Teksti suurus:

Hädaolukorras ja kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal riigivara valitsemise üleandmise või ajutisse kasutusse võtmise, tagastamise ja kulude hüvitamise tingimused ning kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Hädaolukorras ja kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal riigivara valitsemise üleandmise või ajutisse kasutusse võtmise, tagastamise ja kulude hüvitamise tingimused ning kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.08.2022, 9

Hädaolukorras ja kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal riigivara valitsemise üleandmise või ajutisse kasutusse võtmise, tagastamise ja kulude hüvitamise tingimused ning kord

Vastu võetud 26.08.2022 nr 83

Määrus kehtestatakse riigivaraseaduse § 12 lõike 8 alusel.

§ 1.  Üldsäte

  Määrusega kehtestatakse hädaolukorra, kõrgendatud kaitsevalmiduse või sõjaseisukorra lahendamise või mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni toetamise või korraldamise ajal ühelt riigivara valitsejalt teisele täidesaatva riigivõimu asutusele riigivara valitsemise üleandmise, vara ajutisse kasutusse võtmise ja tagastamise ning kulude hüvitamise tingimused ja korraldamise põhimõtted.

§ 2.  Riigivara valitsemise üleandmise või ajutisse kasutusse võtmise taotlemine ja otsustamine

  (1) Hädaolukorra, kõrgendatud kaitsevalmiduse või sõjaseisukorra lahendamiseks või mobilisatsiooni või demobilisatsiooni toetamiseks või korraldamiseks riigivara valitsemise üleandmist või ajutisse kasutusse võtmist taotlev täidesaatva riigivõimu asutus (edaspidi taotleja) esitab riigivara valitsejale või tema volitatud asutusele (edaspidi vara valdaja) kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse, milles tuuakse välja vähemalt järgmine:
  1) soovitava vara kirjeldus;
  2) vara ülevõtmise või kasutamise eesmärk;
  3) vara kasutamise korral selle eeldatav tähtaeg.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotluse võib taotleja asemel esitada hädaolukorra lahendamist juhtiv asutus, teistel juhtudel esitab taotluse kõrgendatud kaitsevalmiduse või sõjaseisukorra lahendamisel osalev ning mobilisatsiooni või demobilisatsiooni toetav täidesaatva riigivõimu asutus.

  (3) Vara valdaja otsustab riigivara valduse üleandmise või ajutisse kasutusse andmise esimesel võimalusel. Otsus vormistatakse kirjalikult ja selle tegemisest arvates loetakse omavaheline kokkulepe sõlmituks. Vara üleandmise või ajutisse kasutusse andmise otsus ja omavaheline kokkulepe võib sisalduda riigivara üleandmise aktis.

  (4) Vara valdajal on õigus keelduda vara üleandmisest või ajutisse kasutusse andmisest, kui taotletav vara on vältimatult vajalik tema ülesannete täitmiseks ja vara kasutusele puudub alternatiiv või vara on vajalik tema poolt hädaolukorra, kõrgendatud kaitsevalmiduse või sõjaseisukorra lahendamiseks või mobilisatsiooni või demobilisatsiooni toetamiseks või korraldamiseks.

  (5) Kui hädaolukorra, kaitseolukorra või sõjaseisukorra lahendamiseks või mobilisatsiooni või demobilisatsiooni toetamiseks või korraldamiseks on vaja viivitamata riigivara üle võtta või ajutiselt kasutusse võtta, on taotlejal või lõikes 2 nimetatud asutusel õigus vara valdajalt nõuda vara viivitamatut üleandmist või vara ajutisse kasutusse andmist käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlust esitamata.

  (6) Kui lõikes 5 nimetatud vara on vaja viivitamata üle võtta või ajutiselt kasutusse võtta ja vara valdajale ei ole võimalik lõike 5 kohaselt nõuet esitada, võib taotleja vara üle võtta või ajutiselt kasutusele võtta, teavitades sellest esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vara valdajat.

  (7) Lõikes 6 nimetatud teavitus peab sisaldama:
  1) vara kirjeldust;
  2) vara ülevõtmise või kasutamise eesmärki;
  3) vara kasutamise korral selle eeldatavat tähtaega.

§ 3.  Riigivara üleandmine või ajutisse kasutusse andmine

  (1) Riigivara antakse taotlejale üle viivitamata taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates ja vara üleandmise kohta koostatakse esimesel võimalusel riigivara üleandmise akt.

  (2) Lõikes 1 nimetatud aktis märgitakse muu hulgas vara:
  1) seisukorda iseloomustavad andmed;
  2) üleandmise aeg ja koht;
  3) üle andnud asutuse nimetus;
  4) üle andnud isiku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  5) vastu võtnud asutuse nimetus;
  6) vastu võtnud isiku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.

  (3) Lõikes 1 nimetatud akti ei pea koostama, kui riigivara ajutine kasutus on lühiajaline või mõlemad osapooled on nõus akti koostamata jätmisega.

  (4) Kinnisasja või selle osa ajutisse kasutusse andmise korral loetakse kasutusse antuks ka sellel olevad kinnisasja olulised osad ja kinnisasjal olev vallasvara, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 4.  Ajutisse kasutusse võetud riigivara tagastamine

  (1) Ajutisse kasutusse võetud vara tagastatakse või antakse selle valdus üle muul viisil kasutamise vajaduse äralangemisel.

  (2) Vara ajutise kasutamise lõppemise korral vormistab vara valdaja vara üleandmise akti, kuhu märgitakse § 3 lõikes 2 nimetatud andmed.

  (3) Lõikes 2 nimetatud akti ei pea koostama, kui riigivara ajutine kasutus oli lühiajaline või mõlemad osapooled on nõus akti koostamata jätmisega.

  (4) Kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni korral võib jätta riigivara tagastamata, kui tagastamine ei ole võimalik olukorrast või riigivara seisukorrast lähtuvalt. Riigivara ajutise kasutuse lõppemisest teavitatakse riigivara valitsejat.

§ 5.  Kulu hüvitamine

  (1) Riigivara valitsejal, kelle valitsemisel olev riigivara üle või ajutisse kasutusse anti, on õigus esitada taotlus kulu hüvitamiseks (edaspidi kulu hüvitamise taotlus).

  (2) Kulu hüvitamise taotlus tuleb esitada hädaolukorra puhul 30 päeva jooksul vara kahjustumisest, hävimisest või kasutuskõlbmatuks muutumisest teada saamisest arvates. Kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni korral tuleb esitada taotlus kuue kuu jooksul vastava olukorra lõppemisest arvates.

  (3) Kulu hüvitamise taotluses tuleb muu hulgas välja tuua:
  1) andmed riigieelarve seaduse § 58 lõike 3 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise korra kohaselt;
  2) riigivara asendamise võimalused või muud alternatiivsed lahendused nende olemasolu korral.

  (4) Vajadusel lisatakse taotlusele muud taotlust toetavad dokumendid.

  (5) Kulu hüvitamise taotlus esitatakse Vabariigi Valitsusele Rahandusministeeriumi kaudu.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2022. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Riina Solman
Riigihalduse minister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json