Teksti suurus:

Teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse kantud tulirelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 27.10.2015, 6

Teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse kantud tulirelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.10.2015 nr 26

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 52 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse kantud tulirelva (edaspidi tsiviilrelv) teenistuskohustuse täitmisel kasutamise tingimused ja kord.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata:
  1) Kaitseliidu valvurile tööülesande täitmisel tulirelva kasutamiseks;
  2) Kaitseliidu korrakaitsesse kaasamisele korrakaitseseaduses sätestatud korras;
  3) Kaitseliidu hädaolukorra lahendamisse või turvalisuse tagamisse kaasamisele hädaolukorra seaduses sätestatud korras;
  4) Kaitseliidu õppekogunemisse kaasamisele.

§ 2.   Tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise taotlemise tingimused

  (1) Tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise taotlemise tingimused on:
  1) taotleja on vähemalt 18-aastane Kaitseliidu tegevliige;
  2) taotlejal on relvaseaduse alusel väljastatud kehtiv relvaluba;
  3) taotleja vastab Kaitseliidu seaduse § 52 lõikega 2 sätestatud nõuetele.

  (2) Teenistuskohustuse täitmisel võib kasutada tehniliselt korras tsiviilrelva. Relva tehnilise korrasoleku eest vastutab relva omanik.

§ 3.   Tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise taotlemine

  (1) Tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise kirjalik taotlus esitatakse vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist Kaitseliidu ülemale, malevapealikule või malevkonna pealikule ja see peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) taotleja elukoht, e-posti aadress ja telefoninumber;
  3) Kaitseliidu ülesande nimetus ja kirjeldus, mille jaoks tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamiseks taotletakse;
  4) kasutatava relva liik, mudel ja kaliiber;
  5) relvaseaduse alusel väljastatud relvaloa kehtivusaeg;
  6) taotluse esitamise kuupäev ja esitaja allkiri.

  (2) Kaitseliidu ülem võib kehtestada tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise taotluse vormi.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele võib Kaitseliidu ülem, malevapealik või malevkonna pealik nõuda täiendavat teavet või selgitust.

§ 4.   Tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise nõusoleku andmine

  (1) Kaitseliidu ülesannete täitmiseks tsiviilrelva kasutamise üle otsustab Kaitseliidu ülem või malevapealik iga teenistuskohustuse kohta eraldi.

  (2) Lasketiirus tsiviilrelva kasutamise loa võib Kaitseliidu ülem või malevapealik anda pikemaks ajaks, kui on sätestatud käesoleva paragrahvi lõikes 1.

  (3) Tsiviilrelva kasutamise üle Kaitseliidu ülesannete, mis on seotud Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktis 4 sätestatud sõjaväelise väljaõppega ja mis on antud malevkonnale täitmiseks, otsustab malevkonna pealik iga teenistuskohustuse kohta eraldi.

  (4) Tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmiseks lubamise või lubamisest keeldumise üle otsustab Kaitseliidu ülem, malevapealik või malevkonna pealik kümne tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest arvates.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsus sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) otsuse number ja kuupäev;
  2) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  3) kasutada lubatud relva liik, mudel ja kaliiber;
  4) teenistuskohustus, mille täitmiseks on lubatud tsiviilrelva kasutada;
  5) otsuse õiguslik alus ja põhjendus;
  6) otsuse vaidlustamisviide;
  7) otsuse tegija ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.

  (6) Teenistuskohustuse täitmiseks tsiviilrelva kasutamise lubamisest või sellest keeldumisest teavitatakse taotlejat suuliselt või kirjalikult vähemalt kolm päeva enne teenistuskohustuse algust.

  (7) Struktuuriüksuse relvastuse eest vastutaval isikul on õigus enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse tegemist või teenistuskohustuse täitmisele asumist kontrollida relva tehnilist korrasolekut. Laskevõistluse või -harjutuse korraldajal on õigus enne teenistuskohustuse täitmisele asumist kontrollida relva tehnilist korrasolekut.

§ 5.   Tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise loa andmisest keeldumine

  (1) Kaitseliidu ülem, malevapealik või malevkonna pealik keeldub lisaks Kaitseliidu seaduse § 52 lõike 1 kolmandas lauses sätestatule tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmiseks lubamisest, kui:
  1) ei ole täidetud vähemalt üks käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud tingimustest;
  2) tsiviilrelv, mida soovitakse teenistuskohustuse täitmisel kasutada, ei ole sobiv selle teenistuskohustuse täitmiseks;
  3) soovitakse kasutada tsiviilrelva sellise teenistuskohustuse täitmiseks, mis on nimetatud käesoleva määruse § 1 lõikes 2.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võib Kaitseliidu ülem, malevapealik või malevkonna pealik keelduda tsiviilrelva kasutamise lubamisest, kui:
  1) taotlus tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamiseks esitatakse vähem kui 14 päeva enne ürituse toimumist;
  2) tegevliikmel ei ole tasutud iga-aastane liikmemaks;
  3) tegevliige ei ole viimase kalendriaasta jooksul osalenud Kaitseliidu tegevuses vähemalt 48 tundi;
  4) relv ei ole tehniliselt korras.

§ 6.   Tsiviilrelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise lõpetamine

  (1) Kui enne teenistuskohustuse täitmisele asumist või teenistuskohustuse täitmise ajal selgub, et relv ei ole tehniliselt korras või ei kasutata sama relva, mille jaoks käesoleva määruse § 4 lõigetes 1‒3 sätestatud luba on antud, on õigus nõuda tsiviilrelva kasutamise lõpetamist.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõude esitamisel tuleb antud teenistuskohustuse nõuetekohaseks täitmiseks tsiviilrelv asendada esimesel võimalusel Kaitseliidu relvaga.

Hannes Hanso
Minister

Meelis Oidsalu
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json