söödapeedi seemne tootmise puhul:

 

perekond Beta õietolmuallikast, mis on selles punktis nimetamata;

1000

ettenähtud tolmleja või üks ettenähtud tolmlejatest on diploidnetetraploidsest söödapeedi õietolmuallikast;

ettenähtud tolmleja on eranditult tetraploidnediploidsest söödapeedi õietolmuallikast;

söödapeedi õietolmuallikast, mille ploidsus on teadmata;

  600

ettenähtud tolmleja või üks ettenähtud tolmlejatest on diploidnediploidsest söödapeedi õietolmuallikast;

ettenähtud tolmleja on eranditult tetraploidnetetraploidsest söödapeedi õietolmuallikast;

kahe söödapeedi seemnepõllu vahel, kui ei kasutata isassteriilseid taimi;

  300

  (4) Lõikes 3 nimetatud vahemaad ei pea järgima, kui:
  1) on olemas piisav kaitse võõrtolmleja eest või
  2) seemnepõldudel kasvavad sordid kasutavad sama tolmuandjat.

  (5) Kui sordi ploidsus ei ole sordilehes või Euroopa Liidu ühtses põllukultuuride sordilehes märgitud, käsitatakse seda sorti kui teadmata ploidsusega sorti ja selle sordi seemnepõllu minimaalne kaugus teisest peediseemnepõllust on 600 m.

§ 7.   Sertifitseerimise kord

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet sertifitseerib peediseemne rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Peediseemne sertifitseerimiseks tehakse põldtunnustamine ning korraldatakse proovide analüüsimine ja järelkontrolli põldkatsed.
[RT I, 27.12.2011, 1 - jõust. 30.12.2011]

  (2) Peediseemne sertifitseerimiseks esitab taotluse sordi omanik, esindaja või säilitaja 31. maiks Põllumajandus- ja Toiduametile.
[RT I, 02.03.2021, 2 - jõust. 05.03.2021]

  (3) Põldtunnustamist teeb Põllumajandus- ja Toiduamet või sertifitseeritud seemne kategooria puhul põldtunnustamise tegevusloaga põldtunnustaja.
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

  (4) Sertifitseeritud peediseemne tootmise korral tehakse seemnepõllul vähemalt üks põldtunnustamine ning supereliit- ja eliitseemne tootmise korral tehakse seemnepõllul vähemalt kaks põldtunnustamist, millest esimene tehakse taotluse esitamise aastal ja teine sellele järgneval aastal.
[RT I, 27.12.2011, 1 - jõust. 30.12.2011]

  (5) Sertifitseerimise nõuetele vastava peediseemne partii kohta teeb Põllumajandus- ja Toiduamet põldtunnustamise, laboratoorse analüüsi ja järelkontrolli põldkatsete tulemusi arvestades sertifitseerimise otsuse ning väljastab nõuetekohased etiketid või määrab trükkida lubatud etikettide arvu.
[RT I, 27.01.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 71.   Säilitussordi seemne sertifitseerimise kord

  (1) Tootja sertifitseerib säilitussordi seemne rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Säilitussordi seemne sertifitseerimise nõuetekohasuse tagamiseks korraldab tootja säilitussordi seemne põldtunnustamise, proovi võtmise ja selle analüüsimise.
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

  (2) Põldtunnustamist säilitussordile teeb Põllumajandus- ja Toiduamet, põldtunnustamise tegevusloaga põldtunnustaja või tootja, järgides põldtunnustamise kohta kehtestatud nõudeid.
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

  (3) Sertifitseeritavast säilitussordi seemne partiist võtab proovi Põllumajandus- ja Toiduamet või seemneproovi võtmise tegevusloaga seemneproovi võtja (edaspidi tegevusloaga seemneproovi võtja).
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

  (4) Sertifitseerimise nõuetele vastava säilitussordi seemnepartii märgistab ja sulgeb tootja või tegevusloaga seemneproovi võtja nõuetekohaselt, arvestades põldtunnustamise ja laboratoorse analüüsi tulemusi.
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

§ 8.   Seemnepõllu nõuded

  (1) Põldtunnustamine tehakse taimede sellises arengustaadiumis, mis võimaldab hinnata taimede liigiehtsust ja -puhtust, sordiehtsust ja -puhtust ning seemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate levikut.

  (2) Põldtunnustatava seemnepõllu ääred peavad olema niidetud.

  (3) Seemnepõllul ei tohi esineda eelkultuurist pärit taimi, mille seemet on kasvava liigi ja sordi seemnest laborikatse käigus raske eraldada, samuti umbrohutaimi või teiste liikide taimi määral, mis võib mõjutada kasvava taimiku liigiehtsust ja -puhtust ning sordiehtsust ja -puhtust või määral, mis takistab põldtunnustamist.

  (4) Peediseemnepõllu eelkultuur peab olema sobiv peediseemne (Beta vulgaris L.) tootmiseks.

§ 9.   Sordiehtsuse ja -puhtuse nõuded

  (1) Sertifitseeritav peediseeme peab olema piisavalt sordiehtne ja -puhas. Sordipuhtust kontrollitakse järelkontrolli katsete käigus.

  (2) Seemne sordiehtsuse kontrollimiseks võib kasutada biokeemilist ja molekulaarset meetodit.
[RT I, 27.07.2022, 1 - jõust. 31.08.2022]

§ 10.   Proovi võtmine ja proovi suurus

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet või tegevusloaga seemneproovi võtja võtab seemnepartiist rahvusvaheliselt kehtestatud metoodika kohaselt seemneproovi peediseemne kvaliteedi määramiseks ja sulgeb sertifitseeritava seemnepartii müügipakendi või konteineri Põllumajandus- ja Toiduameti või tegevusloaga seemneproovi võtja turvakleebise või plommiga. Seemnepartii omanik tagab metoodikakohaseks proovi võtmiseks juurdepääsu pakendile või konteinerile.
[RT I, 20.05.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]

  (11) Automaatse proovivõtmisseadmega sertifitseeritavast seemnepartiist seemneproovi võtmine toimub Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalve all. Automaatse proovivõtmisseadme peab olema nõuetekohaseks tunnistanud Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni (edaspidi ISTA) akrediteeritud laboratoorium.
[RT I, 18.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Sertifitseeritav seemnepartii peab olema ühtlase kvaliteediga ja teistest partiidest eraldatud ning nõuetekohaselt märgistatud.

  (3) Suhkrupeedi ja söödapeedi (Beta vulgaris L.) seemnepartii maksimaalne lubatud kaal on 20 000 kg ja seemneproovi minimaalne lubatud kaal on 500 g.

  (4) Peediseemnepartii maksimaalne lubatud kaal võib olla kuni viis protsenti lubatust suurem.

§ 11.   Seemne kvaliteeti vähendavad taimekahjustajad

  Seemne kvaliteeti vähendavaid taimekahjustajaid võib seemnepõllul esineda võimalikult vähe. Seemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate leviku hindamisel kontrollitakse taimekahjustaja esinemist seemnepõllul visuaalselt.

§ 12.   Sertifitseeritava peediseemne nõuded

  (1) Sertifitseeritakse peediseeme, mis on liigi- ja sordiehtne, liigi- ja sordipuhas, on läbinud järelkontrolli katsed ning vastab kvaliteedi, sealhulgas põlvnemise ning taimetervise nõuetele.

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet või tegevusloaga seemneproovi võtja sulgeb nõuetekohase seemnepartii müügipakendi või konteineri turvakleebise või plommiga.
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

  (3) Teises liikmesriigis või samaväärseks tunnistatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemnepartii sertifitseeritakse, kui seeme:
  1) põlvneb otse teises liikmesriigis või «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 109 lõikes 1 nimetatud riigis toodetud supereliit-, eliit- või esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnest;
  2) on tootjariigis koristatud;
  3) on tootjariigis tehtud põldtunnustamise käigus tunnistatud selle kategooria seemne kohta kehtestatud nõuete kohaseks ning mille pakend on märgistatud nõuetekohase etiketiga ja seemnepartii on varustatud nõuetekohase saatedokumendiga;
  4) vastab selle kategooria kohta kehtestatud kvaliteedinõuetele.
[RT I, 27.12.2011, 1 - jõust. 30.12.2011]

  (4) Sertifitseerida võib idanevuse nõuetele mittevastavat supereliit- või eliitseemet. Põllumajandus- ja Toiduamet märgib etiketile sõnad „Ei vasta idanevuse nõuetele”.
[RT I, 27.12.2011, 1 - jõust. 30.12.2011]

4. peatükk PEEDISEEMNE PAKENDAMINE 

§ 13.   Pakendamise nõuded

  (1) Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seemne, välja arvatud sertifitseeritud peediseemne EL väikepakendi ja ühekordselt suletava müügipakendi sulgemiskoht peab olema pitseeritud Põllumajandus- ja Toiduameti või tegevusloaga seemneproovi võtja plommi või turvakleebisega või peab müügipakendi sulgemiskohal olema läbi õmmeldud etiketiga. Säilitussordi seemne müügipakendi sulgemiskoha pitseerib tootja.
[RT I, 20.05.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]

  (2) Peediseemne müügi- ja EL väikepakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada plommi, turvakleebist, etiketti või pakendit rikkumata.
[RT I, 27.12.2011, 1 - jõust. 30.12.2011]

  (3) EL väikepakend peab olema varustatud tootja etiketiga või nõuetekohase trükitud või tembeldatud teabega.

  (4) Pakendatud ja märgistatud seemne müügipakendi võib avada ja uuesti sulgeda üksnes Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalve all, kui sellises müügipakendis olevat seemet kavatsetakse pärast uuesti sulgemist turustada. Sellisel juhul peavad pakendi uuesti sulgemise kuupäev ja sõnad «Põllumajandus- ja Toiduamet» olema märgitud etiketile.
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

  (5) Pakendaja peab arvestust automaatse proovivõtmisseadme kasutamise ja hooldamise kohta ning dokumenteerib ja säilitab järgmised andmed:
  1) proovimahuti järjekorranumber;
  2) automaatse proovivõtmisseadme seadistamise kuupäev ja kellaaeg;
  3) taimeliik, mille seemnepartiist proov võeti, sort, partii number ja partii suurus;
  4) ühendproovi suurus;
  5) automaatse proovivõtmisseadme hooldamise kuupäev ja tehtud töö.
[RTL 2009, 25, 323 - jõust. 20.03.2009]

  (6) Pakendaja peab arvestust etikettide trükkimise kohta, säilitades iga partii kohta ühe trükitud etiketi ja kõik trükitud kasutamata või rikutud etiketid, ning dokumenteerib ja säilitab etikettide trükkimise kohta järgmised andmed:
  1) etiketi trükkimise kuupäev;
  2) taimeliik, sort, kategooria;
  3) partii number ja partii suurus;
  4) trükitud etikettide arv, trükitud etiketi number või vahemik, kasutatud etikettide arv.
[RT I, 20.12.2013, 1 - jõust. 31.12.2013]

§ 14.   Pakendamisluba
[Kehtetu - RT I, 18.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 15.   Märgistamine

  (1) Nõuetekohane etikett, välja arvatud sertifitseeritud peediseemne EL väikepakendi etikett kinnitatakse Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalve all peediseemne müügipakendi välisküljele või läbipaistva müügipakendi sisse selliselt, et etikett oleks loetav. Kasutada võib isekleepuvat etiketti.
[RT I, 20.12.2013, 1 - jõust. 31.12.2013]

  (2) Peediseemne müügipakend märgistatakse, trükkides etiketil nõutava teabe etiketile või müügipakendile Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalve all.
[RT I, 18.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Peediseemne müügipakendi etiketil ettenähtud teabe trükkimisel müügipakendile trükitakse teave kustumatult otse pakendile. Põllumajandus- ja Toiduamet või tegevusloaga seemneproovi võtja lisab etiketile § 18 lõike 1 punktides 3, 4 ja 14 nimetatud teabe.
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

  (4) Enne etiketi trükkimist teavitab pakendaja Põllumajandus- ja Toiduametit vajaminevate etikettide arvust.
[RT I, 18.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Põllumajandus- ja Toiduamet määrab sertifitseerimise otsuses seemnepartii numbri ja trükkida lubatavate etikettide arvu.
[RT I, 27.01.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (6) Geneetiliselt muundatud sordist pärineva seemne puhul märgitakse sertifitseerimise otsusele, etiketile ja muule dokumendile sellekohane teave.
[RT I, 27.01.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (7) Teave seemne keemilise töötlemise kohta märgitakse etiketile ja pakendile või selle sisse. Kui seemne keemiliseks töötlemiseks kasutatakse taimekaitsevahendit, esitatakse märgistusel taimekaitsevahendi nimetus, taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine nimetus, hoiatuslaused ja vajaduse korral taimekaitsevahendi loas esitatud riskide vähendamise meetmed.
[RT I, 27.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]

§ 151.   Säilitussordi seemne müügipakendi märgistamine

  Säilitussordi seemne müügipakendi etiketi kinnitab pakendaja, arvestades § 15 lõigetes 1, 3 ja 7 sätestatud nõudeid. Pakendaja lisab etiketil ettenähtud teabele sertifitseeritud säilitussordi seemnepartii numbri.
[RTL 2010, 12, 222 - jõust. 22.03.2010]

§ 16.   Peediseemne väikepakend

  Peediseemne Euroopa Liidu väikepakend (edaspidi EL väikepakend) on müügipakend, mis sisaldab sertifitseeritud peediseemet kuni:
  1) 100 000 tükki või kuni 2,5 kg täppiskülviks ettenähtud puhtimata või granuleerimata mono- või liitseemet;
  2) 10 kg granuleerimata seeme puhul. Seemnete kaalu hulka ei arvata puhtimisvahendite, granuleeritud pestitsiidide ja muude tahkete ainete kaalu.

§ 17.   Etiketi värvi ja suuruse nõuded

  (1) Etiketi, välja arvatud EL väikepakendi etiketi minimaalne suurus on 110 × 67 mm.

  (2) Supereliitseemne etikett on valget värvi violetse diagonaalse triibuga, eliitseemne etikett, kaasa arvatud EL väikepakendi etikett, on valget värvi, sertifitseeritud seemne etikett, kaasa arvatud EL väikepakendi etikett, on sinist värvi, teises liikmesriigis või samaväärseks tunnistatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemne etikett on halli värvi ning „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 32 alusel tootmiskatse tegemiseks turustatava seemne etikett on oranži värvi.
[RT I, 27.12.2011, 1 - jõust. 30.12.2011]

  (3) Kasutatav etiketi materjal peab olema rebenematu ning etiketile trükitud kirjed peavad olema kustumatud.
[RTL 2010, 25, 439 - jõust. 22.05.2010]

§ 18.   Etiketi ja saatedokumendi nõuded

  (1) Supereliit- ja eliitseemne ning sertifitseeritud seemne etiketile märgitakse:
[RT I, 27.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]
  1) sõnad „EL nõuded ja standardid” või „EC rules and standards”;
  2) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
  3) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud... (kuu ja aasta)” või viimase sertifitseerimiseks võetud seemneproovi võtmise kuu ja aasta, märgituna „Proov on võetud... (kuu ja aasta)”;
  4) seemnepartii number;
  5) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta) ning märge „suhkrupeet” või „söödapeet”;
  6) sordinimi ladina tähtedega;
  7) seemne kategooria ja selle lühend;
  8) tootjariigi nimi;
  9) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
  10) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad ning ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
  11) monoseemne puhul sõna „monoseeme”;
  12) täppiskülviseemne puhul sõna „täppiskülviseeme”;
  13) idanevuse uue kontrolli puhul sertifitseerimisasutuse nimi ning liikmesriigi nimi või selle tähis, proovi analüüsimise kuu ja aasta, märgituna „Analüüs on tehtud... (kuu ja aasta)”. Selle teabe võib kleeppaberil lisada etiketi juurde;
  14) Eestis pakendatud seemne puhul andmed seemne puhtuse ja idanevuse kohta, 1000 tera mass ning taimetervise registri number.
[RT I, 18.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (11) [Kehtetu - RT I, 27.01.2018, 1 - jõust. 01.02.2018]

  (2) Säilitussordi seemne etiketile märgitakse:
  1) sõnad «EL nõuded ja standardid»;
  2) etiketi kinnitanud pakendaja ärinimi ja aadress või tunnusmärk;
  3) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud ... (kuu ja aasta)» või viimase sertifitseerimiseks võetud seemneproovi võtmise kuu ja aasta, märgituna «Proov on võetud ... (kuu ja aasta)»;
  4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta) ning märge «suhkrupeet» või «söödapeet»;
  5) sordinimi ladina tähtedega;
  6) sõna «Säilitussort»;
  7) päritolupiirkond;
  8) monoseemne puhul sõna «monoseeme»;
  9) täppiskülviseeme puhul sõna «täppiskülviseeme»;
  10) seemnetootmispiirkond, kui see erineb päritolupiirkonnast;
  11) seemnepartii number;
  12) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
  13) keemilise töötluse või lisandi laad ning ligikaudne puhaste seemnete neto- ja brutokaalu suhe, kui on märgitud seemnete brutokaal ning on kasutatud granuleeritud pestitsiide, puhtimisaineid või muid tahkeid lisandeid.
[RTL 2010, 12, 222 - jõust. 22.03.2010]

  (3) „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 32 alusel tootmiskatse tegemiseks turustatava seemne etiketile märgitakse:
  1) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
  2) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud... (kuu ja aasta)” või viimase sertifitseerimiseks võetud proovi võtmise kuu ja aasta, märgituna „Proov on võetud... (kuu ja aasta)”;
  3) seemnepartii number;
  4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
  5) aretusnumber, sordinime ettepanek või kinnitatud sordinimi ning sordi sordilehte võtmiseks esitatud taotluse number selle olemasolu korral;
  6) sõnad „Sort ei ole sordilehte võetud”;
  7) sõnad „Ainult tootmiskatseteks”;
  8) geneetiliselt muundatud sordi puhul sõnad „Geneetiliselt muundatud sort”;
  9) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
  10) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad ning ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
  11) Eestis pakendatud seemne puhul andmed seemne puhtuse ja idanevuse kohta, 1000 tera mass ning taimetervise registri number.
[RT I, 18.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 19.   Lõpuni sertifitseerimata seemne etiketile ja saatedokumendile märgitav teave

  (1) Teises liikmesriigis või samaväärseks tunnistatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemne etiketile märgitakse:
  1) põldtunnustamise eest vastutava pädeva asutuse nimi ja liikmesriigi nimi või samaväärseks tunnistatud riigi nimi või selle tähis;
[RT I, 18.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]
  2) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta) ning märge «suhkrupeet» või «söödapeet»;
  3) sordinimi ladina tähtedega;
  4) põllu number või partiinumber;
  5) seemne kategooria ja selle lühend;
  6) deklareeritud neto- või brutokaal;
  7) sõnad «lõpuni sertifitseerimata seeme».

  (2) Teises liikmesriigis või samaväärseks tunnistatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemne saatedokumendile märgitakse:
  1) dokumendi väljastanud pädeva asutuse nimi ja liikmesriigi nimi või samaväärseks tunnistatud riigi nimi või selle tähis;
[RT I, 18.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]
  2) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta) ning märge «suhkrupeet» või «söödapeet»;
  3) sordinimi ladina tähtedega;
  4) seemne kategooria ja selle lühend;
  5) seemne tootmise algmaterjaliks olnud seemnepartii number või andmed kategooria kohta ja selle riigi nimi või nende riikide nimed, kus seeme on sertifitseeritud;
  6) põllu number või partiinumber;
  7) hektarites selle põllu pindala, millel etiketiga varustatud seeme on toodetud;
  8) koristatud seemne kogus ja pakendite arv;
  9) sertifitseeritud seemne puhul eliitseemnele järgnevate põlvkondade arv;
  10) laboratoorse eelanalüüsi andmed, kui see on nõutud;
  11) sertifitseerimisasutuse tõend selle kohta, et põldtunnustamise nõuded on täidetud.

§ 20.   Ühendusevälisest riigist imporditud seemne etiketile ja tootja dokumendile märgitav teave

  Ühendusevälisest riigist imporditud üle kahekilogrammise seemnekoguse turustamise korral märgitakse tootja dokumendile või etiketile:
  1) sertifitseerimisasutuse nimi ja riigi nimi või selle tähis;
  2) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
  3) sordinimi ladina tähtedega;
  4) seemne kategooria ja selle lühend;
  5) eksportiva riigi nimi;
  6) importija nimi;
  7) deklareeritud neto- või brutokaal.

§ 21.   EL väikepakendi etiketile märgitav teave

  EL väikepakendi etiketile märgitakse:
  1) sõnad «EL väikepakend»;
  2) märgistamise eest vastutava tootja nimi ja aadress või tunnusmärk;
  3) seerianumber;
  4) seerianumbri määranud asutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
  5) viitenumber juhul, kui seerianumber ei võimalda sertifitseeritud seemne partiid kindlaks teha;
  6) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta) ning märge «suhkrupeet» või «söödapeet»;
  7) sordinimi ladina tähtedega;
  8) seemne kategooria ja selle lühend;
  9) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
  10) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad ning ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
[RT I, 27.12.2011, 1 - jõust. 30.12.2011]
  11) monoseemne puhul sõna «monoseeme»;
  12) täppiskülviseeme puhul sõna «täppiskülviseeme».

§ 22.   Etiketi kehtivusaeg

  (1) Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud peediseemnepartii etikett kehtib kaks aastat müügipakendi sulgemise kuupäevast alates.

  (2) Peediseemne sertifitseerimist tõendavaks dokumendiks oleva etiketi kehtivusaega võib seemnepartii omaniku taotlusel pikendada.

  (3) Etiketi kehtivusaja pikendamiseks kontrollitakse peediseemne idanevust, võttes selleks seemne idanevuse kordusproovi.

  (4) Kui seemnepartii on sertifitseeritud seemne idanevuse kohta kehtestatud nõuete kohane, pikendatakse etiketi kehtivust kahe aasta võrra. Etiketile tehakse sellekohane märge.

  (5) Ümberpakendamise korral väljastatakse uued etiketid ning etiketile märgitakse müügipakendi sulgemise kuupäevana esialgse müügipakendi sulgemise kuupäev.

5. peatükk PEEDISEEMNE TURUSTAMINE 

§ 23.   Peediseemne turustamine

  (1) Turustada on lubatud sordilehte või Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordi sertifitseeritud ja nõuetele vastavat seemet või õigusaktis sätestatud juhul nõuetele mittevastavat seemet.
[RT I, 20.12.2013, 1 - jõust. 31.12.2013]

  (2) Turustatav seeme peab olema nõuetekohaselt pakendatud ning pakend peab olema nõuetekohaselt märgistatud.

  (3) Lõpuni sertifitseerimata seemnepartii varustatakse § 17 lõikes 2 kehtestatud värvi ning § 19 lõikes 1 nimetatud etiketiga ning sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud põldtunnustamist tõendava dokumendiga.

  (4) Säilitussordi seemet on lubatud turustada ainult päritolupiikonnas, arvestades «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 1062 lõike 6 alusel kehtestatud säilitussordi seemne turustamiseks lubatud koguseid.
[RT I, 20.12.2013, 1 - jõust. 31.12.2013]

  (5) Paragrahvi 12 lõikes 4 nimetatud idanevuse nõuetele mittevastavat supereliit- või eliitseemet on lubatud turustada, kui selle etiketile on märgitud andmed seemne tegeliku idanevuse kohta või kui turustaja varustab müügipakendi etiketiga, millele on märgitud partii number, turustaja nimi ja aadress ning andmed seemne idanevuse kohta.
[RT I, 27.12.2011, 1 - jõust. 30.12.2011]

51. peatükk MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU HETEROGEENSE PEEDISEEMNE TOOTMINE JA TURUSTAMINE 
[RT I, 16.12.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

§ 231.   Mahepõllumajandusliku heterogeense peediseemne tootmise ja turustamise nõuded

  Mahepõllumajandusliku heterogeense seemne tootmisel ja turustamisel järgitakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/1189, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 seoses teatavate perekondade ja liikide mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamisega (ELT L 258, 20.07.2021, lk 18–27), nõudeid.
[RT I, 16.12.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

6. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

§ 24.   Põldtunnustamise ning seemneproovi võtmise ja analüüsimise üle teostatava riikliku järelevalve sagedus ja ulatus
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet teostab põldtunnustamise tegevusloaga põldtunnustaja tehtud põldtunnustamise üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet teostab tegevusloaga seemneproovi võtja sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiide üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet teostab automaatse proovivõtmisseadme kasutamise üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas.

  (4) Põllumajandus- ja Toiduamet teostab seemnekontrolli laboratooriumis proovide analüüsimise üle riiklikku järelevalvet vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 25.   Määruse rakendamine

  (1) Enne 1. maid 2006. aastal kehtinud nõuete kohaselt märgistatud peediseemne pakendatud seemet võib turustada kuni kauba lõppemiseni.
[RTL 2007, 24, 429 - jõust. 25.03.2007]

  (2) Enne 25. märtsi 2007. aastal kehtinud nõuete kohaselt märgistatud pakendatud peediseemet võib turustada kuni etiketi kehtivusaja lõpuni.
[RTL 2007, 24, 429 - jõust. 25.03.2007]

§ 26.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2006. a.


1 Nõukogu direktiiv 2002/54/EÜ peediseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 12–32), muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33), (EL) 2016/317 (ELT L 60, 05.03.2016, lk 72–75) ja (EL) 2021/971 (ELT L 214, 17.06.2021, lk 62–65); komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.06.2008, lk 13–19).
[RT I, 27.07.2022, 1 - jõust. 31.08.2022]

2 Kaalu hulka ei arvata granuleeritud pestitsiidide, puhtimisvahendite ja muude tahkete ainete kaalu.
[RTL 2010, 25, 439 - jõust. 22.05.2010]

Lisa 1 Seemnetunnistus
[Kehtetu - RT I, 27.01.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

Lisa 2 Taotlus pakendamisloa saamiseks
[Kehtetu - RT I, 18.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json