Teksti suurus:

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 27.08.2019, 7

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus

Vastu võetud 16.03.2016 nr 17
RT I, 18.03.2016, 12
jõustumine 21.03.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2018RT I, 04.01.2019, 207.01.2019, rakendatakse osaliselt tagasiulatuvalt alates 31.07.2018
22.08.2019RT I, 27.08.2019, 130.08.2019

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.
[RT I, 04.01.2019, 2 - jõust. 07.01.2019]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 3 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad” tegevuse liigi „Liidu ning siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavade raames toodetud toodete teavitamis- ja müügiedendustegevused” raames antava toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

§ 2.   Riigiabi

  Toetus on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1‒75), artikli 49 tähenduses, kui toetatakse mittepõllumajandustoodete tutvustamisele suunatud teavitus- ja müügiedendustegevusi.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda juriidiline isik või seltsing (edaspidi koos taotleja), kes on:
  1) toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 91 lõike 1 punkti 1 tähenduses;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 14.12.2012, lk 1–29) alusel registreeritud toodet tootev ettevõtja või selliseid ettevõtjaid ühendav tootjate rühm;
  3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89 (ELT L 39, 13.12.2008, lk 16–54) alusel registreeritud toodet tootev ettevõtja või selliseid ettevõtjaid ühendav tootjate rühm;
  4) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.07.2007, lk 1–23) alusel mahepõllumajanduslikult toodetud toodete põllumajandustootjaid või -töötlejaid ühendav tootjate rühm.

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
  2) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  3) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasunud ettenähtud summas;
  4) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;
  5) kui taotlejaks on seltsing, peavad kõik seltsinglased vastama punktides 1–4 sätestatud nõuetele;
  6) taotleja on täitnud komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 1 lõike 5 punktis a nimetatud korralduse ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta;
  7) taotleja ei ole raskustes komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 14 tähenduses.

§ 4.   Nõuded toetatavale tegevusele

  (1) Toetust võib taotleda Euroopa Liidu siseturul toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise tegevuse elluviimiseks.

  (2) Toetust võib taotleda lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) tegevuse eesmärk on mõjutada tarbijat ostma toodet, mis on toodetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 16 lõike 1 punkti a alapunktides i–iii ja artikli 16 lõike 1 punktis b nimetatud kvaliteedikavade raames;
  2) tegevuse eesmärk on teavitada tarbijat punktis 1 nimetatud kvaliteedikavade raames toodetud toote erilisest omadusest või selle tootmisviisiga seotud eelistest;
  3) tegevus hõlmab punktis 1 nimetatud kvaliteedikavade raames toodetud toote kohta teadusliku ja tehnilise teabe levitamist.

  (3) Toetatav tegevus ei tohi olla suunatud kaubamärkide tutvustamisele ega ergutada tarbijat ostma toodet selle päritolu tõttu. Toote päritolu võib välja tuua tingimusel, et seda ei ole põhisõnumist enam rõhutatud. Messi korraldamise või sellel osalemise korral võib messikataloog sisaldada ettevõtjate nimesid, logosid ja kaubamärke ning muid andmeid nende ettevõtjate kohta.

  (4) Kui toetatav tegevus on suunatud nõukogu määruses (EÜ) nr 834/2007 kehtestatud kvaliteedikava alusel toodetud toote tutvustamisele, peab teabematerjalil olema komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.09.2008, lk 1–84), artiklis 57 sätestatud logo.
[RT I, 04.01.2019, 2 - jõust. 07.01.2019]

  (5) Kui toetatav tegevus on suunatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 artiklis 5 nimetatud päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste või artiklis 18 nimetatud garanteeritud traditsiooniliste toodete tutvustamisele, peab teabematerjalil olema komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 664/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/2012 seoses kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodete liidu sümbolite kehtestamisega ning seoses teatavate päritolueeskirjade, teatavate menetluseeskirjade ning teatavate täiendavate üleminekueeskirjadega (ELT L 179, 19.06.2014, lk 17–22), artikli 2 alusel kehtestatud liidu sümbol.

  (6) Taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist alustada varem ja kulude tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

  (7) Toetatav tegevus peab olema põhjendatud, mõistlik, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ning toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

§ 5.   Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) kapitali- või kasutusrendi lepingu sõlmimisega, intressiga ja kindlustusega seotud kulud;
  2) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
  3) käibemaks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;
[RT I, 04.01.2019, 2 - jõust. 07.01.2019]
  4) remondi- ja koolituskulud ning muud üldkulud;
  5) sularahas tehtud kulutused, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  6) õigus- ja raamatupidamisteenuse kulud ning tasu teostatavusuuringu eest;
  7) notaritasu;
  8) trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
  9) kulud, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1144/2014 siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3/2008 (ELT L 317, 04.11.2014, lk 56–70), alusel tegevuse elluviimisega;
  10) isikliku sõiduauto kasutamisega seotud kulud;
  11) telefonikulu üle 50 euro kuus tegevuse elluviimise perioodil;
  12) muud kulud, mis ei ole otseselt seotud tegevuse elluviimisega.

§ 6.   Nõuded hinnapakkumuse kohta

  (1) Kui toetatava tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 3000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi hinnapakkumus).

  (2) Kui toetatava tegevuse käibemaksuta maksumus ei ületa 3000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse, välja arvatud juhul, kui hinnapakkumust ei ole tegevuse iseloomust tulenevalt võimalik saada.

  (3) Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, hinnapakkuja nime, hinnapakkuja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva, tehniliste tingimuste loetelu, hinnapakkumuse kehtivusaega ning toetatava teenuse või tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

  (4) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase teenuse või tegevuse eest tasutava hinnaga.

  (5) Väljavalitud hinnapakkumus peab olema objektiivselt põhjendatud ja juhul, kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust, peab selle kohta esitama põhjenduse.

  (6) Hinnapakkumusel peab iga ostetud teenuse või tegevuse maksumus olema eraldi välja toodud.

  (7) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

  (8) Hinnapakkuja ja hinnapakkuja osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust teise hinnapakkuja äriühingus ega kuuluda teise hinnapakkuja juhatusse või nõukokku.

§ 7.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse kuni 70 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

  (2) Toetatava tegevuse elluviimisega seotud personalikulud ning nendelt arvestatud maksud võivad moodustada kokku kuni kümme protsenti taotletava toetuse summast.

  (3) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 190 000 eurot.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 8.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja selleks ettenähtud tähtajal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) kirjalikult paberil või elektrooniliselt avalduse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).

  (2) Lisaks esitab taotleja PRIA-le avalduse Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ja toetatava tegevuse plaani. Juhul kui taotleja tegutseb seltsingu vormis, esitab ta ka seltsingulepingu ärakirja.

  (3) PRIA koostab toetuse saamiseks esitatava avalduse ja toetatava tegevuse plaani vormid ning avaldab need PRIA veebilehel.

  (4) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded ja PRIA veebilehel.

  (5) Taotleja võib taotluse esitamise tähtajal esitada ühe taotluse.

§ 9.   Nõuded taotluse osaks olevale avaldusele ja toetatava tegevuse plaanile

  (1) Avalduses esitatakse taotleja ja toetatava tegevuse kohta järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, registrikood, käibemaksukohustuslaseks registreerimise number, taotleja ja tema esindaja kontaktandmed;
[RT I, 04.01.2019, 2 - jõust. 07.01.2019]
  2) toidukvaliteedikava nimetus ja tunnustamise number;
  3) toetatava tegevuse liik;
  4) toetatava tegevuse elluviimise aeg;
  5) taotleja kinnitus, et ta vastab komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punktile 2;
  6) mahepõllumajanduslikult toodetud toodete põllumajandustootjaid või -töötlejaid ühendava tootjate rühma puhul toetatavas tegevuses osalejate nimekiri;
[RT I, 04.01.2019, 2 - jõust. 07.01.2019]
  7) muud andmed, mis on vajalikud taotleja nõuetele vastavuse kontrollimiseks või seireks ja hindamiseks.

  (2) Toetatava tegevuse plaanis esitatakse järgmised andmed:
  1) tegevuse eesmärk ja kirjeldus;
  2) tegevuse liik;
  3) tegevusega hõlmatavad tooted;
  4) tegevuse elluviimise aeg ja koht;
  5) tegevuse sihtrühm ja sihtrühma eeldatav suurus;
  6) tegevuse elluviimiseks kasutatavad meediakanalid;
  7) tegevuse eelarve kululiikide kaupa;
  8) tegevuse oodatav tulemus.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 10.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 11.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

§ 12.   Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse koostamine

  (1) PRIA hindab taotlusi määruse lisas sätestatud hindamiskriteeriumite alusel ning koostab taotluste paremusjärjestuse enne Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 77 lõike 4 alusel taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist.

  (2) Taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse koostamise kohta ettepaneku tegemiseks moodustab PRIA hindamiskomisjoni.

  (3) Hindamistulemuste põhjal koostab PRIA taotluste paremusjärjestuse, milles loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (4) Võrdsete hindepunktide summadega taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

§ 13.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks moodustab vähemalt 30 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse rahastamise eelarvet ja kui kõik taotlused on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

  (3) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (4) Taotlus on nõuetele vastav, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (5) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetuse summat mitteabikõlblike kulude võrra Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 6 alusel.

  (6) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (7) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

5. peatükk Toetuse saaja kohustused ning toetuse maksmise tingimused ja kord 

§ 14.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid PRIA-le kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) saadud toetusraha sihipäraselt kasutama;
  2) esitama PRIA-le tegevuse elluviimise perioodil alates taotluse rahuldamise otsusest iga kvartali alguses nimekirja üritustest, mida toetuse raames korraldatakse või millel osaletakse, koos nende toimumise koha ja ajaga. Nimekiri tuleb esitada vähemalt 10 tööpäeva enne iga kvartali algust;
  3) tagama toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasuse ja kulude abikõlblikkuse;
  4) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
  5) esitama järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  6) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  7) esitama toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
  8) teavitama viivitamata PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust.
[RT I, 04.01.2019, 2 - jõust. 07.01.2019]

  (3) Toetuse saajal ei tohi olla riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

  (4) Toetuse saaja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

§ 15.   Tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorralduse ärakiri või arvelduskonto väljavõte või väljatrükk;
  3) selle isiku väljastatud osutatud teenuse, tehtud töö või kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
  4) personalikulude puhul töötajaga sõlmitud töölepingu, isikuga teenuse osutamiseks sõlmitud töövõtulepingu või käsunduslepingu ärakiri;
  5) töötasu maksmist ja töötasuga kaasnevate maksude tasumist tõendav maksekorraldus, arvelduskonto väljavõte või väljatrükk või Maksu- ja Tolliameti ettemaksukonto väljavõte;
  6) väljavõte palgalehest, millelt on näha töötaja ja tema tööandja nimi, töötajale arvestatud töötasu ning sellest kinnipeetud maksud ja muud kinnipidamised ning makstav töötasu netosumma;
  7) tööajatabel, juhul kui töötaja täidab lisaks toetatava tegevuse raames tehtavale tööle ka muid ülesandeid;
  8) paragrahvi 6 lõikes 1 nimetatud juhul vähemalt kolme hinnapakkuja hinnapakkumuse ärakiri või § 6 lõikes 2 nimetatud juhul vähemalt ühe hinnapakkuja hinnapakkumuse ärakiri;
  9) hinnapakkumuste hinnavõrdlustabel, kui toetatava teenuse või tegevuse maksumus ületab § 6 lõikes 1 nimetatud summat ja kui teenuse või tegevuse hinnapakkujaid on rohkem kui üks.

  (2) Lõike 1 punktis 9 nimetatud hinnavõrdlustabelis on toodud:
  1) andmed esitatud hinnapakkumuste kohta;
  2) andmed väljavalitud hinnapakkumuse kohta;
  3) väljavalitud hinnapakkumuse objektiivne põhjendus.

  (3) Lõike 1 punktis 7 nimetatud tööajatabelis on näha lõike 1 punktis 6 nimetatud töötaja nimi, tema ametikoht, ajavahemik, mille kohta tööajatabel on koostatud, ning sel ajavahemikul töötatud tunnid ja tehtud tööde kirjeldus. Tööajatabeli on allkirjastanud töötaja ja tema vahetu juht või taotleja esindaja.

  (4) Lõikes 1 nimetatud maksetaotluses on toodud:
  1) toetuse saaja nimi, registrikood ja selle taotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
[RT I, 04.01.2019, 2 - jõust. 07.01.2019]
  2) teave elluviidud tegevuste maksumuse ja selle osalise või täieliku tasumise kohta;
  3) teave tegevuste elluviimist tõendavate dokumentide kohta;
  4) andmed tegevuse kogumaksumuse muutumise kohta.

  (5) PRIA koostab tööajatabeli, hinnavõrdlustabeli ja maksetaotluse vormid ning avaldab need oma veebilehel.

  (6) Lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

§ 16.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

  (2) PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 15 lõikes 1 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

  (4) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.

§ 161.   Toetuse väljamaksmine enne kulutuste tegemist

  (1) Toetuse võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 82 lõike 1 punkti 2 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest maksta välja pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on selle vastu võtnud ja selle eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne.

  (2) Lõike 1 kohaselt toetuse väljamaksmist sooviv toetuse saaja esitab pärast toetatava tegevuse täielikku või osadena elluviimist PRIA-le maksetaotluse koos § 15 lõikes 1 nimetatud dokumentidega.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (4) Paragrahvi 15 lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest peab olema tasutud ning rahalise kohustuse tasumise teatis koos § 15 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendiga peab olema esitatud PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha laekumisest.

  (5) PRIA koostab lõikes 4 nimetatud rahalise kohustuse tasumise teatise ja avaldab selle PRIA veebilehel. Rahalise kohustuse tasumise teatisel on esitatud:
  1) andmed toetuse saaja kohta;
  2) teatise esitamise kuupäev, kuu ja aasta;
  3) kinnitus selle kohta, et PRIA poolt toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha on kuludokumentide alusel üle kantud sellele isikule, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa.
[RT I, 04.01.2019, 2 - jõust. 07.01.2019]

§ 17.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk Rakendussätted 
[RT I, 27.08.2019, 1 - jõust. 30.08.2019]

§ 18.   Rakendussätted
[RT I, 27.08.2019, 1 - jõust. 30.08.2019]

  (1) Toetuse saaja, kelle taotlus on rahuldatud enne 2016. aasta 31. juulit, võib viia tegevuse ellu ja esitada tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid PRIA-le hiljemalt 2019. aasta 31. jaanuariks.
[RT I, 04.01.2019, 2 - jõust. 07.01.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 31.07.2018]

  (2) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2017. aastal, võib viia tegevuse ellu ja esitada tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid PRIA-le hiljemalt 2020. aasta 31. detsembriks.
[RT I, 27.08.2019, 1 - jõust. 30.08.2019, kohaldatakse alates 2019. aasta 9. juunist]

  (3) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2018. aastal, võib viia tegevuse ellu ja esitada tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid PRIA-le hiljemalt 2021. aasta 31. detsembriks.
[RT I, 27.08.2019, 1 - jõust. 30.08.2019]

  (4) Lõiget 2 kohaldatakse alates 2019. aasta 9. juunist.
[RT I, 27.08.2019, 1 - jõust. 30.08.2019]

Lisa Taotluse hindamise kriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json