Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2016
Avaldamismärge:RT I, 27.08.2016, 5

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” muutmine

Vastu võetud 26.08.2016 nr 52

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõigete 5 ja 8, § 48 lõike 2, § 50 lõike 10, § 51 lõike 2, § 52 lõike 3 ja § 55 lõike 3 alusel.

§ 1.  Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kõneprotsessori, sama aktiivsusgrupi üla- ja alajäsemeproteesi, silma- ja rinnaproteesi, valge kepi, punktkirjavarustuse ja punktkirja kirjutusmasina eest võtab Sotsiaalkindlustusamet pärast käesoleva määruse lisas ettenähtud esimese kasutusaja lõppu tasu maksmise kohustuse üle ilma abivahendi vajaduse tuvastamiseta ja isiku taotluseta.”;

2) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Enne 2017. aasta 1. jaanuari” tekstiosaga „Enne 2018. aasta 1. jaanuari”;

3) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) 2016. aasta 1. jaanuari seisuga laenutuses olevatele abivahenditele kohaldatakse üürimise nõudeid järgmiste erisustega:
1) pärast 2013. aasta 1. jaanuari laenutusse registreeritud abivahendi kasutusaeg lõpeb pärast 2016. aasta 1. jaanuari käesoleva määruse lisas abivahendile kehtestatud kasutusajaga, kuid mitte varem kui kasutuslepingu lõppemisega;
2) ajavahemikul 2010. aasta 1. jaanuarist kuni 2012. aasta 31. detsembrini laenutusse registreeritud abivahendi kasutusaeg lõpeb pärast 2016. aasta 1. jaanuari käesoleva määruse lisas abivahendile kehtestatud kasutusajast 3/4 möödumisel, kuid mitte varem kui kasutuslepingu lõppemisega;
3) ajavahemikul 2007. aasta 1. jaanuarist kuni 2009. aasta 31. detsembrini laenutusse registreeritud abivahendi kasutusaeg lõpeb pärast 2016. aasta 1. jaanuari käesoleva määruse lisas abivahendile kehtestatud kasutusajast poole möödumisel, kuid mitte varem kui kasutuslepingu lõppemisega;
4) 2006. aasta jooksul laenutusse registreeritud abivahendi kasutusaeg lõpeb 2018. aasta 1. jaanuaril, kuid mitte varem kui kasutuslepingu lõppemisega;
5) enne 2006. aasta 1. jaanuari laenutusse registreeritud abivahendi kasutusaeg lõpeb 2017. aasta 1. jaanuaril, kuid mitte varem kui kasutuslepingu lõppemisega.”;

4) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2016. aastal.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Abivahendite loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json