Teksti suurus:

Maaelu Teadmuskeskuse põhimäärus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 27.09.2022, 1

Maaelu Teadmuskeskuse põhimäärus

Vastu võetud 23.09.2022 nr 50

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 1 punkti 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Maaelu Teadmuskeskus

  (1) Maaelu Teadmuskeskus (edaspidi keskus) on Maaeluministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas tegutsev hallatav riigi teadus- ja arendusasutus.

  (2) Keskuse ingliskeelne nimi on Centre of Estonian Rural Research and Knowledge.

§ 2.  Keskuse pitsat ja sümbolid

  (1) Keskusel on sõõrikujuline 35-millimeetrise läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnad „Maaelu Teadmuskeskus”.

  (2) Keskusel on oma logo, mida võib kasutada keskuse dokumendiplangil ning muul keskuse trükisel ja meenel. Keskuse logo ja dokumendiplangi kasutamine sätestatakse keskuse asjaajamiskorras.

§ 3.  Aruandekohustus

  Keskus on aruandekohustuslik valdkonna eest vastutava ministri (edaspidi minister) ees, kes suunab ja koordineerib keskuse tegevust ning teostab tema tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 4.  Keskuse asukoht

  Keskuse postiaadress on J. Aamisepa 1, Jõgeva alevik, 48309 Jõgeva maakond. Keskuse mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress märgitakse struktuuriüksuse põhimääruses.

2. peatükk Tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 5.  Keskuse tegevusvaldkond

  Keskuse tegevusvaldkond on:
  1) põllumajanduse, maaelu ja maamajanduse valdkonna uuringud, seire, hindamine ja analüüsid, sealhulgas laboratoorsed analüüsid;
  2) põllumajanduskultuuride sordiaretus ja põldkatsed;
  3) põllumajandus- ja maaeluvaldkonna teadmussiirde-, nõuande- ja innovatsiooniteenused;
  4) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamiseks vajalikud tegevused.

§ 6.  Keskuse ülesanded

  Keskus:
  1) teeb oma tegevusvaldkonna rakendus- ja alusuuringuid ning korraldab seiret;
  2) aretab põllumajanduskultuuride sorte ja teeb säilitusaretust, muuhulgas säilitab ja väljastab sortide standardproove;
  3) teeb registreerimis-, majandus-, järelkontrolli ja teisi põldkatseid;
  4) toodab ja turustab põllumajanduskultuuride seemneid;
  5) säilitab ja uurib taimede ning mikroorganismide geneetilisi ressursse;
  6) täidab Euroopa Komisjoni põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi kontaktasutuse ülesandeid ja haldab andmebaasi;
  7) kogub ja töötleb Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika abinõude rakendamiseks vajalikke andmeid ning esitab need ministeeriumile;
  8) peab kattetulu arvestust peamiste põllumajanduskultuuride ja -loomade liikide kaupa eri saagi ja produktiivsuse tasemetel;
  9) täidab riikliku referentlaboratooriumi, ametliku laboratooriumi ja karantiinijaama ülesandeid;
  10) teeb seemnete, taimekahjustajate, väetise, mulla, taimse materjali, sööda ja muu materjali laboratoorseid analüüse;
  11) teeb maakasutuse keskkonnamõju uuringut ja seiret;
  12) teeb agrotehnoloogilisi ja mullastiku uuringuid ning mullaseiret, sealhulgas põllumajandusmaa lubjatarbe seiret;
  13) teeb oma tegevusvaldkonnas ruumiandmete analüüse ja osaleb tegevusvaldkonna kaardirakendusteenuste väljatöötamises ja arendamises;
  14) teeb Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika hindamistegevusi, seiret ja uuringuid ning levitab nende tulemusi ja täidab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika võrgustiku ülesandeid;
  15) koordineerib ning arendab põllu- ja maamajanduse valdkonna teadmussiiret, nõuandeteenust ja innovatsiooni toetavat tegevust;
  16) korraldab koolitusi oma tegevusvaldkonnas;
  17) täidab muid temale keskuse teadusnõukogu või ministeeriumi poolt pandud ülesandeid.

3. peatükk Juhtimine 

§ 7.  Keskuse juht

  (1) Keskust juhib ja esindab direktor.

  (2) Direktor valitakse avaliku konkursi korras, mille viib läbi keskuse teadusnõukogu. Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib minister direktoriks valitud isikuga töölepingu kuni viieks aastaks.

§ 8.  Direktor

  (1) Direktor kannab vastutust keskuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest põhimääruses sätestatud pädevuse piires.

  (2) Direktor:
  1) juhib keskuse tööd ja korraldab ise või asedirektori kaudu keskuse tegevust ja tema pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
  2) koordineerib, suunab ja kontrollib temale vahetult alluva töötaja ja struktuuriüksuse tööd;
  3) kehtestab keskuse struktuuriüksuse põhimääruse, töötajate koosseisu, dokumendihalduse korra ja muu keskuse töökorraldust reguleeriva dokumendi;
  4) esitab keskuse struktuuri keskuse teadusnõukogule heaks kiitmiseks ja heakskiidetud struktuuri ministrile kinnitamiseks;
  5) esitab keskuse teadusnõukogule ettepanekud keskuse tegevuse suundade ning arengukava kohta;
  6) esitab keskuse teadusnõukogule aruande keskuse tegevuskava täitmise kohta;
  7) vastutab keskuse tegevust korraldava õigusakti täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab selle kohta aru ministrile;
  8) esitab ministrile ettepaneku keskuse tulude ja kulude eelarve kohta ning valvab selle täpse ja otstarbeka täitmise üle;
  9) annab keskuse tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning korraldusi;
  10) kuulutab välja konkursi akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmiseks;
  11) moodustab vajaduse korral nõuandva õigusega alalise või ajutise komisjoni, nõukogu ja töörühma ning määrab selle ülesanded ja töökorra;
  12) sõlmib töötajaga töölepingu ja lõpetab selle ning kinnitab ametijuhendi;
  13) esindab keskust, sõlmib keskuse nimel lepinguid ja teeb tehinguid käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks, välja arvatud § 9 lõigetes 4 ja 6 nimetatud valdkondades;
  14) kehtestab tasuliste teenuste eest võetava tasu ning selle määramise alused ja korra;
  15) tagab keskuse sisekontrollisüsteemi rakendamise;
  16) korraldab keskuse valdusesse antud riigivara heaperemeheliku kasutamise kooskõlas riigivaraseadusega;
  17) käsutab ülesannete täitmiseks eraldatud rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise, välja arvatud § 9 lõigetes 4 ja 6 nimetatud valdkondades;
  18) vastutab keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest, välja arvatud § 9 lõigetes 4 ja 6 nimetatud valdkondades.

  (3) Direktorit asendab innovatsiooni ja ettevõtluse valdkonda juhtiv asedirektor.

§ 9.  Asedirektor

  (1) Keskusel on kolm asedirektorit.

  (2) Innovatsiooni ja ettevõtluse valdkonna asedirektor juhib keskuse tegevust põllumajanduse ja maaelu teadmussiirde, nõuandeteenuste ning innovatsiooni toetavate tegevuste valdkonnas.

  (3) Teaduse valdkonna asedirektor juhib keskuse tegevust sordiaretuse, taimekaitse, taimebiotehnoloogia, põllumajandusuuringute ning seemne tootmise, pakendamise ja turustamise valdkonnas.

  (4) Teaduse valdkonna asedirektor:
  1) tagab sordiaretuse ja seemne tootmise, pakendamise ning turustamise valdkonna piires keskuse ülesannete täitmise ja selle valdkonna tervikliku arendamise;
  2) vastutab sordiaretuse ja seemne tootmise, pakendamise ning turustamise valdkonna piires keskuse tegevust korraldava õigusakti täpse ja otstarbeka täitmise, valdkonnale seatud eesmärkide saavutamise ja valdkonna arendamise eest;
  3) esindab keskust, sõlmib keskuse nimel lepinguid ja teeb tehinguid sordiaretuse ja seemne tootmise, pakendamise ning turustamise valdkonna piires ülesannete täitmiseks;
  4) käsutab sordiaretuse ja seemne tootmise, pakendamise ning turustamise valdkonna piires ülesannete täitmiseks eraldatud rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise.

  (5) Laborite ja katsekeskuste valdkonna asedirektor juhib keskuse tegevust registreerimis-, majandus-, järelkontrolli- ja teiste põldkatsete tegemise ning seemnete, taimekahjustajate, väetise, mulla, taimse materjali, sööda ja muu materjali laboratoorse analüüsimise valdkonnas.

  (6) Laborite ja katsekeskuste asedirektor:
  1) tagab registreerimis-, majandus-, järelkontrolli- ja sordi säilimise kontrollimiseks põldkatsete tegemise, seemnete ja seemnekartuli sertifitseerimise, sordi säilimise kontrollimise ning majanduskatsetega seotud laboratoorse analüüsimise valdkonna piires keskuse ülesannete täitmise ja selle valdkonna tervikliku arendamise;
  2) vastutab registreerimis-, majandus-, järelkontrolli- ja sordi säilimise kontrollimiseks põldkatsete tegemise, seemnete ja seemnekartuli sertifitseerimise, sordi säilimise kontrollimise ning majanduskatsetega seotud laboratoorse analüüsimise valdkonna piires keskuse tegevust korraldava õigusakti täpse ja otstarbeka täitmise, valdkonnale seatud eesmärkide saavutamise ja valdkonna arendamise eest;
  3) esindab keskust, sõlmib keskuse nimel lepinguid ja teeb tehinguid registreerimis-, majandus-, järelkontrolli- ja sordi säilimise kontrollimiseks põldkatsete tegemise, seemnete ja seemnekartuli sertifitseerimise, sordi säilimise kontrollimise ning majanduskatsetega seotud laboratoorse analüüsimise valdkonna piires ülesannete täitmiseks;
  4) käsutab registreerimis-, majandus-, järelkontrolli- ja sordi säilimise kontrollimiseks põldkatsete tegemise, seemnete ja seemnekartuli sertifitseerimise, sordi säilimise kontrollimise ning majanduskatsetega seotud laboratoorse analüüsimise valdkonna piires ülesannete täitmiseks eraldatud rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise.

  (7) Asedirektori täpsemad ülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendis.

  (8) Asedirektoriga sõlmib töölepingu direktor. Teaduse ning laborite ja katsekeskuste valdkonna asedirektoriga sõlmib töölepingu direktor, kui see on kooskõlastatud ministriga.

4. peatükk Teadusnõukogu 

§ 10.  Keskuse teadusnõukogu

  (1) Keskuse tegevusega seotud küsimuste lahendamiseks põhimääruses määratud ülesannete ulatuses moodustatakse vähemalt viieliikmeline teadusnõukogu, mille koosseisu kinnitab direktori ettepanekul minister.

  (2) Teadusnõukogu liikmed valivad endi hulgast teadusnõukogu juhi ja asejuhi.

§ 11.  Teadusnõukogu ülesanded

  (1) Teadusnõukogu:
  1) viib läbi avaliku konkursi keskuse direktori ja asedirektori ametikoha täitmiseks;
  2) annab suuniseid keskuse tegevuse kohta;
  3) kiidab heaks keskuse arengukava;
  4) annab hinnangu keskuse tegevuskava täitmise kohta;
  5) kiidab heaks keskuse struktuuri;
  6) kehtestab keskuse akadeemilise töötaja ametikohtade nimetused, nende täitmise tingimused ja korra;
  7) kehtestab keskuse akadeemilistele töötajatele esitatavad nõuded.

  (2) Teadusnõukogu liikmel on õigus küsida ja saada direktorilt või asedirektorilt teavet kõigis keskuse tegevust puudutavates küsimustes.

§ 12.  Teadusnõukogu töökord

  (1) Teadusnõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Teadusnõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

  (3) Koosoleku kutsub kokku teadusnõukogu juht või teda asendav asejuht.

  (4) Teadusnõukogu koosolek kutsutakse erakorraliselt kokku, kui seda nõuab kolmandik teadusnõukogu liikmetest või direktor.

  (5) Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb teadusnõukogu liikmetele vähemalt üks nädal ette teatada.

  (6) Teadusnõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole teadusnõukogu liikmetest, sealhulgas juht või teda asendav asejuht.

  (7) Teadusnõukogu võtab otsuseid vastu avalikul hääletamisel koosolekul osalevate liikmete lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav teadusnõukogu juhi või teda asendava asejuhi hääl.

  (8) Teadusnõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud teadusnõukogu liikmetest. Liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

  (9) Teadusnõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad all teadusnõukogu juht või teda asendav asejuht ja protokollija.

§ 13.  Teadusnõukogu otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

  (1) Teadusnõukogul on õigus vastu võtta otsus koosolekut kokku kutsumata, kui teadusnõukogu juht või teda asendav asejuht saadab otsuse eelnõu koos selle juurde kuuluva teabega kõigile teadusnõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul teadusnõukogu liige peab esitama oma kirjaliku seisukoha.

  (2) Teadusnõukogu otsus võetakse vastu otsustamisel osalevate teadusnõukogu liikmete lihthäälteenamusega.

  (3) Teadusnõukogu otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata peab otsustamisel osalema vähemalt 75 protsenti teadusnõukogu liikmetest.

  (4) Hääletustulemuste kohta koostatakse hääletusprotokoll, mille allkirjastavad teadusnõukogu juht või teda asendav asejuht ja protokollija.

  (5) Hääletusprotokoll saadetakse viivitamata kõigile teadusnõukogu liikmetele ja direktorile.

5. peatükk Vara ja rahastamine 

§ 14.  Keskuse vara ja rahastamine

  (1) Keskuse valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Keskuse tegevust rahastatakse riigieelarvest, põhitegevusega seotud tasulistest teenustest saadud tulust, programmide ja projektide täitmiseks eraldatud vahenditest ja muudest laekumistest.

  (3) Intellektuaalomandist laekuvat tulu kasutatakse §-s 6 nimetatud teadus- ja arendustegevusteks.

6. peatükk Aruandlus ja järelevalve 

§ 15.  Aruandlus ja järelevalve

  (1) Keskus peab finants- ja statistilist arvestust õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) Keskusele riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist ning keskuse tegevuse vastavust põhimäärusest tulenevatele eesmärkidele kontrollitakse õigusaktidega sätestatud korras.

7. peatükk Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 16.  Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Keskuse tegevuse korraldab ümber või lõpetab Vabariigi Valitsus ministeeriumi ettepanekul, kuulanud ära Teadus- ja Arendusnõukogu seisukoha.

8. peatükk Rakendussäted 

§ 17.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja Põllumajandusuuringute Keskuse ümberkorraldamisega tunnistatakse kehtetuks järgmised põllumajandusministri ja maaeluministri määrused:
  1) põllumajandusministri 4. juuni 2013. a määrus nr 42 „Eesti Taimekasvatuse Instituudi põhimäärus”;
  2) maaeluministri 8. novembri 2017. a määrus nr 72 „Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus”.

§ 18.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

  (2) Määruse § 6 punkt 7 jõustub 1. jaanuaril 2024. a.

  (3) Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja Põllumajandusuuringute Keskuse pooleliolevate asjade lahendamine läheb üle Maaelu Teadmuskeskusele. Maaelu Teadmuskeskus võib jätkata Põllumajandusuuringute Keskuse, Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Eesti Maaviljeluse Instituudi ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudi nime kasutamist, kui see on vältimatult vajalik sordi tuntuse pärast ning toodetud ja pakendatud seemne või taimse paljundusmaterjali turustamiseks või muudes tegevustes.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json