Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt välismaalaste seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse rakendamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2013
Avaldamismärge:RT I, 27.08.2013, 1

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt välismaalaste seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse rakendamisega

Vastu võetud 22.08.2013 nr 123

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5, § 15 lõike 6, § 342 lõike 1, § 343 lõike 3 ja § 401 lõigete 1, 2 ja 4 ning välismaalaste seaduse § 101 lõike 1 punktide 1, 2 ja 4, § 111 lõike 1, § 224 lõike 1 punktide 1 ja 4–7, § 228 lõike 1 ning § 250 lõike 1 punktide 1 ja 5–7 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2009. a määruse nr 86 „Elamisloa ja tööloa menetluses, elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2009. a määruses nr 86 „Elamisloa ja tööloa menetluses, elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 6 ning § 401 lõigete 1, 2 ja 4 ning välismaalaste seaduse § 224 lõike 1 punktide 4 ja 5 ning § 250 lõike 1 punktide 5 ja 6 alusel.”;

3) paragrahvist 1 jäetakse läbivalt välja sõnad „ja tööloa”;

4) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2010. a määruse nr 170 „Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vormi ja tehnilise kirjelduse ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu kehtestamine ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2010. a määruses nr 170 „Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vormi ja tehnilise kirjelduse ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu kehtestamine ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 5 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

„22) Eestis või muus Euroopa Liidu liikmesriigis rahvusvahelise kaitse ning Eestis pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardi puhul märge „Rahvusvahelise kaitse andis”, „International protection”, „granted by [liikmesriigi EVS-EN ISO 3166-1 kohane lühend] on [rahvusvahelise kaitse andmise kuupäev]”;”;

2) paragrahvi 4 lõike 8 punktis 1 asendatakse sõna „tööloaga” sõnadega „töötamise õigusega”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 83 „Pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate tõendite loetelu ja esitamise nõuded ning viisa andmise ja andmisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise ning viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise ning viisa tühistamise ja viisa kehtetuks tunnistamise tähtajad ning viisa taotlemiseks ja omamiseks nõutavate kulude kandmiseks piisavate rahaliste vahendite määra ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määra kehtestamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 83 „Pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate tõendite loetelu ja esitamise nõuded ning viisa andmise ja andmisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise ning viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise ning viisa tühistamise ja viisa kehtetuks tunnistamise tähtajad ning viisa taotlemiseks ja omamiseks nõutavate kulude kandmiseks piisavate rahaliste vahendite määra ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määra kehtestamine” § 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) „Välismaalaste seaduse” § 621 lõike 2 või § 622 lõike 3 alusel pikaajalist viisat taotlev abikaasa ja alaealine laps esitavad lisaks määruses sätestatud dokumentidele sugulussuhet või perekonnaseisu tõendava dokumendi.

(2) „Välismaalaste seaduse” § 621 lõike 2 või § 622 lõike 3 alusel pikaajalist viisat taotlev täisealine laps esitab lisaks määruses sätestatud dokumentidele sugulussuhet tõendava dokumendi ja terviseseisundit või puuet tõendava dokumendi.”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 85 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruses nr 85 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 punktis 4 asendatakse punkt semikooloniga;

2) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) märge selle kohta, kui äriühing alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel.”.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2010. a määruse nr 88 „Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise ning pikaajalise elaniku elamisloa taotlemise, andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord ning tähtajalise elamisloa, pikaajalise elaniku elamisloa ja tööloa vormide kehtestamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2010. a määruses nr 88 „Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise ning pikaajalise elaniku elamisloa taotlemise, andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord ning tähtajalise elamisloa, pikaajalise elaniku elamisloa ja tööloa vormide kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Tähtajalise elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise ning pikaajalise elaniku elamisloa taotlemise, andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord ning tähtajalise elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa vormide kehtestamine”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 224 lõike 1 punktide 1, 6 ja 7 ning § 250 lõike 1 punktide 1 ja 7 alusel.”;

3) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „tööloa, tööloa pikendamise,”;

4) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tähtajalise elamisloa ja tähtajalise elamisloa pikendamise vormikohane taotlus peab olema täidetud trükitähtedega eesti, inglise või vene keeles. Pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise vormikohane taotlus peab olema täidetud trükitähtedega eesti keeles.”;

5) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui taotleja esitab dokumendi koopia elektrooniliselt, peab see olema kinnitatud digitaalallkirjaga. Dokumendi koopia digitaalallkirjastamisega kinnitab isik, et koopia vastab originaaldokumendile, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud.”;

6) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmiselt:

„11) „Välismaalaste seaduse” § 224 lõike 12 alusel kehtestatud määrusele vastava Eesti riigi poolt rahastatava või rahvusvaheliselt tunnustatud stipendiumi, riikidevahelise lepingu või kõrgkooli väliskoostöölepingu või rahvusvahelise koostööprogrammi nimetus, kui välismaalane asub selle raames õppima bakalaureuseõppes;”;

7) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) andmed välismaalase kohta (eesnimed ja perekonnanimi, Eesti isikukood või sünniaeg, kodakondsus), selle eriala, õppeastme, kursuse või praktika nimetus, kuhu välismaalane õppima asub, ja eriala, kursuse nominaalse õppeaja või praktika kestus ning eeldatav õppetöö või praktika algus.”;

8) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 3 ja § 13 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 13 lõiget 3 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses;

„41) märge selle kohta, kui äriühing, kuhu välismaalane tööle asub, alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel;”;

10) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) „Välismaalaste seaduse” § 181 lõikes 7 sätestatud juhul esitab tööandja Politsei- ja Piirivalveametile andmed investeeringu või laenu saamise kohta riigilt või Finantsinspektsiooni tegevusloaga erafondivalitsejalt või andmed toetuse saamise kohta riiklikust toetusmeetmest (investeeringu, laenu või toetuse saamise aeg ja allikad).”;

11) paragrahvi 13 lõike 5 punktis 3 asendatakse sõnad „ilma tööloata” sõnadega „selleks eraldi luba omamata”;

12) paragrahvi 13 lõike 5 punktist 5 jäetakse välja tekstiosa „ning dokumendid, mis tõendavad taotleja erialast ettevalmistust”;

13) paragrahvi 13 lõike 5 punktist 6 jäetakse välja tekstiosa „dokumendid või andmed, mis tõendavad taotleja erialast ettevalmistust ning”;

14) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) kinnitus selle kohta, et tööandja on otsinud sobivat töötajat Eestist;”;

15) paragrahvi 14 lõike 2 punktid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 14 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui tööandja esitab lõikes 1 nimetatud dokumentide koopiad, peavad need olema kinnitatud § 2 lõikes 5 või 51 sätestatud korras.”;

17) paragrahvi 14 lõikes 5 asendatakse sõna „kaks” sõnaga „kuus”;

18) paragrahvi 15 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) „Välismaalaste seaduse” § 192 lõikes 21 sätestatud juhul esitab välismaalane käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud dokumendi asemel Politsei- ja Piirivalveametile andmed investeeringu või laenu saamise kohta riigilt või Finantsinspektsiooni tegevusloaga erafondivalitsejalt või andmed toetuse saamise kohta riiklikust toetusmeetmest (investeeringu, laenu või toetuse saamise aeg ja allikad).”;

19) paragrahvi 31 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) andmed välismaalase kohta (eesnimed, perekonnanimi, Eesti isikukood, kodakondsus), selle eriala, õppeastme, kursuse või praktika nimetus, kus ja mis ajast välismaalane õpib, ja eriala või kursuse nominaalse õppeaja või praktika kestus.”;

20) paragrahvi 31 lõike 2 punkt 3 ja § 32 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

21) määruse 4. ja 5. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui pikaajalise elaniku elamisloa taotlejale on antud rahvusvaheline kaitse, esitab taotleja lisaks kirjaliku põhjenduse selle kohta, et taotleja vajab jätkuvalt rahvusvahelist kaitset ning rahvusvahelise kaitse andmise asjaolud ei ole ära langenud.”;

23) määruse 7. peatüki pealkirjast ja §-st 51 jäetakse läbivalt välja sõnad „ja tööloa”;

24) paragrahvi 56 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) töökoht ja töötamise liik;”;

25) paragrahvi 58 punktis 2 asendatakse punkt semikooloniga;

26) paragrahvi 58 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) märge selle kohta, kui äriühing alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel.”;

27) paragrahv 59 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 60 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis rahvusvahelise kaitse omamise kohta;”;

29) paragrahvi 61 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „tööloa taotluse, tööloa pikendamise taotluse,”;

30) paragrahvi 61 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „tööloa taotluse, tööloa pikendamise,” ning sõnad „ja tööloa”;

31) paragrahvi 61 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „tööloa taotlemisel, tööloa pikendamise taotlemisel,”;

32) määruse 9. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

ELAMISLOA VORM”;

33) paragrahvi 62 pealkirjast jäetakse välja sõnad „ja tööloa”;

34) paragrahvi 62 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Elamisluba vormistatakse elamisloa andmise või pikendamise otsuse andmete alusel elamisloa andmete kandmisega elamisloakaardile.”.

§ 6.  Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 81 „Elamislubade ja töölubade registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruses nr 81 „Elamislubade ja töölubade registri pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) Eesti riigi poolt rahastatava või rahvusvaheliselt tunnustatud stipendiumi, riikidevahelise lepingu või kõrgkooli väliskoostöölepingu või rahvusvahelise koostööprogrammi nimetus, kui välismaalane asub selle raames õppima bakalaureuseõppes.”;

2) paragrahvi 14 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) märge selle kohta, kui äriühing, kuhu elamisloa taotleja tööle asub, alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel;”;

3) paragrahvi 14 punkti 4 lisatakse pärast tekstiosa „töökoht,” tekstiosa „töötamise liik,”;

4) paragrahvi 15 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) märge selle kohta, kui äriühing alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel;”;

5) paragrahvi 17 lõiget 2 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis rahvusvahelise kaitse omamise kohta;”.

§ 7.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2013. a.

  (2) Määruse § 5 punkt 6 ja § 6 punkt 1 jõustuvad 1. jaanuaril 2014. a.

  (3) Määruse § 1 punkt 4, § 2 punkt 1, § 5 punktid 22 ja 28 ning § 6 punkt 5 jõustuvad üldises korras.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json