Teksti suurus:

Lootsitasõidu loa väljaandmise, kehtivusaja pikendamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kapteni ja vanemtüürimehe eksamineerimise kord ja loa vorm

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.09.2011, 6

Lootsitasõidu loa väljaandmise, kehtivusaja pikendamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kapteni ja vanemtüürimehe eksamineerimise kord ja loa vorm

Vastu võetud 23.09.2011 nr 93

Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 571 lõike 9 alusel.

1. peatükk Üldsäte 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse lootsitasõidu loa väljaandmise, kehtivusaja pikendamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kapteni ja vanemtüürimehe eksamineerimise kord ja loa vorm.

2. peatükk Lootsitasõidu loa väljaandmine, kehtivusaja pikendamine, kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 2.  Lootsitasõidu loa taotlemine ja väljaandmine

  (1) Veeteede Amet annab lootsitasõidu loa välja laeva reederi kirjaliku taotluse alusel.

  (2) Reeder esitab Veeteede Ametile koos lõikes 1 nimetatud taotlusega lisas 1 toodud sadama külastuste arvestuslehe ja laeva munsterrollide koopiad.

  (3) Lootsitasõidu luba väljastatakse lisa 2 nõuetele vastava lootsitasõidu eksamiprotokolli alusel kolme tööpäeva jooksul pärast lootsitasõidu eksami sooritamist.

  (4) Vanemtüürimehele väljastatud lootsitasõidu luba on kehtiv vanemtüürimehe edutamisel kapteniks.

  (5) Lootsitasõidu loa vorm on toodud lisas 3.

§ 3.  Lootsitasõidu loa duplikaadi taotlemine ja väljaandmine

  (1) Lootsitasõidu loa kaotuse, hävimise või kasutuskõlbmatuks muutumise korral esitab dokumendi omanik Veeteede Ametile kirjaliku taotluse. Nimetatud taotluses tuleb kirjeldada dokumendi kaotamise, hävimise või kasutuskõlbmatuks muutumise asjaolusid.

  (2) Kaotatud, hävinud või kasutuskõlbmatuks muutunud dokumendi asemele väljastatakse duplikaat Veeteede Ameti arhiivis olevate dokumentide alusel ja sellele pannakse pitsati „Duplikaat” jäljend.

  (3) Kasutuskõlbmatuks muutunud lootsitasõidu luba tagastatakse Veeteede Ametile.

§ 4.  Lootsitasõidu loa kehtivusaja pikendamine

  (1) Veeteede Amet pikendab lootsitasõidu loa kehtivusaega laeva reederi kirjaliku taotluse alusel.

  (2) Reeder esitab Veeteede Ametile koos lõikes 1 nimetatud taotlusega õiendi, et kaptenil või vanemtüürimehel ei ole pidevat lootsitasõidu vaheaega üle 12 kuu.

  (3) Lootsitasõidu loa pikendamisel väljastatakse uus lootsitasõidu luba.

  (4) Uus lootsitasõidu luba väljastatakse lisa 2 nõuetele vastava lootsitasõidu eksamiprotokolli alusel kolme tööpäeva jooksul pärast lootsitasõidu eksami teoreetilise osa sooritamist.

§ 5.  Lootsitasõidu loa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Lootsitasõidu luba peatatakse või tunnistatakse kehtetuks Veeteede Ameti peadirektori käskkirjaga.

  (2) Ettepaneku lootsitasõidu loa peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks teeb Veeteede Ameti meresõiduohutuse teenistuse juhataja ameti struktuuriüksuste juhatajate või sadamakapteni ettekannete alusel.

  (3) Lootsitasõidu loa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse viivitamatult reederit, lootsiteenust osutavat äriühingut ja vastava sadama kaptenit.

  (4) Lootsitasõidu loa kehtivuse peatamisel peab reeder selle taastamiseks esitama § 2 lõikes 1 nimetatud kirjaliku taotluse ning kapten või vanemtüürimees peab sooritama lootsitasõidu eksami teoreetilise ja praktilise osa.

  (5) Lootsitasõidu loa kehtivuse kehtetuks tunnistamisel võib reeder taotleda uut lootsitasõidu luba 12 kuu möödumisel. Lootsitasõidu loa kehtivus taastatakse § 2 kohaselt.

3. peatükk Lootsitasõidu loa taotleja eksamineerimine 

§ 6.  Lootsi kvalifikatsioonikomisjon

  (1) Lootsitasõidu eksami võtab vastu lootsi kvalifikatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), mille moodustab Veeteede Ameti peadirektor oma käskkirjaga. Komisjon moodustatakse laevajuhi kvalifikatsiooni omavatest Veeteede Ameti teenistujatest, lootsiteenust osutava äriühingu esindajatest ja lootsimispiirkonnas asuva sadama kaptenist.

  (2) Komisjoni esimees ja aseesimees peavad olema Veeteede Ameti teenistujad ning omama 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva kapteni diplomit.

  (3) Komisjoni sekretäriks peab olema Veeteede Ameti teenistuja, kes kontrollib eksamineeritava kohta esitatud dokumentide nõuetele vastavust, vormistab eksamiprotokolli ja teostab komisjoni asjaajamist.

  (4) Sekretäri puudumisel võib komisjoni esimees ajutiselt panna sekretäri kohustused komisjoni liikmele, kes on Veeteede Ameti teenistuja.

§ 7.  Lootsitasõidu eksam

  (1) Lootsitasõidu eksamil kontrollitakse teadmisi lisas 4 toodud ainevaldkondades.

  (2) Rahvusvaheliste laevade kokkupõrgete vältimise eeskirjade (COLREG 1972) arvutitesti sooritamiseks peab õigete vastuste osakaal olema vähemalt 90 protsenti.

  (3) Teoreetiline eksam toimub komisjoni otsusel suulises või kirjalikus vormis.

  (4) Teoreetiliseks eksamiks ettevalmistumiseks on eksamineeritaval aega kuni 60 minutit.

  (5) Teoreetilise ja praktilise eksami vaheline aeg ei tohi ületada 30 päeva.

  (6) Praktiline eksam toimub komisjoni esimehe valikul ühe eksamikomisjoni liikme ja lootsi jälgimisel.

  (7) Praktilise eksami sooritamiseks peab eksamineeritav laevaga iseseisvalt manööverdama. Kui kõrvalseisvad isikud sekkuvad eksamineeritava tegevusse, loetakse eksam mittesooritatuks ja tehakse eksamiprotokollile asjakohane märge.

  (8) Lootsitasõidu eksami teoreetilise või praktilise osa mittesooritanule määratakse korduseksam.

  (9) Lootsitasõidu eksami tulemusega mittenõustumisel võib eksamineeritav selle vaidlustada, esitades Veeteede Ameti peadirektorile vaide 30 päeva jooksul arvates eksami toimumise päevast.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 8.  Varem väljaantud lootsitasõidu lubade kehtivus

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 38 „Lootsi kvalifikatsiooninõuded ning kutsetunnistuse ja lootsitasõidu loa vorm ning väljastamise tingimused” alusel välja antud lootsitasõidu luba jääb kehtima selle kehtivusaja lõpuni.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Sadama külastuste arvestusleht

Lisa 2 Lootsitasõidu eksamiprotokolli kantavad andmed

Lisa 3 Lootsitasõidu loa vorm

Lisa 4 Lootsitasõidu teoreetilise eksami sooritamiseks vajalike ainevaldkondade loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json