Teksti suurus:

Keskkonnaministri 14. märtsi 2007. a määruse nr 23 „Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise ning kasutamise loa taotlemise ja loa andmise kord ning loa taotluse ja loa vormid” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 27.09.2011, 3

Keskkonnaministri 14. märtsi 2007. a määruse nr 23 „Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise ning kasutamise loa taotlemise ja loa andmise kord ning loa taotluse ja loa vormid” muutmine

Vastu võetud 20.09.2011 nr 61

Määrus kehtestatakse „Välisõhu kaitse seaduse” § 32 lõike 6 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 14. märtsi 2007. a määruses nr 23 „Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamise ning kasutamise loa taotlemise ja loa andmise kord ning loa taotluse ja loa vormid” (RTL 2007, 25, 448; 2009, 11, 131) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 4 ja paragrahvi 4 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „järjekorranumber” sõnaga „tähtmärgistus”;

2) määruse lisad 1–4 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–4.

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2012. a.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa 1 Hoonete ja nende viimistlusdetailide pinnakattevahenditena kasutatava kemikaali erandkorras turustamise ja kasutamise loa taotlus

Lisa 2 Sõidukite ja nende osade pinnakattevahenditena kasutatava kemikaali erandkorras turustamise ja kasutamise loa taotlus

Lisa 3 Hoonete ja nende viimistlusdetailide pinnakattevahenditena kasutatava kemikaali erandkorras turustamise ja kasutamise luba

Lisa 4 Sõidukite ja nende osade pinnakattevahenditena kasutatava kemikaali erandkorras turustamise ja kasutamise luba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json