Teksti suurus:

Infosüsteemide andmevahetuskiht

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.08.2019, 17

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Infosüsteemide andmevahetuskiht

Vastu võetud 23.09.2016 nr 105
RT I, 27.09.2016, 4
jõustumine 30.09.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.08.2019RT I, 06.08.2019, 609.08.2019

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1. Kohaldamisala

 (1) Määrusega kehtestatakse nõuded infosüsteemide andmevahetuskihile, selle kasutamisele ja haldamisele.

 (2) Määrust ei kohaldata riigisaladust või salastatud välisteavet sisaldava infosüsteemi suhtes.

§ 2. Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
 1) infosüsteemide andmevahetuskiht (edaspidi X-tee) on tehniline infrastruktuur ja keskkond X-tee liikmete vahel, mis võimaldab turvalist ja tõestusväärtust tagavat internetipõhist andmevahetust;
 2) X-tee liige on asutus või isik, kes on liitunud X-teega;
 3) keskus on Riigi Infosüsteemi Amet, kes vastutab X-tee haldamise ja arendamise eest;
 4) andmeteenus on X-tee liikme teenus, mille kaudu toimub internetipõhine andmevahetus;
 5) andmeteenuse osutaja on X-tee liige, kes osutab teistele liikmetele andmeteenust;
 6) andmeteenuse kasutaja on X-tee liige, kes kasutab andmeteenust;
 7) andmeteenuse vahendaja on X-tee liige, kes võimaldab enda organisatsiooni välisele füüsilisele või juriidilisele isikule juurdepääsu andmeteenusele oma infosüsteemi vahendusel;
 8) andmeteenuse lõppkasutaja on füüsiline isik, kes kasutab andmeteenust X-tee liikme infosüsteemi vahendusel;
 9) sõnum on vormindatud andmete kogum, mida vahetatakse andmeteenuse osutaja ja kasutaja vahel X-tee kaudu;
 10) alamsüsteem on tehnoloogiliselt ja organisatoorselt piiritletud X-tee liikme infosüsteemi osa andmeteenuse osutamiseks või kasutamiseks;
 11) pääsuõigus on andmeteenuse kasutamise võimaldamine X-tee tarkvaras;
 12) X-tee baasprotokollistik on reeglite kogum, mis tagab turvalise andmevahetuse toimimise arvutivõrgu kaudu;
 13) turvaserver on tarkvaraline lahendus, mis järgib X-tee baasprotokollistikku;
 14) X-tee sõnumiprotokoll on X-tee baasprotokollistiku osa, mis võimaldab X-tee liikmetel sõnumeid töödelda;
 15) e-tempel on elektrooniliste andmete kogum, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.08.2014, lk 73–114) (edaspidi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 910/2014) sätestatud täiustatud või kvalifitseeritud e-templi nõuetele;
 16) päringulogi on X-tee baasprotokollistikule tuginev turvaserveri osa, kuhu salvestatakse e-templiga kinnitatud X-teel vahetatud sõnumid.

2. peatükk X-tee haldamine 

§ 3. X-tee haldamise põhimõtted

  X-tee haldamisel järgitakse järgmisi põhimõtteid:
 1) sõltumatus platvormist ja arhitektuurist – X-tee võimaldab tarkvaraplatvormil oleval X-tee liikmel suhelda infosüsteemi vahendusel tarkvaraplatvormil oleva andmeteenuse osutajaga;
 2) multilateraalsus – X-tee liikme võimalus taotleda juurdepääsu kõigile X-tee kaudu osutatavatele andmeteenustele;
 3) avatus ja standardiseeritus – X-tee haldamisel ja arendamisel kasutatakse võimaluse korral rahvusvahelisi standardeid ja protokolle;
 4) turvalisus – X-tee kaudu andmete vahetamisel ei muutu andmete terviklus, käideldavus ja konfidentsiaalsus.

§ 4. Keskuse ülesanded

 (1) Keskus:
 1) haldab nii toodangu- kui ka testkeskkonnas X-tee liikmete, X-teel registreeritud turvaserverite ja X-teega liitunud alamsüsteemides olevat infot, mis tagavad X-tee turvalise andmevahetuskanali loomiseks ja andmeteenuste kasutamiseks vajaliku informatsiooni kättesaadavuse X-tee liikme turvaserverile;
 2) korraldab liikmesust, alamsüsteemi ja turvaserverit puudutavate taotluste menetlemist;
 3) töötab välja X-teega liitumise ja selle kasutamise tingimused ning avalikustab need keskuse veebilehel;
 4) tagab X-tee kasutamise võimaluse;
 5) seirab X-tee kasutamist;
[RT I, 06.08.2019, 6 - jõust. 09.08.2019]
 51) kogub andmeteenuse monitooringu logisid;
[RT I, 06.08.2019, 6 - jõust. 09.08.2019]
 52) koostab ja avalikustab isikustamata kujul X-tee kasutamise statistikat;
[RT I, 06.08.2019, 6 - jõust. 09.08.2019]
 6) käsitleb turvaintsidente;
 7) piirab X-tee liikme õigusi käesolevas määruses sätestatud juhtudel;
 8) nõustab X-tee liiget X-teega seotud küsimustes;
 9) teavitab X-tee liiget muudatustest X-tee haldamises või kasutamises ning kõigist teadaolevatest X-tee kasutamist takistavatest asjaoludest või hooldustöödest;
[RT I, 06.08.2019, 6 - jõust. 09.08.2019]
 10) haldab ja korraldab Eesti X-tee keskkonna ühendamist teiste andmevahetuskeskkondadega;
 11) tagab standardiseeritud turvaserveri tarkvara tasuta kättesaadavuse X-tee liikmele;
 12) tagab füüsilisest isikust andmeteenuse lõppkasutajale mõeldud alamsüsteemi standardlahenduse X-tee sõnumiprotokollile vastavuse ja tarkvara tasuta kättesaadavuse X-tee liikmele;
 13) valmistab ette ja viib ellu X-tee infrastruktuuri arendusprojekte ja tagab X-tee arhitektuurse tervikluse;
 14) peatab § 14 lõikes 3 nimetatud juhul andmeteenuse kasutamiseks vajaliku informatsiooni kättesaadavuse X-tee liikme turvaserverile;
 15) haldab ja arendab X-tee platvormi toimimise tagamiseks liikmete ja usaldusteenuse registreerimiseks ning monitooringu toimimiseks tarvilikke lahendusi.

 (11) Lõike 1 punktis 51 nimetatud logisid säilitab keskus andmetega, mis võimaldavad tuvastada X-tee liikme nimel päringu teinud isiku, kolm aastat nende kogumisest arvates, misjärel andmed anonüümitakse.
[RT I, 06.08.2019, 6 - jõust. 09.08.2019]

 (12) Keskus ei avalikusta lõike 1 punktis 52 sätestatud ülesande täitmisel julgeolekuasutuse ja kaitseväeluure ülesannet täitva Kaitseväe struktuuriüksuse statistikat X-tee kasutamise kohta.
[RT I, 06.08.2019, 6 - jõust. 09.08.2019]

 (2) Keskus on lõike 1 punktis 9 ette nähtud teavitamiskohustuse täitmisel kohustatud järgima järgmisi etteteatamise tähtaegasid:
 1) X-tee haldamises või kasutamises toimuvast muudatusest või planeeritud hooldustööst teavitatakse üks kuu ette;
 2) X-tee haldamises ja kasutamises toimuvast erakorralisest muudatusest ning planeerimata hooldustööst teavitamisel on keskusel õigus järgida punktis 1 nimetatud tähtajast lühemat etteteatamise tähtaega;
 3) muudatusest X-tee baasprotokollistikus või X-tee sõnumiprotokollis, mis tingivad muudatusi X-tee liikme alamsüsteemis või andmeteenuses, teavitatakse 18 kuud ette.

3. peatükk X-tee kasutamine 

§ 5. X-teega liitumine ja selle liikmesus

 (1) X-teega liitumiseks esitab taotleja keskusele taotluse.
[RT I, 06.08.2019, 6 - jõust. 09.08.2019]

 (2) X-teega liitumisel sõlmib taotleja keskusega liitumiskokkuleppe. Liitumiskokkuleppes fikseeritakse poolte õigused, kohustused ja vastutus.

 (3) X-tee liikmel on õigus kasutada X-teed käesoleva määruse ja liitumiskokkuleppega ette nähtud korras.

 (4) X-tee liige on kohustatud:
 1) tagama X-teega liitumise korral oma infosüsteemi järjepidevuse, haldamise, arendamise ning turvalise ja häireteta töö;
 2) võtma kasutusele §-s 7 sätestatud turvalise ja standardiseeritud andmevahetuse tagamise elemendid ning kohandama oma infosüsteemi tööks X-tee keskkonnas;
 3) rakendama turvalisusega seotud riskide maandamiseks andmete terviklust, konfidentsiaalsust ja käideldavust tagavaid meetmeid ning tagama rakendatavate meetmete sõltumatu auditeerimise vähemalt iga nelja aasta järel;
 4) täitma keskuse edastatud korraldusi;
 5) teavitama keskust kontaktandmete muutumisest;
[RT I, 06.08.2019, 6 - jõust. 09.08.2019]
 6) teavitama keskust viivitamata X-tee kasutamisega seonduvast probleemist ja asjaolust, mis võib mõjutada keskuse või X-tee liikme kohustuste täitmist;
 7) teavitama viivitamata keskuse intsidentide käsitlemise osakonda turvaintsidendist ja selle vahetust ohust;
 8) [kehtetu - RT I, 06.08.2019, 6 - jõust. 09.08.2019]
 9) esitama keskuse nõudmisel turvaserveri turvalisuse hindamiseks vajaliku teabe, turvaeeskirjad ning rakendatud meetmete rakendamise kirjelduse.

 (5) Riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse andmekogu pidamisel lähtub X-tee liige käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 3 sätestatud meetmete rakendamisel ning rakendatavate meetmete sõltumatu auditeerimise tagamisel avaliku teabe seaduse § 439 lõikes 3 sätestatud erisustest.

§ 6. X-teega liitumisest keeldumine

  Keskusel on õigus jätta X-teega liitumise taotlus rahuldamata, kui:
 1) taotlejal puudub unikaalne tunnus, millele on võimalik väljastada keskuse veebilehel avalikustatud nõuetele vastavat e-templi sertifikaati;
 2) taotleja ei ole keskuse nõudmisel esitanud esindusõiguse tuvastamiseks vajalikke dokumente või taotluse esitajal puudub esindusõigus taotluse esitamiseks;
 3) taotleja esitatud andmed ei ole tõesed;
[RT I, 06.08.2019, 6 - jõust. 09.08.2019]
 4) taotleja või tema infosüsteem ei vasta käesolevas määruses esitatud muudele nõuetele või X-tee toimimise põhimõtetele.

§ 7. Turvalise ja standardiseeritud andmevahetuse tagamise elemendid

  Turvaline ja standardiseeritud andmevahetus X-teel on tagatud kõigi järgmiste tingimuste täitmisel:
 1) turvalise andmevahetuskanali loomise kaudu vastavalt §-le 8;
 2) e-templiga andmevahetuse tervikluse tagamise kaudu vastavalt §-le 9;
 3) alamsüsteemi defineerimise kaudu vastavalt §-le 10;
 4) ühtlustatud andmeteenuse osutamise nõuete kaudu vastavalt §-le 11;
 5) andmeteenuse kasutaja kindlaksmääramisel andmeteenuse kasutamise kokkuleppe ja pääsuõiguse andmise kaudu vastavalt §-le 12.

§ 8. Turvalise andmevahetuskanali loomine

 (1) X-tee liige peab X-tee turvalise andmevahetuskanali loomise võimaldamiseks paigaldama turvaserveri tarkvara infosüsteemi ning registreerima keskuses turvaserveri autentimissertifikaadi, mis peab vastama keskuse veebilehel avaldatud nõuetele.

 (2) X-teel on lubatud kasutada vaid sellist turvaserveri tarkvara, mis järgib keskuse kinnitatud X-tee baasprotokollistikku.

 (3) Turvaserveri kasutamisel on X-tee liige kohustatud:
 1) tagama e-templiga kinnitatud X-teel vahetatud sõnumite päringulogi olemasolu ja päringulogi arhiveerimise korral töötama välja päringulogi arhiveerimise protseduuri, mis sisaldab arhiveerimise sagedust ning arhiveeritava informatsiooni loetelu;
 2) määrama isikud, kes ja millistel tingimustel saavad päringulogi arhiveerimise korral juurdepääsu turvaserveri arhiveeritud päringulogile;
 3) päringulogi arhiveerimisel tagama arhiveeritud sõnumite töötlemisel samad konfidentsiaalsuse nõuded, mis on nõutud andmeteenuse kasutamiseks;
 4) majutama turvaserverit Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all oleval territooriumil.

 (4) Keskuse pakutava turvaserveri kasutamisel on X-tee liige lisaks lõikes 3 nimetatud kohustuste täitmisele kohustatud:
 1) kasutama turvaserveri tarkvara vastavalt juhistele, mis on avalikustatud keskuse veebilehel;
 2) uuendama turvaserveri tarkvara hiljemalt kaks kuud pärast keskuse poolt tarkvarauuenduste kättesaadavaks tegemist.

 (5) Turvaserverit võib majutada väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all olevat territooriumit üksnes keskuse loal, kui X-tee liige:
 1) tagab § 5 lõikes 4 sätestatud kohustuste täitmise;
 2) rakendab turvalisusega seotud riskide maandamiseks andmete terviklust, konfidentsiaalsust ja käideldavust tagavaid meetmeid ning tagab rakendatavate meetmete sõltumatu auditeerimise vähemalt iga kahe aasta järel.

 (6) X-tee liige peab oma turvaserveri jagamisel teisele X-tee liikmele kasutama krüpteeritud ühendust ning kahepoolset autentimist turvaserveri ja alamsüsteemi ühendamiseks.

§ 9. Andmevahetuse tervikluse tagamine e-templiga

 (1) Andmevahetuse terviklus ning X-teel vahetatud sõnumi ja X-tee liikme seose tuvastamine tagatakse e-templiga, mille loomiseks on X-tee liige kohustatud turvaserveris kasutama järgmisi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 nõuetele vastavaid usaldusteenuseid:
 1) sertifitseerimise teenus, mille kaudu väljastatakse e-templi kvalifitseeritud sertifikaat;
 2) sertifikaadi kehtivuskinnituse teenus;
 3) ajatempliteenus.

 (11) X-tee liige võib lõikes 1 nimetatud e-templi loomisel kasutada keskuse väljastatavat e-templi sertifikaati.
[RT I, 06.08.2019, 6 - jõust. 09.08.2019]

 (2) X-teel moodustunud e-tempel on kehtiv, kui kasutatud sertifikaadi kehtivuskinnituse ja ajatempli ajavahe ei ole rohkem kui kaheksa tundi.
[RT I, 27.09.2016, 4 - jõust. 02.06.2017]

 (3) X-tee liikmel on keelatud töödelda X-teel vahetatud andmeid, mida ei ole võimalik kinnitada lõikes 1 või 11 nimetatud e-templiga.
[RT I, 06.08.2019, 6 - jõust. 09.08.2019]

§ 10. X-teega liidestatud alamsüsteem

 (1) X-teel on võimalik kasutada ja osutada teenust vaid sellisel alamsüsteemil, mis on keskuses registreeritud.

 (2) Alamsüsteemi X-teel registreerimiseks esitab X-tee liige keskusele taotluse.
[RT I, 06.08.2019, 6 - jõust. 09.08.2019]

 (3) X-teel on võimalik registreerida vaid sellist alamsüsteemi:
 1) [kehtetu - RT I, 06.08.2019, 6 - jõust. 09.08.2019]
 2) millele on määratud alamsüsteemi toimimise eest vastutav füüsiline isik ja alamsüsteemi teenindava turvaserveri administraatori kontaktandmed;
 3) mille suhtes rakendatakse turvalisusega seotud riskide maandamiseks andmete terviklust, konfidentsiaalsust ja käideldavust tagavaid meetmeid ning tagatakse rakendatavate meetmete sõltumatu auditeerimine vähemalt iga nelja aasta järel, lähtudes § 5 lõikes 5 sätestatud erisustest.

 (4) X-tee liige on alamsüsteemi registreerimise järel kohustatud:
 1) määrama töö- ja ametikohad, kellel on õigus alamsüsteemi ja seeläbi alamsüsteemile võimaldatud andmeteenuseid kasutada, ning lubama organisatsioonisiseselt juurdepääsu vaid selleks õigustatud isikutele;
 2) tagama X-teega liidestatud alamsüsteemi turvalise ja häireteta töö ning vastavuse X-tee liikmete vahelisele andmeteenuse kasutamise kokkuleppele.

 (5) Keskusel on õigus alamsüsteemi registreerimise taotlus tagasi lükata või registreeritud alamsüsteem registrist kustutada, kui mõni lõigetes 3 ja 4 esitatud nõue on täitmata.

§ 11. Nõuded andmeteenusele

  Andmeteenus peab:
 1) vastama keskuse kehtestatud X-tee sõnumiprotokollile;
 2) olema dokumenteeritud koos keskuse nõuetele vastava ning aja- ja asjakohase andmeteenuse kirjeldusega ja sisaldama informatsiooni andmeteenuse kasutamiseks vajalike turvameetmete kohta, arvestades andmeteenuses sisalduvate andmete koosseisu ning andmeteenuse iseloomu;
[RT I, 06.08.2019, 6 - jõust. 09.08.2019]
 3) olema kasutatav ka X-tee testkeskkonnas.

§ 12. Andmeteenuse osutamine ja kasutamine

 (1) Andmeteenust osutatakse ja kasutatakse vastavalt X-tee liikmete vahelisele andmeteenuse kasutamise kokkuleppele. Andmeteenuse kasutamise kokkuleppes määratakse kindlaks:
 1) andmeteenuse kasutamiseks vajalikud infoturbemeetmed ning andmeteenuse kasutaja alamsüsteemilt nõutavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed, arvestades töödeldavate andmete koosseisu ning õigusaktidega ettenähtud nõudeid;
 2) andmeteenuse kolmandale isikule vahendamise luba vastavalt §-le 13;
 3) teenustaseme tingimused.

 (2) Andmeteenuse osutaja on kohustatud:
 1) registreerima andmeteenuse koos andmeteenuse tehnilise kirjeldusega turvaserveris ja hoidma andmeteenuse kirjelduse turvaserveris ajakohasena;
[RT I, 06.08.2019, 6 - jõust. 09.08.2019]
 2) eraõiguslikust juriidilisest isikust või füüsilisest isikust ettevõtjast andmeteenuse kasutajaga kokkuleppe sõlmimise eel veenduma, et andmeteenuse kasutaja rakendab turvalisusega seotud riskide maandamiseks piisavaid andmete terviklust, konfidentsiaalsust ja käideldavust tagavaid meetmeid;
[RT I, 06.08.2019, 6 - jõust. 09.08.2019]
 3) tagama X-tee süsteemi pääsuõiguse kooskõla X-tee liikmete vahelise andmeteenuse kasutamise kokkuleppega.

 (3) Andmeteenuse kasutamine on võimalik X-tee liikme alamsüsteemis, millele on antud konkreetse andmeteenuse kasutamiseks pääsuõigus.

 (4) Andmeteenuse kasutaja ja osutaja on kohustatud:
 1) järgima andmeteenuse kasutamise kokkulepet;
 2) siduma turvaserverisse laekunud sõnumid ajatempliga.

 (5) X-tee liige tagab oma infosüsteemi kaudu andmeteenuse osutamisel või kasutamisel osaleva lõppkasutaja autentimise ja autoriseerimise.

§ 13. Andmeteenuse vahendamine

 (1) X-tee liige võib võimaldada alamsüsteemile ligipääsu organisatsioonivälisele füüsilisele või juriidilisele isikule vaid juhul, kui:
 1) X-tee liige on koostanud ja avalikustanud andmeteenuse vahendamise korra vastavalt lõikele 2;
 2) X-tee liige on end andmeteenuse vahendajana X-teel registreerinud;
 3) andmeteenuse vahendamise luba on fikseeritud X-tee liikmete vahelises andmeteenuse kasutamise kokkuleppes.

 (2) Andmeteenuse vahendamise kord peab sisaldama:
 1) andmeteenuse vahendamise alust;
 2) andmeteenust kasutava alamsüsteemi vahendatu autentimise ja autoriseerimise korda;
 3) andmeteenust kasutava alamsüsteemi vahendatu autentimise ja autoriseerimise logi arhiveerimise korda ja logi säilitamise tähtaega;
 4) X-tee päringulogi arhiveerimise ning arhiivile juurdepääsu korda ja säilitamise tähtaega.

 (3) X-tee liige on andmeteenuse vahendajana kohustatud:
 1) järgima enda kehtestatud andmeteenuse vahendamise korda;
 2) teavitama keskust ja andmeteenuse osutajat, kelle andmeteenuse kasutamiseks on vahendajal pääsuõigus, andmeteenuse vahendamise korra muutumisest;
 3) lähtuma lõike 1 punktis 3 nimetatud kokkulepetes kindlaks määratud pooltevahelistest õigustest ja kohustustest ning veenduma andmeteenuse vahendamise lubatavuses;
 4) avaldama andmeteenuse pakkujale alamsüsteemi vahendatud osaliste andmed vastavalt X-tee baasprotokollistikule.

§ 14. X-tee liikmesuse lõppemine

 (1) X-tee liikmel on igal ajal õigus liikmesus üles öelda, esitades keskusele vastavasisulise kirjaliku avalduse.

 (2) Kui lõikes 1 nimetatud avalduses ei ole märgitud X-tee liikmesuse lõppemise tähtpäeva, lõpeb liikmesus eelnimetatud avalduse kättesaamisele järgnevast tööpäevast.

 (3) Keskusel on õigus liikmesus kohe lõpetada või piirata liikmesusest tulenevaid õigusi või anda tähtaeg puuduse kõrvaldamiseks, kui:
 1) X-tee liige rikub käesolevas määruses, liitumiskokkuleppes või andmeteenuse vahendamise korras sätestatud tingimusi;
 2) X-tee liige on esitanud vale- või puudulikke andmeid.

 (4) Keskusel on õigus liikmesus lõpetada, teavitades X-tee liiget elektronposti teel 30 kalendripäeva ette.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 15. Andmevahetuse tervikluse e-templiga tagamise erisused

 (1) Andmeteenuse osutaja on kohustatud tagama § 9 lõikes 1 nimetatud andmevahetuse tervikluse e-templiga alates 2. jaanuarist 2017. a.

 (2) Andmeteenuse kasutaja on kohustatud tagama § 9 lõikes 1 nimetatud andmevahetuse tervikluse e-templiga alates 2. juunist 2017. a.

§ 16. X-tee tarkvara levitamine

  X-tee tarkvara levitatakse vastavalt tarkvara vaba kasutuse litsentsile MIT (the MIT License).

§ 17. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 18. Paragrahvi 9 lõigete 2 ja 3 jõustumine

  Paragrahvi 9 lõiked 2 ja 3 jõustuvad 2. juunil 2017. a.

/otsingu_soovitused.json