Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Vabariigi Valitsuse seaduse muutmisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 27.08.2022, 1

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Vabariigi Valitsuse seaduse muutmisega

Vastu võetud 26.08.2022 nr 84

Määrus kehtestatakse planeerimisseaduse § 4 lõike 4, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 11 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 151 „Kaitseministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruses nr 151 „Kaitseministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitseministeeriumi valitsemisalas on riigikaitse korraldamine ja seoses sellega ettepanekute tegemine riigikaitsepoliitika kujundamiseks, riigikaitse elluviimine, rahvusvahelise kaitsealase koostöö koordineerimine, mobilisatsiooni ettevalmistamine ja korraldamine, kaitseväeteenistuse korraldamine, Kaitseväe ja Kaitseliidu rahastamine ja varustamine, kaitsetööstuse arendamine, Kaitseväe ja Kaitseliidu tegevuse kontrollimine, õhuruumi ja merepiiri valvamine ja kaitse ning merereostustõrjega seotud tegevuste korraldamine ja vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.”;

2) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus;”;

3) paragrahvi 33 lõiget 10 täiendatakse pärast sõna „Kaitseväega” tekstiosaga „, koordineerib, korraldab ja suunab õhuruumi ja merepiiri valvamise ja kaitsmise ning merereostustõrjega seotud tegevust valitsemisalas ja osaleb nende valdkondade poliitika kujundamises”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015. a määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015. a määruses nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Kaitseministeeriumiga, kui planeeringuga kavandatakse tuulegeneraatorit, tuuleparki või kui planeeringu elluviimine võib kaasa tuua riigikaitselise ehitise töövõime vähenemise;”;

2) paragrahvi 3 punktid 4, 5 ja 13 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega, kui planeeringuga kavandatakse üle 28 m kõrgust ehitist, planeeringuala asub riigikaitselise ehitise piiranguvööndis või kui planeeringualal asub meri või laevatav sisevesi, samuti planeering, mille elluviimine võib avaldada mõju merel riigipiiri valvamisele ning sellega seotud seire- ja valvetehnikale;”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) Transpordiametiga, kui planeeringuga kavandatakse lennuvälja, kopteriväljakut, tuuleparki, riigiteed või üle 45 m kõrgust ehitist või planeeringuala hõlmab lennuvälja, kopteriväljakut või nende lähiümbrust või külgneb riigiteega, planeeringuga kavandatakse tegevusi riigitee kaitsevööndis, planeeringu elluviimisel tõuseb oluliselt piirkonna liikluskoormus või kui planeeringuga kavandatakse ehitist, mis võib põhjustada maanteel liiklejatele visuaalseid häiringuid ja kui planeeringualal asub meri või laevatatav sisevesi või navigatsioonimärgistus.”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruses nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 4 punktist 3 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud mereväebaasi relvasüsteemide taktikalised andmed”;

2) paragrahvi 8 lõike 1 punktidest 27–29 ja 33 jäetakse välja sõnad „Politsei- ja Piirivalveameti”;

3) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 28 asendatakse tekstiosa „10 aastaks” tekstiosaga „30 aastaks või kasutamise lõppemiseni”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruses nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 tekstis asendatakse sõnad „merereostuse avastamise ja merereostustõrjetöö” sõnadega „piiriveekogul reostuse avastamise ja reostustõrjetöö”;

2) paragrahvi 36 lõige 20 sõnastatakse järgmiselt:

„(20) Välisvahendite osakonna põhiülesanded on siseturvalisuse valdkonnas Eestile eraldatud Euroopa Liidu ja muude välistoetuste planeerimine, rahastatavate toetusmeetmete väljatöötamise ja rakendamise korraldamine ning seire ja järelevalve teostamine välistoetuse kasutamise üle, samuti Eesti seisukohtade ettevalmistamine ja esindamine välistoetuste andmist reguleeriva poliitika kujundamisel ja õigusaktide eelnõude üle peetavatel läbirääkimistel.”.

§ 5.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2022. a.

  (2) Määruse § 1 punktid 1 ja 3, § 3 punkt 2 ning § 4 punkt 1 jõustuvad 1. jaanuaril 2023. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Hanno Pevkur
Kaitseminister

Lauri Läänemets
Siseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json