Teksti suurus:

Riikliku ühistranspordiregistri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.10.2015, 3

Riikliku ühistranspordiregistri põhimäärus

Vastu võetud 22.10.2015 nr 106

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 73 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Registri nimetus

  Käesoleva määrusega kehtestatakse riikliku registri, ametliku nimetusega riiklik ühistranspordiregister (edaspidi register) põhimäärus.

§ 2.  Registri pidamise eesmärk

  (1) Registri pidamise eesmärk on koondada ühtsesse andmebaasi käigusolevate bussiliinide ning riigisiseste rongi-, laeva- ja lennuliinide sõiduplaanid ning kehtivad piletihinnad, samuti andmed vedajatele antud liinilubade ja sõlmitud avaliku teenindamise lepingute ning välja antud teenindajakaartide kohta ning pidada nende üle arvestust.

  (2) Register annab ühistranspordi korraldajatele usaldusväärsetel andmetel põhineva aluse liinide planeerimiseks, ühtse liinivõrgu ja kõigi transpordiliikide vahel kooskõlastatud sõiduplaanide ning ühistranspordi arengukavade koostamiseks.

§ 3.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  Registri vastutav töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning volitatud töötleja Maanteeamet.

2. peatükk Registri ülesehitus, registrisse kantavad andmed ja nende õiguslik režiim 

§ 4.  Registri pidamise põhiülesanded

  Registri pidamise põhiülesanded on andmete registreerimine, avalikustamine ja töötlemine ning muude registritoimingute tegemine.

§ 5.  Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse digitaalse andmekoguna.

  (2) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) liinilubade andmebaas;
  2) liinilubade taotluste andmebaas;
  3) avaliku teenindamise lepingute andmebaas;
  4) sõiduplaanide andmebaas;
  5) ühissõidukipeatuste andmebaas;
  6) sõidupileti hindade andmebaas;
  7) sõidusoodustuste andmebaas;
  8) teenindajakaartide andmebaas;
  9) registritoimikud;
  10) arhiveeritud registriandmed.

§ 6.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Liinilubade andmebaasi kantakse:
  1) vedaja registrikood;
  2) vedaja nimi;
  3) liiniloa andmise aluseks olnud vedaja majandustegevuse registri järgne sõitjateveo tegevusloa number;
  4) vedaja sõitjateveo tegevusloa kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
  5) liiniloa taotluse number;
  6) liiniloa andmise kuupäev;
  7) liiniloa andja nimetus ja registreeritud asukoht;
  8) liini nimetus ja marsruut;
  9) liini number;
  10) liiniloa number ning kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
  11) liiniloa olek (kinnitatud, kehtivuse kaotanud, kehtetuks tunnistatud, peatatud);
  12) liiniloa kehtetuks tunnistamise kuupäev;
  13) liini teenindusperiood ja -sagedus;
  14) liiniloa allkirjastaja nimi ja ametinimetus;
  15) rahvusvahelise liiniloa korral liini teenindavad pooled (vedaja nimi, registrikood, riik, registreeritud asukoht, telefon, e-posti aadress, väljastatud loa number);
  16) märkused.

  (2) Liinilubade taotluste andmebaasi kantakse:
  1) vedaja registrikood;
  2) vedaja nimi;
  3) vedaja majandustegevuse registri järgne sõitjateveo tegevusloa number;
  4) vedaja sõitjateveo tegevusloa kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
  5) taotluse liik;
  6) taotluse number;
  7) liiniloa andja või sõiduplaani kinnitaja nimetus;
  8) liini nimetus;
  9) liini number;
  10) taotluse allkirjastaja nimi;
  11) rahvusvahelise liini korral teenindavad pooled (vedaja nimi, registrikood, riik, registreeritud asukoht, telefon, e-posti aadress, väljastatud loa number);
  12) taotlemisel esitatud dokumendid;
  13) märkused.

  (3) Avaliku teenindamise lepingute andmebaasi kantakse:
  1) vedaja nimi;
  2) vedaja registrikood;
  3) vedaja registreeritud asukoht ja kontaktandmed;
  4) vedaja majandustegevuse registri järgne sõitjateveo tegevusloa number;
  5) vedaja sõitjateveo tegevusloa kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
  6) lepingu number;
  7) lepingu olek;
  8) lepingu kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
  9) lepingu sõlmimise kuupäev;
  10) veo tellija nimi;
  11) lepingu aastane liinikilomeetrite maht;
  12) liinikilomeetri tariif;
  13) lepingu allkirjastaja nimi ja ametinimetus;
  14) lepingu alusel teenindatavad seotud liinid (liini nimetus, liini number, kehtivuse algus- ja lõppkuupäev, transpordiliik, liini liik);
  15) leping ja sellele lisatud dokumendid ning lepinguga seotud kooskõlastused;
  16) märkused.

  (4) Sõiduplaanide andmebaasi kantakse:
  1) vedaja nimi;
  2) liiniveo alus (avaliku teenindamise lepingu, liiniloa või muu lepingu alusel);
  3) avaliku teenindamise lepingu või loa number;
  4) liiniloa andja või veo tellija;
  5) liini number ja nimetus;
  6) sõiduplaani kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
  7) sõiduplaani rakendamise alguse kuupäev;
  8) liini käigus oleku päevad;
  9) liini käigus oleku perioodilisus ja erisused;
  10) reisi alg-, lõpp- ja vahepeatused;
  11) reisi algpunktist väljumise kellaaeg ja lõpp-punkti saabumise kellaaeg ning vahepeatuste läbimise ajad;
  12) seisuaeg peatustes;
  13) peatuse kood;
  14) peatuse nimi;
  15) peatuse tunnus (peatuses peatumine, mittepeatumine, peatumine ainult väljumiseks, peatumine ainult sisenemiseks);
  16) liini pikkus kilomeetrites peatuste kaupa, kasvavas järjekorras;
  17) märkused.

  (5) Ühistranspordipeatuste andmebaasi kantakse:
  1) peatuse kood;
  2) peatuse nimi;
  3) peatuse asukoht laius- ja pikkuskraadides;
  4) peatuse asukohajärgne kohalik omavalitsus;
  5) asukohajärgne tee või tänav;
  6) märkused.

  (6) Sõidupileti hindade andmebaasi kantakse:
  1) liiniloa andja või veo tellija;
  2) pileti liik (üksikpilet, perioodipilet või muu pileti liik);
  3) liini number;
  4) vedaja nimi;
  5) liini liik (maakonnaliin, kaugliin, vallaliin või muu liini liik);
  6) liini klassifikatsioon (avaliku teenindamise leping, kommertsliin);
  7) transpordi liik;
  8) reisi number;
  9) reisi nimetus;
  10) reisi peatused nimekirjana;
  11) peatustevahelised piletihinnad;
  12) hinnatabeli number;
  13) hinnatabeli kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
  14) hinnatabeli kinnitamise kuupäev;
  15) hinnatabeli kinnitaja;
  16) märkused.

  (7) Sõidusoodustuste andmebaasi kantakse:
  1) soodustuse kehtivuse piirkond ja selle piirkonna pädev asutus;
  2) soodustuse andja;
  3) liini liik (maakonnaliin, kaugliin, vallaliin või muu liini liik);
  4) liini klassifikatsioon (avaliku teenindamise leping, kommertsliin);
  5) transpordi liik (buss, tramm, trollibuss, laev, lennuk);
  6) soodustuse kehtivus piletiliikide kaupa;
  7) soodustuse liik (näiteks pensionär) ja alamliik (pensionär alates 65. eluaastast);
  8) soodustuse määr;
  9) soodustuse kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
  10) soodustuse kehtivuse päevad (iga päev; iga päev, välja arvatud pühapäev; esmaspäevast reedeni või muu variant);
  11) soodustuse kehtivuse erisused (soodustus kehtib riigipühadel; kehtib ainult koolipäevadel vm);
  12) soodustuse kinnitamise kuupäev;
  13) soodustuse kinnitaja;
  14) märkused.

  (8) Teenindajakaartide andmebaasi kantakse:
  1) teenindaja ees- ja perekonnanimi;
  2) teenindaja isikukood;
  3) teeninduspiirkond;
  4) teenindajakaardi andja;
  5) teenindajakaardi kehtivus;
  6) teenindajakaardi number.

  (9) Registritoimikusse kantakse registrisse kandmise, registrikande muutmise ja registrist kustutamise aluseks olnud dokumendid (edaspidi alusdokument).

§ 7.  Registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Volitatud töötleja peab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega tagama registriandmete tervikluse ja autentsuse, samuti andmekogu hoidmise ja selles sisalduvate andmete töötlemise, kaitse, säilimise ning arhiveerimise. Registrisse kantud andmete kehtetuks muutumise korral peab volitatud töötleja neid säilitama arhiveeritud kujul kuni arhiveeritud andmete säilitamisaja möödumiseni.

  (2) Volitatud töötleja on kohustatud:
  1) takistama andmekandjate omavolilist muutmist (andmekandjate kasutamise kontroll);
  2) takistama registrisse kantud andmete omavolilist salvestamist ja salvestatud registriandmete omavolilist muutmist või kustutamist ning tagama, et tagantjärele oleks võimalik kindlaks teha, millal, kelle poolt ja milliseid registriandmeid muudeti (salvestuskontroll);
  3) takistama andmetöötlussüsteemi omavolilist kasutamist avaandmetena mittejagatavate andmete ülekandmiseks andmesidevahendite abil (andmeside kontroll);
  4) säilitama andmeid registriandmete üleandmise kohta viis aastat: millal, kellele ja millised avaandmetena mittejagatavad andmed üle anti (üleandmise kontroll);
  5) tagama, et oleks tagantjärele võimalik kindlaks teha, millal, kelle poolt ja millised registriandmed andmetöötlussüsteemi sisestati (sisestuskontroll);
  6) kujundama töökorralduse selliseks, et see võimaldaks täita andmekaitse erinõudeid (organisatsiooni kontroll).

  (3) Andmekogu turvaklass on K3T1S2. Andmekogus võib olla alamsüsteeme, mille turvaklass on madalam.

§ 8.  Registriandmete õiguslik režiim

  Registriandmetel on informatiivne ja statistiline tähendus. Andmete registrisse kandmine ei too endaga kaasa õiguslikke tagajärgi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

3. peatükk Andmete kandmine registrisse ja juurdepääs registriandmetele 

§ 9.  Andmete registrisse esitajad

  (1) Registrisse esitavad andmeid (edaspidi andmete esitajad):
  1) valla- ja linnaliinide ning ühistranspordiseaduse § 13 lõikes 3 nimetatud maakonnaliinide ja liinilubade, avaliku teenindamise lepingute ning nende alusel teenindatavate liinide sõiduplaanide, samuti omavalitsusüksuste haldusterritooriumil asuvate ühissõidukipeatuste kohta asjaomased valla- ja linnavalitsused või liinilubade andmisel ja sõiduplaanide kinnitamisel piirkondlik ühistranspordikeskus;
  2) maakonnaliinide ning ühistranspordiseaduse § 14 lõikes 3 nimetatud kaugliinide liinilubade, avaliku teenindamise lepingute, nende alusel teenindatavate liinide sõiduplaanide ning maakonna haldusterritooriumil asuvate ühissõidukipeatuste kohta asjaomased maavalitsused ja piirkondlikud ühistranspordikeskused;
  3) riigisiseste kaugbussiliinide liinilubade ja sõiduplaanide kohta Maanteeamet, välja arvatud ühistranspordiseaduse § 14 lõikes 3 nimetatud kaugliinide puhul;
  4) rahvusvaheliste kaugbussiliinide liinilubade ja nende liinide sõiduplaanide kohta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või Maanteeamet, kui talle on ühistranspordiseaduse § 17 lõike 1 punkti 2 alusel pandud ülesanne anda rahvusvahelisi liinilubasid;
  5) riigisiseste rongi-, laeva- ja lennuliinide sõiduplaanide, avaliku teenindamise lepingute, kehtivate piletihindade ja sõidusoodustuste kohta vedaja;
  6) avaliku teenindamise lepingu alusel teenindatavate bussiliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kohta asjaomane pädev asutus;
  7) liiniloa alusel teenindatavate bussiliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kohta vedaja enda soovil;
  8) teenindajakaartide kohta asjaomane valla- või linnavalitsus, mittetulundusühing või piirkondlik ühistranspordikeskus. Registri vastutav töötleja tagab teenindajakaardi menetlemiseks menetluskeskkonna ja vajalike päringute tegemise riiklikesse registritesse.

  (2) Registri volitatud töötlejal on õigus anda andmete esitajatele registrile ligipääs andmete sisestamiseks.

§ 10.  Andmete registrisse kandmise aluseks olevad alusdokumendid

  Andmete registrisse kandmise alusdokumentideks on:
  1) vedaja esitatud, § 6 lõikes 2 nimetatud taotlus;
  2) liiniloa andmise otsus;
  3) avaliku teenindamise leping;
  4) sõiduplaani kinnitamise otsus;
  5) sõidupileti hinna kehtestamise otsus;
  6) sõidusoodustuse kehtestamise otsus;
  7) teenindajakaardi taotlus;
  8) kohanime määramise otsus.

§ 11.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Paragrahvi 9 lõike 1 punktides 1–6 ja 8 nimetatud andmete esitaja kannab vastavad andmed registrisse viivitamata.

  (2) Andmete registrisse kandmisel registreeritakse selle toimingu kuupäev.

§ 12.  Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmete esitaja vastutab enda poolt registrisse kantud andmete õigsuse eest.

  (2) Kui andmete esitaja avastab, et ta on kandnud registrisse ebaõigeid andmeid ja need andmed on avalikustatud registri veebilehel, on ta kohustatud viivitamata esitama registrile õiged andmed.

  (3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Maanteeameti pädeval ametiisikul on õigus esitada andmete esitajale järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete õigsuses.

  (4) Ebaõigete andmete kahtluse tekkimisel registris võib volitatud töötleja pädev ametiisik sulgeda juurdepääsu registriandmetele kuni õigete andmete kindlakstegemiseni. Viivitamata teavitatakse sellest andmete esitajat.

  (5) Ebaõigete andmete avastamisel registri andmebaasis parandab registri volitatud töötleja pädev ametiisik vead viivitamata, kuid hiljemalt viiendal tööpäeval õigete andmete kindlakstegemisest, märkides paranduse tegemise põhjuse.

  (6) Registri volitatud töötleja pädev ametiisik informeerib viivitamata Politsei- ja Piirivalveametit võltsitud või fiktiivsete andmete esitamisest.

§ 13.  Registri andmete arhiveerimine

  (1) Registri andmed arhiveeritakse vastavalt registri struktuurile digitaalselt.

  (2) Registri andmed arhiveeritakse aktuaalsuse kaotamisel.

  (3) Registri arhiveeritud andmete säilitustähtaeg on kümme aastat registrisse sisestamisest arvates.

  (4) Sõiduplaanide, ühistranspordi peatuste ja piletihindadega seotud andmed arhiveeritakse avaandmete formaadis iga nädal. Liinilubade, taotluste ja teenindajakaartide andmed arhiveeritakse andmebaasis info mitteaktiivseks muutmisega.

§ 14.  Juurdepääs registriandmetele

  (1) Registriandmed on avalikud ja need avaldatakse registri veebilehel.

  (2) Registriandmetele tagatakse ööpäevaringne juurdepääs avaandmete formaadis.

§ 15.  Registriandmete väljastamise kord

  (1) Registriandmeid väljastatakse vastavalt avaliku teabe seaduses sätestatule.

  (2) Registriandmete kinnitatud väljavõtteid väljastab volitatud töötleja.

  (3) Registriandmeid väljastatakse registrist tasuta.

  (4) Avaandmete formaadis on lubatud vaba ligipääs masinloetaval kujul esitatud registriandmetele. Avaandmete formaadis saadud info kohta tehtud päringuid ei registreerita.

  (5) Avaandmetena ei tehta kättesaadavaks teenindajakaardi omajate nimesid ega nende isikukoode. Teenindajakaartide kehtivust saab kontrollida isikupõhiste päringutega.

4. peatükk Järelevalve teostamine registri pidamise üle, registri pidamise finantseerimine ja likvideerimine 

§ 16.  Järelevalve teostamise kord

  (1) Registri pidamise seaduslikkuse üle teostab järelevalvet andmekaitse järelevalveasutus või vastutav töötleja vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet teostaval volitatud isikul on õigus:
  1) tutvuda registrisse kantud andmete ja registri pidamise dokumentidega;
  2) siseneda ruumidesse, kus andmeid hoitakse või töödeldakse või kus asuvad töötlemiseks kasutatavad seadmed;
  3) saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel rakendab Maanteeamet meetmeid järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puuduste likvideerimiseks tema määratud tähtajaks.

§ 17.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist ja hooldamist finantseerib Maanteeamet. Andmete esitajale tehtud toimingute kulusid ei kompenseerita.

§ 18.  Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas avaliku teabe seaduses ja arhiiviseaduses sätestatud nõuetega.

5. peatükk Rakendussäte 

§ 19.  Sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste registrisse kandmine

  (1) Paragrahvi 9 lõike 1 punktides 5 ja 6 nimetatud andmete esitaja kannab andmed sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kohta registrisse hiljemalt 1. jaanuariks 2016. a.

  (2) Register on asutatud Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määrusega nr 80 „Riikliku ühistranspordiregistri asutamine ja registri põhimäärus”. Nimetatud määruses sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesolevas määruses ettenähtud korras.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json