Teksti suurus:

Kiirgustegevuses kasutatavate või tekkivate radioaktiivsete ainete väljaarvamise ja vabastamise tingimused ning väljaarvamise ja vabastamise taotlusele esitatavad nõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.08.2021, 6

Kiirgustegevuses kasutatavate või tekkivate radioaktiivsete ainete väljaarvamise ja vabastamise tingimused ning väljaarvamise ja vabastamise taotlusele esitatavad nõuded1

Vastu võetud 25.08.2021 nr 40

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 8 lõike 3, § 62 lõike 3 ja § 68 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesolevas määruses sätestatakse:
  1) kavandatavas kiirgustegevuses kasutatavate või tekkivate radioaktiivsete ainete väljaarvamistingimused ja -tasemed ning väljaarvamise taotlemise kord;
  2) kiirgustegevusloa alusel toimuva kiirgustegevuse tagajärjel tekkinud radioaktiivsete ainete, sealhulgas radioaktiivsete jäätmete ja heidete, radioaktiivselt saastunud esemete ja ehitiste vabastamistingimused ja -tasemed ning vabastamise taotlemise kord;
  3) vabastamistingimused ehitise, metallijäätmete ja radioaktiivselt saastunud metallist esemete ringlusse võtmiseks ja taaskasutamiseks;
  4) kiirgustegevuse maa-ala kiirgusseaduse nõuete kohaldamisest vabastamise tingimused ja kord.

  (2) Määrust ei kohaldata:
  1) radioaktiivsetele ainetele, mis on vabanenud keskkonda avariikiirituse olukorra tagajärjel;
  2) radioaktiivsetele ainetele, mis on vabanenud keskkonda pärast radioaktiivsete jäätmete lõppladustuskoha sulgemist;
  3) maa-alale, mis on radioaktiivselt saastunud avariikiirituse või minevikus toimunud tegevuste tagajärjel;
  4) radioaktiivsete jäämete lõppladustuspaiga sulgemisele.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) ehitis – hoone ja rajatis või nende osad;
  2) ehitise lammutamisel tekkiv betooni- ja kivipraht – betoonist, tellistest, plaatidest, keraamikatoodetest koosnevad jäätmed;
  3) ehitise lammutamisel tekkivad metallijäätmed – metallist ja nende sulamitest koosnevad jäätmed;
  4) kiirgustegevuse maa-ala – geograafiline ala, mis hõlmab kiirgustegevusega seotud ehitise alust maad ja ehitist ümbritsevat piiritletud maa-ala;
  5) osakeste kiirendi – seade või seadeldis, milles osakesi kiirendatakse, mille tulemusena kiiratakse ioniseerivat kiirgust energiaga rohkem kui 1 megaelektronvolti;
  6) radioaktiivne saastumine – radioaktiivsete ainete tahtmatu või soovimatu esinemine pinnal või tahkete ainete, vedelike või gaaside sees;
  7) radioaktiivne tasakaal – radioaktiivse lagunemisahela olek, mille korral kõikide sellesse lagunemisahelasse kuuluvate radionukliidide aktiivsused on võrdsed;
  8) ringlusse võtmine – toiming, mille käigus radioaktiivsed ained töödeldakse kasutuselevõtuks ümber uuteks toodeteks, materjalideks või aineteks;
  9) taaskasutamine – toiming, mille käigus kasutatakse radioaktiivset ainet korduvalt samal või muul otstarbel mis tahes eeltöötluseta.

2. peatükk Radioaktiivsete ainete väljaarvamise ja vabastamise üldised alused 

§ 3.  Radioaktiivsete ainete väljaarvamis- ja vabastamistasemete tuletamise alused

  (1) Radioaktiivsete ainete väljaarvamisel ja vabastamisel kiirgusseaduse nõuete kohaldamisest arvestatakse järgmiste tingimustega:
  1) tehislike radionukliidide kasutamisega seotud kiirgustegevusest elaniku saadav efektiivdoos ühe aasta jooksul on 10 mikrosiivertit või väiksem;
  2) looduslike radioaktiivsete ainete kasutamisega seotud kiirgustegevusest elaniku saadav efektiivdoos ühe aasta jooksul on 1 millisiivert või väiksem;
  3) efektiivdoosi hindamisel võetakse arvesse maksimaalsed potentsiaalsed efektiivdoosid oluliste kiiritusradade kaudu.

  (2) Radioaktiivse aine väljaarvamiseks või vabastamiseks rakendatakse käesoleva määruse lisades sätestatud radionukliidide väljaarvamis- või vabastamistasemeid.

  (3) Kiirgusseaduse § 96 lõikes 2 nimetatud suurenenud looduskiiritustega seotud toimingute väljaarvamiseks või vabastamiseks rakendatakse käesoleva määruse lisas 2 sätestatud väljaarvamis- ja vabastamistasemeid, võttes arvesse ainult kiirgustegevusest põhjustatud kiiritust.

  (4) Kiirgusseaduse § 96 lõikes 2 nimetatud suurenenud looduskiiritustega seotud toimingute vabastamiseks arvestatakse ainult kiirgustegevuse tulemusena lisandunud looduslike radionukliidide aktiivsust või aktiivsuskontsentratsiooni.

  (5) Vabastamistasemed sätestatakse looduslikke radionukliide sisaldavatele materjalidele, mis on tekkinud kiirgustegevuse käigus, kus looduslikke radionukliide töödeldakse nende radioaktiivsuse, lõhustuvuse või tootvate omaduste tõttu, tuginedes käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tingimusele.

  (6) Käesoleva määruse lisades 1 kuni 6 nimetamata radionukliidide väljaarvamis- ja vabastamistasemed määratakse, tuginedes käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele.

  (7) Kiirgustegevuse võib välja arvata või vabastada ka juhul, kui asjaomaste radionukliidide aktiivsused või aktiivsuskontsentratsioonid ületavad käesoleva määruse lisades 1 kuni 5 sätestatud väljaarvamis- või vabastamistasemeid, kuid on täidetud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimused ning kiirgusohutushinnangu alusel on väljaarvamine või vabastamine majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnamõjusid arvesse võttes parim lahendus.

§ 4.  Radionukliidide väljaarvamis- ja vabastamistasemed

  (1) Käesoleva määruse lisades 1 ja 2 nimetatud tehislike ja looduslike radionukliidide aktiivsuskontsentratsioonide väljaarvamis- ja vabastamistasemed kehtivad mis tahes liiki ja mis tahes koguses tahkele materjalile. Tahkel kujul radioaktiivse aine puhul on tehislike ja looduslike radionukliidide aktiivsuskontsentratsioonidele sätestatud väljaarvamis- ja vabastamistasemed võrdsed.

  (2) Käesoleva määruse lisas 3 nimetatud radionukliidide aktiivsuste väljaarvamis- ja vabastamistasemed kehtivad mis tahes koguses ja mis tahes kujul materjalile. Mis tahes kujul radioaktiivse aine puhul on radionukliidide aktiivsustele sätestatud väljaarvamis- ja vabastamistasemed võrdsed.

§ 5.  Radionukliidide segu väljaarvamine ja vabastamine

  (1) Radionukliidide segu korral, mis sisaldab vähemalt ühte tehislikku radionukliidi, rakendatakse nii väljaarvamiseks kui ka vabastamiseks järgmist summeerimisvalemit:

kus Ai on radionukliidi i aktiivsus (Bq) või aktiivsuskontsentratsioon (kBq/kg või Bq/cm²);
väljaarvamise korral on ALi radionukliidi i aktiivsuse (Bq) või aktiivsuskontsentratsiooni (kBq/kg või Bq/cm²) väljaarvamistase;
vabastamise korral on ALi radionukliidi i aktiivsuse (Bq) või aktiivsuskontsentratsiooni (kBq/kg või Bq/cm²) vabastamistase;
n on radionukliidide arv.

  (2) Summeerimisvalemit ei kasutata looduslike radionukliidide puhul. Kui looduslike radionukliidide rida on radioaktiivses tasakaalus, rakendatakse käesoleva määruse lisas 2 esitatud väljaarvamis- ja vabastamistasemeid eraldi iga ema-radionukliidi jaoks. Radioaktiivses tasakaalus mitteoleva lagunemisrea segmentide ema-radionukliididele võib kiirgusohutushinnangu alusel kehtestada kõrgemaid väljaarvamis- ja vabastamistasemeid, tuginedes käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud tingimustele.

3. peatükk Kiirgustegevuses tekkivate radioaktiivsete ainete vabastamine 

§ 6.  Kiirgustegevusega seotud ehitise vabastamistingimused

  (1) Radionukliidide vabastamistasemed kiirgustegevusega seotud ehitise taaskasutamiseks, lammutamiseks ning ehitise lammutamisel tekkiva betooni- ja kiviprahi ringlusse võtmiseks on esitatud käesoleva määruse lisas 4.

  (2) Kiirgustegevusega seotud ehitise taaskasutamiseks muul kui kiirgustegevuse otstarbel ei tohi radionukliidide aktiivsuskontsentratsioonid radioaktiivselt saastunud pinnal ületada käesoleva määruse lisa 4 teises veerus esitatud vabastamistasemeid.

  (3) Kiirgustegevusega seotud ehitise lammutamiseks ei tohi radionukliidide aktiivsuskontsentratsioonid radioaktiivselt saastunud pinnal ületada käesoleva määruse lisa 4 kolmandas veerus esitatud vabastamistasemeid.

  (4) Radioaktiivselt saastunud pinna keskmist aktiivsuskontsentratsiooni hinnatakse järgmiselt:
  1) radionukliidi keskmist aktiivsuskontsentratsiooni arvutatakse 1 m² suuruse pinna kohta, milleks summeeritakse radionukliidi aktiivsus nii pinna peal kui ka pinna sees;
  2) radionukliidide segu korral rakendatakse käesoleva määruse §-s 5 sätestatud nõudeid.

  (5) Kui ei ole teada, kas ehitis vabastatakse taaskasutamiseks või lammutamiseks või seda ei ole otstarbekas määrata, lähtutakse ehitise vabastamisel käesoleva määruse lisa 4 teises veerus esitatud vabastamistasemetest.

  (6) Kiirgustegevusega seotud ehitise lammutamisel tekkinud betooni- ja kiviprahi vabastamiseks ei tohi selles sisalduvate radionukliidide aktiivsuskontsentratsioon ületada käesoleva määruse lisa 4 neljandas veerus esitatud vabastamistasemeid.

  (7) Radionukliidi keskmist aktiivsuskontsentratsiooni radioaktiivselt saastunud betooni- ja kiviprahis hinnatakse järgmiselt:
  1) keskmistamiseks kasutatud betooni- ja kiviprahi mass ei tohi olla suurem kui 1000 kg;
  2) radionukliidide segu korral rakendatakse käesoleva määruse §-s 5 sätestatud nõudeid.

  (8) Kiirgusseaduse § 96 lõikes 2 nimetatud suurenenud looduskiiritustega seotud toimingutes kasutatavate ehitiste vabastamisel võetakse arvesse ainult kiirgustegevuse tulemusena lisandunud looduslike radionukliidide aktiivsuskontsentratsiooni ja rakendatakse käesoleva määruse lisas 4 sätestatud vabastamistasemeid.

  (9) Käesoleva määruse lisas 4 sätestatud vabastamistasemeid ei kohaldata ehitistele, kus kasutatakse osakeste kiirendeid.

§ 7.  Kiirgustegevuse tagajärjel tekkinud metallijäätmete ja radioaktiivselt saastunud metallist esemete vabastamistingimused

  (1) Radionukliidide vabastamistasemed kiirgustegevuse tagajärjel tekkinud metallijäätmete ringlusse võtmiseks ja kiirgustegevuse käigus radioaktiivselt saastunud metallist esemete taaskasutamiseks on esitatud käesoleva määruse lisas 5.

  (2) Ringlusse võib võtta kiirgustegevuse tagajärjel tekkinud metallijäätmed, milles sisalduvate radionukliidide aktiivsuskontsentratsioonid ei ületa käesoleva määruse lisa 5 teises ja kolmandas veerus esitatud vabastamistasemeid.

  (3) Radionukliidi keskmist aktiivsuskontsentratsiooni metallijäätmete ringlusse võtmiseks hinnatakse järgmiselt:
  1) keskmistamiseks kasutatav metallijäätmete mass ei tohi olla suurem kui 300 kg ja metallijäätmete pindala ei tohi olla suurem kui 3000 cm²;
  2) radionukliidide segu korral rakendatakse käesoleva määruse §-s 5 sätestatud nõudeid.

  (4) Kui radionukliidi aktiivsus on metallijäätmetes ühtlaselt jaotunud, siis metallijäätmete ringlusse võtmiseks võib keskmise aktiivsuskontsentratsiooni arvutamiseks metallijäätmete pinda suurendada kuni 1 m².

  (5) Taaskasutusse võib võtta kiirgustegevuse käigus radioaktiivselt saastunud metallist esemete või kiirgustegevusega seotud ehitise metallist osasid, milles sisalduvate radionukliidide aktiivsuskontsentratsioon ei ületa käesoleva määruse lisa 5 neljandas veerus esitatud vabastamistasemeid.

  (6) Radionukliidi keskmist aktiivsuskontsentratsiooni kiirgustegevuse käigus radioaktiivselt saastunud metallist esemete või kiirgustegevusega seotud ehitise metallist osade taaskasutusse võtmiseks hinnatakse järgmiselt:
  1) keskmistamiseks kasutatav pindala ei tohi olla suurem kui 300 cm²;
  2) arvesse võetakse radionukliidi aktiivsust eseme pinnal ja pinnakatte all;
  3) radionukliidide segu korral rakendatakse käesoleva määruse §-s 5 sätestatud nõudeid.

  (7) Kiirgusseaduse § 96 lõikes 2 nimetatud suurenenud looduskiiritustega seotud toimingute tagajärjel tekkinud metallijäätmete ja toimingute käigus radioaktiivselt saastunud metallist esemete vabastamisel võetakse arvesse ainult kiirgustegevuse tulemusena lisandunud looduslike radionukliidide aktiivsuskontsentratsiooni ja rakendatakse käesoleva määruse lisas 5 sätestatud vabastamistasemeid.

  (8) Käesoleva määruse lisa 5 teises ja kolmandas veerus esitatud metallijäätmete ringlusse võtmise vabastamistasemeid ei rakendata:
  1) esemetele, mis koosnevad osaliselt metallist, kuid sisaldavad ka teisi materjale;
  2) radioaktiivselt saastunud metallist esemetele, mis on üheks tükiks kokku sulatatud enne vabastamist.

  (9) Esemed, mis koosnevad osaliselt metallist, kuid sisaldavad ka teisi materjale, tuleb lammutada ning materjalid eraldada liigi alusel nende edasise käitlemise lihtsustamiseks, sealhulgas vabastamiseks.

§ 8.  Radioaktiivsete heidete vabastamise tingimused

  (1) Ühest kiirgustegevuskohast võib aasta jooksul otse keskkonda juhtida radioaktiivseid gaasilisi, aerosoolseid või vedelaid heiteid, milles sisalduva radionukliidi koguaktiivsus aastas ei ületa käesoleva määruse lisas 6 sätestatud vabastamistasemeid.

  (2) Radionukliidide segu korral rakendatakse käesoleva määruse §-s 5 sätestatud nõudeid.

  (3) Diagnostika või ravi otstarbel radioaktiivseid aineid manustanud patsientide eritisi võib kanalisatsiooni juhtida käesoleva määruse lisas 6 sätestatud radionukliidide vabastamistasemeid ületavas koguses, kui tegevusest saadav efektiivdoos elanikule ühe aasta jooksul ei ületa 10 mikrosiivertit.

§ 9.  Kiirgustegevusega seotud maa-ala vabastamine

  (1) Kiirgustegevusloa alusel kiirgustegevuse maa-ala vabastamiseks vajalikud tegevused peavad olema põhjendatud ja vabastatud maa-alast põhjustatav efektiivdoos elanikule ühe aasta jooksul peab olema väiksem kui 0,3 millisiiverit.

  (2) Kiirgustegevuse maa-ala vabastamiseks ei rakendata käesoleva määruse lisades sätestatud radionukliidide vabastamistasemeid.

  (3) Kiirgustegevuse maa-ala vabastamise hindamise aluseks on keskkonna radioaktiivsuse seire andmed. Kiirgustegevuse mõju hinnatakse, võrreldes seireandmeid, mis on saadud maa-ala kohta enne sel kavandatud kiirgustegevuse alustamist (edaspidi lähteolukord), andmetega, mis on saadud kiirgustegevuse käigus.

  (4) Kui lähteolukorra keskkonna radioaktiivsuse seire andmed puuduvad, tuleb võrdlemiseks kasutada andmeid, mis on saadud sarnaste füüsikaliste, keemiliste, radioloogiliste ja bioloogiliste omadustega maa-alalt, mis ei ole radioaktiivselt saastunud ja mille keskkonna radioaktiivsust on seiratud kiirgustegevuse toimumise ajal.

  (5) Kiirgusseaduse § 96 lõikes 2 nimetatud suurenenud looduskiiritustega seotud toimingutega maa-ala vabastamisel võetakse arvesse ainult kiirgustegevuse tulemusena lisandunud looduslike radionukliidide aktiivsuskontsentratsiooni.

4. peatükk Väljaarvamise taotluse ja vabastamise taotluse menetlus 

§ 10.  Väljaarvamise või vabastamise taotlemine

  (1) Väljaarvamiseks või vabastamiseks esitab taotleja Keskkonnaametile digitaalselt allkirjastatud väljaarvamise või vabastamise taotluse (edaspidi taotlus).

  (2) Vabastamise taotlus esitatakse keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu.

  (3) Väljaarvamise taotlus esitatakse juhul, kui:
  1) kiirgustegevuses kavandatakse kasutada käesoleva määruse lisades nimetamata radionukliidi;
  2) kiirgusseaduse § 96 lõikes 2 nimetatud suurenenud looduskiiritustega seotud toimingutes kavandatakse kasutada radionukliidi, mille aktiivsus või aktiivsuskontsentratsioon ületab käesoleva määruse lisades sätestatud väljaarvamistaset;
  3) kiirgusseaduse § 24 lõikes 4 nimetatud tarbekaup sisaldab radionukliidi, mille aktiivsus või aktiivsuskontsentratsioon ületab käesoleva määruse lisades sätestatud väljaarvamistaset.

  (4) Keskkonnaamet vaatab taotlusega esitatud andmed ja dokumendid läbi ning vajaduse korral kontrollib nende vastavust tegelikule olukorrale.

  (5) Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks taotluses või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

  (6) Kui taotleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud või täpsustavaid andmeid esitanud, tagastab Keskkonnaamet taotluse seda läbi vaatamata viie tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel määratud tähtaja lõppemisest arvates.

  (7) Keskkonnaamet teeb otsuse väljaarvamise või vabastamise andmise või andmisest keeldumise kohta 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

  (8) Keskkonnaamet teeb taotlejale:
  1) väljaarvamise otsuse teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest;
  2) vabastamise otsuse teatavaks keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu.

  (9) Nii väljaarvamise kui ka vabastamise otsus vormistatakse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna.

§ 11.  Nõuded väljaarvamise taotlusele

  Väljaarvamise taotlusega esitatakse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) taotleja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  2) kiirgustegevuse põhjendus ja iseloomustus;
  3) kiirguseksperdi, meditsiinifüüsika eksperdi või kiirgusohutuse valdkonnas pädeva muu isiku koostatud kiirgusohutushinnang, sealhulgas andmed radioaktiivse aine edasise käitlemise kohta;
  4) muud andmed, mis on vajalikud kiirgusohutuse hindamiseks.

§ 12.  Nõuded vabastamise taotlusele

  (1) Vabastamise taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  2) taotlejale antud kiirgustegevusloa andmed, sealhulgas kiirgustegevusloa number, kiirgustegevusloa kehtivus ja kiirgustegevuse nimetus;
  3) kavandatava vabastamise eesmärk ja põhjendus;
  4) vabastamistingimused ja -tase ning vastavushinnang;
  5) radioaktiivse aine korral andmed käesoleva paragrahvi lõike 2 järgi;
  6) radioaktiivselt saastunud tahkete materjalide või esemete korral andmed käesoleva paragrahvi lõike 3 järgi;
  7) kiirgustegevusega seotud ehitise korral andmed käesoleva paragrahvi lõike 4 järgi;
  8) radioaktiivsete heitmete korral andmed käesoleva paragrahvi lõike 5 järgi;
  9) kiirgustegevusega seotud maa-ala korral andmed käesoleva paragrahvi lõike 6 järgi.

  (2) Radioaktiivse aine vabastamise taotlemise korral lisatakse taotlusele järgmised andmed:
  1) radioaktiivset ainet iseloomustavad andmed, nagu radionukliid, radionukliidi aktiivsus või aktiivsuskontsentratsioon, vajaduse korral radioaktiivset ainet iseloomustavad muud andmed, mis on nõutavad kiirgustegevusloa taotlemisel;
  2) kiirguseksperdi, meditsiinifüüsika eksperdi või kiirgusohutuse valdkonnas pädeva muu isiku koostatud kiirgusohutushinnang, sealhulgas andmed radioaktiivse aine edasise käitlemise kohta, kui vabastamist taotletakse käesoleva määruse § 3 lõike 7 alusel.

  (3) Radioaktiivselt saastunud tahkete materjalide või esemete vabastamise taotluses esitatakse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) radioaktiivselt saastunud tahkeid materjale või esemeid iseloomustavad andmed, nagu kogus, suurus ja materjali tüüp või eseme kirjeldus;
  2) kiirgustegevuses kasutatud radionukliidide ja radioaktiivset saastumist iseloomustavad andmed, sealhulgas radionukliidide kasutamise ajaperiood kiirgustegevuses, kiirguse liigid;
  3) radioaktiivse saastumise hindamise mõõtemeetodi kirjeldus, sealhulgas kasutatavaid mõõtevahendeid iseloomustavad andmed, mõõtemääramatuse hindamise protseduur;
  4) radioaktiivsest saastumisest puhastamise meetodi kirjeldus;
  5) radioloogilise iseloomustamise andmed enne ja pärast radioaktiivse saastumise eemaldamist;
  6) kiirguseksperdi, meditsiinifüüsika eksperdi või kiirgusohutuse valdkonnas pädeva muu isiku koostatud kiirgusohutushinnang, sealhulgas andmed radioaktiivselt saastunud tahkete materjalide või esemete edasise käitlemise kohta, kui vabastamist taotletakse käesoleva määruse § 3 lõike 7 alusel.

  (4) Kiirgustegevusega seotud ehitise vabastamise taotluses esitatakse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) ehitist iseloomustavad andmed, mis peavad sisaldama kiirgustegevuse asukoha ja rajatise asendiplaani, mis on nõutav kiirgustegevusloa taotlemisel, sealhulgas ruumide suurus, seinte, põranda ja lae mõõdud ja pindala, seinte, põranda ja lae materjal; ehitise kasutamise otstarvete loetelu alates esmakordsest ioniseeriva kiirguse allika kasutuselevõtmisest ehitises;
  2) ehitise lammutamise korral tekkiva betooni- ja kiviprahi kogus ja kirjeldus;
  3) kiirgustegevuses kasutatud radionukliidide loetelu, radionukliide ja radioaktiivset saastumist iseloomustavad andmed, sealhulgas radionukliidide kasutamise ajaperiood alates esmakordsest ioniseeriva kiirguse allika kasutuselevõtmisest ehitises, kiirguse liigid;
  4) radioaktiivse saastumise hindamise mõõtemeetodi kirjeldus, sealhulgas kasutatavaid mõõtevahendeid iseloomustavad andmed, mõõtemääramatuse hindamise protseduur;
  5) radioaktiivsest saastumisest puhastamise meetodi kirjeldus;
  6) radioloogilise iseloomustamise andmed enne ja pärast radioaktiivse saastumise eemaldamist;
  7) kiirguseksperdi, meditsiinifüüsika eksperdi või kiirgusohutuse valdkonnas pädeva muu isiku koostatud kiirgusohutushinnang, sealhulgas andmed ehitise või selle lammutamisel tekkiva betooni- ja kiviprahi edasise käitlemise kohta, kui vabastamist taotletakse käesoleva määruse § 3 lõike 7 alusel.

  (5) Radioaktiivsete heidete vabastamise taotluses esitatakse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) radioaktiivsed heiteid iseloomustavad andmed, nagu füüsiline olek ja kogus;
  2) kiirgustegevuses kasutatavad ja radioaktiivsetes heidetes sisalduvad radionukliidid ja nende aktiivsuskontsentratsioonid, kiirguse liigid;
  3) radioaktiivsetes heidetes radionukliidide sisalduse hindamise mõõtemeetodi kirjeldus, sealhulgas kasutatavaid mõõtevahendeid iseloomustavad andmed ja proovide liigid, mõõtemääramatuse hindamise protseduur;
  4) radioaktiivse saastumise vähendamise tehnika kirjeldus;
  5) keskkonda juhtimise viis.

  (6) Kiirgustegevuse maa-ala vabastamise taotluses esitatakse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) kiirgustegevuse maa-ala iseloomustavad andmed, nagu suurus, maa-alaga seotud ehitiste kasutamise otstarve;
  2) kiirgustegevuses kasutatud radionukliidide loetelu, radionukliide ja radioaktiivset saastumist iseloomustavad andmed, kiirguse liigid;
  3) keskkonna radioaktiivsuse seire andmed käesoleva määruse § 9 lõike 3 või 4 järgi;
  4) keskkonna radioaktiivsuse seire andmed kogu kiirgustegevusloaga reguleeritud perioodi kohta alates esmasest kiirgustegevusloa andmisest ja kiirgustegevusloas esitatud kiirgusseire kava järgi;
  5) radioaktiivse saastumise hindamise mõõtemeetodi kirjeldus, sealhulgas kasutatavaid mõõtevahendeid iseloomustavad andmed, mõõtemääramatuse hindamise protseduur;
  6) radioaktiivsest saastumisest puhastamise meetodi, sealhulgas tehnika kirjeldus;
  7) radioloogilise iseloomustamise andmed enne ja pärast radioaktiivse saastumise eemaldamist;
  8) kiirguseksperdi või kiirgusohutuse valdkonnas pädeva muu isiku koostatud kiirgusohutushinnang.

  (7) Kiirgustegevuse maa-ala vabastamist saab taotleda pärast seda, kui kiirgustegevuse maaalaga seotud ehitised on vabastatud kiirgusseaduse nõuete kohaldamisest.

  (8) Kui kiirgustegevuse maa-alaga seotud ehitis võetakse taaskasutusse, võib ehitise taaskasutusse võtmist ja maa-ala vabastamist taotleda samal ajal.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 13.  Rakendussäte

  Keskkonnaministri 27.10.2016 määrus nr 43 „Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused” tunnistatakse kehtetuks.


1 Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 2013/59/Euratom, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ning 2003/122/Euratom (ELT L 13, 17.01.2014, lk 1–73)

Tõnis Mölder
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Tehislike radionukliidide aktiivsuskontsentratsioonide väljaarvamis- ja vabastamistasemed tahkel kujul oleva radioaktiivse aine mis tahes koguse kohta

Lisa 2 Looduslike radionukliidide aktiivsuskontsentratsioonide väljaarvamis- ja vabastamistasemed tahkel kujul oleva radioaktiivse aine mis tahes koguse kohta, kui looduslike radionukliidide read on radioaktiivses tasakaalus ema-radionukliidiga

Lisa 3 Radionukliidide aktiivsuste väljaarvamis- ja vabastamistasemed mis tahes kujul oleva radioaktiivse aine mis tahes koguse kohta

Lisa 4 Radionukliidide aktiivsuskontsentratsioonide vabastamistasemed kiirgustegevusega seotud ehitise ja selle lammutamisel tekkiva betooni- ja kiviprahi taaskasutamiseks või ringlusse võtmiseks

Lisa 5 Radionukliidide aktiivsuskontsentratsioonide vabastamistasemed kiirgustegevuse tagajärjel tekkinud metallijäätmete ringlusse võtmiseks ja radioaktiivselt saastunud metallist esemete taaskasutamiseks

Lisa 6 Ühest kiirgustegevuskohast aasta jooksul keskkonda juhtida lubatud radioaktiivseid aineid sisaldavate heitmete vabastamistasemed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json