Teksti suurus:

Eesti geoportaali ja selle infosüsteemi haldamise, arendamise, kasutamise ning selle kaudu teabe kättesaadavaks tegemise nõuded ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 27.08.2013, 19

Eesti geoportaali ja selle infosüsteemi haldamise, arendamise, kasutamise ning selle kaudu teabe kättesaadavaks tegemise nõuded ja kord

Vastu võetud 26.08.2013 nr 129

Määrus kehtestatakse ruumiandmete seaduse § 16 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Eesti geoportaal ja vastutav töötleja

  (1) Eesti geoportaal (edaspidi geoportaal) on veebileht, mis võimaldab internetikeskkonnas keskset juurdepääsu ruumiandmetele ning nendega seotud teabele ja teenustele.

  (2) Geoportaali infosüsteemi (edaspidi infosüsteem) vastutav töötleja on Maa-amet.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) ruumiandmeteenus – toiming, mida võib teha arvutirakenduse abil ruumiandmekogumitesse kuuluvate ruumiandmetega või nendega seotud metaandmetega;
  2) võrguteenus – ruumiandmeteenus, mis vastab ruumiandmete seaduse §-s 15 sätestatud nõudele.

2. peatükk Infosüsteemi ülesehitus ja andmete kaitse 

§ 3.  Infosüsteemi ülesehitus

  (1) Infosüsteemi peetakse ühetasandilisena ning andmete kättesaadavaks tegemisel kasutatakse digitaalset andmetöötlust.

  (2) Infosüsteem koosneb järgmistest osadest:
  1) kasutajate ja teabehaldajate administreerimine;
  2) metaandmete haldamine;
  3) geoportaali kaudu pakutavate võrgu- ja ruumiandmeteenuste (edaspidi teenused) haldamine;
  4) väljund koos kaardiliidesega, mille kaudu tehakse kättesaadavaks teabehaldajate pakutavad teenused, ruumiandmed ja nendega seotud teave.

§ 4.  Infosüsteemis sisalduvate andmete kaitse

  (1) Infosüsteemis sisalduvate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Vastutaval töötlejal on õigus ühepoolselt piirata või peatada kasutaja ja teabehaldaja juurdepääs infosüsteemile, kui on reaalne või potentsiaalne oht ohustada infosüsteemi turvalisust.

  (3) Infosüsteemis sisalduvate andmete turvaklass on K1T2S1. Infosüsteemi turbeaste on keskmine (M).

3. peatükk Vastutava töötleja ülesanded, teabehaldaja ja geoportaali teenused 

§ 5.  Vastutava töötleja ülesanded ja õigused

  (1) Vastutava töötleja ülesanded on:
  1) tagada geoportaalis olevate § 7 lõikes 1 nimetatud võrguteenuste kättesaadavaks tegemine Euroopa Liidu INSPIRE geoportaalile;
  2) hooldada ja arendada geoportaali ning selle infosüsteemi;
  3) täita infosüsteemi toimimiseks ja turvameetmete tagamiseks vajalikke ülesandeid;
  4) juhtida infosüsteemi haldamist, andes teabehaldajatele selleks vajalikke juhiseid või korraldusi;
  5) täita teisi ülesandeid, mis on antud tema pädevusse.

  (2) Vastutaval töötlejal on õigus:
  1) kustutada kasutaja ja teabehaldaja konto või tema poolt lisatud teenus ja andmed, kui ta ei täida geoportaalis kehtivaid või õigusaktidega kehtestatud nõudeid või kui osutatav teenus on aegunud;
  2) piirata kasutajate ja teabehaldajate juurdepääsu geoportaalile või selle osale, kui juurdepääsu lubamine on vastuolus õigusaktidega, sealhulgas eemaldada teave või sulgeda vastav teenus;
  3) pakkuda geoportaalis ruumiandmete avalikustamist toetavat täiendavat funktsionaalsust ja teenuseid;
  4) säilitada logis ja sessiooniandmestikus geoportaali tehnilisse keskkonda sisestatud andmeid ja kasutaja tegevusi.

§ 6.  Teabehaldaja

  (1) Teabehaldaja on teabevaldaja avaliku teabe seaduse § 5 tähenduses ja kolmandad isikud, kes pakuvad teenuseid või avaldavad nende poolt hallatavate ruumiandmetega seotud teavet geoportaalis.

  (2) Teabehaldaja kohustused on:
  1) määrata vastutav isik, kes on kontaktisikuks vastutava töötlejaga suhtlemisel ning kes vastutab teenuste ja andmete edastamise ja kontrollimise eest;
  2) täita geoportaali kasutustingimusi ja nõudeid;
  3) koostada enda poolt peetavate ruumiandmete ja osutatavate teenuste kirjeldamiseks metaandmed ja ajakohastada neid geoportaalis;
  4) tagada §-s 7 nimetatud teenuste avalikkusele kättesaadavaks tegemisel nende ajakohasus ja turvameetmetele vastav toimivus;
  5) tagada ruumiandmeteenuste vastavus ruumiandmete seadusele, eelkõige metaandmete, koostalitlusvõime ja võrguteenuste kohta kehtestatud nõuete osas;
  6) sulgeda teenus, mis ei ole enam ajakohane või esinevad muud asjaolud, mille tõttu teenuse osutamine ei ole enam põhjendatud;
  7) teavitada vastutavat töötlejat oma teenuse pakkumisel tekkinud planeeritavatest ja esinenud katkestustest ning muudatustest;
  8) teavitada kasutajaid 30 päeva ette teenuse sulgemisest geoportaali vahendusel.

  (3) Teabehaldajaks saamiseks esitab lõikes 1 nimetatud isik vastutavale töötlejale taotluse, milles märgib oma esindaja koos kontaktandmetega, liidestatavad teenused ja kirjeldab nende teenuste vastavust ruumiandmete seaduses toodud nõuetele.

  (4) Teabehaldaja vastutab geoportaalis avalikustatud teenuse, metaandmete ajakohasuse ning teenuste kaudu kättesaadavate andmete õigsuse ja õigusaktidele vastavuse eest, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 7.  Geoportaali vahendusel avalikustatavad teenused

  (1) Geoportaali kaudu tehakse kättesaadavaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) (ELT L 108, 25.04.2007, lk 1–14) (edaspidi direktiiv), lisades loetletud ruumiandmevaldkondadesse kuuluvate ruumiandmetega seotud järgmised võrguteenused:
  1) otsinguteenused;
  2) vaatamisteenused;
  3) allalaadimisteenused;
  4) transformeerimisteenused;
  5) teenused, mis võimaldavad kasutusele võtta teisi ruumiandmeteenuseid, sealhulgas teenuseid e-kaubanduse korraldamiseks.

  (2) Geoportaali kaudu võib teha kättesaadavaks ka direktiivi lisades nimetamata ruumiandmekogumikega seotud võrguteenuseid, kui need vastavad ruumiandmete seaduses kehtestatud nõuetele, eelkõige metaandmete, koostalitlusvõime ja võrguteenuste kohta kehtestatud nõuete osas.

§ 8.  Geoportaali andmete õiguslik tähendus

  Geoportaali teenuste kaudu avalikustatavatel andmetel on õiguslik tähendus ulatuses, mis on neile õigusaktiga antud.

4. peatükk Geoportaali kaudu teabe kättesaadavaks tegemine 

§ 9.  Infosüsteemi osutatavale või vahendatavale teenusele juurdepääs

  (1) Juurdepääsu infosüsteemile ja osutatavatele teenustele tagab vastutav töötleja ning geoportaali kaudu vahendatavatele teenustele tagab juurdepääsu teabehaldaja, arvestades käesolevas määruses sätestatut.

  (2) Avalikkusele suunatud üldkasutatavad teenused on kõigile vabalt kättesaadavad, välja arvatud juhul, kui teabehaldaja on õigustatud määrama teisiti.

§ 10.  Geoportaali kasutaja

  Geoportaali kasutaja on iga isik, kes kasutab geoportaalis pakutavaid teenuseid ja ruumiandmetega seotud teavet vastavalt oma vajadusele geoportaalis lubatud õiguste kohaselt.

5. peatükk Infosüsteemi pidamise rahastamine, järelevalve ja likvideerimine 

§ 11.  Infosüsteemi rahastamine

  Infosüsteemi hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 12.  Järelevalve

  Järelevalvet geoportaali pidamise seaduslikkuse üle teostab avaliku teabe seaduse § 531 lõikes 1 sätestatud asutus seaduses sätestatud korras.

§ 13.  Geoportaali likvideerimine

  Geoportaal likvideeritakse seaduse alusel.

Andrus Ansip
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json