Teksti suurus:

Rahandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 22 „Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 27.10.2017, 1

Rahandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 22 „Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord“ muutmine

Vastu võetud 22.10.2017 nr 80

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 45 lõike 14 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Rahandusministri 25. juuni 2014. a määruses nr 22 „Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „väljatrükil“ sõnadega „või äridokumendil“;
2) paragrahvi 2 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „väljatrükile“ sõnadega „või äridokumendile“;
3) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „puudu- või ülejäägi kohta asjaomase märke“ tekstiosaga „asjaomase märke, märgib mõõdetud koguse“;
4) paragrahvi 16 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „väljatrükile“ tekstiosaga „, äridokumendile“;
5) paragrahvi 16 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:
„4) aktsiisikauba toimetamisel laeva pardale;
5) aktsiisikauba toimetamisel õhusõiduki pardale.“;
6) lisad 1, 3 ja 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Saateleht

Lisa 3 Vastuvõtmise teatis

Lisa 4 Erinevuste selgitamise teatis

/otsingu_soovitused.json