Teksti suurus:

Sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppekulude arvestamise ja hüvitamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 27.08.2015, 2

Sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppekulude arvestamise ja hüvitamise kord

Vastu võetud 17.08.2015 nr 40

Määrus kehtestatakse rakenduskõrgkooli seaduse § 273 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Sisekaitseakadeemia riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud kutseõppe tasemeõppe õppekava õppekohtadel ja rakenduskõrgharidusõppe täiskoormusega õppekava õppekohtadel, mille õppekeel on eesti keel, õppinud isikute õppekulude arvestamise ja hüvitamise kord.

  (2) Määrust ei kohaldata vanglaametnikukandidaadi ettevalmistusteenistuses õppinud isikutele.

§ 2.   Õppekulude arvestaja

  Sisekaitseakadeemia eksmatrikuleeritud isiku õppekulusid arvestab Sisekaitseakadeemia.

§ 3.   Õppekulude arvestamise alused

  Õppekulude arvestamise aluseks võetakse järgmised tehtud kulutused:
  1) põhistipendiumi kulud;
  2) toitlustamiskulud;
  3) majutuskulud;
  4) õppekava täitmiseks ja õppekavale vastaval ameti- või kutsealal teenistusse või tööle asumise nõuetele vastamiseks tehtud kulud.

§ 4.   Õppekulude teatis

  (1) Sisekaitseakadeemia koostab viie tööpäeva jooksul isiku eksmatrikuleerimisest arvates õppekulude teatise (edaspidi teatis), mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) isiku nimi ja isikukood;
  2) isiku avaldatud kontaktandmed;
  3) eriala nimetus;
  4) õppeaja alguse ja lõpu kuupäev;
  5) õppekava nominaalne õppeaeg;
  6) õppekulude hüvitamise kohustuse täitmiseks kehtestatud töötamisaeg riigiasutuses;
  7) teatise koostamise õiguslik alus;
  8) käesoleva määruse §-s 3 loetletud kulude nimetused, suurused ja õppekulude kogusumma ning põhjendused ja arvestused õppekulude kujunemise kohta;
  9) selgitus õppekulude hüvitamise kohustuse kohta rakenduskõrgkooli seaduse § 273 alusel;
  10) arvelduskonto andmed õppekulude hüvitamiseks;
  11) teatise koostaja nimi, kontaktandmed ja allkiri;
  12) teatise koostamise kuupäev;
  13) vaidlustamisviide.

  (2) Teatis väljastatakse isikule ja tema teenistusjärgsele asutusele elektrooniliselt. Kui isikul elektronposti aadress puudub, saadetakse teatis isikule tähitud kirjaga isiku avaldatud elukoha aadressil ja seda käsitatakse teatise kättetoimetamisena.

§ 5.   Õppekulude sissenõudmine

  (1) Sisekaitseakadeemia nõuab õppekulud sisse isikutelt, kes on:
  1) eksmatrikuleeritud enne õppe lõpetamist ning kes kolme kuu jooksul pärast eksmatrikuleerimist ei ole asunud rakenduskõrgkooli seaduse § 273 lõigetes 2 ja 3 sätestatud ameti- või töökohale või
  2) Sisekaitseakadeemia lõpetanud ja eksmatrikuleeritud, kuid kes ei ole pärast seda kolme kuu jooksul rakenduskõrgkooli seaduse § 273 lõigetes 2 ja 3 sätestatud ameti- või töökohale asunud.

  (2) Sisekaitseakadeemia lõpetanud ja eksmatrikuleeritud ning rakenduskõrgkooli seaduse § 273 lõigetes 2 ja 3 sätestatud ameti- või töökohale asunud, kuid enne rakenduskõrgkooli seaduse § 273 lõikes 4 sätestatud tingimuse täitmist teenistusest vabastatud isikult või töölepingu üles öelnud isikult või isikult, kelle tööleping on üles öeldud, nõuavad õppekulud sisse järgmised asutused:
  1) politseivaldkonna õppekava lõpetanud isiku õppekulud Politsei- ja Piirivalveamet või Kaitsepolitseiamet;
  2) päästevaldkonna õppekava lõpetanud isiku õppekulud päästeasutus;
  3) maksunduse ja tolli valdkonna õppekava lõpetanud isiku õppekulud Maksu- ja Tolliamet.

§ 6.   Teavitamiskohustus

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet, päästeasutus ning Maksu- ja Tolliamet teavitavad kirjalikult Sisekaitseakadeemiat nendest isikutest, kes on asunud kolme kuu jooksul pärast Sisekaitseakadeemia lõpetamist teenistusse või tööle.

  (2) Sisekaitseakadeemia lõpetanud isik teavitab rakenduskõrgkooli seaduse 273 lõikes 4 sätestatud tingimuse täitmiseni kirjalikult käesoleva määruse §-s 5 sätestatud asutust oma teenistusse või tööle asumisest teises asutuses kümne tööpäeva jooksul teenistusse või tööle asumisest arvates.

  (3) Teatises peab olema märgitud uue tööandja nimi, registrikood ja kontaktandmed ning teenistusse või tööle asumise kuupäev.

  (4) Isik peab teenistusse või tööle asumisest teises asutuses teavitama iga kord kuni hüvitamistähtaja möödumiseni või summa hüvitamiseni käesoleva määruse §-s 7 sätestatud ulatuses.

  (5) Kaitsepolitseiamet teavitab Sisekaitseakadeemiat nendest isikutest, kes on asunud kolme kuu jooksul pärast Sisekaitseakadeemia lõpetamist teenistusse, ning käesoleva määruse § 5 lõikes 2 sätestatud asutust isiku teenistusse asumisest Kaitsepolitseiametis.

§ 7.   Sissenõutavate õppekulude vähendamine

  Sissenõutavate õppekulude summat vähendatakse proportsionaalselt rakenduskõrgkooli seaduse § 273 lõigetes 2 ja 3 sätestatud ameti- või töökohal töötatud ajaga, arvestades rakenduskõrgkooli seaduse § 273 lõike 4 punktides 1 ja 2 sätestatud tingimusi.

§ 8.   Õppekulude hüvitamine

  (1) Õppekulusid hüvitama kohustatud isik hüvitab õppekulud käesoleva määruse §-s 5 nimetatud asutusele kuue kuu jooksul vastavasisulise teatise saamisest arvates.

  (2) Õppekulusid hüvitama kohustatud isikul on võimalik esitada käesoleva määruse §-s 5 nimetatud asutusele kirjalik põhjendatud taotlus õppekulude hüvitamise ajatamiseks. Asutuse juhi või tema volitatud isiku otsus ajatamise taotluse rahuldamata jätmise kohta peab vastama haldusmenetluse seaduses haldusaktile sätestatud nõuetele. Ajatamise taotluse rahuldamise korral sõlmivad asutuse juht või tema volitatud isik ja taotluse esitaja vastavasisulise lepingu koos maksegraafikuga. Maksegraafikujärgne õppekulude hüvitamise lõpptähtaeg ei tohi olla pikem kui kolm aastat.

  (3) Kui õppekulusid hüvitama kohustatud isik ei tasu õppekulusid teatises märgitud tähtajaks ega esita õppekulude hüvitamise ajatamise taotlust, teeb käesoleva määruse §-s 5 nimetatud asutus õppekulude sissenõudmiseks kirjaliku avalduse kohtutäiturile, lisades sellele täitedokumendina käesoleva määruse § 4 lõikes 1 sätestatud teatise.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Õppekulusid hüvitama kohustatud isiku suhtes rakendatakse Sisekaitseakadeemia lõpetamise ajal kehtivas määruses sätestatud õppekulude hüvitamise ja arvestamise nõudeid.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 25. juuli 2007. a määrus nr 61 „Sisekaitseakadeemia õppekulude arvestamise ja hüvitamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json