Teksti suurus:

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.08.2021, 5

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 06.07.2016 nr 12
RT I, 08.07.2016, 49
jõustumine 01.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2019RT I, 28.12.2019, 301.01.2020
25.08.2021RT I, 27.08.2021, 301.09.2021, osaliselt 01.01.2022

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse staatus

  (1) Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (edaspidi keskus) on Kaitseministeeriumi hallatav riigiasutus.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab keskus riiki.

§ 2.   Keskuse eelarve ja pitsat

  (1) Keskusel on oma eelarve, mille kinnitab, mida muudab ja mille täitmist kontrollib kaitseminister.

  (2) Keskusel on väikese riigivapi kujutisega ja oma nimega pitsat.

§ 3.   Keskuse asukoht

  (1) Keskus asub Tallinnas. Keskuse struktuuriüksused ja nende allüksused võivad asuda ka mujal Eestis.

  (2) Keskuse struktuuriüksuste ja nende allüksuste asukohad sätestatakse struktuuriüksuste põhimäärustes.

§ 4.   Järelevalve keskuse tegevuse üle

  (1) Keskuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Kaitseministeerium (edaspidi ministeerium).

  (2) Keskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb järelevalvet kaitseminister.

2. peatükk Keskuse tegevusvaldkond ja põhiülesanded 

§ 5.   Keskuse tegevusvaldkond

  Keskuse tegevusvaldkond on ministeeriumile ja selle valitsemisala riigiasutustele (edaspidi valitsemisala) riigihangete korraldamise, taristu arendamise ja korrashoiu teenuste osutamine ning Kaitseväele toitlustamise korraldamise teenuse osutamine ning toitlustamise tagamine Kaitseväe toitlustuskompleksides.
[RT I, 27.08.2021, 3 - jõust. 01.01.2022]

§ 6.   Keskuse põhiülesanded

  Oma tegevusvaldkonnas täidab keskus järgmisi põhiülesandeid:
  1) osutab valitsemisalale hankekorraldusteenust;
  2) osutab valitsemisalale taristu arendamise teenust. Arendamine hõlmab muu hulgas planeerimist, ehitamist ning keskkonnakaitse ja kinnisvara käsutamisega seotud tegevuste korraldamist;
  3) osutab valitsemisalale taristu korrashoiu teenust;
  4) töötab välja valitsemisala hankekorralduse ning taristu arendamise ja korrashoiu põhisuunad ja meetodid ning korraldab nende järgimist ja rakendamist;
  5) koondab hankekorralduse ning taristu arendamise ja korrashoiu parimaid meetodeid ja kogemusi;
  6) korraldab hankekorralduse ning taristu arendamise ja korrashoiu koolitusi valitsemisala töötajatele ja ametnikele;
  61) korraldab Kaitseväe toitlustamise teenust ja tagab toitlustamise teenuse osutamise Kaitseväe toitlustuskompleksides;
[RT I, 27.08.2021, 3 - jõust. 01.01.2022]
  7) planeerib keskuse tegevust kõrgendatud kaitsevalmiduse, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni ja sõjaseisukorra ajal ning vajaduse korral osaleb valitsemisala valmisoleku kontrollimiseks korraldatavatel õppustel;
  8) osaleb riigikaitse valdkonna strateegiliste arengudokumentide ja valitsemisala eelarve eelnõude koostamises ning annab ministeeriumile aru oma ülesannete täitmisest;
  9) osaleb oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamises ja teeb ministeeriumile ettepanekuid õigusaktide muutmiseks;
  10) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja ministeeriumi antud ülesandeid.

3. peatükk Keskuse juhtimine, koosseis ja struktuur 

§ 7.   Keskuse juhtimine

  (1) Keskust juhib direktor, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu ning vajaduse korral muudab sõlmitud töölepingut kaitseminister kantsleri ettepanekul.

  (2) Direktori äraolekul täidab tema ülesandeid direktori määratud töötaja.

§ 8.   Direktori ülesanded

  Keskuse direktor:
  1) planeerib ja juhib keskuse tegevust ning vastutab keskusele põhimäärusega antud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest ning annab aru kaitseministrile ja ministeeriumi kantslerile;
  3) annab keskuse töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning asjaajamise korraldamiseks käskkirju ja suulisi või kirjalikke korraldusi;
  4) kinnitab keskuse tööplaanid ja -aruanded, struktuuriüksuste põhimäärused, töötajate tööjuhendid ja teised asutuse sisemist töökorraldust reguleerivad dokumendid;
  5) moodustab keskuse juurde alalisi või ajutisi nõuandvaid komisjone, nõukogusid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra, koosseisu ja liikmete tasustamise;
  6) korraldab keskuse tegevusega seotud õigusaktide eelnõude kavandite koostamist ja edastab asjakohased ettepanekud ministeeriumile;
  7) teeb kaitseministrile ettepanekuid keskuse põhimääruse, struktuuriüksuste ja muu töökorralduse kohta;
  8) esindab keskust suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega, samuti teiste asutuste ja institutsioonidega ning kohtus;
  9) sõlmib keskuse nimel lepinguid ja annab volitusi keskuse esindamiseks, sealhulgas esindamiseks kohtus;
  10) koostab keskuse eelarve eelnõu ja esitab selle kaitseministrile;
  11) käsutab keskuse valduses olevat riigivara, vastutab selle säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest ning teeb ministeeriumile ettepanekuid riigivara käsutamiseks;
  12) käsutab eelarvevahendeid keskuse ülesannete täitmiseks ja vastutab kulutuste otstarbekuse ning eelarve täpse ja sihipärase kasutamise eest;
  13) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid keskuse töötajatega ja saadab töötajaid töölähetusse;
  14) teeb järelevalvet keskuse töötajate toimingute üle ning määrab hoiatusi;
  15) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja kaitseministri või tema volitatud isiku antud ülesandeid.

§ 9.   Osakonnajuhataja ülesanded

  (1) Osakonnajuhataja:
  1) juhib osakonna tööd ja tagab osakonna ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise;
  2) täidab talle antud juhiseid ja korraldusi või teatab nende täitmise takistustest;
  3) annab talle alluvale töötajale ülesandeid, juhiseid ja korraldusi;
  4) valvab talle alluva töötaja töökohustuste täitmise üle;
  5) teeb direktorile ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse muutmiseks ning osakonna töötajatele palkade ja hoiatuste määramiseks;
  6) kooskõlastab või allkirjastab juhitava osakonna dokumente kooskõlas keskuse sisemist töökorraldust reguleerivate dokumentidega ja talle antud volitustega;
  7) esindab osakonda selle ülesannete täitmisel ning esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi keskuse direktorile ja teistele struktuuriüksustele;
  8) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
  9) esitab osakonna töötaja koolitusvajaduse koolitusplaani lisamiseks;
  10) võib teha keskuse direktorile ettepanekuid komisjonide ja töörühmade moodustamiseks, et lahendada osakonna ülesannetega seotud küsimusi;
  11) täidab muid osakonna põhimäärusest tulenevaid ja keskuse direktori antud ülesandeid.

  (2) Osakonnajuhataja vastutab osakonnale antud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

  (3) Osakonnajuhataja õigused ja täpsustatud ülesanded määratakse kindlaks osakonna põhimääruses ja osakonnajuhataja tööjuhendis.

§ 10.   Keskuse koosseis

  (1) Keskuse töötajate koosseisu kinnitab kaitseminister või tema volitusel keskuse direktor.

  (2) Keskuse koosseisu võivad kuuluda struktuuriüksuste välised töökohad, mis alluvad direktorile ning mille tööülesanded määratakse tööjuhendis.

§ 11.   Keskuse struktuuriüksused

  (1) Keskuse struktuuri moodustavad osakonnad, mis võivad jaguneda allüksusteks.

  (2) Osakonna struktuur, täpsustatud ülesanded ja juhtimise korraldus määratakse osakonna põhimääruses.

  (3) Keskuse osakonnad on üldosakond, hangete osakond ja taristuosakond.

  (4) Üldosakond:
  1) korraldab keskuse dokumendihaldust, asjaajamist ja arhiivindust;
  2) korraldab keskuse infotehnoloogilist teenindamist;
  3) korraldab keskuse õiguslikku teenindamist;
  4) korraldab keskuse finantsjuhtimist, sealhulgas eelarvestamist ja finantsaruandlust;
  5) kontrollib raamatupidamise algdokumentide vastavust õigusaktidele ja korraldab nende edastamist raamatupidamisarvestuse ja -aruandluse teenust osutavale asutusele;
[RT I, 28.12.2019, 3 - jõust. 01.01.2020]
  6) korraldab keskuse varahaldust;
  7) korraldab keskuse personalitööd;
  8) korraldab keskuse füüsilist julgeolekut ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitset;
  9) [Kehtetu - RT I, 27.08.2021, 3 - jõust. 01.09.2021]
  10) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja keskuse direktori antud ülesandeid.

  (5) Hangete osakond:
  1) korraldab valitsemisala hankeid ja vastutab nende korrektse korraldamise eest;
  2) töötab koostöös valitsemisala asutustega välja hangetega seotud ettepanekud riigikaitse valdkonna strateegiliste arengudokumentide ja valitsemisala iga-aastase hankekava koostamiseks;
  3) koostab keskuse iga-aastase hankeplaani kooskõlas valitsemisala planeerimistsükli ja planeerimisdokumentidega, sealhulgas valitsemisala iga-aastase hankekavaga;
  4) tagab hangete kontrollitavuse igas hankemenetluse etapis ja ka pärast hanget;
  5) tagab hankearuannete koostamise ja esitamise. Aruannetes käsitletakse muu hulgas valitsemisala hangete mahtu, planeeritud, käimasolevaid ja lõpetatud hankeid, sõlmitud lepinguid ja hangete prognoose;
  6) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja keskuse direktori antud ülesandeid.

  (6) Taristuosakond:
  1) korraldab valitsemisala taristu arendamist ja korrashoidu;
  2) korraldab keskuse kui valitsemisala riigivara valitsema volitatud asutuse ülesannete täitmist;
  21) korraldab ja tagab Kaitseväe toitlustamise teenust;
[RT I, 27.08.2021, 3 - jõust. 01.01.2022]
  3) töötab koostöös valitsemisala asutustega välja taristu arendamise ja korrashoiuga seotud ettepanekud riigikaitse valdkonna strateegiliste arengudokumentide ja valitsemisala iga-aastase taristukava koostamiseks;
  4) koostab keskuse iga-aastase taristuhankeplaani kooskõlas valitsemisala planeerimistsükli ja planeerimisdokumentidega, sealhulgas valitsemisala iga-aastase taristukavaga;
  5) planeerib taristu arendamise ja korrashoiu eelarve;
  6) koostab ja esitab direktorile taristu arendamise ja korrashoiu aruanded;
  61) korraldab keskuse tööohutuse ja töökeskkonnaga seotud küsimuste lahendamist;
[RT I, 27.08.2021, 3 - jõust. 01.09.2021]
  7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja keskuse direktori antud ülesandeid.

4. peatükk Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 12.   Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab kaitseminister.

5. peatükk Määruse jõustumine 

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json