Teksti suurus:

Kaitseliidu tegevliikme sõjaväeliseks väljaõppeks vajaliku ressursimahuka koolituse kulu arvestamise, kandmise ja hüvitamise ning Kaitseliidu liikmeks olemise kohustuse määramise kord

Kaitseliidu tegevliikme sõjaväeliseks väljaõppeks vajaliku ressursimahuka koolituse kulu arvestamise, kandmise ja hüvitamise ning Kaitseliidu liikmeks olemise kohustuse määramise kord - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.10.2015, 7

Kaitseliidu tegevliikme sõjaväeliseks väljaõppeks vajaliku ressursimahuka koolituse kulu arvestamise, kandmise ja hüvitamise ning Kaitseliidu liikmeks olemise kohustuse määramise kord

Vastu võetud 22.10.2015 nr 27

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 81 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Kaitseliidu tegevliikme sõjaväeliseks väljaõppeks vajaliku ressursimahuka koolituse (edaspidi ressursimahukas koolitus) kulu arvestamise kord.

  (2) Ressursimahukas koolitus on käesoleva määruse tähenduses riigi sõjalises kaitses osalemiseks antava väljaõppe osa, mida ei korralda Kaitsevägi ega Kaitseliit, ning see võib toimuda täienduskoolituse või muus vormis.

§ 2.   Ressursimahuka koolituse leping

  (1) Kaitseliit koostab ressursimahuka koolituse lepingu, mis edastatakse vähemalt 30 päeva enne koolituse algust koolitusele suunatavale tegevliikmele ressursimahuka koolituse tingimustega nõustumiseks ja lepingu allkirjastamiseks.

  (2) Ressursimahuka koolituse lepingu kohustuslikud andmed on:
  1) tegevliikme ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) tegevliikme kontaktandmed;
  3) koolitusteenust pakkuva asutuse nimetus;
  4) koolituse nimetus ja maht või eeldatav maht;
  5) koolituse algus- ja lõppkuupäev;
  6) koolitusega seotud eeldatavate kulude loetelu, koolituse eeldatav maksumus ja eeldatavate kulude kogusumma;
  7) koolitusel osalemise kohustuse võtmine;
  8) lähetuse puhul koolitusega kaasneva lähetuse algus- ja lõppkuupäev;
  9) liikmeks olemise kohustuse kestus ja lisatingimused;
  10) ressursimahuka koolituse kulu hüvitamise tingimused ja kord;
  11) lepingu sõlmimise kuupäev ja lepingu number.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule lisaks võib ressursimahuka koolituse lepingus seada muid tingimusi, mis on seotud ressursimahukal koolitusel osalemise, koolituse kulu kandmise või hüvitamise ja tegevliikmeks olemise kohustuse kestusega, või lisatingimusi Kaitseliidu tegevuses osalemiseks.

  (4) Kui tegevliige ei tagasta allkirjastatud lepingut vähemalt viis tööpäeva enne koolituse algust, ei loeta lepingut sõlmituks ja tegevliiget ei saadeta ressursimahukale koolitusele. Koolituse iseloomu või muid asjaolusid arvestades võib allkirjastatud lepingu tagastamiseks ette näha pikema tähtaja.

§ 3.   Kaitseliidu tegevliikmeks olemise kohustuse määramine

  (1) Ressursimahuka koolituse lepingu sõlminud tegevliige, kelle koolituse eest tasus Kaitseliit, on pärast koolituse lõppemist kohustatud jätkama tegevliikmena olenevalt ressursimahuka koolituse kulust alljärgnevalt:
  1) 300 kuni 1000 eurot – üks aasta;
  2) 1001 kuni 2000 eurot – kaks aastat;
  3) 2001 kuni 3000 eurot – kolm aastat;
  4) 3001 kuni 4000 eurot – neli aastat;
  5) üle 4001 euro – viis aastat.

  (2) Ressursimahuka koolituse lepingu sõlminud tegevliige kohustub pärast koolituse lõppu osalema Kaitseliidu tegevuses vähemalt 48 tundi kalendriaastas, kui lepingus ei ole sätestatud pikemat aega.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatule lisaks võib ressursimahuka koolituse lepingus kokku leppida ka muudes Kaitseliidu liikmesusega seotud tegevliikme kohustustes.

  (4) Ressursimahuka koolituse lepingu sõlminud tegevliige, kes katkestas koolituse mõjuval põhjusel, on koolituse katkestamise ajast alates kohustatud jätkama tegevliikmena ressursimahuka koolituse lepingus sätestatud tähtaja jooksul.

§ 4.   Ressursimahuka koolituse kulu hüvitamise nõude esitamine

  (1) Kaitseliit esitab tegevliikmele ressursimahuka koolituse kulu hüvitamise nõude (edaspidi hüvitamisnõue) 60 kalendripäeva jooksul alates päevast, kui Kaitseliit sai teada või pidi teada saama Kaitseliidu seaduse § 81 lõike 7 punktides 1 kuni 3 sätestatud asjaolu ilmnemisest.

  (2) Ressursimahuka koolituse mõjuva põhjusega katkestanud tegevliikmele, kellel esineb enne ressursimahuka koolituse lepingus ette nähtud tegevliikmeks olemise tähtaega Kaitseliidu seaduse § 81 lõike 7 punktis 2 või 3 sätestatud asjaolu, esitatakse hüvitamisnõue 60 kalendripäeva jooksul alates päevast, kui Kaitseliit sai teada või pidi teada saama nimetatud asjaolu ilmnemisest.

  (3) Kui tegevliige ei täida käesoleva määruse § 3 lõikes 2 või koolituslepingus ette nähtud Kaitseliidu tegevuses osalemise kohustust, esitab Kaitseliit hüvitamisnõude 60 kalendripäeva jooksul kalendriaasta lõppemisest arvates.

  (4) Hüvitamisnõude kohustuslikud andmed on:
  1) tegevliikme ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) tegevliikme aadress ja muud kontaktandmed;
  3) viide tegevliikme ja Kaitseliidu vahel sõlmitud ressursimahuka koolituse lepingule;
  4) hüvitamisnõude esitamise alus Kaitseliidu seaduse § 81 lõike 7 või koolituslepingu kohaselt;
  5) koolitusteenust pakkunud asutuse nimetus;
  6) koolituse nimetus ja maht;
  7) koolituse algus- ja lõppkuupäev;
  8) koolitusega seotud kulude loetelu, koolituse tegelik maksumus ja kulu kogusumma;
  9) koolitusega kaasnenud lähetuse algus- ja lõppkuupäev;
  10) Kaitseliidu poolt kantud ja hüvitamisele kuuluv koolituskulu;
  11) nõude täitmise tähtaeg;
  12) nõude koostaja ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  13) nõude koostamise kuupäev;
  14) vaidlustamisviide.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 8 sätestatud kulude loetelu, koolituse tegelik maksumus ja kogusumma võivad erineda käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkti 6 alusel koostatud koolituskulude loetelust, koolituse eeldatavast maksumusest ja koolituskulude kogusummast nende lisakulutuste osas, mis tehti või jäeti tegemata seoses tegevliikme ressursimahuka koolitusega.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 11 sätestatud tähtaeg ei või olla pikem kui 60 kalendripäeva hüvitamisnõude kättesaamisest arvates, kui lepingu pooled ei lepi kokku teisiti.
26.10.2023 15:39
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „käesoleva“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 5.   Hüvitamisele kuuluva kulu arvestus

  (1) Ressursimahuka koolituse kulu on kogusummas kohustatud hüvitama tegevliige:
  1) kes katkestas koolituse mõjuva põhjuseta;
  2) kelle liikmesus lõppes Kaitseliidu seaduse § 30 lõikes 5 sätestatud alusel;
  3) kes saab toetajaliikmeks enne ressursimahuka koolituse lepingus sätestatud liikmeks olemise kohustuse tähtaja möödumist;
  4) kes rikkus käesoleva määruse § 3 lõigetes 1–3 sätestatud kohustust mõjuva põhjuseta.

  (2) Hüvitamisele kuuluv summa väheneb proportsionaalselt liikmeks oldud ajaga kuue kuu kaupa tegevliikmele, kelle liikmesus lõppes Kaitseliidu seaduse § 30 lõikes 5 sätestatud alusel või kes saab toetajaliikmeks ajal, kui ressursimahuka koolituse lepingus sätestatud liikmeks olemise kohustuse tähtajast on möödunud üle poole.

  (3) Hüvitatava kulu suuruse arvutamisel:
  1) arvestatakse käesoleva määruse § 4 lõike 4 punktis 8 ette nähtud kulu kogusummast maha käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud hüvitamisele mittekuuluv summa;
  2) arvestatakse hüvitise vähendamist eelmise tegevliikmeks oldud kalendrikuu seisuga.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Hannes Hanso
Minister

Meelis Oidsalu
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json