Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruse nr 103 „Põllumajandusloomade register” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2016
Avaldamismärge:RT I, 27.08.2016, 1

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruse nr 103 „Põllumajandusloomade register” muutmine

Vastu võetud 25.08.2016 nr 91

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määrust nr 103 „Põllumajandusloomade register” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „alusel” sõnadega „loomade vedamiseks ja loomade pikaajaliseks vedamiseks tegevusloa saanud ettevõtja ning”;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „loomakaitseseaduse” tekstiosaga „§ 201 lõikes 1 ja”;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „loomakaitseseaduse” tekstiosaga „§ 202 lõigetes 2 ja 3,”;

4) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, 05.01.2005, lk 1–44), artikli 6 lõikes 5 nimetatud loomi vedava maanteeveovahendi juht ja saatja.”;

5) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Registrisse kantakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõikes 4 sätestatud andmed järgmiste sertifikaatide kohta:
1) nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 artikli 18 lõikes 1 nimetatud maanteeveovahendi vastavussertifikaat;
2) nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 artikli 19 lõikes 1 nimetatud loomaveolaeva vastavussertifikaat.”;

6) paragrahvi 13 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „saadakse” tekstiosaga „§ 6 lõikes 21 ja”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. septembril 2016. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json